Перевод: с русского на все языки

наондёандёан

 • 141 излиться

  сов. книжн.
  1. уст. рехтан, ҷорӣ шудан, шоридан; воды излились мощным потоком об селвор ҷорӣ шуд
  2. перен. фурӯ рехтан; весь её гнев излился на окружающих тамоми хашму ғазаби ӯ ба сари атрофиён рехт
  3. в чём и без доп. перен. (выразшпься - о чувствах) ифода ёфтан, зоҳир шудан; её горе излилбсь в потбке слёз ғаму андӯҳи ӯ бо сели ашк ифода шуд
  4. перен. дил холӣ кардан; излиться перед друзьями ба рафиқони худ дил холй кардан

  Русско-таджикский словарь > излиться

 • 142 исказить

  сов. что
  1. вайрон (таҳриф, ғалат маънидод) кардан, нодуруст нишон додан; исказить чью-л. мысль фикри касеро ғалат маънидод кардан
  2. бадшакл (баднамо, бурма) кардан; горе исказило её лицо ғаму андӯҳ рӯи ӯро баднамо кард

  Русско-таджикский словарь > исказить

 • 143 испепелить

  сов. что
  1. сӯзонда (сӯхта) хокистар кардан, сӯзонда хокистар гардонидан, сӯзондан; враг испепелил деревню душман деҳаро сӯзонда хокистар гардонид
  2. перен. афгор кардан; хароб (об) кардан; горести и печали испепелили его сердце ғаму андӯҳ дили ӯро об кард; испепелить взглядом бо теғи чашм (нигоҳ) куштан

  Русско-таджикский словарь > испепелить

 • 144 исполненный

  1. прич. иҷро кардашуда, ба ҷо овардашуда; буд кардашуда
  2. прил. пур аз…; исполненн ая печали песня суруди пур аз ғаму андӯҳ

  Русско-таджикский словарь > исполненный

 • 145 исполнить

  I
  сов. кого-что чем, чеео уст. пур кардан; воздух был исполнен аромата ҳаво пур аз накҳат буд; её голос исполнен грустью овози ӯ пур аз андӯҳ аст исполниться
  II
  сов.
  1. иҷро шудан, ба вуҷуд (ба амал) омадан; буд (адо) игудан; мой наяежды не исполнлись ман ба орзуҳоям нарасидам
  2. (о времени, сроке) гузаштан, тамом шудан, мурур кардан; скоро исполн тся десять лет, как я здесь живу ба наздикй даҳ сол мешавад, ки ман дар ин ҷо зиндагй мекунам // кому-чему безл. пур шудан, расо шудан; вчера ему исполнлось шестнадцать лет дина вай шонздаҳсола шуд
  II
  сов. что
  1. иҷро кардан, ба ҷо (ба вуҷуд, ба амал) овардан; буд (адо) кардан; он исполнил своё намерение вай мақсадашро ба ҷо овард
  2. театр., муз. иҷро кардан, навохтан, сурудан; исполнить романс романс сурудан; исполнить народный танец рақси халқиро иҷро кардан

  Русско-таджикский словарь > исполнить

 • 146 истерзаться

  сов. дилреш шудан, азоб (азият) кашидан; он истерзался от тоскй ӯ аз ғаму андӯҳ дилреш шуд

  Русско-таджикский словарь > истерзаться

 • 147 камень

  м
  1. тж. собир. санг; дорога вымощена камнем рох сангфарш карда шудааст; драгоценные камни сангҳои қиматбаҳо, ҷавоҳирот
  2. уст. поэт. (могилъная плита) санги макбара, санги сари гӯр
  3. тк. ед. перен. ғам, андӯҳ; на сердце камень лежит дил пурғам аст; у него камень с души свалился аз як ғами калон халос шуд
  4. мн. камни мед. санг, сангҳо; камни в печени санги ҷигар; камни в почках санги гурда камень преткновения монеа, мамониат; адский камень санги ҷаҳаннам, ляпис; винный камень 1) дурдаи шароб 2) санги дандон; краеугольный камень чего книжн. маҳак; литографский камень 1) санги чоп 2) қолиби чоп; подводные камни монеаи ноаён, хатари пинҳонӣ; пробный камень санги маҳак; камни вопиют замину замон ба дод омадаанд; камнем падать санг барин афтидан; камня на камне не оставить ба хок яксон кардан; бросать камнем (камень) в кого-л. касеро бадном кардан, обрӯи касеро резондан; держать камень за пазухой қасди бад доштан; забросать (закидать) камнями кого то же, что бросать камнем (камень) в кого-л.; нашла коса на камень погов. ш обу оташ барин; под лежачий камень вода не течёт посл. нишастан кати мурод ҳосил намешавад; ҳаракату баракат

  Русско-таджикский словарь > камень

 • 148 капитал

  м
  1. эк. капитал, сармоя; промышленный капитал капитали саноатй; финансовый капитал капитали молияви; постоянный капитал сармояи доимӣ; переменный капитал капитали нопойдор; основной капитал капитали асосй; оборотный капитал сармояи дар муомилабуда
  2. разг. маблағи калони пул
  3. тк. ед. капитал м перен. капиталистҳо, капитализм; страны капитала мамлакатҳои капиталистӣ
  4. перен. (ценность) чизи пурқимат, боигарйи<> мёртвый капитал 1) эк. капитали беамал, моли мурда (арзишҳое, ки фоида намедиҳанд) 2) дониши (илми) беамал; ғояҳои беамал

  Русско-таджикский словарь > капитал

 • 149 компот

  м
  1. компот (меваи бо қанд цӯшонида); компот из урюка зардолуоб, ғӯлунгоб
  2. меваҳои хушк

  Русско-таджикский словарь > компот

 • 150 коптильня

  ж хонаи дуддиҳӣ, дудхона (хонае, ки дар он гӯшт ё моҳиро дуд медиҳанд)

  Русско-таджикский словарь > коптильня

 • 151 красноречиво

  нареч.
  1. фасеҳона, бо фасоҳат, суханпардозона; красноречиво рассказывать бо фасоҳат нақл кардан
  2. перен. маънидор, бомазмун, пурмазмун; красноречиво взглянуть нигоҳи маънидор кардан
  3. перен. равшан, ба таври эътимодбахш; факты красноречиво говорят об этом фактҳо дар ин хусус равшан шаҳодат медиҳанд

  Русско-таджикский словарь > красноречиво

 • 152 кстати

  нареч.
  1. (в нужный момент) дар мавридаш, бамаврид, дар вакташ; вы приехали кстати шумо дар вақташ омадед; он сказал об этом кстати ӯ ин гапро дар мавридаш гуфт
  2. (заодно) як-бора, рафта истода, дар сари роҳ; зайти в клуб и кстати в библиотеку ба клуб ва дар сари рох ба китобхона даромадан; купи чаю и кстати сахару чой ва якбора қанд ҳам бихар
  3. в знач. вводн. сл. чаще со сл. «сказать» вокеан, зимнан, дар воқеъ, дар омади гап; кстати, как его здоровье? воқеан саломатии ӯ чӣ тавр аст?; кстати сказать, здесь прекрасное место для купания дар воқеъ, ин ҷо боби оббозӣ кардан будааст <> как нельзя кстати айни муддао; прийтись кстати ба мавқеъ шудан, муносиби маврид омадан (шудан)

  Русско-таджикский словарь > кстати

 • 153 купон

  м
  1. купон (он қисми коғази қиматдор, ки бурида медиҳанд ва пулашро мегираыд)
  2. (отрез ткани) як либосвор матоъ
  3. уст. купон (билет барои ба ложаи театр даромадани як кас) <> стричь купоны 1) аз ҳисоби даромади коғазҳои қиматдор зиндагӣ кардан 2) даромади бе дарди миён доштан

  Русско-таджикский словарь > купон

 • 154 кусок

  м
  1. порча, кулча, тикка; лӯнда; кусок сахару лӯндаи қанд; кусок пирога порчаи пирог; изрезать что-л. на куски чизеро бурида пора-пора (реза-реза) кардан // (дыни, арбуза, огурца) тилим, карҷ, қалам; кусок арбуза як тилим тарбуз
  2. перен. разг. нону намак; попрекать куском кого-л. нону намак хӯронда касеро миннат кардан; отдать последний кусок луқмаи охиринро додан
  3. пора, қисм, порча, ҳисса; кусок земли як қитъа замин
  4. тӯб; кусок сукна як тӯб моҳут <> жирный кусок луқмаи равға-нин; лакомый кусок кори (чизи) сердаромад, луқмаи равғанин; кусок хлеба қути лоямут, ризқу рӯзӣ; кусок в горло не идёт (не лезет) аз гулӯ чизе намегузарад; собирать куски гадоӣ (садақаталабӣ) кардан; урвать \кусок қисме аз молу мулк зада гирифтан

  Русско-таджикский словарь > кусок

 • 155 лисичка

  I
  ж уменьш.-ласк. к лисица
  II
  ж (гриб) қӯзиқандӣ (занбӯруғи зарди сурхтоби хӯрданӣ)

  Русско-таджикский словарь > лисичка

 • 156 лишек

  м прост. бақия, анд, анде, зиёдатӣ, зиёдй; с лишком бо зиёдатиаш, зиёдтар; пять пудов с лишком аз панҷ пуд зиёдтар

  Русско-таджикский словарь > лишек

 • 157 меланхолия

  ж
  1. мед. молихулие (навъи бемории рӯҳй)\ страдать меланхолией гирифтори молихулие будан
  2. маъюсӣ, ғам, ғусса, ҳузн, андӯҳ; им овладела меланхолия ӯ андӯҳгин шуд <> черная меланхолия хотири парешон, ғаму ғусса

  Русско-таджикский словарь > меланхолия

 • 158 меланхолйчность

  ж маъюсӣ, ғам, ғусса, андӯҳ

  Русско-таджикский словарь > меланхолйчность

 • 159 меласса

  ж (кормовая патока) тилфи лаблабуи қанд

  Русско-таджикский словарь > меласса

 • 160 накопить

  сов. что, чего
  1. ҷамъ кардан, ғундоштан, захира (пасандоз). кардан, андӯхтан; денег пул ғундоштан.
  2. перен. ҳосил кардан; накопить большой опыт таҷрибаи калон ҳосил кардан

  Русско-таджикский словарь > накопить

См. также в других словарях:

 • наондёандёан — молодёжь …   Нанайско-русский словарь

 • молодёжь — ж. (только ед.) наондёандёан, наондёан гурун …   Русско-нанайский словарь