Перевод: с греческого на русский

с русского на греческий

обыкновенно появляются предзнаменования

 • 1 φιλεω

       φιλέω
      1) любить
      

  (τινα Hom., Trag., Xen., Plat., Plut.; φιλεῖσθαι ἔκ и παρά τινος Hom., ὑπό τινος Her. или τινι Eur.)

      λόγοις φ. Soph. — любить (лишь) на словах;
      πᾶς τις αὑτὸν τοῦ πέλας μᾶλλον φιλεῖ Eur. — каждый (из них) любит себя больше, чем ближнего;
      οὐκ ἔστ΄ ἐραστές ὅστις οὐκ ἀεὴ φιλεῖ Eur. — не любит тот, кто не любит всегда;
      αἰσχροκέρδειαν φ. Soph.любить нечестные доходы

      2) относиться по-дружески
      

  οὐ μόνον φιλοῖο ἄν, ἀλλὰ καὴ ἐρῷο ὑπ΄ ἀνθρώπων Xen. (в этом случае) люди будут не только относиться к тебе по-дружески, но и любить тебя

      3) целовать
      

  (τινα Aesch. и τι Soph.; φ. τῷ στόματι Her., Xen. и κατὰ τὸ στόμα Anth.)

      τὰς παρειὰς φιλεῖσθαι Her.целовать друг друга в щеки

      4) радушно принимать
      

  (τινα ἐν μεγάροισι, φ. καὴ τρέφειν τινά Hom.)

      φιλήσεαι οἷά κ΄ ἔχωμεν Hom. — тебе будет оказан прием всем, что только есть у нас;
      (ὅ) φιλέων Hom.гостеприимный хозяин

      5) (в знач. лат. soleo и отчасти, amo) иметь обыкновение, иметь склонность
      

  φιλέει ὅ θεὸς τὰ ὑπερέχοντα πάντα κολούειν Hom. — божество имеет обыкновение подрезать (как садовник) все выдающееся;

      φιλεῖ τίκτειν ὕβρις ὕβριν Aesch. — насилие обыкновенно порождает насилие;
      νέα φροντὴς οὐκ ἀλγεῖν φιλεῖ Eur. — молодой ум не знает печали;
      οἷα φιλέει γενέσθαι ἐν πολέμῳ Her. — как обыкновенно бывает на войне;
      οἷα (ὁποῖα) φιλεῖ Plat., Luc. — как часто происходит, по обыкновению;
      φιλέει προσημαίνειν impers. Her.обыкновенно появляются предзнаменования

  Древнегреческо-русский словарь > φιλεω

 • 2 αν

      I.
      ἄν
      I
       (ᾰ), эп. тж. κέν и κέ, частица с indic., conjct., opt., inf. и part., выраж.:
      1) ослабленное, нерешительное или условное утверждение; соотв. русским вводным словам быть может, пожалуй, что ли и частице бы
      

  οὐκ ἂν ἐδυνάμην Thuc. или οὐκ ἂν δυναίμην Eur. — я бы не смог, не решаюсь, не берусь;

      ἐβουλόμην или βουλοίμην ἄν Xen. — я желал бы;
      πολὺ ἂν θαυμαστότερον ἦν, εἰ … Plat. — было бы, пожалуй, гораздо удивительнее, если бы …;
      ἄριστος ἂν δοκεῖ ἄρχων γενέσθαι Xen. — он стал бы, кажется, превосходным правителем;
      δυνηθεὴς ἄν, εἰ ἐβουλήθη Dem. (хотя) он, повидимому, мог бы, если бы захотел

      

  κλύοις ἄν Soph. — выслушал бы ты, т.е. выслушай, пожалуйста;

      χωροῖς ἂν εἴσω Soph. — входи, что-ли;
      οὐκ ἂν φθάνοις λέγων ; Xen.не скажешь ли сначала?

      3) усиленное обобщение, соотв. русск. кто (что, как, когда, куда и т.п.) бы ни
      

  ὃν ἂν ἕλησθε Xen. — кого бы вы ни выбрали;

      ὅποι ἂν βούληται Dem. — куда бы он ни пожелал;
      τότε μὲν εἶπεν ἄν Xen. — тогда он, обыкновенно, говорил;
      πῦρ ἂν οὐ παρῆν Soph.то и дело не было огня

      4) (с ὡς или ὅπως) цель чтобы
      5) при глаголах боязни и т.п. (с μή) как бы не
      

  δέδοικα μέ λέγοις ἄν … Soph. — боюсь, как бы ты не рассказал …;

      προσδοκία οὐδεμία (ἦν), μέ ἄν ποτε … Thuc. (ни у кого) не было опасения, чтобы когда-л …

      II
       (ᾱ) стяж. = ἐάν См. εαν
       III
      эп. = ἀνέστη
      

  ἂν δ΄ Αἴας Hom.Эант встал

      IV
      и ἀν эп. ( перед ν, δ, θ, τ, στ и σχ) = ἀνά См. ανα I, II
      II.
      ἅν
      I
       (ᾱ) дор. (= ῆν) acc. sing. к ἥ См. η
      II
       (ᾱ) стяж. = ἂ ἄν

  Древнегреческо-русский словарь > αν

 • 3 δυσιερεω

      получать дурные предзнаменования ( при жертвоприношении) Plut.

  Древнегреческо-русский словарь > δυσιερεω

 • 4 εθελω

       ἐθέλω
      ἐθέλω, θέλω
      1) желать, хотеть, быть склонным, стремиться
      

  (ποιεῖν τι Hom., Xen., Plat. и τι Hom., Thuc., Eur.; ἤθελ΄ ὥστε γίγνεσθαι τάδε Eur.)

      ἐξουσία τοῦ πράττειν ὅ τι ἂν ἐθέλῃ Arst. — возможность делать все, что он захочет;
      τί δέ θήλων ; Aesch. — желая чего?, т.е. с каким намерением?;
      θέλεις μείνωμεν ; Soph. — ты хочешь, чтобы мы остались?;
      ὅ θέλων Soph., Plat.; — (всякий) желающий, т.е. любой, первый встречный;
      μέ ἔθελε (лат. noli) — не смей, не вздумай:
      μέ ἔθελε ἐριζέμεναι Hom.не спорь

      2) соглашаться, быть готовым
      

  (ποιεῖν τι Xen.)

      τέν ἐθέλων ἐθέλουσαν (лат. volens volentem) ἀνηγαγεν Hom. — он увел ее по взаимному согласию;
      γενοῦ σύμμαχος θέλων ἐμοὴ Aesch.стань мне добровольным (т.е. деятельным) союзником;
      καὴ οὐκ ἐθέλων ἀναγκαίῃ Hom. — если не добровольно, то по принуждению;
      Κύρῳ ἴσμεν ἐθελήσαντες πείθεσθαι Xen. — мы знали, что (они) охотно повиновались Киру

      3) (= δύναμαι См. δυναμαι) быть в состоянии, мочь ( или употр. для образования описательного будущего - ср. англ. will и shall)
      

  μίμνειν οὐκ ἐθέλεσκον ἐναντίον Hom. — они не были в состоянии противостоять;

      τὰ δένδρα οὐδέν μ΄ ἐθέλει διδάσκειν Plat.деревья ничему меня научить не смогут ( или не научат);
      εἰ δ΄ ἐθελήσει ἐς τέν θυγατέρα ἀναβῆναι ἥ τυραννίς Her. — если власть перейдет к дочери;
      εἴπερ οὗτος σ΄ ἐθέλει κρατῆσαι Arph.если ему удастся одолеть тебя

      4) (о неодушевл. предметах) обыкновенно бывать, иметь обыкновение
      

  ταῦτα οὐκ ἐθέλει αὐτόματα γίγνεσθαι Xen. — обычно это само собой не происходит;

      τὸ φυτὸν ἐθέλει ῥᾳδίως ἐν τοῖς ἐργασίμοις γίνεσθαι χωρίοις Arst. (это) растение обычно хорошо родится на обработанных участках

      5) думать, полагать, тж. утверждать
      

  οὐ θέλει κυρίως αὐτα εἶναι στοιχεῖα Plut. (Платон) решительно оспаривает, чтобы эти (тела) являлись элементами

      6) значить, означать
      

  τί ἐθέλει τὸ ἔπος εἶναι ; (ср. лат. quid hoc sibi vult?) Her.; — что значит это слово?

  Древнегреческо-русский словарь > εθελω

 • 5 εθιζω

       ἐθίζω
      (fut. ἐθίσω - атт. ἐθιῶ, aor. εἴθισα, pf. εἴθικα; pass.: aor. εἰθίσθην, pf. εἴθισμαι)
      1) приучать
      

  (τινά τι Xen., τινὰ πρός τι Luc. и τινὰ ποιεῖν τι Isocr., Plat., Arst.)

      τοῦτο τὸ ἔθος ὑμᾶς εἴθικεν ἀφόβως ἀποκρίνεσθαι Plat.он привил вам привычку бесстрашно отвечать

      2) преимущ. pass. приучаться, привыкать, свыкаться
      

  (τι Xen., Plat., Arst., πρός τι Arst., σύν τινι Xen. и ποιεῖν τι Xen., Plat., Arst., Plut.)

      παλαιὰ καὴ εἰθισμένα καὴ ἔννομα Xen. — старое, привычное и узаконенное;
      τὸ εἰθισμένον ὥσπερ πεφυκὸς ἤδη γίγνεται Arst. — привычка становится как бы природой;
      ὅ νότος εἴθισται εἰς τὰ ἐναντία μεταβάλλειν Arst.нот (южный ветер) обыкновенно меняет свое направление на противоположное

  Древнегреческо-русский словарь > εθιζω

 • 6 εκθεσις

      - εως ἥ
      1) выставление, показ
      2) (sc. ἐκ τοῦ πλοίου) высадка на берег Arst.
      3) оставление, подкидывание
      

  (τέκνου Her., Eur., Plut.)

      4) лог. отбрасывание, абстракция
      5) ( о растениях) выпускание
      6) изложение, разъяснение, развитие
      

  (τῶν ὅρων Arst.)

  Древнегреческо-русский словарь > εκθεσις

 • 7 επισημαινω

      1) тж. med. ставить знак, отмечать, обозначать
      

  τῶν ἀκρωτηρίων ἀντίληψις ἐπεσήμαινεν Thuc. — поражение конечностей было признаком (перенесенной болезни);

      ἐπισημανθήσεται κείνου κεκλῆσθαι λαὸς ὄνομ΄ ἐπώνυμος Eur. — этот народ будет носить его (Ахея) имя;
      ἐπισημαίνεσθαί τινι ἓν εἶδος Plat.обозначить что-л. как один вид;
      ἐπισημηνάμενος, ἐάν τε ἰάσιμος ἐάν τε ἀνίατος δοκῇ εἶναι Plat. — указав, считает ли он его излечимым, или нет

      2) (тж. ἐ. τὸ θεῖον Plut.) давать знак, посылать знамение
      

  (τινί Xen., Plut., Diod.)

      3) указывать, давать указание, заявлять
      

  (ἐπισημαίνει ὅ Πυθαγόρας, ὅτι … Plut.)

      4) med. снабжать своей подписью или печатью, т.е. одобрять
      5) med. одобрять, хвалить
      

  (τινα и τι Polyb.; τοὺς παρά τινος λόγους Aeschin.)

      τοὺς ἀκούοντας ἐ. καὴ θορυβεῖν ἀναγκάζειν Isocr.вызывать у слушателей шумное одобрение

      6) med. отмечать, отличать, награждать
      7) показывать, отмечать
      

  (τέν ἀρχήν τινος Arst.; med. τῆς γλώττης τέν διαμαρτίαν τῷ μειδιάματι Luc.)

      8) med. клеймить, порицать
      

  (τινα Diod.; τὰς παρανόμους τῶν πράξεων Polyb.)

      9) показываться, обнаруживаться
      ἐὰν μέλιτος ἀφθονία ἐπισημαίνῃ Arst. — когда мед появляется в изобилии;
      impers. ἐπισημαίνει Arst. — появляются признаки, обнаруживается

  Древнегреческо-русский словарь > επισημαινω

 • 8 επιφημιζω

      1) med. произносить (зло)вещие слова, пророчить несчастье Her.
      2) (в силу предзнаменования) торжественно обещать
      3) провозглашать виновником, объявлять
      

  ἐ. τινὴ τὸν θεόν Plat., Dem. или τὸ δαιμόνιον Plut.связывать что-л. с божеством, приписывать что-л. богу;

      πολλὰ τῶν ἀδήλων ἐπεφήμιζεν αὑτῷ δηλοῦν Plut. — он объявил, что (Артемида) открыла ему много тайн

      4) назначать, (пред)определять
      

  (τί τι εἶναι Plat.)

      5) объявлять посвященным, посвящать
      

  (φυτὰ θεῷ Luc.)

  Древнегреческо-русский словарь > επιφημιζω

 • 9 ετερως

      1) другим или одним способом (из обоих)
      

  ἀμφοτέρως κινεῖσθαι ἢ ἑ. Plat. — двигаться обоими способами или одним из них;

      ἑ. τε καὴ ἑ. Plat. — и так, и этак, то так, то иначе

      2) иначе, по-иному
      

  (ἑ. καὴ μέ τὸν αὐτὸν τρόπον Arst.)

      νῦν δ΄ ἑ. ἐβάλοντο θεοί Hom. — ныне же иначе решили боги;
      ἑ. ἔχειν Arph. — обстоять иначе;
      ἑ. πως τῶν εἰωθότων Plat. — иначе, чем обыкновенно бывает, вопреки обыкновению

  Древнегреческо-русский словарь > ετερως

 • 10 θελω...

      θέλω...
      ἐθέλω, θέλω
      1) желать, хотеть, быть склонным, стремиться
      

  (ποιεῖν τι Hom., Xen., Plat. и τι Hom., Thuc., Eur.; ἤθελ΄ ὥστε γίγνεσθαι τάδε Eur.)

      ἐξουσία τοῦ πράττειν ὅ τι ἂν ἐθέλῃ Arst. — возможность делать все, что он захочет;
      τί δέ θήλων ; Aesch. — желая чего?, т.е. с каким намерением?;
      θέλεις μείνωμεν ; Soph. — ты хочешь, чтобы мы остались?;
      ὅ θέλων Soph., Plat.; — (всякий) желающий, т.е. любой, первый встречный;
      μέ ἔθελε (лат. noli) — не смей, не вздумай:
      μέ ἔθελε ἐριζέμεναι Hom.не спорь

      2) соглашаться, быть готовым
      

  (ποιεῖν τι Xen.)

      τέν ἐθέλων ἐθέλουσαν (лат. volens volentem) ἀνηγαγεν Hom. — он увел ее по взаимному согласию;
      γενοῦ σύμμαχος θέλων ἐμοὴ Aesch.стань мне добровольным (т.е. деятельным) союзником;
      καὴ οὐκ ἐθέλων ἀναγκαίῃ Hom. — если не добровольно, то по принуждению;
      Κύρῳ ἴσμεν ἐθελήσαντες πείθεσθαι Xen. — мы знали, что (они) охотно повиновались Киру

      3) (= δύναμαι См. δυναμαι) быть в состоянии, мочь ( или употр. для образования описательного будущего - ср. англ. will и shall)
      

  μίμνειν οὐκ ἐθέλεσκον ἐναντίον Hom. — они не были в состоянии противостоять;

      τὰ δένδρα οὐδέν μ΄ ἐθέλει διδάσκειν Plat.деревья ничему меня научить не смогут ( или не научат);
      εἰ δ΄ ἐθελήσει ἐς τέν θυγατέρα ἀναβῆναι ἥ τυραννίς Her. — если власть перейдет к дочери;
      εἴπερ οὗτος σ΄ ἐθέλει κρατῆσαι Arph.если ему удастся одолеть тебя

      4) (о неодушевл. предметах) обыкновенно бывать, иметь обыкновение
      

  ταῦτα οὐκ ἐθέλει αὐτόματα γίγνεσθαι Xen. — обычно это само собой не происходит;

      τὸ φυτὸν ἐθέλει ῥᾳδίως ἐν τοῖς ἐργασίμοις γίνεσθαι χωρίοις Arst. (это) растение обычно хорошо родится на обработанных участках

      5) думать, полагать, тж. утверждать
      

  οὐ θέλει κυρίως αὐτα εἶναι στοιχεῖα Plut. (Платон) решительно оспаривает, чтобы эти (тела) являлись элементами

      6) значить, означать
      

  τί ἐθέλει τὸ ἔπος εἶναι ; (ср. лат. quid hoc sibi vult?) Her.; — что значит это слово?

  Древнегреческо-русский словарь > θελω...

 • 11 ξυμβολον

      τό
      1) (условный) знак, сигнал
      

  λαμπάδος σ. Aesch. — сигнальный огонь;

      τῆς ἐπιχειρήσεως σ. Plut.сигнал к атаке

      2) внешний знак, признак
      

  (λύπης Soph.)

      3) примета, предзнаменование, знамение
      4) намек
      5) знак достоинства
      6) эмблема, символ
      7) знак, залог
      

  τὸν δακτύλιόν τινι δοῦναι, σ. φιλίας Plat.дать кому-л. перстень в знак дружбы

      8) pl. знаки взаимной дружбы (половинки переломленного предмета - монеты и т.п. - которыми обменивалась заключившие между собой союз гостеприимства - ξένοι - и по предъявлении которых одна сторона оказывала гостеприимство родственникам или друзьям другой) Her., Plat., Arst.
      

  ἕτοιμος ξένοις πέμπειν ξύμβολ΄, οἵ δράσουσί σ΄ εὖ Eur.я готов послать знаки дружбы (т.е. рекомендовать тебя) друзьям, чтобы они оказали тебе гостеприимство

      9) pl. опознавательные знаки ( удостоверяющие личность) Eur., Xen.
      10) жетон, марка (которые вручались участникам судебных или других заседаний и по предъявлении которых это участие оплачивалось) Arph., Dem.
      11) разрешение на въезд, виза
      

  (σ. ἐπιβαλεῖν τινι Arph.)

      12) пароль (sc. στρατοῦ Eur.)
      13) символическое изречение, иносказание
      14) (международный) договор о судебно-торговой экстерриториальности (обусловливающий право или обязанность индивидуальных контрагентов судиться по законам своей страны) Xen., Arst., Dem.

  Древнегреческо-русский словарь > ξυμβολον

 • 12 ξυνηθως

      1) обыкновенно, по привычке, привычным образом, как обычно
      

  (παρακολουθεῖν Aeschin.)

      2) в близком общении, в тесной связи
      

  σ. ἔχειν πρός τινα Plut.быть в близких отношениях с кем-л.

  Древнегреческо-русский словарь > ξυνηθως

 • 13 παραπαν

      (τό) adv. вообще, совершенно, вполне, сплошь Her., Thuc. etc.
      

  τὸ π. οὐδέν Her. — вообще (решительно) ничего;

      ἐπὴ διηκόσια τὸ π. Her. — вообще (обыкновенно) двести, т.е. не ниже двухсот

  Древнегреческо-русский словарь > παραπαν

 • 14 ρεπω

       ῥέπω
      1) ( о чашке весов) склоняться, тянуть вниз, опускаться
      

  τὸ κάτω ῥέπον ἐν τοῖς ζυγοῖς Plat. — опускающееся на весах вниз, т.е. более тяжелая чашка весов;

      εἰς τοὐναντίον ῥ. Plat. — тянуть в разные стороны;
      εὖ ῥέπει θεός Aesch.божество благоприятствует (нам)

      2) взвешивать
      

  ἐξ ἴσου ῥέπεσθαι Aesch. — быть приведенным в равновесие, перен. получать справедливое воздаяние

      3) приближаться, наступать
      

  (ῥέπε δ΄ Ἕκτορος αἴσιμον ἦμαρ Hom.)

      4) тяготеть, падать
      5) перен. тяготеть, иметь влечение, питать склонность, быть склонным
      

  (ἐπί, εἴς и πρός τι Isocr., Dem., Plat., ἐπί и εἴς τινα Polyb., Luc.)

      6) перен. падать, обращаться, приходиться
      

  τὸ μητρὸς ἐς σέ μοι ῥέπει στέργηθρον Aesch. — моя любовь к матери обращается на тебя;

      τοῦτ΄ ἔστιν ἤδη τοὔργον εἰς ἐμὲ ῥέπον Soph. — это (зло)деяние падает на мою голову, т.е. виновным оказываюсь я

      7) случаться, получаться, клониться, складываться
      

  φιλεῖ τοῦτο μέ ταῦτῃ ῥ. Soph. — обыкновенно бывает это не так;

      ῥ. ἐς τὰ μάσσονα Aesch. — принимать огромные размеры;
      ὅ χρησμὸς εἰς τοῦτο ῥέπει Arph. — вот куда клонится предсказание;
      τὸ μηδὲν εἰς οὐδὲν ῥέπει Eur.из ничего ничего (и) не выходит

      8) получать перевес
      

  ἐπὴ ὁκότερα τῶν πρηγμάτων ἐτράποντο, ταῦτα ῥέψειν ἔμελλε Her. — к чему ни обращались (афиняне), то и должно было получить перевес;

      εἰς ὁπότερ΄ ἂν ῥέψῃ Plat. — в зависимости от того, на какой стороне окажется перевес

  Древнегреческо-русский словарь > ρεπω

 • 15 συμβολον

      τό
      1) (условный) знак, сигнал
      

  λαμπάδος σ. Aesch. — сигнальный огонь;

      τῆς ἐπιχειρήσεως σ. Plut.сигнал к атаке

      2) внешний знак, признак
      

  (λύπης Soph.)

      3) примета, предзнаменование, знамение
      4) намек
      5) знак достоинства
      6) эмблема, символ
      7) знак, залог
      

  τὸν δακτύλιόν τινι δοῦναι, σ. φιλίας Plat.дать кому-л. перстень в знак дружбы

      8) pl. знаки взаимной дружбы (половинки переломленного предмета - монеты и т.п. - которыми обменивалась заключившие между собой союз гостеприимства - ξένοι - и по предъявлении которых одна сторона оказывала гостеприимство родственникам или друзьям другой) Her., Plat., Arst.
      

  ἕτοιμος ξένοις πέμπειν ξύμβολ΄, οἵ δράσουσί σ΄ εὖ Eur.я готов послать знаки дружбы (т.е. рекомендовать тебя) друзьям, чтобы они оказали тебе гостеприимство

      9) pl. опознавательные знаки ( удостоверяющие личность) Eur., Xen.
      10) жетон, марка (которые вручались участникам судебных или других заседаний и по предъявлении которых это участие оплачивалось) Arph., Dem.
      11) разрешение на въезд, виза
      

  (σ. ἐπιβαλεῖν τινι Arph.)

      12) пароль (sc. στρατοῦ Eur.)
      13) символическое изречение, иносказание
      14) (международный) договор о судебно-торговой экстерриториальности (обусловливающий право или обязанность индивидуальных контрагентов судиться по законам своей страны) Xen., Arst., Dem.

  Древнегреческо-русский словарь > συμβολον

 • 16 συνηθως

      1) обыкновенно, по привычке, привычным образом, как обычно
      

  (παρακολουθεῖν Aeschin.)

      2) в близком общении, в тесной связи
      

  σ. ἔχειν πρός τινα Plut.быть в близких отношениях с кем-л.

  Древнегреческо-русский словарь > συνηθως

 • 17 φημη

       φήμη
      дор. φάμᾱ (φᾱ) ἥ
      1) речь, слова
      

  ὣς φάτο χαῖρε δὲ φήμῃ — так он сказал, и (этим) словам обрадовался (Телемах)

      2) вещее слово, прорицание
      τοῦ ὀνείρου ἥ φ. Her. — предсказание сновидения, т.е. вещий сон

      3) знамение, предзнаменование
      

  φήμης ἕνεκα Plat. — для (доброго) предзнаменования, «на счастье»;

      ἐπωνυμίαν φήμην τινὸς ἔχειν Plat.быть названным в знак (для знаменования) чего-л.

      4) молва, слух, весть Her., Thuc., Plat., Aeschin.
      

  τίν΄ ἔχων φήμην ἀγαθέν ἥκεις ; Arph. — с какой доброй вестью ты пожаловал?;

      τέν φήμην κατασκεδάσαι Plat.распространить слух

      5) репутация, слава
      

  φ. κακή Hes. — дурная слава;

      ἥ φ. περιφυομένη τινί Isocr.создавшаяся у кого-л. репутация;
      μετ΄ αἰσχρᾶς φήμης Isocr. — бесславно, с позором

      6) хвала, слава, доброе имя
      

  (φ. φιλοφόρμιγξ Aesch.)

      τὸ ἔργον καὴ ἥ φ. Her.подвиг и (в результате его) слава

      7) сказание, предание Lys.
      8) поговорка, пословица
      

  ἀλλ΄ ἔστι φ. κρείσσονας λύκους κυνῶν εἶναι Aesch. — но есть поговорка, что волки сильнее собак, т.е. на всякого найдется управа

      9) послание, весть

  Древнегреческо-русский словарь > φημη

 • 18 φυσις

       φύσις
      - εως, редко поэт. εος (ῠ) ἥ
      1) природные свойства, природа, характер
      

  (Αἰγύπτου Her.; ἥ εὐγενές φ. Soph.; αἱ φύσεις τῶν πολιτειῶν Isocr.)

      μορφῆς φ. Aesch. — наружность;
      φύσεως ἰσχύς Thuc. — сила характера;
      φ. τῆς ψυχῆς Xen. — душевные качества;
      ἥ τοῦ αἵματος φ. Arst. — природные свойства крови;
      τῇ φύσει χρώμενος Plut. — следуя (своей) натуре;
      αἱ τοιαῦται φύσεις Soph.подобные натуры (ср. 6)

      2) природа, естество
      

  τῶν πάντων φ. Xen. — вся природа, вселенная;

      φύσει, οὐ νόμῳ Plat. — по природе, а не в силу (человеческого) установления;
      περὴ φύσεως ἄττα διερωτᾶν Plat. — расспрашивать о разных явлениях природы;
      οἱ περὴ φύσεως Arst. — естествоиспытатели;
      φύσει ἦν, ὥσπερ τὸ βαδίζειν Xen. — это было (столь же) естественно, как хождение;
      κατὰ φύσιν Plat. — согласно природе;
      παρὰ φύσιν Thuc. — вопреки природе;
      ὃ φύσιν ἔχει γίνεσθαι Polyb. — что обыкновенно бывает;
      οὐ γὰρ ἔχει φύσιν Plut. — ведь невозможно;
      κῶς φύσιν ἔχει πολλὰς μυριάδας φονεῦσαι ; Her. — как возможно, чтобы (Геракл) перебил (такое) множество людей?

      3) вещество, материал
      

  κλίνης φ. τὸ ξύλον, ἀνδριάντος δ΄ ὅ χαλκός Arst. — вещество ложа - дерево, а статуи - медь

      4) наружный вид, внешность
      

  φύσιν τίν΄ εἶχε ; Soph.какова была его наружность?

      5) род, природа
      

  θνητέ φ. Soph. — род смертных, т.е. человеческий род;

      ἥ τῶν θηλειῶν φ. Xen. — женский пол, женщины;
      πόντου εἰναλία φ. Soph. — животный мир морей;
      ἥ φ. τῶν πεζῶν (sc. ζῷων) Arst.класс наземных животных

      6) создание, творение, существо, тварь
      

  φύσεις καρποφοροῦσαι Diod. — плодоносящие существа, т.е. растения;

      αἱ τοιαῦται φύσεις презр. Isocr., Aeschin.подобные твари (ср. 1)

      7) происхождение, рождение
      

  ἐκ πατρὸς ταὐτοῦ φύσιν ἔκ τε μητρός Soph. (дочь) того же отца и той же матери;

      φύσει νεώτερος Soph. — младший по рождению, т.е. годами;
      ἣ φύσει ἦν βασίλεια Soph. — которая была царственного происхождения;
      ὅ κατὰ φύσιν πατήρ Polyb.родной отец

      8) (иногда описательно, для подчеркивания сущности предмета)
      

  καὴ γὰρ ἂν πέτρου φύσιν σύ γ΄ ὀργάνειας Soph. — ведь и самый камень ты мог бы вывести из терпения;

      ἥ ὑγιείας φ. Plat. — самое здоровье, т.е. здоровье как таковое;
      πρὸς αἵματος φύσιν τις Soph. кто-л.близкий по крови

  Древнегреческо-русский словарь > φυσις

 • 19 επί

  (επ;
  εφ') ηρόθ. I με γεν., αιτιατ.,δοτ. 1) (при обознач, места, протяжённости, пространства) на, в, по:

  (γεν.) επί της γης — на земле;

  επί της οδρύ — на улице;

  επί της τραπέζης — на столе;

  επ' ώμου на плече;
  εφ' αμάξης в экипаже;

  επί τόπου — на месте;

  επί ακροατηρίου — перед аудиторией; — открыто, публично;

  κείται επί τού, Σαρωνικού — расположен на берегу Саронического залива;

  (αιτιατ.) επί πάσαν την γήν — по всей земле;

  επί τριάντα χιλιόμετρα — на тридцать километров;

  2) (при обознач, времени):

  (γεν.) επί τού παρόντος — в данный момент;

  επ' εσχατων недавно;
  εφ' όρου ζωής на всю жизнь, до конца жизни;

  επί Τουρκοκρατίας — во время турецкого (владычества;

  επί 'Αλεξάνδρου τού Μακεδόνας — при Александре Македонском;

  επί σοβιετικής εξουσίας — при советской власти;

  (αϊτιατ.) η βροχή διήρκεσεν επί δύο ημέρας — дождь продолжался в 'течение двух дней;

  επί δέκα έτη (ώρες) — в течение десяти лет (часов);

  επ' ολίγας ημέρας в течение нескольких дней;

  σε ανέμενον επί μακρόν (βραχύ) — я ждал тебя долго (недолго);

  επ' άπειρον до бесконечности;
  3) (в отношении, что касается):

  (γεν.) επί τού θέματος — на тему;

  επί της 4ούσίας τού ζητήματος — по существу вопроса;

  επί του προκειμένου — по этому делу;

  επί κάλου (κακού) — в хорошем (плохом) смысле;

  (αιτιατ). το επ' εμέ что касается, меня;

  ως επί το πλείστον, ως επί το πολύ — по большей чости, главным образом, обыкновенно, обычно;

  (δοτ.) φημίζομαι επί ευφυΐα — славиться остроумием;

  εξέχω επί αρετή (εντιμότητι) — отличиться добротой (честностью);

  διαπρέπω επί ανδρεία — отличаться мужеством;

  II με γεν., δοτ.
  1) (при обознач, главенства, руководства, власти):

  (γεν.) επί κεφαλής — во главе;

  ο επί κεφαλής — глава;

  ο επί της Δικαιοσύνης υπουργός — министр юстиции;

  ο επί των φόρων υπάλληλος — налоговый агент;

  ο επί των τελετών — церемонимейстер;

  (*οτ.) το επ' εμοί насколько это в моей власти, насколько это зависит от меня;
  2) (при обознач, прибавки, добавления):

  (*οτ.) επί τούτοις — кроме того, сверх того;

  επί πάσιν — особенно, больше всего, главным образом;

  III με γεν. (при'обознач, распределения, соразмерности, пропорции):

  επί πεντήκοντα εγχειρήσεων εσημειώθησαν δύο μόνον θάνατοι — на пятьдесят операций (зарегистрировано) только два смертных случая;

  παράταξις επί δύο ζυγών — двухшеренговый строй;

  § επί ξυρού ακμής — в критическом положении;

  επί τέλους — наконец;

  επί ταοτού — нарочно, преднамеренно;

  IV με αϊτιατ.
  1) (при обознач, направления, цели):

  επί δεξιά — направо;

  επ' αριστερά налево;

  επί σκοπόν — по цели;

  βαδίζω επί τα ίχνη — ходить по пятам;

  ευρίσκομαι επί τα ίχνη — напасть на след;

  η κατάστασις τού ασθενούς βαίνει επί τα βελτίω (επί τα χείρω) — состояние больного улучшается (ухудшается);

  2) (при обознач, степени):
  επ' ελάχιστον в наименьшей степени;

  επί τοσούτον ώστε... — до такой степени, что...;

  3) (при умножении):

  τρία επί τρία ίσον εννέα — три умноженное на три равняется девяти;

  V με δοτ.
  1) (при обознач, повода, обстоятельства):

  επί' τη ονομαστική σου εορτή — по случаю твоих именин;

  επ' ευκαιρία της αναχωρήσεως μου по случаю моего отъезда;
  επ' ευκαιρία των εορτών по случаю праздников;

  κατηγορείται επί φόνω — обвиняется в убийстве;

  2) (при обознач, цели):

  επί τω σκοπώ — с целью;

  επί τούτω — для этого;

  επί τη προφάσει ότι... — под предлогом того, что...;

  επ' ωφελεία в пользу;

  επί αγαθώ — на благо;

  επί ζημία — в ущерб;

  επί κακώ — назло;

  3) (в отношении родства):
  γαμβρός επ' αδελφή зять (муж сестры);

  γαμβρός επί θυγατρί — зять (муж дочери);

  4) (при обознач, условия, образа действия):

  επί τώ όρω — при условии;

  επί τόκου — под проценты;

  επ' αμοιβή за вознаграждение;

  επί μισθώ — за плату;

  επί αποδείξει — под расписку;

  επ' ενεχύρω под залог;

  επί ισοις όροις — на равных условиях;

  επί τω λόγω της τιμής μου — честное слово;

  επ' ονόματί μου на моё имя;

  άλμα επί κοντώ — прыжок с шестом;

  επί λέξει — слово в слово; — буквально;

  επ' αυτοφώρω с поличным;

  επί εγγυήσει — на поруки;

  § επί ποινή θανάτου — под стрёхом смертной казни;

  επί παρουσία μαρτύρων — в присутствии свидетелей;

  VI (в наречных выражениях):

  επί πολύ — долгое время;

  επ' ολίγον короткое время;

  επί πλέον — кроме того, к тому же, вдобавок;

  επί μάλλον και μάλλον — всё больше и больше

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > επί

 • 20 κοινώς

  επίρρ.
  1) сообща, совместно, вместе; 2) обыкновенно, обычно

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > κοινώς

См. также в других словарях:

 • Рок или судьба — (μοϊρα, αΐσα, τύχη, άνάγκη, είμαρμένη, πεπρωμένη; см. Доля) имеет в древнегреческой литературе двоякое значение: первоначальное, нарицательное, пассивное предопределенной каждому смертному и отчасти божеству доли, участи, и производное,… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

 • ЕВАНГЕЛИЕ. ЧАСТЬ I — [греч. εὐαγγέλιον], весть о наступлении Царства Божия и спасении человеческого рода от греха и смерти, возвещенная Иисусом Христом и апостолами, ставшая основным содержанием проповеди христ. Церкви; книга, излагающая эту весть в форме… …   Православная энциклопедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»