Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

об этнической группе

 • 1 меньшинство

  меншість (-шости), меншина. [Письменство - витвір і продукт культурної меншости (Єфр.). Меншина не мала прав, які більшина мусіла-би шанувати (Павлик)]. Остаться в -стве - лишитися в меншості. Национальные -ства - національні меншості (- тей). [Право національних меншостей (Грінч.)].
  * * *
  меншість, -шості

  в меньшинстве́ — в ме́ншості

  меньши́нства — ( об этнической группе) мн. менши́ни, -ши́н

  Русско-украинский словарь > меньшинство

 • 2 смена

  техн.
  1) ( действие) змі́на; ( замена) замі́на; ( перемена) перемі́на
  2) (о рабочем времени, группе работающих) змі́на

  ремо́нтно-подготови́тельная сме́на — ремо́нтно-підгото́вча змі́на

  Русско-украинский политехнический словарь > смена

 • 3 смена

  техн.
  1) ( действие) змі́на; ( замена) замі́на; ( перемена) перемі́на
  2) (о рабочем времени, группе работающих) змі́на

  ремо́нтно-подготови́тельная сме́на — ремо́нтно-підгото́вча змі́на

  Русско-украинский политехнический словарь > смена

 • 4 порядок

  порядок (-дку), ряд (-ду), лад (р. ладу), стрій (-рою), полад, розпорядок, (в действии, в работе) рада, чин (-ну), (очередь следования) черга, колія. [Громадський порядок (Куліш). Після татарщини нові порядки на Україні постали (Куліш). Народній добробут залежить від того, які закони дають народові ряд (Леонт.). Державний лад. Приватна власність, то - основа теперішнього капіталістичного ладу (Єфр.). Світовий стрій одвічний (Л. Укр.). Ні ладу, ні поладу нема. Життя починалось своєю чергою (Коцюбинськ.). Тепер прийшла колія, так треба йти]. Привычный -док (обыкновенье) - звичай (р. звичаю). Установленный -док (правило) - установа. [Сам я знаю всі входи й звичаї в (його) хаті (Франко). У нього (пана) така встанова, що попереду відроби панові, хоч-би ту громові кулі летіли, а вже відтак - собі (Франко)]. В -дке - як слід, у порядку. [У мене все як слід, каже Оверко: худобі позаносив, понапував, клуня і возівня на замку (Кониськ.)]. В таком -дке размещать(ся) (о людях) - таким ладом, таким розпорядком ставити, поставити (ставати, стати). По -дку - по ряду, по ряду черги, за рядом, по колії, у порядок. [Спало на думку й мені, довідавшись пильно про все з початку, списати по ряду (Єв.). Він правив по ряду черги своєї службу перед богом (Єв.). Тоді по колії підходили і другі (до столу) і кожен розписувавсь (Свид.)]. В -дке содержать (дело) - мати, тримати (справу) в порядку; на порядках содержувати (справу). [Господарство содержувала на порядках (Квіт.)]. Давать -док - знаходити, знайти лад кому, чому, давати, дати лад кому, чому, знаходити, чинити, давати ярміс кому, чому, рядити, урядити, розпорядити що. [Військо стояло, ладу не знало, пан Іван ішов, лад війську знайшов. Мене на дворі другі дожидаються; - треба усім ярміс дати (Мирн.). Старшина приїде, розпорядить та й знов на хутір. Чоловік мислить, а бог рядить]. Приводить в -док -
  1) (о деле, работе или группе предметов) доводити, довести до ладу, робити, зробити лад чому, зводити, звести до порядку (на лад), упорядковувати, упорядкувати, улагоджувати, улагодити, уладжувати, уладити, уладнати, направляти, направити що. [Силувалась дорогою упорядкувати свої думки, зупинити їх на чім-небудь однім (Франко). Хтось штовхнув діжечку з водою… пообливав одежу, з'явився сторож… і довів знову все до ладу (Грінч.)];
  2) (о предметах отдельных) оправляти, оправити, облагоджувати, облагодити, опоряджувати, опоряджати, опорядити, упоряджувати, упоряджати, упорядити, припоряджати, припорядити, наряджати, нарядити, направляти, направити, виладновувати, виладнати, порати, упорати що; (наводить чистоту) прибирати, прибрати, чепурити, причепурити -ся (себя), відхрещувати, відхрестити. [Збери всі човни, що остались, і гарно зараз їх оправ (Котл.). Треба упорядить школу. Ми йому ґанки нарядили. Погонич узяв порати санки (Крим.). Вмилася холодною водою, щоб не знати було сліз, ще причепурилася трохи й пішла (Грінч.). Там таке вдома застала, що насилу-силу відхрестила (Свид.)]. Заводить -дки - порядкувати; лад, порядок, розпорядок запроваджувати, запровадити. [Козацтво перебивало королівським урядам порядкувати по своїй уподобі (Куліш)]. Заведены, существуют -дки - звичаї поводяться. [Що то за люди в ній (у бурсі) живуть, і що то за звичаї поводяться в ній (Яворн.)]. -док наводить в чём - лад давати, дати, лад робити, лад знаходити чому, упорядковувати, упорядкувати, на лад зводити, звести що. [Дячиха господарювала і всьому лад давала (М. Вовч.)]. Прийти в -док - зійти, спасти на лад. [Як попорядкує з тиждень, то наче все й на лад спаде (Мова)]. Стать, поставить на -док дня - стати, поставити на чергу дня, на порядок денний. [Жіноче питання стало нарешті тут (у Галичині) на чергу дня (Єфр.)]. Соблюдать -док - додержувати, додержати порядку, глядіти, доглядіти порядку. [Гляди, дядьку, порядку]. Нарушать -док - порушувати, порушити лад, порядок, розпорядок, ламати, зламати звичай, -чаї. Нарушение -дка - порушування, порушення ладу и т. д., ламання звичаю, -їв. Плохие -дки - безладдя (-дя), безлад (-ду); (по вине блюдущих или устанавливающих -дки органов) - безуряддя. Никакого -дка не стало - ніякого ладу не стало. Поддерживать -док - пильнувати ладу. Правовой -док - правний, правовий лад. Смотреть за -дком - вести порядок. По порядку - підряд, по-черзі, поряду. В алфавитном -ке - за абеткою, в абетковім порядку. В обычном -ке - звичайним порядком. В спешном -ке - негайно, спішно. В -ке очереди - за рядом, по ряду черги. В -ке настоящего постановления - порядком цієї постанови. В -ке назначения, выдвижения - порядком призначення, висування. В судебном -ке - судовно[е]. Для -ку (без существен. надобности) - для годиться. В -ке вещей - як водиться, як звичайно, як слід, як годиться. Это в -ке вещей - це річ звичайна.
  * * *
  1) (состояние налаженности, организованности) поря́док, -дку, лад, род. п. ла́ду и ладу́

  всё в поря́дке — ( в исправном виде) все в поря́дку, все як слід; (перен.: благополучно) все гара́зд

  для поря́дка — для поря́дку; ( для соблюдения обычая) для годи́ться

  наводи́ть, навести́ \порядок — наво́дити, навести́ поря́док (лад), роби́ти, зроби́ти лад

  приводи́ть, привести́ в \порядок что — упорядко́вувати, упорядкува́ти що, дава́ти, да́ти лад чому́, дово́дити, дове́сти до ладу́ що; ( убирать) прибира́ти, прибра́ти що

  приводи́ть, привести́ себя́ — ( свой туалет)

  в \порядок — опоряджа́тися, опоряди́тися

  э́то в поря́дке веще́й — це звича́йна (приро́дна, норма́льна) річ, це норма́льно

  2) (строй, режим) лад, поря́док, у́стрій, -рою, стрій, род. п. стро́ю; (обычай, обыкновение) зви́чай (-чаю и -ча́ю) и звича́й, постано́ва

  поря́дки — (мн.: общественные отношения) поря́дки, -ків, зви́ча́ї, -чаїв и -ча́їв, постано́ви, -но́в

  3) ( последовательность) поря́док; ( очередь следования) че́рга и черга́

  в поря́дке о́череди — по че́рзі, че́ргою, за че́ргою, почерго́во, почере́жно

  \порядок дня — поря́док де́нний, поря́док дня

  по \порядок дку — за поря́дком, згі́дно з поря́дком; ( по очереди) по черзі, че́ргою, за че́ргою, почерго́во, почере́жно

  идти́ свои́м поря́дком — іти́ [собі] свої́м зви́ча́єм (своє́ю че́ргою; диал. свої́м три́бом)

  4) (способ, метод осуществления чего-л.) поря́док

  в спе́шном поря́дке — спі́шно; ( немедленно) нега́йно

  5) (тип, род чего-л.) рід, род. п. ро́ду

  соображе́ния такти́ческого поря́дка — міркува́ння такти́чного шти́бу, такти́чні міркува́ння

  два поря́дка мы́слей — два на́прями думо́к

  напряже́ние поря́дка 500 вольт — напру́га бли́зько (ко́ло) 500 вольт

  6) воен. поря́док
  7) биол. поря́док
  8) (ряд домов, составляющих одну сторону улицы в деревне) диал. перія́

  Русско-украинский словарь > порядок

См. также в других словарях:

 • ИДЕНТИЧНОСТЬ ЭТНИЧЕСКАЯ — результат эмоционально когнитивного процесса осознания этнической принадлежности, отождествление индивидом себя с представителями своего этноса и обособления от других этносов, а также глубоко личностно значимое переживание своей этнической… …   Социология: Энциклопедия

 • Этнос — (греч. ἔθνος  народ)  группа людей, объединённых общими признаками: объективными либо субъективными. Различные направления в этнологии (этнографии) включают в эти признаки происхождение, язык, культуру, территорию проживания,… …   Википедия

 • естественный эксперимент в этнопсихологии — метод изучения национально психологических явлений в обычных, типичных условиях. Начало его использованию положил Ла Пьер, в 1934 г. путешествовавший с китайской супружеской парой по США, останавливавшийся с ними в 67 гостиницах и обедавший в 184 …   Этнопсихологический словарь

 • ЕСТЕСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В ЭТНОПСИХОЛОГИИ — метод изучения национально психологических явлений в обычных, типичных условиях. Начало его использованию положил Ла Пьер, в 1934 г. путешествовавший с китайской супружеской парой по США, останавливавшийся с ними в 67 гостиницах и обедавший в 184 …   Энциклопедический словарь по психологии и педагогике

 • статус этнический — элемент социального статуса, который определяет место индивида, группы, общности в структуре межэтнических отношений. С.э. является неотъемлемой составляющей положения этнической группы в обществе. Индивид обладает конкретным С.э. в силу своей… …   Этнопсихологический словарь

 • Этническая общность — (ethnicity) Единственное рабочее определение этнической общности подразумевает осознание людьми общности их происхождения и традиций. Греческое слово ethnos переводится и как племя , и как нация , и его можно понимать как нечто стоящее между… …   Политология. Словарь.

 • ОТНОШЕНИЯ ТЕОРИЯ — 1) в философии момент взаимосвязи многих видов сущего, имеющих субъективную или объективную, абстрактную или конкретную форму. Понятие означает материальное или смысловое единство, взаимоопределяемость этих существований. Об исчислении отношений… …   Философская энциклопедия

 • История Чада — Содержание 1 История Чада до появления европейцев 2 В составе Французской колониальной империи …   Википедия

 • Националист — Не следует путать с термином «нацизм». Пробуждение Уэльса, Кристофер Уильямс, 1911. Образ Венеры как аллегория рождения нации Национализм (фр. nationalisme) идеология и направление политики, базовым принципом которых является тезис о высшей… …   Википедия

 • Националисты — Не следует путать с термином «нацизм». Пробуждение Уэльса, Кристофер Уильямс, 1911. Образ Венеры как аллегория рождения нации Национализм (фр. nationalisme) идеология и направление политики, базовым принципом которых является тезис о высшей… …   Википедия

 • Русские националисты — Не следует путать с термином «нацизм». Пробуждение Уэльса, Кристофер Уильямс, 1911. Образ Венеры как аллегория рождения нации Национализм (фр. nationalisme) идеология и направление политики, базовым принципом которых является тезис о высшей… …   Википедия

Книги

Другие книги по запросу «об этнической группе» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»