Перевод: с болгарского на английский

с английского на болгарский

монополни+права

 • 121 съпружески

  matrimonial, conjugal, connubial; marital
  * * *
  съпру̀жески,
  прил., -а, -о, -и matrimonial, conjugal, connubial; marital; \съпружескии права conjugal rights; \съпружескии разногласия matrimonial differences.
  * * *
  marital ; matrimonial
  * * *
  matrimonial, conjugal, connubial; marital

  Български-английски речник > съпружески

 • 122 унищожавам

  destroy, make away with, do for, subvert
  (напълно) annihilate, exterminate, squelch
  (бързо, внезапно, напълно) sweep away
  прен. crush, run down
  (обезсилвам-закон и пр.) nullify
  (договор и пр.) юр. vitiate, invalidate
  (права) annul, abrogate
  (чрез заличаване) blot out, obliterate
  (власт) overthrow
  (ликвидирам-класа и пр.) do away with
  (мизерия и пр.) wipe out, put an end to
  (изяждам, изпивам) finish off
  (пречки) break down
  (марки) deface, cancel
  унищожават се взаимно cancel/neutralize each other, мат. cancel each other
  започвам да унищожавам lay the axe to the root of, set the axe to
  когато боговете решат да унищожат някого, вземат му ума those whom the gods wish to destroy they first make mad
  * * *
  унищожа̀вам,
  гл. destroy, make away with, do for, subvert; sl. spifflicate; ( напълно) annihilate, exterminate, extirpate; squelch; ( опустошавам) ravage, devastate, lay waste; ruin, wreck; (за пожар) devour; ( бързо, внезапно, напълно) sweep away; разг. zap; прен. crush, run down; ( обезсилвам ­ закон и пр.) nullify; ( договор и пр.) юр. vitiate, invalidate; ( права) annul, abrogate; ( чрез заличаване) blot out, obliterate; ( власт) overthrow; ( обществена система) abolish, do away with; ( ликвидирам ­ класа и пр.) do away with; ( мизерия и пр.) wipe out, put an end to; ( изяждам, изпивам) finish off; ( пречки) break down; ( марки) deface, cancel; започвам да \унищожавам lay the axe to the root of, set the axe to; унищожават се взаимно мат. cancel each other; • когато боговете решат да унищожат някого, вземат му ума those whom the gods wish to destroy they first make mad.
  * * *
  destroy: The fire унищожавамed the forest. - Пожарът унищожи гората.; abolish ; do away with ; annihilate ; crush {krXS}; demolish ; devastate ; extinguish {ekstingwiS}; kill ; murder ; neutralize ; poison {poizxn}; slaughter (бързо, изведнъж, напълно); vandalize (произведения на изкуството); vitiate (юр.); finish off (изконсумирам)
  * * *
  1. (бързо, внезапно, напълно) sweep away 2. (власт) overthrow 3. (договор и пр.) юр. vitiate, invalidate 4. (за пожар) devour 5. (изяждам, изпивам) finish off 6. (ликвидирам-класа и пр.) do away with 7. (марки) deface, cancel 8. (мизерия и пр.) wipe out, put an end to 9. (напълно) annihilate, exterminate, squelch 10. (обезсилвам-закон и пр.) nullify 11. (обществена система) abolish, do away with 12. (права) annul, abrogate 13. (пречки) break down 14. (чрез заличаване) blot out, obliterate 15. destroy, make away with, do for, subvert 16. започвам даУНИЩОЖАВАМ lay the axe to the root of, set the axe to 17. когато боговете решат да унищожат някого, вземат му ума those whom the gods wish to destroy they first make mad 18. прен. crush, run down 19. унищожават се взаимно cancel/neutralize each other, мат. cancel each other

  Български-английски речник > унищожавам

 • 123 хора

  people; folk
  хора на науката men of science, scholars
  хора на изкуството artists
  хора от първа ръка notables
  хора на физическия и умствения труд manual workers and brain workers
  не за пред хора not fit to be seen, not presentable, unpresentable
  повечето хора most people; the (great) bulk of mankind
  познавам хората know the world
  както съдят хората as the world goes
  като хората properly
  като ще вършиш нещо, върши го като хората what is worth doing is worth doing well
  има си хора (връзки) he has connections, he pulls many strings
  има си хора за всичко there is the right man for every job
  и простите хора си имат права a cat may look at a king
  хора сме we have a heart, we are fellow-men; it's only human
  * * *
  хо̀ра,
  само мн. people; folk; за пред \хората for the sake of appearances, for form’s sake, as a matter of form; излизам между \хората go (out) into the world; има си \хора ( връзки) he has connections, he pulls many strings; какво ще кажат \хората what will Mrs Grundy say; като \хората properly; като ще вършиш нещо, върши го като \хората what is worth doing is worth doing well; не за пред \хора not fit to be seen, not presentable; познавам \хората know the world; работа се върши с \хора no man is an island; разни \хора, разни идеали different strokes for different people; \хора на изкуството artists; \хора на науката men of science, scholars; \хора на физическия и умствения труд manual workers and brain workers; \хора от първа ръка notables; \хора сме we have a heart, we are fellow-men; it’s only human.
  * * *
  people: The streets were crowded with хора. - Улиците бяха пълни с хора., everyday хора - обикновени хора; folk ; men: хора of science - хора на науката; human beings
  * * *
  1. people;folk 2. ХОРА oт първа ръка notables 3. ХОРА на изкуството artists 4. ХОРА на науката men of science, scholars 5. ХОРА на физическия и умствения труд manual workers and brain workers 6. ХОРА сме we have a heart, we are fellow-men; it's only human 7. и простите ХОРА си имат права a cat may look at a king 8. излизам между ХОРАта go (out) into the world 9. има си ХОРА (връзки) he has connections, he pulls many strings 10. има си ХОРА за всичко there is the right man for every job 11. както съдят ХОРАта as the world goes 12. като ХОРАта properly 13. като ще вършиш нещо, върши го като ХОРАта what is worth doing is worth doing well 14. не за пред ХОРА not fit to be seen, not presentable, unpresentable 15. повечето ХОРА most people;the (great) bulk of mankind 16. познавам ХОРАта know the world 17. работа се върши с ХОРА no man is an island

  Български-английски речник > хора

 • 124 широк

  широк - 2 метра широк - 2 metres wide
  широк екран a wide screen
  широк подгъв a deep hem
  човек с широки гърди a man deep in the chest
  широк около кръста of ample girth
  (за помещение, кола) roomy
  широк двор a spacious yard
  широкият свят the wide world, поет. the wide
  широка планинска местност a sweep of mountain country
  6. прен. (неограничен, пространен, обширен) sweeping, broad
  в широкия смисъл in the broad sense
  широки схващания large views
  с широки схващания broad-minded
  широки права sweeping powers
  широко понятие a broad notion/concept
  твърде широко понятие a loose concept
  широка програма an all-embracing programme
  в широк мащаб on a large scale
  широката публика the general public, society/people at large
  широките маси the broad/vast masses
  намирам широко приложение be widely used
  широки познанства a wide acquaintance
  стоки за широко потребление consumer goods
  широк социалист a right-wing socialist
  актьор с широко амплоа вж. амплоа
  7. фон. (за гласна) open
  живея на широка нога live in (grand) style/in a great way
  с широко сърце easy-going
  той има широко сърце he takes it easy
  сърце да е широко take it easy, don't worry
  с широка ръка freehanded, open-handed, generous
  нар. free-/open-handedly, generously
  тя е дълга и широка it's a long story
  широк жест an embracing/wide gesture
  широк път на... the green light to ..
  * * *
  широ̀к,
  прил.
  1. (не тесен) wide; човек с \широки гърди man deep in the chest; \широк екран wide screen; \широк около кръста of ample girdh; \широк подгъв deep hem;
  2. ( свободен ­ за дреха) loose; (за обувки) wide;
  3. ( обширен) broad; (за помешение, кола) roomy; \широк двор spacious yard; \широка планинска местност a sweep of mountain country; \широкият свят the wide worid, поет. the wide;
  4. прен. ( неограничен, пространен, обширен) sweeping, broad; актьор с \широко амплоа versatile actor; в \широк мащаб on a large scale; в \широкия смисъл in the broad sense; с \широки схващания broad-minded; стоки за \широко потребление consumer goods; твърде \широко понятие loose concept; \широк социалист right-wing socialist; \широка програма all-embracing programme; \широката публика the general public, society/people at large; \широки познанства wide acquaintance; \широки права sweeping powers; \широки схващания large views; \широките маси the broad/vast masses;
  5. език. (за гласна) open; • с \широка ръка free-handed, openhanded, generous; нареч. free-/open-handedly, generously; с \широко сърце easy-going; сърце да е \широко take it easy, don’t worry; той има \широко сърце he takes it easy; тя е дълга и \широка it’s a long story; \широк жест embracing/wide gesture.
  * * *
  wide: a широк screen - широк екран, the широк word - широкият свят, Open your mouth широк! - Отвори си широко устата!; broad: He is a man of широк views. - Той е човек с широки разбирания., a широк concept - широко понятие; large (за дрехи); loose (за дрехи); capacious (за равнина, жест и пр.); vast
  * * *
  1. (за обувки) wide 2. (за помещение, кола) roomy 3. (не тесен) wide 4. (обширен) broad 5. (свободен-за дреха) loose 6. 2 метра ШИРОК 7. 3 metres wide 8. ШИРОК двор a spacious yard 9. ШИРОК екран а wide screen 10. ШИРОК жест an embracing/ wide gesture 11. ШИРОК около кръста of ample girth 12. ШИРОК подгъв a deep hem 13. ШИРОК път на... the green light to.. 14. ШИРОК социалист а right-wing socialist 15. ШИРОКa планинска местност a sweep of mountain country 16. ШИРОКa програма an all-embracing programme 17. ШИРОКата публика the general public, society/ people at large 18. ШИРОКи познанства a wide acquaintance 19. ШИРОКи права sweeping powers 20. ШИРОКи схващания large views 21. ШИРОКите маси the broad/vast masses 22. ШИРОКият свят the wide world, поет. the wide 23. ШИРОКо понятие a broad notion/concept 24. актьор с ШИРОКо амплоа вж. амплоа 25. в ШИРОК мащаб on a large scale 26. в ШИРОКия смисъл in the broad sense 27. живея на ШИРОКа нога live in (grand) style/in a great way 28. намирам ШИРОКо приложение be widely used 29. нар. free-/open-handedly, generously 30. прен. (неограничен, пространен, обширен) sweeping, broad 31. с ШИРОКа ръка freehanded, open-handed, generous 32. с ШИРОКи схващания broad-minded 33. с ШИРОКо сърце easy-going 34. стоки за ШИРОКо потребление consumer goods 35. сърце да е ШИРОКo take it easy, don't worry 36. твърде ШИРОКо понятие a loose concept 37. той има ШИРОКo сърце he takes it easy 38. тя е дълга и ШИРОКa it's a long story 39. фон. (за гласна) open 40. човек с ШИРОКи гърди а man deep in the chest

  Български-английски речник > широк

 • 125 яки

  1. (на бира) head 2. collar;neck-piece 3. обърната (надолу) ЯКИ a turn-down collar 4. плисирана ЯКИ a toby collar 5. права ЯКИ а stand-up collar, разг. choker 6. хващам някого за ЯКИта seize s.o. by the collar, collar s.o.

  Български-английски речник > яки

 • 126 авторско право

  copyright: I will sue you, you don't have the авторско право of my book to sell it. - Ще ви съдя, нямате авторските права върху книгата ми, за да я продавате.

  Български-английски речник > авторско право

 • 127 възвръщане

  restitution, reversion, retrieval
  * * *
  възвръ̀щане,
  ср., само ед. (на права, привилегии) reinstatement; (на вещи) recapture, repossession, retaking; право на \възвръщане на имущество юр. reversion right/interest.
  * * *
  recapture; restoration{ristO`reiSn}

  Български-английски речник > възвръщане

 • 128 възстановяване

  1. recovery, refund, restitution
  възстановяване на здраве recuperation
  2. restoration, reconstruction, rehabilitation
  (на права и пр.) reinstatement
  възстановявам на дипломатически отношения reestablishment of diplomatic relations (с with)
  * * *
  възстановя̀ване,
  ср., само ед. restoration, reconstruction, rehabilitation, re-establishment; recovery; retrieval; (на здание) rebuilding; (на права и пр.) reinstatement; ( след боледуване) convalescence, recuperation, recovery; (на пари) refund, reimbursement; \възстановяване на внесен данък икон. tax refund; \възстановяване на гражданство юр. restoration of nationality/citizenship; \възстановяване на двигател техн. engine reconditioning; \възстановяване на дипломатически отношения дипл. re-establishment of diplomatic relations (c with); \възстановяване на информация information retrieval; \възстановяване на напрежение ел. voltage recovery; \възстановяване на протектор на гума авт. rethreading; \възстановяване на съдебни разноски юр. recovery of costs.
  * * *
  mend; reclaim; reclamation: make a quick възстановяване - бързо възстановяване; recruitment (на сили, здраве); recuperation (на сили, пари); rejuvenation; restoration{restO`reiSn}; retrieval

  Български-английски речник > възстановяване

 • 129 изкупуване

  изкупу̀ване,
  ср., само ед. (на компания от персонала) buy-out; права на преференциално \изкупуванее pre-emptive rights; принудително \изкупуванее compulsory purchase.
  * * *
  redemption

  Български-английски речник > изкупуване

 • 130 яка

  1. collar; neck-piece
  права яка a stand-up collar, разг. choker
  хващам някого за яката seize s.o. by the collar, collar s.o.
  плисирана яка a toby collar
  * * *
  яка̀,
  ж., -ѝ collar; neck-piece; обърната (надолу) \якаа turn-down collar; плисирана \якаа toby collar; права \якаа stand-up collar, разг. choker; хващам някого за \якаата seize s.o. by the collar, collar s.o.
  * * *
  collar: a turn-down яка - обърната яка, seize s.о. by the яка - хващам някого за яката; neck-piece (на бира)

  Български-английски речник > яка

 • 131 бел

  м., -ове, (два) бѐла ( права лопата) spade.
  ——————
  м., -ове, (два) бѐла физ. bel.

  Български-английски речник > бел

 • 132 бенефициент

  beneficiary
  * * *
  бенефициѐнт,
  м., -и фин. beneficiary, payee; права на \бенефициент beneficial interest.

  Български-английски речник > бенефициент

 • 133 изключа

  изклю̀ча,
  изклю̀чвам гл.
  1. ( отстранявам) expel (от from); turn out (of); ( временно) suspend; ( адвокат от колегия) disbar; (от права и пр.) debar (s.o. from s.th.); ( лишавам от членство) dismember; без да изключваме … not excepting …, taking due account of …; \изключа от списъка strike off the list; \изключа от състезание disqualify; като изключим всичко това barring all this; като изключим присъстващите (the) present company excepted;
  2. (не допущам) exclude, eliminate, shut out (от from); except; ( нещо да е станало) rule out; (от обмисляне, разискване и пр.) bar; ( предотвратявам, правя невъзможно) preclude; bar; foreclose; forbid; за да изключим всички съмнения (so as) to preclude all doubt; не \изключа възможността … I do not rule out the possibility …;
  3. техн., ел. switch/turn off; disengage; ( чрез кран) shut/turn off; (с щракване) flick/flip off; аварийно \изключа emergency shut-off; \изключа и стартирам отново (комп. система) reboot; \изключа мотора shut off/stop the engine; \изключа телефона си disconnect o.’s telephone; не \изключа мотора leave the engine running; • взаимно изключващи се mutually incompatible.

  Български-английски речник > изключа

 • 134 лиша

  лиша̀,
  лиша̀вам гл. deprive (от of); rob (of); \лиша някого от граждански права disfranchize s.o.; \лиша някого от наследство disinherit s.o., cut s.o. off with a shilling; \лиша някого от правото да гласува debar s.o. from voting; \лиша от адвокатски права disbar; \лиша от издръжка stop s.o.’s allowance; \лиша от права deprive/divest/strip of rights; disentitle; \лиша от правоползване юр. foreclose (of); \лиша от ранг relieve of o.’s rank; \лиша от свобода imprison, put in prison; \лиша от собственост/от право на владение dispossess;
  \лиша се: \лиша се от нещо do without s.th., deny o.s. s.th., dispense with s.th., go short of/go without s.th.; \лиша се от отпуската си for(e)go o.’s holiday; не се \лиша от нищо разг. do o.s. proud, indulge o.s.

  Български-английски речник > лиша

 • 135 наруша

  наруша̀,
  наруша̀вам гл. ( правилник, клетва, договор) break, violate; ( тишина) break, disturb; ( равновесие) disturb, upset, disrupt; ( закон) break, infringe, violate, outrage, contravene, offend/transgress against; \наруша авторско право infringe a copyright; \наруша въздушното пространство на някоя страна violate the air space of a country; \наруша граница/владение trespass; \наруша границите на приличието overstep the bounds of propriety; \наруша грубо закона set the law at defiance; \наруша душевното равновесие на някого, \наруша спокойствието на някого throw s.o. off his balance, shake the composure of s.o.; \наруша еднообразието на relieve/weak the monotony of; \наруша клетвата си break/violale o.’s oath; \наруша мълчанието break (in upon) the silence; \наруша нечии права/интереси infringe upon s.o.’s rights/interests; \наруша обещанието си break o.’s word/promise, go back on o.’s word /promise, depart from o.’s promise; \наруша обществения ред break/disturb the peace; \наруша примирие violate a cease-fire; \наруша спокойствието на някого disturb s.o., invade s.o.’s privacy; \наруша суверенитета на infringe the sovereignty of; \наруша (установен) ред infringe a custom; \наруша хода на нечии мисли break in upon s.o.’s train of thought; \наруша целостта на капитала си make inroads upon o.’s capital; не \наруша обществения ред keep the peace; той никога не нарушава спокойствието си he never puts himself out.

  Български-английски речник > наруша

 • 136 прехвърля

  прехвъ̀рля,
  прехвъ̀рлям гл.
  1. throw across/over; get across; transfer; (с лопата) shovel (away); ( прескачам) jump over; (от един бряг на друг) ferry; прехвърлихме хребета we topped the ridge; \прехвърля стена climb over a wall;
  2. ( отговорност) shift (на on, upon); ( имот и пр.) юр. make over, transfer; attorn; assign; ( права, задължения) devolve (upon);
  \прехвърля се cross/go over; cross (в into); jump/climb over; (на превозно средство) transfer, change (to); • той е прехвърлил 50-те he has turned fifty, he is past/over fifty, he is on the wrong side of fifty; he will never see fifty again.

  Български-английски речник > прехвърля

 • 137 унищожа

  унищожа̀,
  унищожа̀вам гл. destroy, make away with, do for, subvert; sl. spifflicate; ( напълно) annihilate, exterminate, extirpate; squelch; ( опустошавам) ravage, devastate, lay waste; ruin, wreck; (за пожар) devour; ( бързо, внезапно, напълно) sweep away; разг. zap; прен. crush, run down; ( обезсилвам ­ закон и пр.) nullify; ( договор и пр.) юр. vitiate, invalidate; ( права) annul, abrogate; ( чрез заличаване) blot out, obliterate; ( власт) overthrow; ( обществена система) abolish, do away with; ( ликвидирам ­ класа и пр.) do away with; ( мизерия и пр.) wipe out, put an end to; ( изяждам, изпивам) finish off; ( пречки) break down; ( марки) deface, cancel; започвам да \унищожа lay the axe to the root of, set the axe to; унищожават се взаимно мат. cancel each other; • когато боговете решат да унищожат някого, вземат му ума those whom the gods wish to destroy they first make mad.

  Български-английски речник > унищожа

 • 138 преотстъпка

  1. cession, (на права и пр.) юр. remission; assignment
  2. selling
  3. money paid for the right of taking s.th. over

  Български-английски речник > преотстъпка


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»