Перевод: с русского на казахский

с казахского на русский

ойын теориясында шешімдер мен нәтижелерді талдау әдісі

 • 1 дилемма заключенного

  Русско-казахский экономический словарь > дилемма заключенного

 • 2 анализ затрат и результатов

  жұмсалған шығын мен нәтижелерді талдау (тиісті оңтайлы шығындар мен мүмкін нәтижелерді салыстыруға негізделген жобаны жүзеге асыру қажет пе, жоқ па деген шешім қабылдау әдісі)

  Русско-казахский экономический словарь > анализ затрат и результатов

 • 3 кассация в арбитраж

  төрелік сотқа шағыну (1. күшіне енбеген шешімдер мен қаулылар жөнінде шағыну, наразылық білдіру, 2. төменгі сатыдағы төрелік сот шешімдерінің заңдылығы мен негізділігін тексеру)

  Русско-казахский экономический словарь > кассация в арбитраж

 • 4 распределение

  бөлу, бөліс, бөлініс, үлестіру, үлестірім (1. өнімді ақырғы тұтынушыға жеткізумен және өндірушімен байланысты шешімдер мен әрекеттердің жиынтығы, 2. ұйымның таза пайдасын шоттар бойынша бөлу, 3. қарызгердің бір несиегерден алынған бірнеше несиені өтеу шотына төленетін қаражатты бөлуі)

  Русско-казахский экономический словарь > распределение

 • 5 Банковский маркетинг

  Финансовый маркетинг представляет собой системный подход инвесторов-продавцов к управлению процессом реализации финансовых активов (денег, ценных бумаг, драгоценных металлов и камней) и системный подход инвесторов-покупателей к управлению накоплением финансовых активов. Сферой деятельности этого маркетинга является финансовый рынок. Составной частью финансового маркетинга считается банковский маркетинг, который затрагивает банковские услуги на финансовом рынке или рынок банковских продуктов и услуг.

  Қаржы маркетингі сатушы-инвесторлардың қаржы активтерінің (ақшаның, бағалы қағаздардың, асыл металдар мен тастардың) өткізілуі үдерісін басқаруға жүйелі көзқарасы және сатып алушы-инвесторлардың қаржы активтерінің қорлануын басқаруға жүйелі көзқарасы болып табылады. Қаржы нарығы осы маркетингі қызметінің аясы болып табылады. Қаржы нарығындағы банк көрсететін қызметтерді немесе банк өнімдері мен қызмет көрсету нарығын қамтитын банк маркетингі қаржы нарығының құрамдас бөлігі болып саналады.

  Банковский маркетинг – это процесс, который включает в себя:

  Банк маркетингі – мыналарды қамтитын үдеріс:

  - планирование производства банковского продукта;

  - банк өнімін өндіруді жоспарлау;

  - исследование финансового рынка;

  - қаржы нарығын зерттеу;

  - налаживание коммуникаций;

  - қарым-қатынасты жолға қою;

  - установление цен;

  - бағаны белгілеу;

  - организацию продвижения банковского продукта;

  - банк өнімінің жылжытылуын ұйымдастыру;

  - развертывание службы банковского сервиса.

  - банк сервисінің қызметін өрістету.

  Основными задачами банковского маркетинга являются:

  Банк маркетингісінің негізгі міндеттері:

  - прогнозирование требований покупателей к банковскому продукту;

  - сатып алушылардың банк өніміне қоятын талаптарын болжау;

  - изучение спроса на банковский продукт;

  - банк өніміне сұранымды зерделеу;

  - выпуск банковского продукта, соответствующего требованиям покупателей;

  - сатып алушылардың талаптарына сай келетін банк өнімін шығару;

  - установление уровня цен на банковский продукт с учетом условий конкуренции;

  - бәсеке шарттарын ескере отырып банк өнімі бағасының деңгейін белгілеу;

  - повышение имиджа банка;

  - банкінің беделін көтеру;

  - повышение доли финансового рынка, контролируемого данным банком.

  - осы банк бақылайтын қаржы нарығының үлесін арттыру.

  Концепция банковского маркетинга характеризует цель деятельности банка на финансовом рынке. У покупателей банковского продукта разные интересы, потребности, возможности, денежные ресурсы и разная степень риска. Поэтому у них разный спрос на данные продукты. Это означает, что банк, предлагающий свой продукт, должен четко знать, на какую группу покупателей этот продукт рассчитан и сколько может быть потенциальных потребителей этого продукта. Отсюда возможны два направления деятельности банка:

  Банк маркетингісінің тұжырымдамасы қаржы нарығындағы банк қызметінің мақсатын сипаттайды. Банк өнімін сатып алушылардың мүдделері, қажетсінулері, мүмкіндіктері, ақша ресурстары алуан түрлі, тәуекел дәрежесі де әртүрлі. Сондықтан олардың нақты өнімге деген сұранымы да түрліше. Мұның мәнісі мынада: өз өнімін ұсынушы банк бұл өнімнің сатып алушылардың қандай тобына арналғанын және бұл өнімнің әлеуетті тұтынушылары қанша бола алатынын айқын білуге тиіс. Осыдан келіп банк қызметінің екі бағыты болуы ықтимал:

  - ориентация на массовый, стабильный спрос, что предполагает относительно низкие цены (курсы, процентные ставки) на продукт, ограничение услуги по обслуживанию клиентов и больший охват мелких покупателей;

  - жаппай, тұрақты сұранымға бағдарлануы, мұның өзі өнім бағасының (бағамы, пайыздық мөлшерлемесі) біршама төмен болуын, клиенттерге қызмет көрсетудің шектелуін және ұсақ сатып алушылардың кең қамтылуын көздейді;

  - ориентация на нестабильный спрос, т.е. на отдельные группы покупателей, что предполагает относительно высокие цены (курсы, процентные ставки) на продукт, более широкий круг услуг по обслуживанию клиентов и меньший охват покупателей.

  - тұрақсыз сұранымға, яғни сатып алушылардың жекелеген топтарына бағдарлану, мұның өзі өнім бағасының (бағамы, пайыздық мөлшерлемесі) біршама жоғары болуын, клиенттерге неғұрлым кең ауқымда қызмет көрсетілуін және ұсақ сатып алушылардың аз қамтылуын көздейді.

  Маркетинговая деятельность – это комплекс действий:

  Маркетингілік қызмет:

  - по разработке типологии потребления;

  - тұтыну тұрпаттамасын әзірлеу жөніндегі;

  - по изучению спроса;

  - сұранымды зерделеу жөніндегі;

  - по планированию производства банковского продукта и организации работы по его реализации.

  - банк өнімін өндіруді жоспарлау және оның іске асыру жұмысын ұйымдастыру жөніндегі іс-қимылдар кешені.

  Спрос на банковские продукты можно классифицировать по психофизиологической реакции покупателей и по степени удовлетворения потребностей покупателей.

  Банк өнімдеріне сұранымды сатып алушылардың психологиялық-физиологиялық қарымта жауабына қарай және сатып алушылар қажеттерінің қанағаттандырылу дәрежесіне қарай жіктелуі мүмкін.

  По психофизиологическому признаку выделяют:

  Психологиялық-физиологиялық белгі бойынша мыналарға бөлінеді:

  - фиксированный спрос – устойчивый спрос на отдельные виды банковских продуктов, постоянно предоставляемых банком (депозитные вклады в банках с минимальной суммой вклада не более 1000 тенге, акции наиболее престижных банков и др.);

  - тиянақталған сұраным – банк ұдайы беріп тұратын банк өнімдерінің жекелеген түрлеріне тұрақты сұраным (банкідегі салымның ең аз сомасы 100 теңгеден аспайтын депозиттік салым, неғұрлым беделді банкілердің акциялары, т.б.);

  - альтернативный спрос – спрос по выбору, когда вкладчик после анализа своих возможностей, степени доходности, выгодности, риска принимает решение о вложении капитала в банковский продукт (спрос на такие активы, как валютные депозиты, и трасты, депозитные вклады с суммой вклада не более 3000 тенге и др.);

  - баламалы сұраным – таңдау бойынша сұраным, мұнда салымшы өз мүмкіндіктерін, табыстылық, тиімділік, тәуекелдік дәрежесін талдағаннан кейін капиталды банк өніміне салу туралы шешім қабылдайды (валюталық депозиттер сияқты активтерге, трастыларға, салым сомасы 3000 теңгеден аспайтын депозиттік салымдарға, т.б. сұраным);

  - импульсный спрос – неожиданный спрос, когда покупатель, уже сделавший свой выбор под влиянием советов других покупателей, знакомых, рекламы или иных факторов, меняет свое решение (спрос на ценные бумаги, по которым обещают высокие дивиденды (проценты) и др.).

  - серпінді сұраным – күтпеген жерден болатын сұраныс; мұнда басқа сатып алушылардың, таныстарының, жарнаманың немесе басқа да факторлардың ықпалымен өз таңдауын жасаған сатып алушы өз шешімін өзгертеді (дивиденді (пайызы) жоғары болады деп күтілген бағалы қағаздар, т.б. бойынша сұраным).

  По степени удовлетворения потребностей покупателей можно выделить:

  Сатып алушылар қажеттерінің қанағаттандырылуы дәрежесіне қарай мыналарға бөлінеді:

  - реализованный спрос (спрос удовлетворен, когда услуга или банковский продукт предъявлены покупателю);

  - өткізілген сұраным (сұраным қызмет көрсету немесе банк өнімі сатып алушыға ұсынылған кезде қанағаттандырылды);

  - неудовлетворенный спрос – спрос на банковские продукты, отсутствующие в продаже или существующие, но по объему предложения отстающие от запросов покупателей;

  - қанағаттандырылмаған сұраным – сатуда жоқ немесе бар болғанымен ұсынымның көлемі бойынша сатып алушылардың сұрауынан артта қалған банк өнімдеріне сұраным;

  - формирующийся спрос, нечетко выраженный спрос.

  - қалыптасушы сұраным, айқын көрініс таппаған сұраным.

  Рендит – это относительный показатель доходности ценной бумаги. Рендит акции определяется процентным отношением выплаченного по ней дивиденда к рыночному курсу акции. Чем выше размер рендита, тем доходнее акция.

  Рендит – бағалы қағаз табыстылығының салыстырмалы көрсеткіші. Акция рендиті акция бойынша төленген дивидендтің акцияның нарықтық бағамына пайыздық қатынасымен айқындалады. Рендит мөлшері жоғары болған сайын акция да табыстырақ.

  Спрэд – это разрыв между минимальной ценой предложения и максимальной ценой спроса. Наиболее ликвидными являются ценные бумаги, у которых отношение спрэда к максимальной цене спроса наименьшее (обычно до 3%).

  Спрэд – ұсынымның ең төмен бағасы мен сұранымның ең жоғары бағасының арасындағы алшақтық. Спрэдтің сұранымның ең жоғары бағасына қатынасы барыша төмен (әдетте 3%-ға дейін) бағалы қағаздар неғұрлым өтімді болып табылады.

  Процесс банковского маркетинга включает следующие этапы:

  Банк маркетингісі үдерісі мынадай кезеңдерді қамтиды:

  - изучение потребностей покупателей конкретного банковского продукта;

  - нақты банк өнімін сатып алушылардың қажеттерін зерделеу;

  - комплексное исследование финансового рынка по секторам;

  - қаржы нарығын секторлар бойынша кешенді түрде зерттеу;

  - исследование возможностей текущей и перспективной реализации банковского маркетинга;

  - банк маркетингісінің ағым-дағы және келешектегі іске асырылуы мүмкіндіктерін зерттеу;

  - планирование маркетинга;

  - маркетингіні жобалау;

  - планирование жизненного цикла банковской инновации;

  - банк инновациясының өміршеңдік циклін жоспарлау;

  - реклама;

  - жарнама;

  - организация работы отделов и структурных подразделений банков.

  - банкілердің бөлімдері мен құрылымдық бөлімшелерінің жұмысын ұйымдастыру.

  Основными функциями банковского маркетинга являются:

  Банк маркетингісінің негізгі атқарымдары:

  - сбор информации;

  - ақпарат жинау;

  - маркетинговые исследования;

  - маркетингілік зерттеу;

  - планирование деятельности по выпуску и реализации банковских продуктов;

  - банк өнімдерін шығару және өткізу жөніндегі қызметті жоспарлау;

  - реклама;

  - жарнама;

  - реализация банковских продуктов.

  - банк өнімдерін өткізу.

  План банковского маркетинга представляет собой план реализации банковских продуктов, традиционных и новых. Этот план определяет какой банковский продукт или какую инновацию, на какой территории и по какой цене следует продавать в данный период времени.

  Банк маркетингісінің жоспары банк өнімдерін, кәдуілгі және жаңа өнімдерін өткізу жоспары болып табылады. Бұл жоспар нақты уақыт кезеңінде қандай банк өнімін немесе қандай инновацияны, қай аумақта және қандай бағамен сату керек екенін айқындайды.

  Стратегия банковского маркетинга заключается в:

  Банк маркетингісінің стратегиясы:

  - анализе возможностей банка по выпуску того или иного банковского продукта;

  - банкінің белгілі бір банк өнімін шығару жөніндегі мүмкіндіктерін талдау үдерісінде;

  - определении цели выпуска продукта;

  - өнім шығарудың мақсатын айқындауда;

  - обосновании банковской инновации и ее характеристики;

  - банк инновациясын негіздеу және оны сипаттауда;

  - маркетинговых исследованиях финансового рынка и возможностей реализации банковского продукта как в текущем периоде, так и в ближайшей перспективе.

  - қаржы нарығын және банк өнімін ағымдағы кезеңде де, таяудағы келешекте де өткізу мүмкіндіктерін маркетингілік зерттеуде.

  Банк маркетингінің стратегиясында қандай тұжырымдамаларды бөліп көрсетуге болады?

  В стратегии банковского маркетинга целесообразно выделить следующие концепции:

  Банк маркетингісінің стратегиясында мына тұжырымдамаларды бөліп көрсету орынды:

  - сегментация финансового рынка;

  - қаржы нарығын бөліктемелеу;

  - выбор целевого банковского продукта или услуги;

  - нысаналы банк өнімін немесе қызмет көрсетуді таңдау;

  - выбор методов выхода на рынок;

  - нарыққа шығу әдістерін таңдау;

  - выбор маркетинговых средств;

  - маркетингілік құралдарды таңдау;

  - выбор времени выхода на рынок.

  - нарыққа шығу уақытын таңдау.

  Русско-казахский экономический словарь > Банковский маркетинг

 • 6 государство в качестве экономического субъекта

  экономикалық субъект ретіндегі мемлекет (1. өзінің қолына экономикалық билікті шоғырландырған, мемлекеттік ауқымда экономикалық шешімдер қабылдайтын, мемлекеттік меншікке өкім жүргізуші органдар мен тұлғалардың жиынтығы, 2. мемлекеттік меншіктегі, мемлекеттік билік органдарының өкіміндегі және қарамағындағы экономикалық ресурстардың, өндіріс факторларының, ақшалай қаражаттың барлық түрлері: мемлекеттік экономика)

  Русско-казахский экономический словарь > государство в качестве экономического субъекта

 • 7 макроэкономический анализ затрат и результатов

  Русско-казахский экономический словарь > макроэкономический анализ затрат и результатов

 • 8 максимакс

  Русско-казахский экономический словарь > максимакс

 • 9 прозрачность

  ашықтық, айқындық (1. істі жүргізудің және шешімдер қабылдаудың ашық мәнері, нәтижесінде мүдделі тараптардың бәрі белгілі бір іс-қимылдың себептері мен уәждерін толық танып-біледі, 2. бағалы қағаздардың еркін нарығындағы елеулі шарт, мұнда жасалатын мәміленің бағасы мен көлемі туралы ақпаратқа еркін қол жеткізілуі көзделеді)

  Русско-казахский экономический словарь > прозрачность

 • 10 пучок прав собственника

  меншіктенуші "құқықтарының шоғыры" (меншік иесіне тиесілі құқықтар кешені, мынадай 11 элементтен тұрады: иелену құқығы, яғни игілікті айрықша бақылау құқығы, пайдалану құқығы, яғни игілікті пайдалы қасиеттерін өзі үшін пайдалану құқығы, басқару құқығы, яғни игілікті кім және қалай пайдаланатынын шешу құқығы, табысқа құқық, яғни игілікті тұтынудан алынған нәтижелерді иелену құқығы, егемендік құқығы, яғни игілікті иеліктен шығару, тұтыну, өзгерту немесе жою құқығы, қауіпсіздік құқығы, яғни игілікті сыртқы тараптан келтірілетін зияннан қорғау құқығы, игілікті мұраға қалдыру құқығы, игілікті мәңгілік иелену құқығы, сыртқы ортаға зиян келтіретін тәсілмен пайдалануға тыйым, өндіріп алу түріндегі жауапкершілікке құқық, яғни борышты төлеу үшін игілікті пайдалану мүмкіндігі, қалдықтық сипатқа құқық, яғни бұзылған өкілеттіктерді қалпына келтіретін рәсімдер мен институттардың болуына құқық)

  Русско-казахский экономический словарь > пучок прав собственника

 • 11 управление методом плотной опеки

  етене қамқорлық көрсету әдісімен басқару (жоғары буындағы басқару өкілдерінің бизнестің шұғыл проблемаларын шешуге және ағымдағы мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға қатысуы)

  Русско-казахский экономический словарь > управление методом плотной опеки

 • 12 финансы государственные

  мемлекеттік қаржы (1. өкімет органдарының салық түсімдері мен басқа да қаражат есебінен тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді қаржыландыруы, 2. жалпы ұлттық мүдделер үшін қаражат жинау мен жұмсауға байланысты туындайтын мәселелерді экономикалық талдау)

  Русско-казахский экономический словарь > финансы государственные

 • 13 Высший орган акционерного коммерческого банка

  Какой орган является высшим органом управления в акционерном коммерческом банке?

  Акционерлік коммерциялық банкіде қандай орган басқарудың жоғары органы болып табылады?

  Высшим органом коммерческого банка является общее собрание акционеров, которое должно проходить не реже одного раза в год. На общем собрании присутствуют акционеры или представители акционеров банка на основании доверенностей. Собрание акционеров правомочно решать вынесенные на его рассмотрение вопросы, если участники обеспечивают необходимый кворум.

  Коммерциялық банкінің жоғары органы – акционерлердің жалпы жиналысы, ол жылына сирек дегенде бір рет шақырылуға тиіс. Жалпы жиналысқа акционерлер немесе банк акционерлерінің сенімхат берілген өкілдері қатысады. Акционерлердің жиналысы қатысушылардың қажетті жиналымы қамтамасыз етілгенде ғана өзінің қарауына ұсынылған мәселелерді шешуге құқылы.

  Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции собрания таковы:

  Жиналыстың айрықша құзыретіне жатқызылатын мәселелер:

  - внесение изменений и дополнений в Устав общества;

  - қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу;

  - реорганизация;

  - қайта құру;

  - определение количественного состава директоров;

  - директорлардың сандық құрамын айқындау;

  - увеличение уставного капитала;

  -жарғылық капиталды көбейту;

  - образование исполнительного органа;

  - атқарушы орган құру;

  - утверждение аудитора и др.

  - аудиторды бекіту, т.б.

  Какой орган осуществляет общее руководство деятельностью коммерческого банка?

  Коммерциялық банкінің қызметіне жалпы басшылықты қандай орган жүзеге асырады?

  Общее руководство деятельностью банка осуществляет Совет директоров.

  Банкінің қызметіне жалпы басшылықты Директорлар кеңесі жүзеге асырады.

  Совет директоров выполняет следующие функции:

  Директорлар кеңесі мынадай атқарымдарды орындайды:

  - определяет приоритетные направления деятельности банка;

  - банк қызметінің басым бағыттарын айқындайды;

  - рассматривает проекты кредитных и других планов банка;

  - банкінің несие және басқа жоспарларының жобаларын қарайды;

  - утверждает планы доходов, расходов и прибыли банка;

  - банкінің кірісі мен шығысының және пайдасының жоспарларын бекітеді;

  - рассматривает вопросы об открытии и закрытии филиалов банка;

  - банк филиалдарын ашу және жабу туралы мәселелерді қарайды;

  - формирует состав Правления банка;

  - Банк басқармасының құрамын жасақтайды;

  - контролирует работу Правления банка и др.

  - Банк басқармасының жұмысын бақылайды, т.б.

  Правление банка осуществляет непосредственное руководство текущей деятельностью банка. Оно несет ответственность перед Общим собранием акционеров и Советом банка. Правление состоит из Председателя правления, его заместителей и других членов. Заседания Правления проводятся регулярно. Решения Правления принимаются большинством голосов. При равенстве голосов, голос Председателя является решающим. Решения Правления выносятся в форме приказа Председателя Правления банка.

  Банк басқармасы банкінің күнделікті (ағымдағы) қызметіне тікелей басшылық жасайды. Ол акционерлердің жалпы жиналысы мен Банк кеңесі алдында жауап береді. Басқарма Басқарманың төрағасынан, оның орынбасарларынан және басқа мүшелерден құралады. Мәжілістер тұрақты түрде өткізіліп тұрады. Шешімдер көпшілік дауыспен қабылданады. Дауыстар тең болған кезде Төрағаның дауысы шешуші дауыс болып табылады. Басқарманың шешімдері банк Басқармасы Төрағасының бұйрығы нысанында шығарылады.

  Кредитную политику определяет Кредитный комитет, который создается при правлении банка.

  Несие саясатын банк басқармасының жанынан құрылатын Несие комитеті айқындайды.

  В компетенцию Кредитного комитета входят следующие вопросы:

  Несие комитетінің құзыре-тіне мына мәселелер кіреді:

  - разработка кредитной политики банка, определение структуры привлекаемых средств и их размещения;

  - банкінің несие саясатын әзірлеу; тартылатын қаражаттың құрылымын айқындау және оны орналастыру;

  - подготовка заключений по предоставлению ссуд;

  - несие беру жөніндегі қорытындыларды дайындау;

  - рассмотрение вопросов, связанных с инвестированием и ведением трастовых операций.

  - инвестициялаумен және сенімгерлік операцияларды жүргізумен байланысты мәселелерді қарау кіреді.

  Коммерческий банк в целях оперативного кредитно-расчетного обслуживания предприятий и организаций – клиентов банка, территориально удаленных от места расположения коммерческого банка, может организовывать филиалы и представительства.

  Коммерциялық банкінің орналасқан жерінен шалғай аумақтағы кәсіпорындар мен ұйымдарға – банк клиенттеріне оралымды несие-есеп айырысу қызметін көрсету мақсатымен филиалдар мен өкілдіктер ұйымдастыра алады.

  В чем различия между филиалами коммерческого банка и его представительствами?

  Коммерциялық банк филиалы қызметінің оның өкілдігінің қызметінен айырмашылығы неде?

  Филиалами банка считаются обособленные структурные подразделения, расположенные вне места его нахождения и осуществляющие все или часть его функции. Филиал не является юридическим лицом и совершает делегированные ему головным банком операции в пределах, предусмотренных лицензией Нацбанка. Он заключает договоры и ведет иную хозяйственную деятельность от имени коммерческого банка, его создавшего. Представительство является обособленным подразделением коммерческого банка, которое расположено вне места нахождения банка, не обладает правами юридического лица и не имеет самостоятельного баланса. Оно создается для обеспечения представительских функций банка, совершения сделок и иных правовых действий. Представительство не занимается расчетно-кредитным обслуживанием клиентов. Для осуществления хозяйственных расчетов ему открывается текущий счет.

  Банк орналасқан жерден тысқары орналасқан және оның барлық міндеттерін немесе олардың бір бөлігін жүзеге асырушы құрылымдық бөлімшелер банкінің филиалдары деп саналады. Филиал заңды тұлға емес және өзіне бас банк берген Ұлттық банкінің лицензиясында көзделген шекте берілген операцияларды жасайды. Ол өзін құрған коммерциялық банкінің атынан шарттар жасасады және өзгедей шаруашылық қызметті жүргізеді. Өкілдік коммерциялық банкінің оқшауландырылған бөлімшесі болып табылады, ол банкінің орналасқан жерінен тысқары орналасқан, заңды тұлға құқықтарына ие емес және оның дербес теңгерімі жоқ. Ол банкінің өкілдікті міндеттерін қамтамасыз ету, мәмілелер жасасу және өзгедей құқықтық әрекеттер жасау үшін құрылады. Өкілдік клиенттерге есеп айырысу-несие қызметін көрсетумен айналыспайды. Шаруашылық мақсатта есеп айырысу үшін оған ағымдағы шот ашылады.

  Русско-казахский экономический словарь > Высший орган акционерного коммерческого банка

 • 14 Строительство, проектирование

  Құрылыс, жобалау

  Когда будут готовы исходные данные по... ?

  Мыналар... бойынша бастапқы деректер қашан дайын болады?

  Проектная группа занята сбором и обработкой исходных данных.

  Жобалау тобы бастапқы деректерді жинап, өңдеумен айналысуда.

  У нас есть трудности в проведении этих работ.

  Бізде бұл жұмыстарды жүргізуде қиындықтар бар.

  Вы задерживаете разработку...

  Сіздер... әзірлеуді кідіртіп отырсыздар.

  - технических данных.

  Отсутствие... данных может вызвать задержку в выполнении проектных работ.

  Жобалау жұмыстарын орындауды... деректердің жоқтығы кідіртуі мүмкін.

  Нам потребуется не менее двух месяцев для сбора... сведений.

  Бізге... мәліметтерді жинау үшін кемінде екі ай қажет болады.

  Окончательные данные собраны.

  Түпкілікті деректер жиналды.

  Направьте эти данные в проектную организацию.

  Бұл деректерді жобалау ұйымына жіберіңіз.

  Пожалуйста, учтите наши замечания по...

  Біздің... жөніндегі ескертпелерімізді ескеріңізші.

  - техническому проекту.

  Ваши замечания будут рассмотрены и внесены в документацию.

  Сіздің ескертпелеріңіз қаралып, құжаттамаға енгізілді.

  Эти изменения приведут к увеличению объема работ.

  Бұл ескертпелер жұмыс көлемін ұлғайтады.

  Вы должны известить фирму о...

  Сіз... фирмаға хабарлауға тиіссіз.

  Мы должны обратиться в... организацию и обсудить этот вопрос.

  Біз... ұйымға өтініш жасап, бұл мәселені талқылауға тиіспіз.

  Нам потребуется пять месяцев, чтобы провести... изыскания.

  Бізге... іздестірулер жүргізу үшін бес ай қажет болады.

  Мы можем ускорить выполнение... работ.

  Біз... жұмыстардың орындалуын тездете аламыз.

  Когда... материалы будут направлены в соответствующие организации?

  Тиісті ұйымдарға... материалдар қашан жіберіледі?

  Через две недели.

  Екі аптадан кейін.

  Не задерживайте одобрение проектного задания. Это задержит подготовку рабочих чертежей.

  Жобалық тапсырманың мақұлдануын кешіктірмеңіз. Бұл жұмыс сызбаларын дайындауды кешіктіреді.

  Необходимо одобрить технический проект в течение... дней.

  Техникалық жобаны... күн ішінде мақұлдау қажет.

  Мы хотели бы, чтобы... был (-а, -и) подготовлен (-а, -ы) ранее намеченных сроков.

  Біз... межеленген мерзімнен ертерек дайындалғанын қалар едік.

  Мы закончили разработку... части технического проекта.

  Біз техникалық жобаның... бөлігін әзірлеуді аяқтадық.

  Когда вы сможете командировать своих представителей для согласования проектных решений всех частей проекта?

  Сіз жобаның барлық бөліктерінің жобалық шешімдерін келісу үшін өз өкілдеріңізді іссапармен қашан жібере аласыз?

  Приезд наших специалистов назначен на начало декабря этого года.

  Біздің мамандар биылғы желтоқсанның басында баратын болып белгіленді.

  Просим учесть изменения сроков проектирования.

  Жобалау мерзімінің өзгертілгенін ескеруді сұраймыз.

  Задание на проектирование будет разработано после тщательного анализа и одобрения технико-экономического обоснования.

  Жобалауға тапсырманың техникалық-экономикалық негіздемесі мұқият талданып, мақұлданғаннан кейін әзірленеді.

  Технико-экономическое обоснование по этому объекту будет разработано нашей фирмой.

  Бұл жоба бойынша техникалық-экономикалық негіздемені біздің фирма әзірлейді.

  Давайте перейдем к...

  Қанекей,... көшейік.

  Рабочие чертежи будут переданы заказчику тремя партиями.

  Жұмыс сызбалары тапсырыскерге үш топтамамен беріледі.

  Она будет готова за месяц до окончания поставок оборудования.

  Ол жабдық жеткізілімінің аяқталуынан бір ай бұрын дайын болады.

  Наши специалисты начали работы на строительной площадке.

  Біздің мамандар құрылыс алаңындағы жұмысты бастады.

  Что вы думаете об экономической целесообразности строительства... ?

  Сіз... құрылысының экономикалық тиімділігі туралы не ойлайсыз?

  Мы считаем строительство этого объекта обоснованным.

  Біз бұл объектінің құрылысы негізделген деп есептейміз.

  Русско-казахский экономический словарь > Строительство, проектирование

 • 15 агент экономический

  экономикалық агент (экономикадағы әрекет етуші тұлға, ол экономикалық шешімдер қабылдап, шаруашылық жоспарларды дербес әзірлей алады, белгілі бір өнімді өндіруге, қызметтер көрсетуге не оларды бөлуге тапсырыстар немесе тапсырмалар ала алады не оларды сатып алушы бола алады)

  Русско-казахский экономический словарь > агент экономический

 • 16 анализ доходов и расходов населения

  Русско-казахский экономический словарь > анализ доходов и расходов населения

 • 17 анализ производства и реализации продукции

  Русско-казахский экономический словарь > анализ производства и реализации продукции

 • 18 анализ спроса и потребления

  Русско-казахский экономический словарь > анализ спроса и потребления

 • 19 аудит на соответствие

  сәйкестікке аудит (шаруашылық жүргізуші субъектілердің әкімшілік не мемлекет өкім еткен рәсімдер мен ережелерді сақтауын анықтау мақсатымен тексеру)

  Русско-казахский экономический словарь > аудит на соответствие

 • 20 баланс годовой

  жылдық теңгерім (компанияның қаржы жылы аяқталған күні жасалған, компанияның түсімдері мен төлемдері, активтері мен міндеттемелері көрсетілетін жылдық есептеме)

  Русско-казахский экономический словарь > баланс годовой