Перевод: с русского на казахский

с казахского на русский

обернулся лицом к окну

 • 1 обернуться

  Русско-казахский словарь > обернуться

 • 2 гарантия, предоставляемая юридическим лицом

  Русско-казахский экономический словарь > гарантия, предоставляемая юридическим лицом

 • 3 косвенный контроль над юридическим лицом

  Русско-казахский экономический словарь > косвенный контроль над юридическим лицом

 • 4 оплата опротестованного векселя третьим лицом

  Русско-казахский экономический словарь > оплата опротестованного векселя третьим лицом

 • 5 подлог, совершаемый частным лицом

  Русско-казахский экономический словарь > подлог, совершаемый частным лицом

 • 6 прямой контроль над юридическим лицом

  Русско-казахский экономический словарь > прямой контроль над юридическим лицом

 • 7 переставить

  Русско-казахский словарь > переставить

 • 8 походить

  Русско-казахский словарь > походить

 • 9 Высший орган акционерного коммерческого банка

  Какой орган является высшим органом управления в акционерном коммерческом банке?

  Акционерлік коммерциялық банкіде қандай орган басқарудың жоғары органы болып табылады?

  Высшим органом коммерческого банка является общее собрание акционеров, которое должно проходить не реже одного раза в год. На общем собрании присутствуют акционеры или представители акционеров банка на основании доверенностей. Собрание акционеров правомочно решать вынесенные на его рассмотрение вопросы, если участники обеспечивают необходимый кворум.

  Коммерциялық банкінің жоғары органы – акционерлердің жалпы жиналысы, ол жылына сирек дегенде бір рет шақырылуға тиіс. Жалпы жиналысқа акционерлер немесе банк акционерлерінің сенімхат берілген өкілдері қатысады. Акционерлердің жиналысы қатысушылардың қажетті жиналымы қамтамасыз етілгенде ғана өзінің қарауына ұсынылған мәселелерді шешуге құқылы.

  Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции собрания таковы:

  Жиналыстың айрықша құзыретіне жатқызылатын мәселелер:

  - внесение изменений и дополнений в Устав общества;

  - қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу;

  - реорганизация;

  - қайта құру;

  - определение количественного состава директоров;

  - директорлардың сандық құрамын айқындау;

  - увеличение уставного капитала;

  -жарғылық капиталды көбейту;

  - образование исполнительного органа;

  - атқарушы орган құру;

  - утверждение аудитора и др.

  - аудиторды бекіту, т.б.

  Какой орган осуществляет общее руководство деятельностью коммерческого банка?

  Коммерциялық банкінің қызметіне жалпы басшылықты қандай орган жүзеге асырады?

  Общее руководство деятельностью банка осуществляет Совет директоров.

  Банкінің қызметіне жалпы басшылықты Директорлар кеңесі жүзеге асырады.

  Совет директоров выполняет следующие функции:

  Директорлар кеңесі мынадай атқарымдарды орындайды:

  - определяет приоритетные направления деятельности банка;

  - банк қызметінің басым бағыттарын айқындайды;

  - рассматривает проекты кредитных и других планов банка;

  - банкінің несие және басқа жоспарларының жобаларын қарайды;

  - утверждает планы доходов, расходов и прибыли банка;

  - банкінің кірісі мен шығысының және пайдасының жоспарларын бекітеді;

  - рассматривает вопросы об открытии и закрытии филиалов банка;

  - банк филиалдарын ашу және жабу туралы мәселелерді қарайды;

  - формирует состав Правления банка;

  - Банк басқармасының құрамын жасақтайды;

  - контролирует работу Правления банка и др.

  - Банк басқармасының жұмысын бақылайды, т.б.

  Правление банка осуществляет непосредственное руководство текущей деятельностью банка. Оно несет ответственность перед Общим собранием акционеров и Советом банка. Правление состоит из Председателя правления, его заместителей и других членов. Заседания Правления проводятся регулярно. Решения Правления принимаются большинством голосов. При равенстве голосов, голос Председателя является решающим. Решения Правления выносятся в форме приказа Председателя Правления банка.

  Банк басқармасы банкінің күнделікті (ағымдағы) қызметіне тікелей басшылық жасайды. Ол акционерлердің жалпы жиналысы мен Банк кеңесі алдында жауап береді. Басқарма Басқарманың төрағасынан, оның орынбасарларынан және басқа мүшелерден құралады. Мәжілістер тұрақты түрде өткізіліп тұрады. Шешімдер көпшілік дауыспен қабылданады. Дауыстар тең болған кезде Төрағаның дауысы шешуші дауыс болып табылады. Басқарманың шешімдері банк Басқармасы Төрағасының бұйрығы нысанында шығарылады.

  Кредитную политику определяет Кредитный комитет, который создается при правлении банка.

  Несие саясатын банк басқармасының жанынан құрылатын Несие комитеті айқындайды.

  В компетенцию Кредитного комитета входят следующие вопросы:

  Несие комитетінің құзыре-тіне мына мәселелер кіреді:

  - разработка кредитной политики банка, определение структуры привлекаемых средств и их размещения;

  - банкінің несие саясатын әзірлеу; тартылатын қаражаттың құрылымын айқындау және оны орналастыру;

  - подготовка заключений по предоставлению ссуд;

  - несие беру жөніндегі қорытындыларды дайындау;

  - рассмотрение вопросов, связанных с инвестированием и ведением трастовых операций.

  - инвестициялаумен және сенімгерлік операцияларды жүргізумен байланысты мәселелерді қарау кіреді.

  Коммерческий банк в целях оперативного кредитно-расчетного обслуживания предприятий и организаций – клиентов банка, территориально удаленных от места расположения коммерческого банка, может организовывать филиалы и представительства.

  Коммерциялық банкінің орналасқан жерінен шалғай аумақтағы кәсіпорындар мен ұйымдарға – банк клиенттеріне оралымды несие-есеп айырысу қызметін көрсету мақсатымен филиалдар мен өкілдіктер ұйымдастыра алады.

  В чем различия между филиалами коммерческого банка и его представительствами?

  Коммерциялық банк филиалы қызметінің оның өкілдігінің қызметінен айырмашылығы неде?

  Филиалами банка считаются обособленные структурные подразделения, расположенные вне места его нахождения и осуществляющие все или часть его функции. Филиал не является юридическим лицом и совершает делегированные ему головным банком операции в пределах, предусмотренных лицензией Нацбанка. Он заключает договоры и ведет иную хозяйственную деятельность от имени коммерческого банка, его создавшего. Представительство является обособленным подразделением коммерческого банка, которое расположено вне места нахождения банка, не обладает правами юридического лица и не имеет самостоятельного баланса. Оно создается для обеспечения представительских функций банка, совершения сделок и иных правовых действий. Представительство не занимается расчетно-кредитным обслуживанием клиентов. Для осуществления хозяйственных расчетов ему открывается текущий счет.

  Банк орналасқан жерден тысқары орналасқан және оның барлық міндеттерін немесе олардың бір бөлігін жүзеге асырушы құрылымдық бөлімшелер банкінің филиалдары деп саналады. Филиал заңды тұлға емес және өзіне бас банк берген Ұлттық банкінің лицензиясында көзделген шекте берілген операцияларды жасайды. Ол өзін құрған коммерциялық банкінің атынан шарттар жасасады және өзгедей шаруашылық қызметті жүргізеді. Өкілдік коммерциялық банкінің оқшауландырылған бөлімшесі болып табылады, ол банкінің орналасқан жерінен тысқары орналасқан, заңды тұлға құқықтарына ие емес және оның дербес теңгерімі жоқ. Ол банкінің өкілдікті міндеттерін қамтамасыз ету, мәмілелер жасасу және өзгедей құқықтық әрекеттер жасау үшін құрылады. Өкілдік клиенттерге есеп айырысу-несие қызметін көрсетумен айналыспайды. Шаруашылық мақсатта есеп айырысу үшін оған ағымдағы шот ашылады.

  Русско-казахский экономический словарь > Высший орган акционерного коммерческого банка

 • 10 Ипотечные операции

  Ипотека представляет собой залог недвижимости для обеспечения денежного требования кредитора (залогодержателя) к должнику (залогодателю). Ипотека – это кредит, полученный под залог недвижимости.

  Ипотека несиегердің (кепіл ұстаушының) борышқорға (кепіл берушіге) ақшалай талабын қамтамасыз ететін жылжымайтын мүлік кепілі болып табылады. Ипотека – жылжымайтын мүлік кепілімен алынған несие.

  К недвижимости относятся следующие объекты:

  Жылжымайтын мүлікке мына объектілер жатады:

  - земельные участки недр;

  - жер қойнауының жер телімі;

  - обособленные водные объекты;

  - оқшауландырылған су объектілері;

  - леса;

  - ормандар;

  - здания;

  - үймереттер;

  - сооружения;

  - ғимараттар;

  - предприятия;

  - кәсіпорындар;

  - квартиры;

  - пәтерлер;

  - подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда;

  - мемлекеттік тіркеуге алынуға тиіс әуе және теңіз кемелері;

  - суда внутреннего плавания;

  - ішкі жүзу кемелері;

  - космические объекты;

  - ғарыш объектілері;

  - незавершенное строительство недвижимого имущества, возводимого на земельном участке, отведенного для строительства.

  - құрылысқа бөлінген жер телімдерінде салынатын жылжымайтын мүліктің аяқталмаған құрылысы.

  Ипотека не допускается в отношении:

  Ипотекаға мыналарға қатысты рұқсат етілмейді:

  - части земельного участка, которая с учетом его размера не может быть использована в качестве самостоятельного участка с соблюдением назначения земель соответствующей категории;

  - мөлшерін ескергенде тиісті санаттағы жер мақсатын сақтап, дербес телім ретінде пайдалануға болмайтын жер телімі бөлігіне;

  - жилых комнат, составляющих часть дома или квартиры собственника этого дома или квартиры;

  - үйді немесе пәтерді меншіктенушінің осы үйдің немесе пәтердің бір бөлігін құрайтын тұрғын бөлмелері;

  - предприятия, в отношении которого возбуждено дело о банкротстве либо принято решение о ликвидации или реорганизации.

  - банкроттық туралы іс қозғалған не тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған кәсіпорындар.

  Ипотека устанавливается на имущество, которое принадлежит залогодателю на правах собственности или хозяйственного ведения. Имущество остается у залогодателя в его владении и пользовании.

  Ипотека кепіл берушіге тиесілі мүлікке меншік немесе шаруашылық жүргізу құқығы негізінде белгіленеді. Мүлік кепіл берушіде оның иеленуі мен пайдалануында қалады.

  Предмет ипотеки определяется в договоре с указанием его наименования, места нахождения.

  Ипотека заты шартта айқындалып, оның атауы, тұрған жері көрсетіледі.

  В договоре об ипотеке должно быть указано право, в силу которого имущество являющееся предметом ипотеки, принадлежит залогодержателю, и наименование органа государственной регистрации прав на недвижимое имущество, зарегистрировавшего это право залогодателя.

  Онда ипотека заты болып табылатын мүлік кепіл ұстаушыға тиесілі болатын құқық және кепіл ұстаушының осы құқығын тіркеген жылжымайтын мүлікке құқықты мемлекеттік тіркеу органының атауы көрсетілуге тиіс.

  Договор об ипотеке должен быть нотариально удостоверен и подлежит государственной регистрации.

  Ипотека туралы шарт нотариалдық жолмен куәландырылуға және мемлекеттік тіркеуге алынуға тиіс.

  Оценка предмета ипотеки определяется в соответствии с законодательством Казахстана по соглашению залогодателя с залогодержателем. Стороны договора об ипотеке могут поручить оценку предмета ипотеки независимой профессиональной организации.

  Ипотека затының бағасы Қазақстанның заңнамасына сәйкес кепіл берушінің кепіл ұстаушымен келісімі бойынша айқындалады. Ипотека туралы шарт тараптары ипотека затын бағалауды тәуелсіз кәсіпқой ұйымға тапсыруы мүмкін.

  Закладная является именной ценной бумагой, удостоверяющей следующие права ее законного владельца:

  Кепілпұл өзінің заңды иеленушісіне мынадай құқықтарды:

  - право на получение исполнения по денежному обязательству, обеспеченному ипотекой имущества, указанному в договоре об ипотеке;

  - ипотека туралы шартта көрсетілген мүлік ипотекасымен қамтамасыз етілген ақшалай міндеттеме бойынша орындалуын алуға құқықты;

  - право залога на указанное имущество.

  - аталған мүлікке салынған кепіл құқығын куәландыратын атаулы бағалы қағаз болып табылады.

  Обязанными по закладной лицами являются должник по обеспеченному ипотекой обязательству и залогодатель.

  Ипотекамен қамтамасыз етілген міндеттеме бойынша борышкер және кепіл беруші кепілпұл бойынша міндетті тұлғалар болып табылады.

  Закладная составляется залогодателем, а если он является третьим лицом, то должником по обеспеченному ипотекой обязательству.

  Кепілпұлды кепіл беруші жасайды, ал егер ол үшінші тұлға болса, ипотекамен қамтамасыз етілген міндеттеме бойынша борышкер толтырады.

  Закладная выдается первоначальному залогодержателю органом, осуществляющим государственную регистрацию ипотеки, после государственной регистрации ипотеки.

  Кепілпұлды бастапқы ұстаушыға ипотека мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін ипотеканы мемлекеттік тіркеуге алған орган береді.

  Закладная содержит:

  Кепілпұл мынадай мазмұнда болуға тиіс:

  - слово "закладная", включенное в название документа;

  - құжаттың атауына енгізілген "кепілпұл" деген сөз;

  - имя залогодателя и указание его места жительства либо его наименование и указание местонахождения, если залогодатель – юридическое лицо;

  - кепіл берушінің есімі және оның тұрғылықты мекені көрсетілуі не кепіл беруші – заңды тұлға болса, оның атауы және орналасқан мекені көрсетілуі;

  - имя первоначального залогодержателя и указание его места жительства либо его наименование и указание местонахождения, если залогодатель – юридическое наименование права, в силу которого имущество, являющееся предметом ипотеки, принадлежит залогодателю, и наименование органа, зарегистрировавшего это право, с указанием номера, даты и места государственной регистрации, а если предметом ипотеки является принадлежащее залогодателю право аренды – точное название имущества, являющегося предметом аренды и срок действия этого права;

  - бастапқы кепіл ұстаушының есімі және оның тұрғылықты мекені көрсетілуі не кепіл беруші – заңды тұлға болса, оның атауы және орналасқан мекені ипотека заты болып табылатын мүлікті кепіл берушіге тиесілі ететін құқықтың атауы және осы құқықты тіркеген органның атауы, онда мемлекеттік тіркеуге алынған нөмірі, күні және жері, ал егер ипотека заты кепіл берушіге тиесілі жалдау құқығы болса – жалға берілетін зат болып табылатын мүліктің дәл атауы және осы құқықтың қолданылу мерзімі;

  - указание на то, что имущество, являющееся предметом ипотеки, обременено правом пожизненного пользования, аренды, сервитутом, иным правом либо не обременено никаким из подлежащих государственной регистрации правом третьих лиц на момент государственной регистрации ипотеки;

  - ипотека заты болып табылатын мүліктің өмірлік пайдалану, жалға алу құқығымен, сервитутпен, өзгедей құқықпен қамтамасыз етілгені не ипотеканың мемлекеттік тіркеуге алынуы сәтінде үшінші тұлғаның тіркелуге тиісті ешқандай құқығымен қамтамасыз етілмегені көрсетілуі;

  - подпись залогодателя, а если он является третьим лицом, то и должника по обеспеченному ипотекой обязательству;

  - кепіл берушінің қойған қолы, ал егер үшінші тұлға болса, онда ипотекамен қамтамасыз етілген міндеттеме бойынша борышқордың да қолы;

  - сведения о времени и месте нотариального удостоверения договора об ипотеке;

  - ипотека туралы шарттың нотариуста куәландырылған уақыты мен жері туралы мәліметтер;

  - указание даты выдачи закладной первоначальному залогодержателю.

  - бастапқы кепіл ұстаушыға кепілпұлдың берілген күнінің көрсетілуі.

  Русско-казахский экономический словарь > Ипотечные операции

 • 11 Порядок открытия, переоформления и закрытия счета

  Шотты ашу, қайта ресімдеу және жабу тәртібі

  Вы не могли бы охарактеризовать порядок открытия, переоформления и закрытия счета?

  Сіз шотты ашу, қайта ресімдеу және жабу тәртібін сипаттап бере алмас па екенсіз?

  Порядок открытия, переоформления и закрытия счета определяется Нацбанком. После открытия клиентом счета банк предоставляет набор услуг, связанных с:

  Шотты ашу, қайта ресімдеу және жабу тәртібін Ұлттық банк айқындайды. Клиент шотты ашқаннан кейін банк мыналарға байланысты көрсетілетін қызметтер жиынын ұсынады:

  - открытием и ведением расчетного, текущего и других счетов клиента;

  - клиенттің есеп айырысу, ағымдағы және басқа шоттарын ашу және жүргізу;

  - организацией и проведением безналичных расчетов;

  - қолма-қол ақшасыз есеп айырысуды ұйымдастыру және жүргізу;

  - выполнением операций с наличными деньгами.

  - қолма-қол ақшамен байланысты операцияларды орындау.

  Какой орган регламентирует круг операций, осуществляемых с расчетного или текущего счета?

  Ағымдағы шоттан жүзеге асырылатын операциялар шеңберін қандай орган тәртіпке келтіреді?

  Операции, осуществляемые с расчетного или текущего счета, также регламентируется Нацбанком.

  Ағымдағы шоттан жүзеге асырылатын операцияларды да Ұлттық банк тәртіпке келтіреді.

  Механизм функционирования соответствующего счета определяется коммерческим банком по согласованию с конкретным клиентом и закрепляется договором по расчетно-кассовому обслуживанию.

  Тиісті шоттың жұмыс істеу тетігін коммерциялық банк нақты клиентпен келісе отырып айқындайды және есеп айырысу-кассалық қызмет көрсету жөніндегі шартпен тиянақталады.

  Какие обязательства берет на себя банк по расчетно-кассовому обслуживанию, заключаемому между банком и клиентом?

  Банк пен оның клиентінің арасында жасалған есеп айырысу-кассалық қызмет көрсету жөніндегі шарт бойынша банк өзіне қандай міндеттемелер алады?

  В соответствии с положениями договора по расчетно-кассовому обслуживанию банк берет на себя ряд обязательств:

  Банк есеп айырысу-кассалық қызметін көрсету жөніндегі шарттың ережелеріне сәйкес өзіне бірқатар міндеттемелер алады, олар:

  - проводить по счету клиента в пределах своей компетенции все виды банковских операций, предусмотренных законодательством;

  - клиенттің шоты бойынша өз құзыреті шегінде заңнамада көзделген банк операцияларының барлық түрлерін жүргізу;

  - обеспечивать сохранность всех денежных средств, поступивших на счет клиента;

  - клиенттің шотына түскен барлық ақшалай қаражаттың сақталуын қамтамасыз ету;

  - проводить операции по списанию средств со счета клиента по безналичным расчетам по его поручению;

  - клиенттің шотынан қолма-қол ақшасыз есеп айырысу бойынша қаражатты оның тапсыруымен есептен шығару операциясын жүргізу;

  - обеспечивать конфиденциальность информации о хозяйственной деятельности клиента и операциях, проводимых по его счету;

  - клиенттің шаруашылық қызметі және оның шоты бойынша жүргізілетін операциялар туралы ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз ету;

  - выдавать клиенту выписки с его счета.

  - клиентке оның шотынан көшірмелер беру.

  Клиент, соответственно, обязуется:

  Клиент, тиісінше, мыналарға міндеттенеді:

  - предоставлять в банк документы, необходимые для открытия и ведения счета;

  - банкіге шот ашу және жүргізу үшін қажетті құжаттарды ұсыну;

  - соблюдать действующее законодательство и имеющие обязательную юридическую силу для банков и юридических лиц, осуществляющих расчеты, нормативные акты по вопросам расчетного обслуживания, осуществления безналичных расчетов и кассовых операций;

  - қолданыстағы заңнаманы және есеп айырысатын банкілер мен заңды тұлғалар үшін міндетті заңи күші бар есеп айырысу қызметін көрсету, қолма-қол ақшасыз есеп айырысуды және кассалық операцияларды жүзеге асыру мәселелері жөніндегі нормативтік құжаттарды сақтау;

  - предоставлять в банк в установленные сроки бухгалтерскую и статистическую отчетность и другие документы, необходимые для организации расчетно-кассового обслуживания;

  - банкіге бухгалтерлік және статистикалық есептемені, есеп айырысу-кассалық қызмет көрсету үшін қажет басқа да құжаттарды белгіленген мерзімде беру;

  - предварительно в письменной форме уведомить банк о закрытии счета и др.

  - банкіге шоттың жабылғанын жазбаша нысанда алдын ала хабарлау, т.б.

  Предусматривается ли в договоре ответственность обеих сторон за невыполнение взятых на себя обязательств?

  Шартта өзіне жүктелген міндеттемелердің орындалмағаны үшін екі тараптың жауапкершілігі көзделеді ме?

  Да, предусматривается. Так, банк несет ответственность:

  И¸, көзделеді. Мәселен, банкіге:

  - за несвоевременное или неправильное списание средств со счета клиента;

  - клиенттің шотынан қаражатты есептен уақытылы немесе дұрыс шығармағаны үшін;

  - за зачисление банком сумм, причитающихся клиенту.

  - банкінің өз клиентіне тиесілі соманы есептеуі үшін жауапкершілік жүктеледі.

  Клиент несет ответственность:

  Клиентке:

  - за достоверность документов, предоставляемых для открытия счета и ведения операций по нему;

  - шотты ашу және ол бойынша операциялар жүргізуге ұсынылатын құжаттар үшін;

  - за несвоевременное предоставление кассового прогноза на предстоящий квартал;

  - алдағы тоқсанға арналған кассалық болжамды уақытылы бермегені үшін;

  - за нарушение сроков оплаты услуг, оказываемых банком;

  - банк көрсететін қызметтердің ақысын төлеу мерзімін бұзғаны үшін;

  - за получение наличных денег, забронированных банком для клиента в день, указанный в заявке, и др.

  - банк клиент үшін бөлген қолма-қол ақшаның өтінімде көрсетілген күні алынуы үшін, т.б. жауапкершілік жүктеледі.

  В договоре могут фиксироваться размеры штрафа за каждое из перечисленных нарушений как для одной, так и для другой стороны. А также в договоре предусматривается порядок разрешения споров, срок действия договора и особые или дополнительные условия.

  Шартта осы аталған бұрмалаушылықтардың әрқайсысы үшін екі жағына да бірдей айыппұл мөлшері тиянақталуы мүмкін. Сондай-ақ шартта дауларды шешу тәртібі, шарттың қолданылу мерзімі және ерекше немесе қосымша талаптар да көзделеді.

  Взимается ли плата с клиента за открытие счета, т.е. какова стоимость услуг по расчетному обслуживанию?

  Клиенттен шот ашқаны үшін ақы алына ма, яки есеп айырысу қызметін көрсетудің құны қандай?

  Расчетный, текущий или любой другой счет может открываться клиенту как за отдельную плату, так и бесплатно. За услуги по расчетному обслуживанию банк взимает с клиента плату в размере установленного договором фиксированного процента от суммы совершаемого платежа. Открытие расчетного счета в банке бесплатно предполагает, что банк сможет предоставлять клиенту широкий набор и других платных услуг, что компенсирует затраты на бесплатное проведение операций по расчетному счету.

  Клиентке есеп айырысу, ағымдағы немесе кез келген шот жеке ақыға да, тегін де ашылуы мүмкін. Есеп айырысу қызметін көрсеткені үшін банк клиенттен төленетін төлем сомасынан тиянақты пайыздың шартта белгіленген мөлшерінде төлемақы алады. Банкіде есеп айырысу шотын тегін ашу мынаны көздейді: банк клиентке есеп айырысу шоты бойынша операцияларды тегін жүргізуге жұмсалатын шығынның орны өтелетіндей басқа да кең ауқымды ақылы қызмет көрсетуді ұсына алады.

  Различия между этими счетами заключаются в их назначении.

  Бұлардың арасындағы айырмашылықтар олардың міндет-мақсаттарында.

  Расчетный счет – счет для осуществления предпринимательской деятельности, который открывается предприятием, работающим на принципах коммерческого расчета и имеющим статус юридического лица. По этому счету осуществляются все операции, связанные с реализацией товаров и услуг, обеспечением их производства, производственными и иными расходами. На этот счет зачисляется выручка. С этого счета списываются деньги для выдачи заработной платы, оплаты стоимости приобретаемых комплектующих и др., уплачиваются налоги. Этот счет позволяет совершать практически любые операции, поскольку владелец сам определяет направления использования средств, время и размеры производимых операций в соответствии с действующим законодательством.

  Есеп айырысу шоты – кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға арналған шот, оны коммерциялық есеп айырысу негізінде жұмыс істейтін және заңды тұлға мәртебесі бар кәсіпорын ашады. Бұл шот бойынша тауарларды өткізумен және қызметтерді көрсетумен, олардың өндірісін қамтамасыз етумен, өндірістік және басқа шығындармен байланысты барлық операциялар жүзеге асырылады. Бұл шотқа түсім ақша есепке алынады. Осы шоттан жалақы беру, сатып алынатын жиынтықтаушылардың құнын төлеу, т.б. үшін ақша есептен шығарылады, салық төленеді. Бұл шот іс жүзінде кез келген операцияларды жасауға мүмкіндік береді, өйткені қаражаттың пайдаланылу бағытын, жүргізілетін операциялардың уақыты мен мөлшерін иегердің өзі қолданыстағы заңнамаға сәйкес айқындайды.

  Текущий счет – это счет для финансирования некоммерческих юридических лиц, представительств, структурных подразделений, не осуществляющих предпринимательскую деятельность. Текущий счет предназначен для хранения денег, целевого финансирования его владельца, а также расчетных операций. По сравнению с владельцем расчетного счета, самостоятельность владельца текущего счета существенно ограничена, поскольку он распоряжается средствами на текущем счете в строгом соответствии со сметой, утвержденной вышестоящей организацией.

  Ағымдағы шот – бейкоммерциялық заңды тұлғаларды, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырмайтын өкілдіктерді, құрылымдық бөлімшелерді қаржыландыруға арналған шот. Ағымдағы шот ақшаны сақтауға, оның иегерін нысаналы мақсатқа қаржыландыруға, сондай-ақ есеп айырысу операцияларына арналған. Есеп айырысу шотының иегерімен салыстырғанда ағымдағы шот иегерінің дербестігі елеулі түрде шектелген, өйткені ол ағымдағы шоттағы қаражатты жоғары тұрған ұйым бекіткен сметаға қатаң түрде сәйкес билейді.

  Текущие счета открываются юридическим или физическим лицом. Количество текущих счетов не ограничено. Через текущий счет можно осуществлять любые платежи, оплату товаров и услуг.

  Ағымдағы шоттарды заңды және жеке тұлғалар ашады. Ағымдағы шоттардың саны шектеусіз. Ағымдағы шоттар арқылы кез келген төлемді, тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің ақысын төлеуге болады.

  Текущие счета в иностранной валюте открываются для осуществления внешнеэкономической деятельности. Для открытия текущего счета в иностранной валюте достаточно оформить заявление, заполнить карточку с образцами подписей и подписать договор текущего банковского счета юридического или физического лица, если у вас уже имеется текущий счет в банке.

  Шетел валютасы түріндегі ағымдағы шоттар сыртқы экономикалық қызметті жүзеге асыру үшін ашылады. Шетел валютасы түріндегі ағымдағы шотты ашу үшін өтінішті ресімдеу, қойылған қолдың үлгісі бар карточка толтыру және заңды немесе жеке тұлғаның банкідегі ағымдағы шоты шартына, егер банкіде осындай шотыңыз бар болса, қол қою жеткілікті.

  Транзитные счета. Если у вас имеется разветвленная сеть филиалов по всей территории республики, вам предоставляется возможность аккумулировать финансовые потоки и ускорить проведение платежей. Преимущества транзитных счетов:

  Транзиттік шоттар. Егер сізде республиканың барлық аумағында тармақталған филиалдарыңыз бар болса, онда сізге қаржы ағынын шоғырландырып, төлем төлеуді жеделдету мүмкіндігін береді. Транзиттік шоттардың артықшылықтары:

  - гибкость их режима работы;

  - олардың жұмыс істеу режимінің икемділігі;

  - регулирование направления и объема денежных потоков;

  - ақша ағынының бағыты мен көлемін реттеу;

  - оптимальные сроки.

  - оңтайлы мерзім.

  Карточные счета. Управление счетом осуществляется с помощью корпоративной карты для юридических лиц. Вам предоставляется возможность оплаты текущих, командировочных и представительских расходов компании, а также таможенных платежей.

  Карточкалық шоттар. Шоттар заңды тұлғалар үшін корпоративтік картаның көмегімен басқарылады. Сізге компанияның ағымдағы, іссапар және өкілдікті шығынын, сондай-ақ кеден төлемдерін төлеу мүмкіндігін береді.

  Какие виды счетов, кроме вышеуказанных, можно открыть в банке?

  В банке, кроме этих счетов, можно открыть бюджетные, инвестиционные конверсионные счета.

  Банкіде бұл шоттардан басқа бюджеттік, инвестициялық конверсиялық шоттарды ашуға болады.

  Русско-казахский экономический словарь > Порядок открытия, переоформления и закрытия счета

См. также в других словарях:

 • обернуться — нусь, нёшься; св. 1. Повернуть голову, туловище назад, в сторону. Обернулся лицом к окну. Быстро обернулся на чьи то шаги. Дирижёр обернулся на аплодисменты. // Сделать полный круг вращения вокруг своей оси. Стрелки часов успели о. всего один раз …   Энциклопедический словарь

 • обернуться — ну/сь, нёшься; св. см. тж. оборачиваться, обёртываться 1) а) Повернуть голову, туловище назад, в сторону. Обернулся лицом к окну. Быстро обернулся на чьи то шаги. Дирижёр обернулся на аплодисменты …   Словарь многих выражений

 • ОБЕРНУТЬСЯ — ОБЕРНУТЬСЯ, нусь, нёшься; совер. 1. см. обернуть. 2. Повернуться в какую н. сторону. О. лицом к окну. 3. (1 ое лицо и 2 е лицо не употр.), перен. Принять иное направление (о делах, событиях), превратиться во что н. (разг.). Дело обернулось хорошо …   Толковый словарь Ожегова


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»