Перевод: с французского на болгарский

с болгарского на французский

някого

 • 1 a2-,

  an- (съставна част на сложни думи) от гръцки, означава отдалечаване, отделяне, лишения, отрицание, напр. anormal, apolitique, acaule. а prép. (du lat. ad) (а + le = au, а + les =aux) 1. посока на движение: в, към, на; aller а Varna отивам във Варна; prendre а gauche завивам наляво; jeter au feu хвърлям в огъня; 2. местонахождение: в, на; il est au bureau той е в офиса; l'immeuble est а 100 mètres d'ici блокът е на 100 метра оттук; 3. отдалечаване; изтръгване: от; arracher un secret а qqn. изтръгвам тайна от някого; 4. разположение във времето: за, в, с, на: а 5 heures в пет часа; il est payé а l'heure плаща му се на час; 5. едновременност на действия: при, на; а l'approche de la nuit при приближаването на нощта; au sortir du cinéma ils soupèrent на излизане от киното те вечеряха; 6. цел: до, към; cela mène а la ruine това води към разоряване; 7. отправяне: до, за; lettre au Président писмо до Президента; 8. предназначение: за; chambre а coucher стая за спане, спалня; fer а repasser ютия; 9. следствие: за; contes а dormir debout отегчителни разкази; 10. притежание: на; а mon père на баща ми; 11. средство: с, на; bateau а vapeur параход; opérer а l'arme blanche действам с хладно оръжие; 12. при имена на ястия: с; potage au riz супа с ориз; 13. преценка (в съчет. с de): от, до; il y avait de 100 а 200 professeurs имаше от 100 до 200 преподаватели; 14. начин: на; acheter а crédit купувам на кредит; aller а pied вървя пеш; 15. цена: за; je vous le fais а 10 francs ще ви го направя за 10 франка; 16. loc. adv. а bâtons rompus без ред, несвързано; а cloche-pied на един крак; а contre cњur против волята си; а cњur ouvert с открито сърце; а peine едвам; а merveille чудесно; а la folie лудо; а la volée във въздуха; а sa guise по своему; а votre avis по ваше мнение; 17. при имена на хотели, ресторанти и магазини: restaurant "Au vieux tenancier" ресторант "При стария кръчмар"; 18. loc. prépos. а côté de до, от страната на; а force de по силата на; в следствие на това, че; а la place de на мястото на; а l'égard de по отношение на; а l'occasion de по случай; au delà de отвъд; au milieu de посред; au prix de с цената на; conformément а съобразно с; grâce а благодарение на; jusqu'а до; par rapport а по отношение на; 19. loc. exclam. а d'autres! на други ги разправяй!; а moi! помогнете ми!; au feu! пожар!; au secours! помощ!; au voleur! дръжте крадеца!; aux armes! на оръжие!

  Dictionnaire français-bulgare > a2-,

 • 2 abandonner

  v.tr. (de abandon) 1. изоставям, напускам; 2. отказвам се (от имот, богатство); abandonner sa fortune а qqn. давам богатството си на някого; 3. занемарявам, пренебрегвам; 4. поверявам; abandonner son pourvoir а qqn. поверявам властта си на някого; 5. прекратявам; abandonner les recherches прекратявам проучванията; 6. отпускам; abandonner les rênes отпускам юздите; s'abandonner v. pron. 1. оставям се, предавам се на; 2. ост. отдавам се (за жена); 3. отпускам се; 4. доверявам се ( на някого). Ќ abandonner un bâtiment navigable изоставям кораб след крушение. Ќ Ant. rechercher, soigner, soutenir; continuer, garder, maintenir; résister; raidir(se); (se)méfier.

  Dictionnaire français-bulgare > abandonner

 • 3 abîmer

  v.tr. (de abîme) 1. ост. хвърлям в пропаст; 2. ост. разорявам; 3. повреждам, унищожавам; abîmer un livre повреждам книга; 4. нар. abîmer qqn. наранявам някого (с удар); s'abîmer v. pron. 1. лит. хвърлям се в нещо ( като в пропаст), потопявам се; s'abîmer dans la douleur потопявам се в скръб; 2. повреждам се, развалям вида на нещо; sa robe s'est abîmée видът на роклята Ј се развали ( измачка се).

  Dictionnaire français-bulgare > abîmer

 • 4 abonder

  v.intr. (lat. abundare "regorger") изобилствам; abonder de ост.; en abonder произвеждам се в голямо количество или имам в голямо количество; abonder dans le sens de qqn. съгласен съм с някого; ce qui abonde ne vicie pas юр. едно доказателство в повече не вреди.

  Dictionnaire français-bulgare > abonder

 • 5 abonner

  v.tr. (de bonne, anc. forme de borne) абонирам; abonner qqn. а абонирам някого за; s'abonner а абонирам се за; s'abonner а un journal абонирам се за вестник. Ќ Ant. désabonner.

  Dictionnaire français-bulgare > abonner

 • 6 aborder

  v. I. (de а et bord "bordage") v.tr. 1. мор. заставам борд до борд с кораб (за нападение); 2. сблъсквам се с кораб; II. (de а et bord "rivage") v.intr. 1. достигам до бряг, слизам на суша; aborder au port акостирам в пристанището; 2. достигам място, което е труднодостъпно; 3. прен. aborder qqn. отивам при някого, когото не познавам. Ќ aborder une question засягам въпрос; aborder un problème разисквам проблем. Ќ Ant. appareiller; quitter.

  Dictionnaire français-bulgare > aborder

 • 7 aboyer

  v.intr. (lat. pop. °abbaudiare, de baudari) 1. джафкам, лая; 2. прен., лит. викам срещу някого, обиждам го; aboyer contre qqn. викам по някого; 3. разг. разгласявам; aboyer la nouvelle разгласявам новината. Ќ des chiens aboient, la caravane passe кучетата си лаят, керванът си върви; chien qui aboie ne mord pas куче, което лае, не хапе.

  Dictionnaire français-bulgare > aboyer

 • 8 aboyeur,

  se m. et f. (de aboyer) 1. куче, което много лае; 2. ост. който обявява, викайки, представленията пред входа на театър; амбулантен търговец; 3. човек, който вика против някого.

  Dictionnaire français-bulgare > aboyeur,

 • 9 abreuver

  v.tr. (lat. bibere "boire") 1. поя животни; s'abreuver нар. пия много (за човек); 2. прен. давам обилно, отрупвам с, потопявам в; abreuver qqn. d'insultes обсипвам някого с хули; être abreuvé de qqch. преизпълнен съм с нещо; 3. техн. напръсквам обилно (стена, за да хване новата мазилка); 4. накисвам; s'abreuver de sang прен. проливам много кръв. Ќ Ant. assoiffer, priver.

  Dictionnaire français-bulgare > abreuver

 • 10 absent,

  e adj. (lat. absens, absentis) 1. отсъстващ; 2. ост. разделен от някого; 3. изчезнал; la ponctuation est absent,e dans ce texte пунктуационните знаци липсват в този текст; 4. прен. разсеян; avec un air absent, с разсеян вид. Ќ les absent,s ont toujours tort виновни са винаги тези, които отсъстват. Ќ Ant. présent; attentif.

  Dictionnaire français-bulgare > absent,

 • 11 abuser

  v.tr. (de abus) 1. v.tr.ind. злоупотребявам, използвам извънмерно; abuser de son pouvoir злоупотребявам с властта си; abuser d'une femme опозорявам, изнасилвам жена; 2. v.tr.dir. мамя, измамвам, възползвайки се от доверчивостта на някого, прелъстявам; la ressemblance vous abuse приликата ви заблуждава; s'abuser заблуждавам се, лъжа се. Ќ Ant. détromper.

  Dictionnaire français-bulgare > abuser

 • 12 accabler

  v.tr. (lat. pop. °catabola; gr. katabolê "lancement") 1. ост., лит. смазвам (под някаква тежест); 2. ост. събарям, довършвам (противник); 3. обсипвам, отрупвам ( с думи), нападам; accabler d'injures обсипвам с хули; унижавам някого; 4. потискам, обременявам, изтощавам; accabler le peuple d'impôts обременявам народа с данъци; accabler de travail смазвам с работа; la fatigue l'accable умората го смазва; 5. изпълвам, отрупвам; accabler de cadeaux отрупвам с подаръци; 6. юр. уличавам; accabler l'accusé уличавам обвиняемия. Ќ Ant. soulager, décharger, libérer, réconforter.

  Dictionnaire français-bulgare > accabler

 • 13 accaparer

  v.tr. (it. accaparrare, de caparra "arrhes") 1. икон. изкупувам стока, за да се появи дефицит и да се вдигне цената Ј; 2. присвоявам, обсебвам; accaparer le pouvoir обсебвам властта; le travail l'accapare tout entier работата го обсебва изцяло; 3. accaparer qqn. задържам някого; 4. привличам, завладявам, спечелвам някого; il l'accapara complètement той го спечели напълно.

  Dictionnaire français-bulgare > accaparer

 • 14 accapareur,

  se m.,f. (de accaparer) 1. изкупвач ( на стока), монополист; 2. прен. който се опитва да привлече някого.

  Dictionnaire français-bulgare > accapareur,

 • 15 accéder

  v.tr.ind. (lat. accedere) 1. стигам, достигам, влизам, имам достъп до; accéder au corps principal de l'école par 10 marches влизам в главния корпус на училището по 10 стъпала; 2. ост. присъединявам се ( към), съгласявам се, изпълнявам; accéder а un traité присъединявам се към договор; accéder aux prières de qqn. изпълнявам молбата на някого.

  Dictionnaire français-bulgare > accéder

 • 16 accointance

  f. (lat. pop. °accognitare, de cognitus "connu") ост. близка връзка, отношение; avoir des accointances avec имам връзки с някого; accointance compromettante излагаща връзка.

  Dictionnaire français-bulgare > accointance

 • 17 accointer

  (s') v. pron. et tr. (du lat. accognoscere "reconnaître") 1. ост., лит. сближавам се с някого, имам близка връзка с някого; имам интимни отношения с някого; 2. v.tr. ост. посещавам често, свързвам някого, сближавам.

  Dictionnaire français-bulgare > accointer

 • 18 accommoder

  v.tr. (de a- et commode) 1. ост. accommoder а стъкмявам, натъкмявам, адаптирам, нареждам, приспособявам; accommoder qqch. aux circonstances приспособявам нещо според обстоятелствата; 2. accommoder avec съчетавам; accommoder l'utile et l'agréable съчетавам полезното с приятното; 3. ост. обличам, глася, фризирам; придавам добър вид; 4. настанявам удобно; je l'accommode dans sa chaise; 5. прен., ост. подреждам, правя за смях; je l'ai bien accomodé! добре го подредих!; 6. приготвям, сготвям (храна); accommoder le poisson avec une sauce готвя рибата със сос; 7. фокусирам (оптична система); 8. s'accommoder а приспособявам се към; s'accommoder а la vie приспособявам се към живота; 9. s'accommoder de приемам, понасям, приемам нещата такива, каквито са, приспособявам се; s'accommoder avec qqn. уреждам проблема с някого; il s'accommode de tout той се приспособява към всичко; il s'accommode d'une mauvaise chambre той се задоволява с една лоша стая; accommoder de toutes pièces злословя срещу някого. Ќ Ant. déranger, opposer, séparer; refuser.

  Dictionnaire français-bulgare > accommoder

 • 19 accostage

  m. (de accoster) 1. мор. приближаване до брега, акостиране на кораб; 2. доближаване преди скачване на два космически апарата; 3. разг. залепвам се за някого ( за да му говоря).

  Dictionnaire français-bulgare > accostage

 • 20 accoster

  v.tr. (it. accostare "mettre côte а côte", de coste) 1. доближавам се до някого, за да му говоря; accoster les filles свалям момичета; 2. мор. приближавам се до брега, акостирам (за кораб); 3. доближавам преди скачване на два космически апарата.

  Dictionnaire français-bulgare > accoster

См. также в других словарях:

 • подхлъзвам някого — словосъч. излъгвам, измамвам, изигравам, изхитрявам, надхитрям, хързулвам …   Български синонимен речник

 • излатай — не са излатай като шопар у тикви препупреждение към някого да не бърза …   Речник на Северозападния диалект

 • акредитиран — гл. упълномощен, натоварен, изпратен при някого …   Български синонимен речник

 • благоволити —  (да се) отнасям добре към някого; (да) вземам участие в нещо …   Църковнославянски речник

 • благословити —  (да) прославям Бога; (да) желая добро; (да) хваля; (да се) помоля за слизане на Божата благодат върху някого; (да) позволя; (да) пожелая добро …   Църковнославянски речник

 • благочествовати —  (да) благоговея; (да) почитам благоговейно някого …   Църковнославянски речник

 • вняти от —  (да се) пазя от нещо, някого …   Църковнославянски речник

 • гнати —  (да) гоня; (да) преследвам; (да) вървя; (да) следвам някого или нещо …   Църковнославянски речник

 • дориносити —  (да) съпровождам някого като стража, свита …   Църковнославянски речник

 • свечеряти —  (да) участвам заедно с някого в пир …   Църковнославянски речник

 • совоспитанний —  (да) възпитавам заедно с някого …   Църковнославянски речник


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»