Перевод: с английского на болгарский

с болгарского на английский

наружная+подпорная+арка

 • 1 arch

  {a:tʃ}
  I. 1. арка, свод, дъга
  ARCH of heaven небесен свод
  starry ARCH поет. звездно небе
  2. анат. свод на ходилото
  fallen ARCH спаднал свод
  3. archway
  II. 1. покривам със свод/арка
  2. извивам (се) във форма на/като дъга, надвиснал съм като дъга
  the cat ARCHed its back котката изви гръб/се наежи
  to ARCH one's eyebrows вдигам вежди
  III. 1. хитър, лукав, дяволит
  2. прен. излечен, стар
  IV. pref главен, най-важен, архи-, свръх-, най-
  * * *
  {a:tsh} n 1. арка, свод, дъга; arch of heaven небесен свод; starry arch (2) v 1. покривам със свод/арка; 2. извивам (се) във форма на {3} а 1. хитър, лукав; дяволит; 2. прен. излечен, стар.
  * * *
  свод; арка; дъга;
  * * *
  1. arch of heaven небесен свод 2. archway 3. fallen arch спаднал свод 4. i. арка, свод, дъга 5. ii. покривам със свод/арка 6. iii. хитър, лукав, дяволит 7. iv. pref главен, най-важен, архи-, свръх-, най- 8. starry arch поет. звездно небе 9. the cat arched its back котката изви гръб/се наежи 10. to arch one's eyebrows вдигам вежди 11. анат. свод на ходилото 12. извивам (се) във форма на/като дъга, надвиснал съм като дъга 13. прен. излечен, стар
  * * *
  arch[a:tʃ] I. n 1. арка, свод, дъга; \arch of heaven, vaulted \arch небесен свод; starry \arch поет. звездно небе; 2. анат. извитата част на ходилото; свод; fallen \arch дюстабан; 3. тех. подвижна част на измервателен уред; 4. геол. антиклинала, антиклинална гънка; II. v 1. покривам със свод арка); 2. извивам (се) във форма на дъга; to \arch o.'s eyebrows вдигам вежди, показвам неодобрение. III adj 1. хитър, лукав, дяволит, закачлив, шеговит, остроумен; подигравателен, насмешлив; 2. рядко главен, най-важен; прен. изпечен, стар; FONT face=Times_Deutsch◊ adv archly.

  English-Bulgarian dictionary > arch

 • 2 archivolt

  archivolt[´a:ki¸voult] n архит. 1. вътрешната страна на извивката на свод, арка и под.; 2. украса около извивката на свод, арка и под.

  English-Bulgarian dictionary > archivolt

 • 3 archstone

  archstone[´a:tʃ´stoun] n архит. ключов камък на арка (свод).

  English-Bulgarian dictionary > archstone

 • 4 archway

  {'a:tʃwei}
  n (проход под) арка/свод
  * * *
  {'a:tshwei} n (проход под) арка/свод.
  * * *
  n проход под арка или свод;archway; n (проход под) арка/свод.
  * * *
  n (проход под) арка/свод
  * * *
  archway, arch-way [´a:tʃ¸wei] n проход под арка; свод, арка.

  English-Bulgarian dictionary > archway

 • 5 bow

  {bau}
  I. 1. покланям се за поздрав/в знак на съгласие/уважение/подчинение
  to BOW in/out приемам/изпращам с поклон
  to BOW (someone) out покланям се и излизам
  2. навеждам (се)
  прекланям (се), превивам (се), отстъпвам/скланям глава/превивам врат пред (и с down)
  to BOW (down) before someone прекланям се/коленича пред/почитим някого
  to BOW down to лаская. угоднича/сервилнича пред
  3. to BOW down превивам. смазвам
  II. n поклон (с глава. тяло)
  to make one's BOW появявам се/огтеглям се с поклон
  to take a BOW покланям се (пред публика)
  III. 1. лък (и-муз.)
  2. дъга. арка
  3. панделка. флъонга
  4. лира (на трамвай)
  5. bow tie
  IV. v муз. служа си с лък
  V. n често рl предна част/нос на кораб/лодка
  a shot across the BOWs предупреждение
  * * *
  {bau} v 1. покланям се за поздрав/в знак на съгласие/уважение/под(2) n поклон (с глава.тяло); to make o.'s bow появявам се/огтегл{3} {bou} n 1. лък (и -муз.): 2. дъга. арка: 3. панделка. фльонга{4} {bou} v муз. служа си с лък.{5} {bau} n често рl предна част/нос на кораб/лодка; a shot acros
  * * *
  фльонга; панделка; предница; превивам; прекланям се; джуфка; кланям се; лък;
  * * *
  1. a shot across the bows предупреждение 2. bow tie 3. i. покланям се за поздрав/в знак на съгласие/уважение/подчинение 4. ii. n поклон (с глава. тяло) 5. iii. лък (и-муз.) 6. iv. v муз. служа си с лък 7. to bow (down) before someone прекланям се/коленича пред/почитим някого 8. to bow (someone) out покланям се и излизам 9. to bow down to лаская. угоднича/сервилнича пред 10. to bow down превивам. смазвам 11. to bow in/out приемам/изпращам с поклон 12. to make one's bow появявам се/огтеглям се с поклон 13. to take a bow покланям се (пред публика) 14. v. n често pl предна част/нос на кораб/лодка 15. дъга. арка 16. лира (на трамвай) 17. навеждам (се) 18. панделка. флъонга 19. прекланям (се), превивам (се), отстъпвам/скланям глава/превивам врат пред (и с down)
  * * *
  bow [bau] I. v 1. покланям се, свеждам глава, поздравявам (to); to \bow o.'s thanks изразявам благодарност чрез поклон; to \bow in ( out) приемам (изпращам) с поклон; to \bow out of politics оттеглям се от политиката; 2. навеждам, прекланям (се), превивам (се); подчинявам се; to \bow down превивам; прен. смазвам, сломявам, поразявам; to \bow to the inevitable отстъпвам пред неизбежното; to \bow ( down) before прекланям се пред; коленича пред, почитам; обожествявам; to \bow and scrape отнасям се прекалено почтително; подмазвам се, раболепнича; II. n поклон, поздрав, почитание; to make o.'s \bow покланям се, оттеглям се; take a \bow моите уважения (пред или след назовано име, за изразяване на почит). III [bou] . n 1. лък (и муз.); to bend ( draw) the \bow опъвам лък; to have two strings to o.'s \bow не разчитам само на едно нещо; to draw ( pull) the long \bow преувеличавам; хваля се, фукам се, лъжа; 2. дъга, арка; 3. фльонга, панделка; to tie into a \bow връзвам панделка; 4. лира (на трамвай); IV. v служа си с лък (при свирене). V [bau] n (често pl) нос (на кораб, лодка); a shot across s.o.'s \bows разг. предупреждение.

  English-Bulgarian dictionary > bow

 • 6 cope

  {koup}
  I. v справям се (with с)
  II. 1. църк. филон
  2. прен. свод
  the COPE of heaven небесният свод
  III. 1. покривам
  2. надвиснал съм над
  3. слагам корниз/парапет на
  * * *
  {koup} v справям се (with с).(2) {koup} n 1. цьрк. филон; 2. прен. свод; the cope of heaven небе{3} {koup} v 1. покривам; 2. надвиснал съм над; 3. слагам корниз
  * * *
  филон; справям се; вися;
  * * *
  1. i. v справям се (with с) 2. ii. църк. филон 3. iii. покривам 4. the cope of heaven небесният свод 5. надвиснал съм над 6. прен. свод 7. слагам корниз/парапет на
  * * *
  cope [koup] I. v справям се, излизам на глава с ( with); \cope with оправям се; \cope with difficulties преодолявам трудности. II. n 1. рел. филон; 2. свод; купол; арка; поет.: the \cope of heaven небосводът, небесният свод; 3. тех. външна част на леярска форма; 4. = coping; III. v 1. покривам; 2. вися, надвиснал съм над; 3. поставям парапет.

  English-Bulgarian dictionary > cope

 • 7 corona

  {kə'rounə}
  I. 1. астр., ел. корона
  2. арх. горна извита част на арка, корона
  3. анат. корона, теме
  II. n вид хаванска пура
  * * *
  {kъ'rounъ} n (pl -ae {i:}, -as, {ъz}) 1. астр., ел. корон(2) {kъ'rounъ} n вид хаванска пура.
  * * *
  теме; коронка; корона;
  * * *
  1. i. астр., ел. корона 2. ii. n вид хаванска пура 3. анат. корона, теме 4. арх. горна извита част на арка, корона
  * * *
  corona[kə´rounə] I. n 1. астр., ел. корона; 2. архит. лице на корниз; 3. анат. коронка; теме; 4. кръгъл полилей. II. n хаванска пура.

  English-Bulgarian dictionary > corona

 • 8 diminished

  {di'miniʃt}
  1. намален, снижен, отслабнал
  2. засрамен, посрамен, унижен, муз. намален (за интервал)
  DIMINISHED responsibility юр. намалена вменяемост
  * * *
  {di'minisht} a 1. намален, снижен; отслабнал; 2. засрамен,
  * * *
  снижен; унижен; отслабнал; посрамен; засрамен; намален;
  * * *
  1. diminished responsibility юр. намалена вменяемост 2. засрамен, посрамен, унижен, муз. намален (за интервал) 3. намален, снижен, отслабнал
  * * *
  diminished[di´miniʃt] adj 1. намален, снижен; отслабнал; 2. засрамен, посрамен; унижен; 3. муз. намален (за интервал); \diminisheded arch архит. плоска арка; \diminisheded column колона, изтънена към горния край.

  English-Bulgarian dictionary > diminished

 • 9 extrados

  extrados[eks´treidəs] n архит. външната извивка (повърхност) на арка (свод).

  English-Bulgarian dictionary > extrados

 • 10 false arch

  false arch[´fɔ:ls¸a:tʃ] n строит. арка.

  English-Bulgarian dictionary > false arch

 • 11 flying-buttress

  {'flaiiŋ,bʌtris}
  1. n ар. вид контрафорс, подпорна арка (в готиката)
  * * *
  {'flaiin,b^tris} n ар. 1. вид контрафорс, подпорна ар
  * * *
  n ар. вид контрафорс, подпорна арка (в готиката)
  * * *
  flying-buttress[´flaiiʃ¸bʌtris] n архит. вид контрафорс, подпорна арка (в готиката).

  English-Bulgarian dictionary > flying-buttress

 • 12 height

  {hait}
  1. височина, ръст
  2. кота, височина, възвишение, хълм, връх, височина над морското равнище
  HEIGHTs and hollows of the ground неравности на терена
  3. прен. връх (и р1), апогей, кулминационна точка, най-висша степей
  at/in the HEIGHT of в разгара на
  * * *
  {hait} n 1. височина; ръст; 2. кота, височина; възвишение, хъл
  * * *
  ръст; височина; висота; възвишение; разгар; издигнатина;
  * * *
  1. at/in the height of в разгара на 2. heights and hollows of the ground неравности на терена 3. височина, ръст 4. кота, височина, възвишение, хълм, връх, височина над морското равнище 5. прен. връх (и р1), апогей, кулминационна точка, най-висша степей
  * * *
  height [hait] n 1. височина; висота; ръст; a wall six feet in \height стена, висока 6 фута; a man of average \height човек със среден ръст; \height above sea level височина над морското равнище; \height sickness планинска болест; \height fear виене на свят, замайване на глава (при гледане от високо); \height gauge високомер, алтиметър; on \height ост. високо, гръмко; \height to paper печ. стандартна височина на шрифта; 2. възвишение, хълм; хребет; кота; \heights and hollows of the ground неравности на терена; \height of land ам. вододел, вододелна линия; 3. прен. връх, апогей, кулминационна точка; най-висша степен; at (in) the \height of в разгара на; dressed in the \height of fashion облечен по последна мода; expectation was at its \height очакването достигна до крайния си предел; to the \height ост. в най-висша степен, максимално; it is the \height of folly това е връх на глупостта; 4. pl библ. небе; 5. архит. стрела (на арка, свод); 6. геол., мин. мощност (на жила, пласт).

  English-Bulgarian dictionary > height

 • 13 impost

  {'impoust}
  1. налог, данък, мито (особ. на вносни стоки)
  2. сп. допълнителен товар при хандикап (в конно състезание)
  3. арх. част на стълб, който крепи арка, импоста
  * * *
  {'impoust} n 1. налог, данък, мито (особ. на вносни стоки); 2.
  * * *
  данък; налог;
  * * *
  1. арх. част на стълб, който крепи арка, импоста 2. налог, данък, мито (особ. на вносни стоки) 3. сп. допълнителен товар при хандикап (в конно състезание)
  * * *
  impost[´impəust] I. n 1. налог, такса, данък, мито; 2. сп. допълнителен товар, хандикап (при конно надбягване); 3. архит. горната част на стълб, която крепи арка; II. v ам. класифицирам (вносни стоки) за обмитяване.

  English-Bulgarian dictionary > impost

 • 14 intrados

  intrados[in´treidɔs] n архит. вътрешна (долна) извивка на свод (арка).

  English-Bulgarian dictionary > intrados

 • 15 key

  {ki:}
  I. 1. ключ
  to turn the KEY on someone заключвам някого
  2. ключ, разрешение (на загадка и пр.)
  3. ключ, път, способ, ключова позиция, шах първият ход, с който се разрешава задача
  4. легенда, условии знаци (на карта), код, шифър, буквален превод, ключ, сборник с отговори на задачи, упражнения и пр
  5. муз. ключ, тоналност, тон, височина (на гласа), прен., жив. тон, стил, настроение
  in a minor KEY минъорно (и прен.), тъжно, жално
  all in the same KEY монотонно
  high KEY жив. ярки/живи тонове
  in a low KEY жив. в убити/мрачни тонове, прен. без възторг/жизненост/дух
  6. клавиш, клапа (на духов инструмент), ключ (на цигулка)
  7. буква на пишеща машина
  8. тех. клин, шпонка, ключ
  9. резе, мандало
  10. арх. ключ (на свод, арка)
  11. ел. прекъсвач, ключ
  12. стр. хастар (на мазилка)
  13. pl власт на папата (и power of the KEYs)
  14. attr ключов, основен, жизнен, ръководещ
  KEY man главен организатор/отговорник
  to hold the KEYs държа в ръцете си/под контрол
  II. 1. тех. заклинвам/закрепвам с шпонка (in, on)
  2. заключвам
  3. муз. настройвам (и с up)
  4. използувам условии обозначения в обяви (във вестник, списание) с указание същите да бъдат използувани при отговорите
  5. арх. завършвам (свод, арка) с ключ (in)
  6. съобразявам (to с)
  нагаждам, съгласувам (to към, с)
  instructions KEYed to a drawing указания, съгласувани с чертеж (на уред и пр.)
  key up настройвам (инструмент), възбуждам (и очаквания), раздухвам (чувство), повишавам (ниво), настройвам, подстрекавам, навивам
  to KEY someone up to doing something подстрекавам някого да направи нещо
  III. n (коралов) риф
  * * *
  {ki:} n 1. ключ; to turn the key on s.o. заключвам някого; 2. ключ,(2) {ki:} v 1. тех. заклинвам/закрепвам с шпонка (in, on); 2. зак{3} {ki:} n (коралов) риф.
  * * *
  шифър; способ; съществен; тоналност; тибла; резе; риф; прекъсвач; първостепенен; заклинвам; клавиш; легенда; клин; ключ; ключов; кука; настройвам;
  * * *
  1. 1 attr ключов, основен, жизнен, ръководещ 2. 1 pl власт на папата (и power of the keys) 3. 1 ел. прекъсвач, ключ 4. 1 стр. хастар (на мазилка) 5. all in the same key монотонно 6. high key жив. ярки/живи тонове 7. i. ключ 8. ii. тех. заклинвам/закрепвам с шпонка (in, on) 9. iii. n (коралов) риф 10. in a low key жив. в убити/мрачни тонове, прен. без възторг/жизненост/дух 11. in a minor key минъорно (и прен.), тъжно, жално 12. instructions keyed to a drawing указания, съгласувани с чертеж (на уред и пр.) 13. key man главен организатор/отговорник 14. key up настройвам (инструмент), възбуждам (и очаквания), раздухвам (чувство), повишавам (ниво), настройвам, подстрекавам, навивам 15. to hold the keys държа в ръцете си/под контрол 16. to key someone up to doing something подстрекавам някого да направи нещо 17. to turn the key on someone заключвам някого 18. арх. завършвам (свод, арка) с ключ (in) 19. арх. ключ (на свод, арка) 20. буква на пишеща машина 21. заключвам 22. използувам условии обозначения в обяви (във вестник, списание) с указание същите да бъдат използувани при отговорите 23. клавиш, клапа (на духов инструмент), ключ (на цигулка) 24. ключ, път, способ, ключова позиция, шах първият ход, с който се разрешава задача 25. ключ, разрешение (на загадка и пр.) 26. легенда, условии знаци (на карта), код, шифър, буквален превод, ключ, сборник с отговори на задачи, упражнения и пр 27. муз. ключ, тоналност, тон, височина (на гласа), прен., жив. тон, стил, настроение 28. муз. настройвам (и с up) 29. нагаждам, съгласувам (to към, с) 30. резе, мандало 31. съобразявам (to с) 32. тех. клин, шпонка, ключ
  * * *
  key [ki:] I. n 1. ключ (и тех.); an ignition \key ключ за запалване (на автомобилен двигател); a master \key шперц; to hold the \keys прен. държа в ръцете си (под контрол); a golden \key opens every door, money is a golden \key парите отварят всички врати; 2. ключ, разрешение (на загадка и пр.); ключ, път, начин; ключова позиция; сп. първият ход, с който се разрешава задача (и \key move); the \key to a difficulty ключ за разрешаване (отстраняване) на трудност; 3. легенда, условни знаци (на карта); код, шифър; буквален превод; ключ, сборник с отговори на задачи и пр.; 4. муз. ключ, тоналност, тон, височина (на гласа), стил; in a minor \key минорно (и прен.), тъжно, жално; 5. изк. тон (на цвят); a picture painted in a low \key картина в убити (мрачни) тонове; 6. клавиш, клапа (на духов инструмент); ключ (на цигулка); буква на пишеща машина; 7. тех. клин, тибла, шпилка; 8. отварачка (за консерви); 9. тех. резе, ключалка, ригла; кука; 10. архит. ключ (на свод или дъга); 11. ел. прекъсвач, ключ; 12. строит. хастар (на мазилка) 13. pl властта на папата (и power of the \key); 14. attr ключов, най-важен, жизнен; a \key man in industry важна личност в индустрията; II. v 1. прикрепвам с клин (тибла), заклинвам; 2. муз. настройвам (и с up); III. n (коралов) риф.

  English-Bulgarian dictionary > key

 • 16 keystone

  {'ki:stoun}
  1. арх. ключ (на арка, свод)
  2. прен. основен принцип/елемент, крайъгълен камък (на политика и пр.)
  * * *
  {'ki:stoun} n 1. арх. ключ (на арка, свод); 2. прен. основен
  * * *
  ключ;
  * * *
  1. арх. ключ (на арка, свод) 2. прен. основен принцип/елемент, крайъгълен камък (на политика и пр.)
  * * *
  keystone[´ki:¸stoun] n 1. архит. ключ (централен камък на арка, свод); 2. основен принцип (елемент), крайъгълен камък (на политика, идея и под.); K. State ам. щатът Пенсилвания; \keystone effect кино разкривяване на образа.

  English-Bulgarian dictionary > keystone

 • 17 lancet

  {'la:nsit}
  1. мед. ланцет
  2. арх. Стреловиден прозорец (и LANCET-light, LANCET window)
  стреловидна арка (и LANCET-arch)
  * * *
  {'la:nsit} n 1. мед. ланцет; 2. арх. Стреловиден прозорец (и lancet
  * * *
  скалпел; ланцет;
  * * *
  1. арх. Стреловиден прозорец (и lancet-light, lancet window) 2. мед. ланцет 3. стреловидна арка (и lancet-arch)
  * * *
  lancet[´la:nsit] n 1. ланцет; 2. архит. стреловиден прозорец (и \lancet-light, \lancet window).

  English-Bulgarian dictionary > lancet

 • 18 lancet-arch

  lancet-arch[´la:nsit¸a:tʃ] n стреловидна арка.

  English-Bulgarian dictionary > lancet-arch

 • 19 ogee

  {'oudʒi:}
  1. арх. пластична украса с профил във формата на S
  2. извита линия с формата на S
  3. арх. арабска арка (и OGEE arch)
  * * *
  {'ouji:} n 1. арх. пластична украса с профил във формата на S
  * * *
  1. арх. арабска арка (и ogee arch) 2. арх. пластична украса с профил във формата на s 3. извита линия с формата на s
  * * *
  ogee[´oudʒi:] n 1. архит. пластична украса с профил във форма на S; an \ogee arch арабска арка; 2. извита линия с формата на S; 3. арабска арка.

  English-Bulgarian dictionary > ogee

 • 20 ogive

  {'oudʒaiv}
  1. n арх. ръб на кръстат свод
  2. oстра (готическа/стреловидна) арка/дъга
  * * *
  {'oujaiv} n арх. 1. ръб на кръстат свод; 2. oстра (готическа
  * * *
  1. n арх. ръб на кръстат свод 2. oстра (готическа/стреловидна) арка/дъга
  * * *
  ogive[´oudʒaiv] n архит. 1. ожив, ръб на кръстат свод; 2. ожив, свод от две арки, пресечени в остър изпъкнал ъгъл (в готическата архитектура).

  English-Bulgarian dictionary > ogive

См. также в других словарях:

 • аркбутан — (фр. arcboutant) apxит. наружная подпорная арка (б. ч. в готической архитектуре), передающая распор свода на устои (контрфорсы), помещенные снаружи здания. Новый словарь иностранных слов. by EdwART, , 2009. аркбутан [фр. arcboutant] – архит.… …   Словарь иностранных слов русского языка

 • Аркбутан — (франц. arc boutant)    наружная каменная полуарка, передающая распор сводов главного нефа готического храма опорным столбам контрфорсам, расположенным за пределами основного объёма здания. Система аркбутанов, контрфорсов и нервюр составила… …   Архитектурный словарь


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»