Перевод: с греческого на все языки

олицетворение или божество бедности

 • 1 Πενια

       Πενία
      ион. Πενίη ἥ Пения ( олицетворение или божество бедности) Her., Plat.

  Древнегреческо-русский словарь > Πενια

 • 2 πληθ родители мужа или жены.

  [пэтэрос] ουσ α тесть, свёкор.

  Эллино-русский словарь > πληθ родители мужа или жены.

 • 3 Φριξος

      I.
       Φρίξος
      ὅ Фрикс
      1) сын Атаманта и Нефелы, бежавший с сестрой Геллой от притеснений мачехи в Колхиду, где он принес в жертву Зевсу златорунного барана; руно этого барана было там прибито к священному дубу и впосл. похищено аргонавтами Her. etc.
      2) посол Агесилая к фиванцам Plut.
      II.
       Φρῖξος

  Древнегреческо-русский словарь > Φριξος

 • 4 αναιρεω

      (aor. 2 ἀνεῖλον, pf. ἀνῄρηκα)
      1) поднимать
      2) преимущ. med. ( о павших на поле битвы) подбирать, уносить для погребения (sc. νεκρούς Her., Arph., Xen., Plat.; τὰ ὀστᾶ Thuc.; ἀ. καὴ θἀπτειν Dem.)
      3) получать в награду
      

  (ἀέθλια Hom.)

      4) преимущ. med. побеждать, выигрывать
      

  (ἀγῶνας, Ὀλυμπιάδα или Ὀλύμπια τεθρίππῳ Her.)

      νίκην ἀνελέσθαι Her., Plut.одержать победу

      5) med. брать, принимать
      ἀνείλετο ἔγχος Hom. — он вооружился копьем;
      ἀναιρέεσθαι σῖτα Her. — добывать продовольствие;
      ἀναιρεῖσθαι κλῆρος Plat. — вынимать жребий;
      τὰ δικτύα ἀναιρεῖσθαι Arst. — тянуть невод;
      ποινέν ἀνελέσθαι τῆς ψυχῆς τινος Her.взять выкуп за убийство кого-л.;
      ἀνελέσθαι γνώμην Her. — усвоить мнение;
      ἔχθρας ἀναιρεῖσθαι Plat. — начать враждовать;
      ἐπιφροσύνας ἀνελέσθαι Hom.взяться за ум

      6) med. предпринимать
      

  (πόνους ὑπέρ τινος, πόλεμον Her. - ср. 13; ἔργον Plat.; πρᾶξιν Plut.)

      7) подхватывать, уносить
      

  (τινα и τι Hom., Plat.)

      8) med. становиться беременной, зачать
      

  (τινα Her.)

      9) преимущ. med. ( о символическом обряде признания своего отцовства) поднимать, брать на руки (sc. παῖδα Isocr., Plut.), тж. усыновлять Arph.
      10) снимать, убирать (sc. τὰς σκηνάς Xen.)
      11) разрушать, уничтожать
      

  (πύργους Xen.; πόλεις Dem.)

      ἀ. τινας θανάτοις Plat.умерщвлять кого-л.

      12) убивать, истреблять
      

  (πολλούς Aesch., Her.; τὸ Φωκέων ἔθνος ἀνῃρημένον Dem.)

      φαρμάκοις ἀνελεῖν Plut.отравить

      13) прекращать
      

  (πόλεμον Polyb. - ср. 6; νεῖκος Theocr.)

      ἀνελεῖν ἐκ μέσου τι Dem.положить конец чему-л.;
      ἀνελεῖν τέν παρακαταθήκην Plat.изъять (свой) денежный вклад

      14) свергать, сокрушать
      15) тж. med. расторгать
      

  (συνθήκας Isocr.; διαθήκας Isae.; συμμαχίαν Polyb.)

      16) упразднять, отменять

  (νόμους Aeschin.): (μόρια)

  , ὧν ἀναιρουμένων ἀναιρεῖται καὴ τὸ ὅλον Arst. части, с устранением которых устраняется и целое
      17) med. брать назад
      

  (γραφήν Dem.)

      18) возражать, опровергать
      19) (воз)вещать, изрекать
      

  (χρηστήριον Her.; μαντείας Dem.)

      Πλάτων ἀναιρεῖ, ὅτι οὔκ ἐστιν ἡδονέ τἀγαθόν Arst. — Платон утверждает, что наслаждение не есть благо;
      ἀνεῖλεν ἥ Πυθία Her., Plat. — Пифия изрекла;
      ἀνελεῖν τινι ποιεῖν τι Thuc., Xen. (о божестве) повелеть кому-л. сделать что-л.;
      ἐν ταῖς μαντείαις ἀνῃρημένον Dem. — возвещенное в оракулах;
      ἀ. τι περί τινος Plat.предписать (в оракуле) что-л. относительно чего-л.;
      οὓς ἂν ὅ θεὸς ἀνέλῃ Plat. — те, кого укажет божество

  Древнегреческо-русский словарь > αναιρεω

 • 5 Ειδοθεα

      эп. Εἰδοθέη ἥ Идофея или Идотея (дочь Протея, морское божество) Hom., Anth.

  Древнегреческо-русский словарь > Ειδοθεα

 • 6 εφεστιος

      ион. ἐπίστιος 2
      1) находящийся или горящий на очаге
      

  (φλόξ Eur.; σέλας Soph.)

      ἐφέστιον πῆξαι σκῆπτρον Soph.воткнуть посох в очаг

      2) приходящий к очагу, т.е. в дом
      

  (ἱκέτης Aesch.)

      ἐμὲ ἐφέστιον ἤγαγε δαίμων Hom. — божество привело меня в жилище (Калипсо);
      ἐφέστιοι ὅσσοι ἔασιν Hom. (троянцы), сколько их здесь живет, т.е. все троянцы;
      ἑζόμεσθα ἐφέστιοι Soph. — мы сидим у очагов, т.е. пришли с мольбой;
      ἥκων ἐ. ἐμοί Her. — пришедший ко мне;
      ἀπολέσθαι ἐ. Hom.умереть в своем доме

      3) связанный с домашним очагом, касающийся дома, домашний, семейный
      

  (θύματα, μίασμα Aesch.; εὐναί Eur.; ἵδρυμα Plat.)

      πόνοι δόμων ἐφέστιοι Aesch.домашние труды

      4) покровительствующий домашнему очагу
      

  (Ζεύς Her., Soph.)

  Древнегреческо-русский словарь > εφεστιος

 • 7 ημεν

      I.
       ἠμέν
       ἠ-μέν
      эп. conj.
      1) и
      

  ἠ. νέοι ἠδὲ γέροντες Hom. — и молодые, и старые;

      ἠ. θεὸς ἠδὲ καὴ ἀνήρ Hom. — как божество, так и человек

      2) или
      

  ἠ. ἀνακλῖναι ἠδ΄ ἐπιθεῖναι Hom. — или открывать, или задвигать

      II.
       ἦμεν
      1) 1 л. pl. impf. к εἰμί См. ειμι
      2) дор. inf. praes. к εἰμί См. ειμι
      III.
       ᾖμεν
      1 л. pl. impf. к εἶμι См. ειμι

  Древнегреческо-русский словарь > ημεν

 • 8 θειον

       θεῖον
      I
      τό [θεῖος II]
      1) божество
      

  τὸ θ. πᾶν φθονερόν (sc. ἐστιν) Her. — всякое божество завистливо;

      ὥσπερ κατὰ θ. Arph.словно по воле божества

      2) божественное начало, божественность
      

  μάλιστα μετέχει τοῦ θείου ὅ ἄνθρωπος Arst. (из всех живых существ) наиболее причастен божественному человек

      3) pl. божественные дела, деяния
      4) pl. божественные вопросы
      5) pl. почитание богов, религия
      

  ἔρρει τὰ θεῖα Soph.религия в упадке (досл. падает)

      II
      эп. θέειον и редко θήϊον τό [θύω или θεῖος II] сера
      

  (θείου ὀσμή Arst.; πῦρ καὴ θ. NT.)

  Древнегреческо-русский словарь > θειον

 • 9 θεος

       θεός
      I
      беот. θιός или σιός, лак. σιός ὅ и ἥ (voc. θεός)
      1) бог, божество
      σὺν (τῷ) θεῷ Hom., Plat. и σὺν θεοῖσιν Hom. — с соизволения бога (богов);
      οὔτοι ἄνευ (и οὐκ ἄνευθε) θεοῦ Hom. или οὐ θεῶν ἄτερ Pind.и не без ведома или не без помощи бога (богов);
      ὑπὲρ θεόν Hom. — вопреки божественной воле;
      θεῶν συνεθελόντων Xen. ( или βουλομένων Luc.) — с соизволения или с помощью богов;
      πρὸς θεῶν Soph., Xen.во имя или ради богов;
      τὰ παρὰ τῶν θεῶν Xen. — признаки божественной воли, т.е. знамения;
      τοῦ θεοῦ φήμη Soph. — ответ бога, т.е. оракул;
      τὰ περὴ или πρὸς τοὺς θεούς Xen., Arst. — почитание богов;
      κατὰ θεόν τινα Plat., Eur. — по внушению какого-то божества;
      οἱ δώδεκα θεοί Arph.двенадцать (старших) богов (Зевс, Гера, Посидон, Аполлон, Афина, Артемида, Арей, Гефест, Афродита, Деметра, Гермес, Гестия);
      οἱ νέρτεροι (тж. οἱ κάτω и οἱ κάτωθεν) θεοί Soph. — боги подземного царства;
      εἰ ὀρθῶς ἢ μή, θ. οἶδεν Plat. — правильно или нет, бог весть;
      ὕει ὅ θ. — бог (Зевс) послал дождь, т.е. дождь идет;
      ἔσεισεν ὅ θ. Xen. — бог (Посидон) всколебал стихии;
      ναὴ τὼ σιώ! Xen.клянусь обоими богами! (т.е. Кастором и Полидевком - лаконская клятва, или Амфионом и Зетом - беотийская клятва);
      Θεοῦ πρόσωπον Polyb.Божий лик ( мыс на побережье Финикии)

      2) (тж. θήλεια θ. Hom.) богиня
      

  θεοῖς εὔχεσθαι πᾶσι καὴ πάσαις Dem. — молиться всем богам и богиням;

      ἥ νερτέρα θ. Soph. — подземная богиня, т.е. Персефона;
      τὼ θεώ Arph. — обе богини, т.е. Деметра и Персефона;
      νέ ( или μὰ) τὼ θεώ! Arph.да ( или нет) клянусь обеими богинями! ( клятвенная формула женщин)

      3) полубог, герой
      

  τοῦδε τοῦ θεοῦ ἐπώνυμοι Soph. (жители города) именуются именем этого героя ( Колона)

      4) женщина божественного рода, полубогиня
      

  παντλάμων Νιόβα, σὲ δ΄ ἔγωγε νέμω θεόν Soph. — многострадальная Ниоба, я считаю тебя богиней

      II
      adj. божественный
      

  αἱ μὲν καταιβαταὴ ἀνθρώποισιν, αἱ δὲ θεώτεραι Hom. (из двух ворот) одни доступны для людей, другие же только для богов

  Древнегреческо-русский словарь > θεος

 • 10 θυσια

       θυσία
       θῠσία
      ион. θῠσίη ἥ [θύω I]
      1) преимущ. pl. (тж. θυσίαι ἱερατικαί Arst.) жертвенный обряд, церемония жертвоприношения, жертвоприношение
      θυσίας ἕρδειν, ἀνάγειν и ἐπιτελέειν Her., θυσίαν τελεῖν Plut. — совершать жертвоприношение;
      θυσίαν ποιεῖν или θύειν τινί Plat., Arst., Plut.приносить жертву кому-л.

      2) празднества с жертвоприношениями
      

  ἐν θυσίῃσι εἶναι Her. — справлять праздник;

      οὗ ἦν ἥ παροῦσα θ. Plat. (божество), в честь которого справлялся данный праздник

      3) жертвенное животное, жертва
      

  (προσάγειν τὰς θυσίας Luc.; παραδιδόναι τοῖς ἱερεύσι τέν θυσίαν Plut.)

  Древнегреческо-русский словарь > θυσια

 • 11 Κυρινος

      ὅ (лат. Quirinus) Квирин
      1) сабинское божество Plut.
      

  Κυρίνου λόφος Plut. — холм Квирина, т.е. Квиринал

  Древнегреческо-русский словарь > Κυρινος

 • 12 λαμβανω

      тж. med. (fut. λήψομαι - ион. λάμφομαι, NT. λήμφομαι, дор. λαψοῦμαι, aor. 2 ἔλαβον, ἔλλαβον и λάβον, pf. εἴληφα; med.: aor. ἐλαβόμην, ἐλλαβόμην и λελαβόμην; pass.: fut. ληφθήσομαι, aor. ἐλήφθην - ион. ἐλάμφθην, pf. εἴλημμαι; imper. λαβέ и λάβε; adj. verb. ληπτός, ληπτέος - ион. λαμπτέος; inf. aor. 2 λαβεῖν)
      1) брать, хватать
      

  (χειρὴ χεῖρα, χείρεσσι φιάλαν Hom.; ἐν χεροῖν στέφη Soph.; βιβλιον NT.)

      ἐλλάβετο σχεδίης Hom. (Одиссей) ухватился за плот;
      λαβὼν κύσε χειρα Hom.он схватил и поцеловал руку (Одиссея)

      2) обхватывать, обнимать
      

  (γούνατά τινος, γούνων τινά Hom.)

      3) брать с собой, уводить
      

  (ἑτάρους Hom.)

      ξυμπαραστάτην λ. τινά Soph.брать кого-л. с собой в помощники;
      λαβόντες τοῦ βαρβαρικοῦ στρατοῦ Xen.взяв с собой иноземный отряд

      4) захватывать, угонять, уносить, похищать
      

  (ἵππους, τὰ μῆλα, κτήματα πολλά Hom.)

      ζῶντες ἐλάμφθησαν Her.они были захвачены живьем

      5) отнимать
      6) захватывать, завладевать
      

  (Σικελίαν, αἰχμαλώτους Thuc.; βασιλείαν ἑαυτῷ NT.)

      ἀρχῆς λαβέσθαι καὴ κράτους τυραννικοῦ Soph.захватить господство и царскую власть

      7) (о чувствах и т.п.) охватывать
      

  (χόλος λάβε τινά Hom.; λαμβάνεσθαι ἔρωτι Xen.; ἔκστασις ἔλαβεν ἅπαντας NT.)

      λαβέσθαι ὑπὸ νόσου Her. и νόσῳ Soph. — заболеть;
      ὅ δαίμων τινὰ λελάβηκε Her.божество вселилось в кого-л.;
      Ῥέᾳ ληφθῆναι Luc. — быть одержимым Реей;
      κνέφας λαμβάνει τέμενος αἰθέρος Aesch.тьма покрывает небесный свод

      8) ( в качестве гостя) принимать
      9) связывать, обязывать
      ἀραῖον λ. τινά Soph.связать кого-л. заклятьем

      10) захватывать, застигать, ловить
      

  (τὸν αὐτόχειρα τοῦ φόνου Soph.; κλέπτοντά τινα Arph.)

      λ. τινὰ ψευδόμενον Plat.уличить кого-л. в обмане;
      δρῶν εἰλημμένος Arph.захваченный на месте преступления

      11) натыкаться, (случайно) встречать, находить
      12) ( о взысканиях) налагать
      

  (ποινάς Eur.; δίκην Lys. - ср. 21; ζημίαν или τιμωρίαν Dem.)

      13) возлагать на себя, надевать
      14) перен. схватывать, воспринимать, созерцать
      15) постигать, усваивать, понимать
      

  (νόῳ Her. и ἐν νῷ Polyb.; ἐν τῇ γνώμῃ Xen.; τῇ διανοίᾳ Plat.)

      16) (вос)принимать
      

  λαβεῖν πρὸς ἀτιμίαν Plut. — воспринять как оскорбление;

      τὸ πρᾶγμα μειζόνως λαβεῖν Thuc. — принять дело всерьез;
      λάβετε τοὺς λόγους μέ πολεμίως Thuc. — не примите этих слов в неприязненном смысле;
      λαβεῖν τι πρὸς δέος Plut.испугаться чего-л.;
      θάνατον λαβεῖν Eur. — принять смерть, умереть;
      τὰ ἐξ ἀρχῆς ληφθέντα Arst. — принятые вначале положения;
      αἱ εἰλημμέναι προτάσεις Arst. — допущенные положения;
      οὐ λ. πρόσωπον NT. — не взирать на лица, т.е. относиться беспристрастно

      17) предпринимать
      συμβούλιον λαβεῖν NT.устроить совещание

      18) объяснять, истолковывать
      ταύτῃ ταῦτα ἐλάμβανον Her.они так объяснили эти (слова)

      19) оценивать, определять
      20) полагать, считать
      21) получать, (при)обретать
      

  (κέρδος Arph.; ὄνομα Plat.; δόξαν παρὰ ἀνθρώπων NT.)

      λ. ὕψος Thuc. — расти в высоту;
      λαβεῖν κλέος Hom., Soph. — стяжать славу;
      λαβεῖν ἀνὰ δηνάριον NT. — получить по динарию;
      γέλωτα μωρίαν τε λ. ἔν τινι Eur.стать за (свое) неразумие посмешищем у кого-л.;
      αἰτίαν ἀπό τινος λ. Thuc.навлечь на себя упреки с чьей-л. стороны;
      λ. δίκην Her.получать или нести наказание (ср. 12);
      λαβεῖν τέν ἀξίην Her.получить по заслугам

      22) получать, извлекать
      

  (οἶνον ἐκ τοῦ χωρίου Arph.; λ. μισθὸν ἐκ τῆς ἀρχῆς Plat.)

      23) приобретать, покупать
      

  λ. τι δραχμῆς Arph.покупать что-л. за драхму или по драхме

      24) доходить, достигать
      

  πρὸς τὸ μνηστεύεσθαι λ. ἡλικίαν Isocr. — достигнуть брачного возраста;

      λ. νόστον Eur. — дождаться возвращения на родину;
      λαβέσθαι τῶν ὀρῶν Thuc. — углубиться в горы;
      λαβέσθαι Δήλου Thuc. — прибыть в Делос;
      τέν Ἶδην λαβὼν ἐς ἀριστερέν χέρα Her. — оставив слева (гору) Иду;
      πρῶτον ἀληθείας λαβοῦ Plat.прежде всего узнай истину

      25) начинать ощущать, ощутить, почувствовать
      

  (ὀργήν Eur.; φόβον Soph.; εὔνοιαν Thuc.)

      λ. θυμόν Hom. — воспрянуть духом;
      λ. αἰδῶ Soph. — ощутить стыд, устыдиться;
      λήθην λαβεῖν τινος NT.забыть о чем-л.

  Древнегреческо-русский словарь > λαμβανω

 • 13 μουσα

       μοῦσα
      эол. μοῖσα, дор. μῶσα, лак. μῶα ἥ (gen. pl.: эп. μουσάων, дор. μουσᾶν или μοισᾶν)
      1) муза (женское божество искусства; вначале их считалось три: Μελέτη, Μνήμη и Ἀοιδή, но уже у Hom. их девять: Κλειώ - истории, Εὐτέρπη - лирической поэзии, Θάλεια - комедии, Μελπομένη - трагедии, Τερψιχόρη - пляски, Οὐρανία - астрономии, Ἐρατώ - любовной поэзии, Πολύμνια - гимнической поэзии и Καλλιόπη - эпической поэзии; все они считались дочерьми Зевса и Мнемосины: Μοῦσαι Διὸς θυγατέρες Hom.)
      2) музыка, пение
      

  (μ. στυγερά, μ. εὔφημος Aesch.)

      μοῖσαν φέρειν Pind.петь

      3) речь, слова
      4) искусство, поэзия
      5) образование, ученость, просвещенность

  Древнегреческо-русский словарь > μουσα

 • 14 Νηστις

  Древнегреческо-русский словарь > Νηστις

 • 15 νυμφη

       νύμφη
      дор. νύμφᾱ ἥ (эп. voc. νύμφᾰ)
      1) невеста; νύμφην ἀγαγέσθαι Arph. привести невесту (в свой дом)
      2) молодая жена, новобрачная
      

  (νεόγαμος ν. Aesch.)

      3) взрослая девушка Hom., Hes.
      4) молодая женщина
      5) невестка или сноха NT.
      6) нимфа (низшее женское божество, непосредственно олицетворявшее тот или иной элемент природы; нимфы считались дочерьми Зевса; среди них различалась нимфы: горные - орестиады или ореады, лесные или древесные - дриады и гамадриады, океанические - океаниды, водяные - наяды и др.) Hom. etc.
      7) перен. источник
      8) зоол. куколка или личинка Arst.
      9) молодая пчела ( с еще неразвитыми крылышками) Arst.

  Древнегреческо-русский словарь > νυμφη

 • 16 Οσιρις

       Ὄσιρις
      - ιδος, ион. ιος ὅ Осирид или Осирис (бог солнца, верховное божество египтян, супруг Исиды, греками отожд. с Вакхом) Her., Plut.

  Древнегреческо-русский словарь > Οσιρις

 • 17 φιλεω

       φιλέω
      1) любить
      

  (τινα Hom., Trag., Xen., Plat., Plut.; φιλεῖσθαι ἔκ и παρά τινος Hom., ὑπό τινος Her. или τινι Eur.)

      λόγοις φ. Soph. — любить (лишь) на словах;
      πᾶς τις αὑτὸν τοῦ πέλας μᾶλλον φιλεῖ Eur. — каждый (из них) любит себя больше, чем ближнего;
      οὐκ ἔστ΄ ἐραστές ὅστις οὐκ ἀεὴ φιλεῖ Eur. — не любит тот, кто не любит всегда;
      αἰσχροκέρδειαν φ. Soph.любить нечестные доходы

      2) относиться по-дружески
      

  οὐ μόνον φιλοῖο ἄν, ἀλλὰ καὴ ἐρῷο ὑπ΄ ἀνθρώπων Xen. (в этом случае) люди будут не только относиться к тебе по-дружески, но и любить тебя

      3) целовать
      

  (τινα Aesch. и τι Soph.; φ. τῷ στόματι Her., Xen. и κατὰ τὸ στόμα Anth.)

      τὰς παρειὰς φιλεῖσθαι Her.целовать друг друга в щеки

      4) радушно принимать
      

  (τινα ἐν μεγάροισι, φ. καὴ τρέφειν τινά Hom.)

      φιλήσεαι οἷά κ΄ ἔχωμεν Hom. — тебе будет оказан прием всем, что только есть у нас;
      (ὅ) φιλέων Hom.гостеприимный хозяин

      5) (в знач. лат. soleo и отчасти, amo) иметь обыкновение, иметь склонность
      

  φιλέει ὅ θεὸς τὰ ὑπερέχοντα πάντα κολούειν Hom. — божество имеет обыкновение подрезать (как садовник) все выдающееся;

      φιλεῖ τίκτειν ὕβρις ὕβριν Aesch. — насилие обыкновенно порождает насилие;
      νέα φροντὴς οὐκ ἀλγεῖν φιλεῖ Eur. — молодой ум не знает печали;
      οἷα φιλέει γενέσθαι ἐν πολέμῳ Her. — как обыкновенно бывает на войне;
      οἷα (ὁποῖα) φιλεῖ Plat., Luc. — как часто происходит, по обыкновению;
      φιλέει προσημαίνειν impers. Her.обыкновенно появляются предзнаменования

  Древнегреческо-русский словарь > φιλεω

 • 18 Φοβος

       Φόβος
       Фоб или Фобос (сын Арея, олицетворение страха) Hom., Hes., Aesch., Plut.

  Древнегреческо-русский словарь > Φοβος

 • 19 χαιρω

       χαίρω
      тж. med. (fut. χαιρήσω - эп. κεχᾰρήσω и κεχᾰρήσομαι, aor. 2 ἐχάρην с ᾰ - эп. χάρην, κεχᾰρόμην и (ἐ)χηράμην, pf. = praes. κεχάρηκα См. κεχαρηκα - реже κεχάρημαι и κέχαρμαι, ppf. ἐκεχᾰρήμην)
      1) радоваться
      

  (χ. θυμῷ или ἐν θυμῷ, тж. φρένα, φρεσίν или νόῳ Hom.)

      πολλὰ χ. μ΄ εἶπας Soph. — твои слова радуют меня;
      χ. ἔν и ἐπί τινι и χ. τι Eur.радоваться чему-л.;
      χ. ἐπί τινι κακῶς πράσσοντι Eur.радоваться чьему-л. несчастью;
      ἐπαινούμενοι μᾶλλον ἢ τοῖς ἄλλοις ἅπασι χαίρετε Xen. — похвалам вы радуетесь больше, чем всему остальному;
      ὅ δ΄ ἐδέξατο χαίρων παῖδα φίλην Hom. — он радостно принял милую дочь;
      ἐπαιώνιζον κεχαρηκότες Her.на радостях они запели пэан

      2) наслаждаться, находить удовольствие, любить
      

  χ. ἄγρῃ Hom. — развлекаться охотой;

      τῇ πολυτελεστάτῃ διαίτῃ χ. Xen. — любить роскошный образ жизни;
      χ. γέλωτι Xen. — весело смеяться;
      τῷ καταμανθάνειν χαίροντες Plat. — любознательные люди;
      χαῖρε Ἀθηναίη πεπνυμένῳ ἀνδρί Hom. — Афине понравился (этот) разумный муж;
      τρόποισι τοιούτοισι χρεώμενοι χαίρουσι Her. — они любят так поступать;
      τοῖς καλῶς ἐρωτῶσι χαίρω ἀποκρινόμενος Plat. — тем, кто хорошо ставит вопросы, я с удовольствием отвечаю;
      τοῖς αὐτοῖς χ. καὴ ἄχθεσθαί τινι Plat.любить и ненавидеть одно и то же вместе с кем-л.;
      οὐδεὴς χαίρων ἐπιτετήδευκε τούτοιν οὐδέτερον Plat.никто не занимался тем или другим ради удовольствия

      3) ( только с отрицанием) оставаться безнаказанным, миновать беду или кару
      

  οὐδέ τί φημι πᾶσιν ὁμῶς θυμὸν κεχαρησέμεν Hom. — и никому решительно, полагаю, не сдобровать;

      οὐ χαίροντες ἂν ἀπαλλάξαιτε Xen. — не совершить вам успешного отступления;
      οὐδὲ χαίρων ταῦτα τολμήσει λέγειν Arph. — не поздоровится тебе от этих дерзких слов;
      χαιρήσειν νομίζεις ; Plut. — думаешь, что (это) пройдет тебе даром?;
      οὐκ ἐχαίρησεν, ἀλλ΄ ἀπετέτμητο τέν κεφαλήν Plut. (гонцу) пришлось плохо:
      — он был обезглавлен;
      οὐ χαίροντες γέλωτα ἐμὲ θήσεσθε Her.насмешка надо мной не пройдет вам безнаказанно

      4) (в приветствиях и др. обращениях - преимущ. в imper.) здравствовать, быть здоровым
      

  χαῖρε Hom., Trag., Xen.здравствуй или прощай;

      χαῖρε ἀπὸ στρατοῦ! - Χαίρω γε Aesch. — со счастливым возвращением из армии! - Да, возврат мой счастлив;
      νῦν πᾶσι χαίρω Soph. — теперь все меня приветствуют;
      σίτου θ΄ ἅπτεσθον καὴ χαίρετον Hom. — кушайте на здоровье;
      ( в началеписем) Κῦρος Κυαξάρῃ χαίρειν (sc. λέγει) Xen. Кир Киаксару желает здравствовать (шлет привет);
      χαίρην (эол. inf.) πολλὰ τὸν ἄνδρα Θυώνιχον Theocr. — здравствуй, Тионих;
      ( в обращении к богам) χαῖρε, Διὸς υἱέ! HH. — слава тебе, сын Зевса!;
      (в — ироническо-вежливых формулах) χαίρων ἴθι Eur. уходи себе, пожалуйста;
      εἴτε δὲ ἐγένετό τις ἄνθρωπος, εἴτ΄ ἐστὴ δαίμων τις, χαιρέτω Her. — человек ли он был, божество ли, бог с ним (не будем больше говорить о нем);
      χαιρέτω βουλεύματα τὰ πρόσθεν! Eur. — прочь прежние намерения!;
      τινὰ (τι) χ. ἐᾶν Her., Arph., Xen., Plat., κελεύειν Xen., λέγειν Eur., προσαγορεύειν Plat. или εἰπεῖν Luc.распрощаться с кем(чем)-л., отказываться от кого(чего)-л., пренебречь кем(чем)-л.;
      εἴπωμεν πρὸς ἡμᾶς αὐτούς, χ. εἴποντες ἐκείνοις Plat. — поговорим друг с другом, а их оставим в покое;
      πολλὰ χ. ξυμφορὰς (v. l. συμφοραῖς) καταξιῶ Aesch.предадим забвению (былые) невзгоды

  Древнегреческо-русский словарь > χαιρω

 • 20 ζω

  I τό (πλ. ζδ) животное
  ζω2
  II (ε) —ζεΓς, ζει, ζοΰμε, ζείτε, ζουν и (α) —ζής, ζή, ζωμεν, ζήτε, ζωσι (αόρ. έζησα) 1. αμετ.
  1) жить, существовать, быть живым;

  ενόσω ζω2 — пока я жив;

  2) жить, вести какую-л. жизнь; поддерживать существование;

  ζω2 ευχαριστημένος — быть довольным жизнью; — жить счастливо;

  ζω2 φτωχικά (πλουσιοπάροχα) — жить в бедности (на широкую ногу);

  ζω2 με άνεση ( — или εν ανέσει) — жить в достатке;

  ζω2 με τίς ψευτιές — жить обманом;

  ζει με την ελπίδα он живёт надеждой;
  3) жить, проживать (где-л.);

  ζω2 στην εξοχή — жить на даче;

  4) жить, сожительствовать;

  ζω2 με κάποιον — а) жить вместе с кем-л.; — б) сожительствовать с кем-л.;

  § ζεί και βασιλεύει он живёт и здравствует;
  ζεί και ζαίνει (или ζένεται, ζώνεται) он влачит жалкое существование;

  όσο ζω2 και ζώνομαι — живу, кое-как перебиваясь;

  πού ζείς;
  στα σύννεφα, στον Άρη; ты что, с луны свалился?; 2. μετ. 1) кормить, содержать;

  ζω2 την οικογένειά μου — содержать семью;

  2) переживать, глубоко чувствовать (что-л.);
  αυτό το ζει με όλη του την υπαρξη он это чувствует всем своим существом; 3) лично пережить, испытывать на себе; εζησε τον αποκλεισμό он пережил блокаду; 4) осуществлять на деле, претворять в жизнь;

  ζω2 την φιλαλήθεια — быть правдолюбом не на словах, а на деле;

  5) жить, прожить (какимлибо образом);

  ζω2 βίον — или ζω2 ζωή — прожить, провести жизнь;

  ζω2 ζωή αφρόντιστη — прожить беззаботно;

  ζω2 βίον πλήρη στερήσεων — прожить жизнь полную лишений;

  αυτός (μάλιστα) ξέρει να ζήσει он умеет жить;
  6) (в пожеланиях, поздравлениях с частицей να): πες μου, να ζήσεις! пожалуйста, скажи мне!; να σ6*ς ζήσει (τό παιδί) поздравляю вас с рождением (ребёнка); να ζήσεις χίλια χρόνια желаю тебе долгих лет жизни; να ζήσετε, να γεράσετε желаю вам счастья до самой старости (пожелание новобрачным); γ διά ζώσης устно; έχω να ζήσω у меня всё есть, я обеспечен; πέθανε να σ'άγαπω, ζήσε να μη σε θέλω погов. что имеем не храним, потерявши — плачем

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > ζω

См. также в других словарях:

 • ИНДЕЙЦЕВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АМЕРИКИ МИФОЛОГИЯ — До испанского завоевания (16 в.) территория Центральной Америки была заселена индейцами различных языковых групп. У индейцев Месоамерики (ацтеков, тольтеков, сапотеков, миштеков, тара сков, майя и др.) с первых веков до н. э. существовали… …   Энциклопедия мифологии

 • Медицина — I Медицина Медицина система научных знаний и практической деятельности, целями которой являются укрепление и сохранение здоровья, продление жизни людей, предупреждение и лечение болезней человека. Для выполнения этих задач М. изучает строение и… …   Медицинская энциклопедия

 • ИОВА КНИГА — [евр. ; греч. ᾿Ιώβ; лат. Iob], каноническая ветхозаветная книга, названная по имени праведника, о к ром она повествует. (Об этимологии имени Иов см. в ст. Иов) В каноне Праотец Иов. Икона иконостаса Троицкого собора Ипатиевского мон ря. 1652 г.… …   Православная энциклопедия

 • Пушкин, Александр Сергеевич — — родился 26 мая 1799 г. в Москве, на Немецкой улице в доме Скворцова; умер 29 января 1837 г. в Петербурге. Со стороны отца Пушкин принадлежал к старинному дворянскому роду, происходившему, по сказанию родословных, от выходца "из… …   Большая биографическая энциклопедия

 • Египет — Арабская Республика Египет, Миср, гос во на С. В. Африки и на Синайском п ове Азии. Название Египет известно с III тыс. до н. э. Оно восходит к др. егип. Кипет черная земля , что противопоставляло долину Нила с ее плодородной почвой красной земле …   Географическая энциклопедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»