Перевод: с болгарского на английский

с английского на болгарский

монополни+права

 • 61 анексирам

  annex
  * * *
  анексѝрам,
  * * *
  mediatize (територия)
  * * *
  1. (като оставям на предишния владетел титлата му и някои права) mediatize 2. annex

  Български-английски речник > анексирам

 • 62 безправие

  (липса на права) absence of rights
  * * *
  безпра̀вие,
  ср., само ед. ( липса на права) absence of rights; ( беззаконие) lawlessness; ( несправедливост) injustice.
  * * *
  1. (беззаконие) lawlessness 2. (липса на права) absence of rights 3. (несправедливост) injustice

  Български-английски речник > безправие

 • 63 безусловен

  unconditional, unconditioned; absolute; unreserved; perfect
  юр. peremptory
  безусловен рефлекс unconditioned reflex
  * * *
  безусло̀вен,
  прил., -на, -но, -ни unconditional, unconditioned; absolute; unreserved; perfect; flat; юр. peremptory; \безусловенен рефлекс физиол. unconditioned reflex; \безусловенна капитулация воен. unconditional surrender; \безусловенни права юр. vested rights.
  * * *
  ; dead; flat; irremissible; perfect{`px;fekt}; profound; unconditional; unconditioned; unreserved (за подкрепа и пр.); utter{`Xtx}
  * * *
  1. unconditional, unconditioned;absolute;unreserved;perfect 2. БЕЗУСЛОВЕН рефлекс unconditioned reflex 3. безусловна капитулация unconditional surrender 4. юр. peremptory

  Български-английски речник > безусловен

 • 64 бог

  1. God; the Lord; Ancient of Days
  (идеал, кумир) god. idol
  бог ми е свидетел I call heaven to witness помогни си сам, за да ти помогне бог God helps those who help themselves
  когото бог иска да накаже, най-напред му взема ума whom God would ruin he first deprives of reason
  богът на морето the god of the see
  2. (възклицание, обръщение)
  (страх, болке) боже! боже мой! божичко! good Lord! good Gracious! goodness! dear me! oh, dear! леле боже! goodness! goodness gracious' great/good God! (почуда, изненада) боже мой! bless my soul/life! разг. ам. Holy Mackerel! ( опасения) боже опази! пази боже! (God) save the mark! не дай боже God/Heaven forbid
  бог да е на помощ на... heaven help...
  (задоволство, благодар-ност) слава бог у, благодаря на бога, сполай ти боже thank God/goodness/heavens
  (благо-словия, благопожелание, клетва) да даде- бог, дай боже may it please God; God grant; may it come true; may it be so
  бог да те поживи God bless you
  (клетва) бог да те убие (God) damn you
  (увещание, уверяване) за бог a in God's name. in the name of God'. for mercy's sake! разг. for the love of Mike
  ей богу honestly, really; really and truly
  (неувереност) бог знае God knows
  бог знае къде goodness knows where, ( много далече) at the back of beyond
  не е бог знае колко далеч it isn't as far away as all that
  един бог знае God only knows
  ако даде бог, ако е рекъл бог God willing; Deo volente
  бог да го прости may he rest in peace. God rest his soul
  ради бога for God's/goodness' sake
  за нрава бога in vain; undeservedly
  предавам богу дух give up the ghost
  yield up the ghost/soul/spirit, предал богу дух departed to God; with God
  * * *
  м., -овѐ, (два) бо̀га 1. само ед. (Бог) God; the Lord; Ancient of Days; (в политеистичните религии) god, deity; ( идеал, кумир) god, idol;
  2. ( възклицание, обръщение); ( неувереност) ако даде \бог, ако е рекъл \бог God willing; Deo volente; \бог да го прости may he rest in peace, God rest his soul; \бог да е на помощ на … heaven help …; ( благословия, благопожелание, клетва) \бог да те поживи God bless you; ( клетва) \бог да те убие (God) damn you; \бог знае God knows; \бога ми! honest to God! ( страх, болка) Боже! Боже мой! Божичко! good Lord! good Gracious! goodness! dear me! oh, dear! goodness gracious! great/good God! ( почуда, изненада) Боже мой! bless my soul/life! разг. амер. Holy Mackerel! ( опасения) Боже опази! пази Боже! (God) save the mark! да даде \бог, дай Боже may it please God; God grant; may it come true; may it be so; един \бог знае God only knows; ей \богу honestly, really; really and truly; ( увещание, уверяване) за \бога in God’s/heaven’s name, in the name of God, for God’s/goodness’ sake, for mercy’s sake! разг. for the love of Mike; за права \бога in vain; undeservedly; защо за \бога не ми каза? why ever didn’t you tell me? какво за \бога търсиш тук? what on earth are you doing here? не дай Боже God/Heaven forbid; не е \бог знае колко далеч it isn’t as far away as all that; предавам \богу дух give up the ghost; yield up the ghost/soul/spirit; предал \богу дух departed to God; with God; ( задоволство, благодарност) слава \богу, благодаря на \бога, сполай ти Боже thank God/goodness/heavens; • \бог дал, \бог взел God has given, God has taken away; \бог забавя, ала не забравя the mills of God grind slowly (but they grind exceedingly small); \бог ми е свидетел I call heaven to witness; \бог съм напрен. разг. be a wizard at …; вярата му в \бога го крепи his belief in God sustains him; когато \бог иска да накаже някого, най-напред му взема ума whom God would ruin he first deprives of reason; помогни си сам, за да ти помогне и \бог God helps those who help themselves.
  * * *
  рвам в никой бог.; Lord
  * * *
  1. (благо-словия, благопожелание, клетва) да даде-БОГ, дай боже may it please God;God grant;may it come true;may it be so 2. (възклицание, обръщение) 3. (задоволство, благодар-ност) слава БОГ у, благодаря на БОГа, сполай ти боже thank God/goodness/heavens 4. (идеал, кумир) god. idol 5. (клетва) БОГ да те убие (God) damn you 6. (неувереност) БОГ знае God knows 7. (при многобожие) god, deity 8. (страх, болке) боже! боже мой! божичко! good Lord! good Gracious! goodness! dear me! oh, dear! леле боже! goodness! goodness gracious' great/good God! (почуда, изненада) боже мой! bless my soul/life! разг. ам. Holy Mackerel! (опасения) боже опази! пази боже! (God) save the mark! не дай боже God/ Heaven forbid 9. (увещание, уверяване) заБОГ a in God's name. in the name of God'. for mercy's sake! разг. for the love of Mike 10. God;the Lord;Ancient of Days 11. eй БОГy honestly, really;really and truly 12. yield up the ghost/soul/spirit, предал БОГу дух departed to God; with God 13. БОГ да го прости may he rest in peace. God rest his soul 14. БОГ да е на помощ на... heaven help... 15. БОГ да те поживи God bless you 16. БОГ знае къде goodness knows where, (много далече) at the back of beyond 17. БОГ ми е свидетел I call heaven to witness помогни си сам, за да ти помогне БОГ God helps those who help themselves 18. БОГът на морето the god of the see: 19. ако даде БОГ, ако е рекъл БОГ God willing;Deo volente 20. един БОГ знае God only knows 21. за нрава БОГа in vain;undeservedly 22. когото БОГ иска да накаже, най-напред му взема ума whom God would ruin he first deprives of reason 23. нe е БОГ знае колко далеч it isn't as far away as all that 24. предавам БОГу дух give up the ghost 25. ради БОГa for God's/goodness' sake

  Български-английски речник > бог

 • 65 владелчески

  владелческиправа rights of possession. ownership rights
  владелчески иск a possessory claim action
  * * *
  владѐлчески,
  прил., -а, -о, -и possessory, owner’s, possessor’s; \владелческии иск possessory claim/action; \владелческии права right of possession, ownership right.
  * * *
  1.:ВЛАДЕЛЧЕСКИправа rights of possession. ownership rights 2. ВЛАДЕЛЧЕСКИ иск a possessory claim action

  Български-английски речник > владелчески

 • 66 второстепенен

  secondary, of secondary importance, minor
  второстепенен въпрос a subsidiary question, a minor issue
  второстепенна роля a minor/supporting part. a subordinate role
  второстепенно значение secondary/minor/marginal importance
  * * *
  второстѐпенен,
  прил., -на, -но, -ни secon-dary, of secondary importance, minor; \второстепененен въпрос subsidiary question, minor issue; \второстепененен кредитор secondary creditor; \второстепененна компания fringe company; \второстепененна роля minor/supporting part, subordinate role; \второстепененна личност (в някоя област) subsidiary figure; \второстепененни области на познанието byways of learning; \второстепененни права minor interests; заемам \второстепененно място occupy a subordinate place; от \второстепененно значение of secondary importance.
  * * *
  middling; accidental; collateral; inessential; off{Of}; second; secondary: of второстепенен importance - от второстепенно значение; two-bit
  * * *
  1. secondary, of secondary importance, minor 2. ВТОРОСТЕПЕНЕН въпрос a subsidiary question, a minor issue 3. второстепенна личност (в някоя област) a subsidiary figure 4. второстепенна роля a minor/ supporting part. a subordinate role 5. второстепенни области на познанието byways of learning 6. второстепенно значение secondary/minor/marginal importance 7. заемам второстепенно място occupy a subordinate place 8. от второстепенно значение of secondary importance

  Български-английски речник > второстепенен

 • 67 възстановявам

  restore, rehabilitate
  (здание, основно) rebuild, reconstruct
  възстановявам напълно re (d)integrate
  възстановявам единството на страната restore unity to a country
  възстановявам загубите си recoup o.'s losses
  възстановявам здравето си/силите си recruit o.'s health/o.'s strength
  възстановявам здравето на някого restore s.o. to health, restore health to s.o.
  възстановявам някому имуществото reinstate s.o. in his possessions
  възстановявам индустрия restore/rehabilitate industry
  възстановявам истината set the record straight
  възстановявам отношенията resume/re-establish relations
  възстановявам по памет reconstruct from memory
  възстановявам положението restore/retrieve the situation
  възстановявам правата на някого restore s.o. to his rights, rehabilitate s.o.
  възстановявам престижа си recoup/regain o.'s prestige
  възстановявам някому загубените привилегии reinstate s.o. to his lost privileges
  възстановявам равновесието redress the balance
  възстановявам реда restore order
  възстановявам реда в града restore-a city to order
  възстановявам силите на restore/repair the strength of
  възстановявам някого на предишната му служба reinstate s.o. in his former office, възстановявам спокойствието restore peace
  възстановявам сума reimburse/refund a sum/an amount
  възстановявам се recuperate, recover, regain o.'s health
  биол. regenerate
  * * *
  възстановя̀вам,
  гл. restore, rehabilitate, re-establish; ( здание, основно) rebuild, reconstruct; ( пари) refund, reimburse; \възстановявам единството на страната restore unity to a country; \възстановявам загубите си recoup o.’s losses; \възстановявам здравето на някого restore s.o. to health, restore health to s.o.; \възстановявам здравето си/силите си regain/recruit o.’s health/o.’s strength; \възстановявам индустрия restore/rehabilitate industry; \възстановявам истината set the record straight; \възстановявам напълно reintegrate; \възстановявам някого на старата му длъжност reinstate s.o. in his former office; \възстановявам някому загубените привилегии reinstate s.o. to his lost privileges; \възстановявам някому имуществото reinstate s.o. in his possessions; \възстановявам отношения resume/re-establish relations; \възстановявам положението restore/retrieve the situation; \възстановявам по памет reconstruct from memory; \възстановявам правата на някого restore s.o. to his rights, rehabilitate s.o.; \възстановявам престижа cи recoup/regain o.’s prestige; \възстановявам равновесието redress the balance; \възстановявам разрушен брак repair a broken marriage; \възстановявам реда в града restore a city to order; \възстановявам сума reimburse/refund a sum/an amount; \възстановявам щети repair damages, make amends;
  \възстановявам се recuperate, recover, regain o.’s health, convalesce, rally; биол. regenerate; \възстановявам се бързо make a quick recovery.
  * * *
  give back; redress: to възстановявам a broken window - възстановявам счупен прозорец; make up; furbish; re- establish; recover{ri`kXvx}: He is slowly възстановявамing from his illness. - Той бавно се възстановява от болестта си.; rehabilitate; repair{ri`pex} (сили); replace
  * * *
  1. (здание, основно) rebuild, reconstruct 2. (на здание) rebuilding 3. (на права и пр.) reinstatement 4. restore, rehabilitate 5. ВЪЗСТАНОВЯВАМ ce recuperate, recover, regain o.'s health 6. ВЪЗСТАНОВЯВАМ единството на страната restore unity to a country 7. ВЪЗСТАНОВЯВАМ загубите си recoup o.'s losses 8. ВЪЗСТАНОВЯВАМ здравето на някого restore s. o. to health, restore health to s. о. 9. ВЪЗСТАНОВЯВАМ здравето си/ силите си recruit o.'s health/o.'s strength 10. ВЪЗСТАНОВЯВАМ индустрия restore/rehabilitate industry 11. ВЪЗСТАНОВЯВАМ истината set the record straight 12. ВЪЗСТАНОВЯВАМ на дипломатически отношения reestablishment of diplomatic relations (c with) 13. ВЪЗСТАНОВЯВАМ напълно re(d)integrate 14. ВЪЗСТАНОВЯВАМ някого на предишната му служба reinstate s.o. in his former office,. ВЪЗСТАНОВЯВАМ спокойствието restore peace 15. ВЪЗСТАНОВЯВАМ някому загубените привилегии reinstate s.o. to his lost privileges 16. ВЪЗСТАНОВЯВАМ някому имуществото reinstate s.o. in his possessions 17. ВЪЗСТАНОВЯВАМ отношенията resume/re-establish relations 18. ВЪЗСТАНОВЯВАМ пo памет reconstruct from memory 19. ВЪЗСТАНОВЯВАМ положението restore/retrieve the situation 20. ВЪЗСТАНОВЯВАМ правата на някого restore s. o. to his rights,. rehabilitate s.o. 21. ВЪЗСТАНОВЯВАМ престижа си recoup/ regain o. 's prestige 22. ВЪЗСТАНОВЯВАМ равновесието redress the balance 23. ВЪЗСТАНОВЯВАМ реда restore order 24. ВЪЗСТАНОВЯВАМ реда в града restore-a city to order 25. ВЪЗСТАНОВЯВАМ силите на restore/repair the strength of 26. ВЪЗСТАНОВЯВАМ сума reimburse/refund a sum/an amount 27. биол. regenerate 28. бързо се ВЪЗСТАНОВЯВАМ make a quick recovery. възстановяване restoration, reconstruction,. rehabilitation;recovery

  Български-английски речник > възстановявам

 • 68 гарантирам

  1. guarantee, warrant, vouch, underwrite (за for)
  юр. go/stand bail (за for), bail s.o. out
  (права, безопасността.. териториалната цялост и пр. па държава) safeguard
  2. (отговарям за) answer for, engage for, vouch for, pledge o.s.
  гарантирам, че answer for it that, engage that
  гарантирам за изпълнението на договора guarantee (for) the execution of the contract
  гарантирам за истинността на vouch for the truth of
  мога да гарантирам за неговата почтеност I can vouch for his integrity
  гарантирам с живота си pawn o.'s life
  какво ми гарантира, че how can I be sure that
  * * *
  гарантѝрам,
  гл.
  1. guarantee, warrant, vouch, underwrite (за for); юр. go/stand bail (за for), bail s.o. out; ( права, безопасността, териториалната цялост и пр. на държава) safeguard;
  2. ( отговарям за) answer for, engage for, vouch for, pledge o.s.; \гарантирам за изпълнението на договора guarantee (for) the execution of the contract; \гарантирам за истинността на vouch for the truth of; \гарантирам с живота си pawn o.’s life; \гарантирам, че answer for it that, engage that; гарантирано ми е нещо be guaranteed s.th.; какво ми гарантира, че how can I be sure that; мога да \гарантирам за неговата почтеност I can vouch for his integrity; не мога да \гарантирам разг. I wouldn’t put money on it.
  * * *
  1. (omговарям за) answer for, engage for, vouch for, pledge o. s. 2. (права, безопасността.. териториалната цялост и пр. па държава) safeguard 3. guarantee, warrant, vouch, underwrite (за for) 4. ГАРАНТИРАМ за изпълнението на договора guarantee (for) the execution of the contract 5. ГАРАНТИРАМ за истинността на vouch for the truth of 6. ГАРАНТИРАМ с живота си pawn o.'s life 7. ГАРАНТИРАМ, че answer for it that, engage that 8. какво ми гарантира, че how can I be sure that 9. мога да ГАРАНТИРАМ за неговата почтеност I can vouch for his integrity 10. юр. go/stand bail (за for), bail s. o. out

  Български-английски речник > гарантирам

 • 69 граждански

  (присъщ. подобаващ на гражданин) civil, civic
  граждански брак a civic marriage
  граждански дълг a citizen's/civic duty
  граждански иск a civil suit
  граждански процес lawsuit
  акт за гражданско състояние a certificate of birth, marriage, death
  граждански безредици civic disturbances
  граждански власти civic authorities
  граждански добродетели civic virtues
  граждански права civic/civil rights, citizen rights
  връщам гражданските права на restore to citizenship
  граждански свободи civil liberties
  * * *
  гра̀ждански,
  прил., -а, -о, -и ( присъщ, подобаващ на гражданин) civil, civic; (не военен) civilian; акт за \гражданскио състояние юр. certificate of birth, marriage, death; връщам \гражданскиите права на restore to citizenship; \гражданскиа авиация civil aviation; \гражданскиа война civil war; \гражданскии безредици civil commotion; \гражданскии брак civil marriage; \гражданскии власти civic authorities; \гражданскии дълг citizen’s/civic duty; \гражданскии иск юр. civil suit; \гражданскии комитет citizen committee; \гражданскии права civic/civil rights, citizen rights; \гражданскии процес юр. lawsuit; \гражданскии свободи юр. civil liberties; \гражданскии съд temporal court; \гражданскио ведомство civil service; \гражданскио дело юр. civil case; \гражданскио население civilian population; \гражданскио право юр. civil law; \гражданскио състояние юр. civic status; Служба по \гражданскиото състояние юр. registry office.
  * * *
  civic; civilian
  * * *
  1. (не военен) civilian 2. (присъщ. подобаващ на гражданин) civil, civic 3. ГРАЖДАНСКИ безредици civic disturbances 4. ГРАЖДАНСКИ брак а civic marriage 5. ГРАЖДАНСКИ власти civic authorities 6. ГРАЖДАНСКИ добродетели civic virtues 7. ГРАЖДАНСКИ дълг a citizen's/civic duty 8. ГРАЖДАНСКИ иск a civil suit 9. ГРАЖДАНСКИ права civic/ civil rights, citizen rights 10. ГРАЖДАНСКИ процес lawsuit 11. ГРАЖДАНСКИ свободи civil liberties 12. акт за гражданско състояние a certificate of birth, marriage, death 13. връщам ГРАЖДАНСКИте права на restore to citizenship 14. гражданска авиация civil aviation 15. гражданска война a civil war 16. гражданска дисциплина civic discipline 17. гражданска доблест civic courage 18. гражданско ведомство civil service 19. гражданско дело a civil case 20. гражданско население civilian population 21. гражданско право civil law 22. гражданско състояние civic status 23. гражданско учение civics 24. служба по гражданското състояние a registry office

  Български-английски речник > граждански

 • 70 добивам

  1. (богатство, признание, сведения, свобода и пр.) obtain, get
  (придобивам, спечелвам, извличам) get, gain, win, acquire, derive
  добивам вид на take on the appearance of
  добивам угрижен вид take on a carewom expression
  добивам власт rise to power
  добивам власт над obtain a hold over
  добивам влияние acquire influence, obtain/gain an ascendency ( над over)
  добивам впечатление obtain/gain/get an impression; get the impression
  добивам въглища mine coal
  добивам достъп до gain access to
  добивам захар от цвекло obtain sugar from beet
  добивам гражданственост gain currency
  добивам значение acquire a meaning
  добивам особено значение attain a special significance
  добивам известност obtain/gain popularity/fame
  добивам израз assume an expression (на of)
  добивам кураж pluck up courage
  добивам навик acquire a habit, get into a habit (да of с ger.)
  добивам надмощие gain prevalence/the upper hand ( над over)
  добивам независимост gain/achieve independence
  добивам образ assume a shape, take a shape
  добивам опит acquire/gain experience
  добивам поданство acquire citizenship
  добивам права acquire/get rights
  добивам представа get an idea/notion (за about)
  добивам резултат get/obtain a result
  добивам свобода achieve/win freedom
  добивам сила gain strength
  2. (раждам) be delivered (of), bear, give birth (to)
  * * *
  добѝвам,
  гл.
  1. ( богатство, признание, сведения, свобода и пр.) obtain, get; ( придобивам, спечелвам, извличам) get, gain, win, acquire, derive; (по индустриален начин) obtain; ( произвеждам) produce; ( извличам от земята) extract, mine; ( метал ­ от руда) recover; \добивам вид на take on the appearance of; \добивам власт rise to power; \добивам власт над obtain a hold over; \добивам влияние acquire influence, obtain/gain an ascendency ( над over); \добивам въглища mine coal; \добивам гражданственост gain currency; \добивам достъп до gain access to; \добивам захар от цвекло obtain sugar from beet; \добивам значение acquire a meaning; \добивам известност obtain/gain popularity/fame; \добивам израз assume an expression (на of); \добивам кураж pluck up courage; \добивам навик acquire a habit, get into a habit (да of с ger.); \добивам надмощие gain prevalence/the upper hand ( над over); \добивам образ assume a shape, take a shape; \добивам особено значение attain a special significance; \добивам поданство acquire citizenship; \добивам права acquire/get rights; \добивам представа get an idea/notion (за about); \добивам свобода achieve/win freedom; \добивам угрижен вид take on a careworn expression;
  2. ( раждам) be delivered (of), bear, give birth (to).
  * * *
  acquire: to добивам influence - добивам влияние; derive ; get {get}; obtain: добивам fame - добивам известност
  * * *
  1. (no индустриален начин) obtain 2. (богатство, признание, сведения, свобода и пр.) obtain, get 3. (извличам от земята) extract, mine 4. (придобивам, спечелвам, извличам) get, gain, win, acquire, derive 5. (произвеждам) produce 6. (раждам) be delivered (of), bear, give birth (to) 7. ДОБИВАМ вид на take on the appearance of 8. ДОБИВАМ власт rise to power 9. ДОБИВАМ власт над obtain a hold over 10. ДОБИВАМ влияние acquire influence, obtain/gain an ascendency (над over) 11. ДОБИВАМ впечатление obtain/gain/get an impression;get the impression 12. ДОБИВАМ въглища mine coal 13. ДОБИВАМ гражданственост gain currency 14. ДОБИВАМ достъп до gain access to 15. ДОБИВАМ захар от цвекло obtain sugar from beet 16. ДОБИВАМ значение acquire a meaning 17. ДОБИВАМ известност obtain/ gain popularity/fame 18. ДОБИВАМ израз assume an expression (на of) 19. ДОБИВАМ кураж pluck up courage 20. ДОБИВАМ навик acquire a habit, get into a habit (да of с ger.) 21. ДОБИВАМ надмощие gain prevalence/the upper hand (над over) 22. ДОБИВАМ независимост gain/achieve independence 23. ДОБИВАМ образ assume a shape, take a shape 24. ДОБИВАМ опит acquire/gain experience 25. ДОБИВАМ особено значение attain a special significance 26. ДОБИВАМ поданство acquire citizenship 27. ДОБИВАМ права acquire/get rights 28. ДОБИВАМ представа get an idea/notion (за about) 29. ДОБИВАМ резултат get/obtain a result 30. ДОБИВАМ свобода achieve/win freedom 31. ДОБИВАМ сила gain strength 32. ДОБИВАМ угрижен вид take on a carewom expression

  Български-английски речник > добивам

 • 71 добия

  вж. добивам
  * * *
  добѝя,
  добѝвам гл.
  1. ( богатство, признание, сведения, свобода и пр.) obtain, get; ( придобивам, спечелвам, извличам) get, gain, win, acquire, derive; (по индустриален начин) obtain; ( произвеждам) produce; ( извличам от земята) extract, mine; ( метал ­ от руда) recover; \добия вид на take on the appearance of; \добия власт rise to power; \добия власт над obtain a hold over; \добия влияние acquire influence, obtain/gain an ascendency ( над over); \добия въглища mine coal; \добия гражданственост gain currency; \добия достъп до gain access to; \добия захар от цвекло obtain sugar from beet; \добия значение acquire a meaning; \добия известност obtain/gain popularity/fame; \добия израз assume an expression (на of); \добия кураж pluck up courage; \добия навик acquire a habit, get into a habit (да of с ger.); \добия надмощие gain prevalence/the upper hand ( над over); \добия образ assume a shape, take a shape; \добия особено значение attain a special significance; \добия поданство acquire citizenship; \добия права acquire/get rights; \добия представа get an idea/notion (за about); \добия свобода achieve/win freedom; \добия угрижен вид take on a careworn expression;
  2. ( раждам) be delivered (of), bear, give birth (to).
  * * *
  вж. добивам

  Български-английски речник > добия

 • 72 допирателен

  мат. tangent, tangential, osculant, osculatory
  допирателна точка a point of contact, a tangential point, a point of tangency
  * * *
  допира̀телен,
  прил., -на, -но, -ни мат. tangent, tangential, osculant, osculatory; \допирателенна (права) tangent; \допирателенна точка point of contact, tangential point, point of tangency.
  * * *
  osculatory (мат.); tangent (мат.); tangential
  * * *
  1. допирателна (права) tangent 2. допирателна точка a point of contact, a tangential point, a point of tangency 3. мат. tangent, tangential, osculant, osculatory

  Български-английски речник > допирателен

 • 73 запазен

  preserved etc., вж. запазвам
  (за храна) unspoiled, good
  (за сграда, вещ) in good shape, in (a state of good) preservation; in good repair
  (цялостен) whole, intact
  (за човек) well preserved
  (за нрави, морал) pure
  влак със запазени места a train with reserved seats only
  запазена марка a trade mark
  запазен интерес a vested interest
  запазен периметър reserve, прен. a staked claim, a vested interest
  * * *
  запа̀зен,
  мин. страд. прич. (и като прил.) preserved; retained; saved, maintained; (за храна) unspoiled, good; (за сграда, вещ) in good shape, in (a state of good) preservation; in good repair; ( цялостен) whole, intact; (за човек) well preserved; (за нрави, морал) pure; (за място в заведение) reserved, taken, booked; всички права \запазени all rights reserved; добре \запазен in good repair; \запазен интерес vested interest; \запазен периметър reserve, прен. staked claim, vested interest; \запазена марка trade mark; \запазени облаги retained benefits; \запазено право reserved power; \запазено право върху чуждо имущество lien.
  * * *
  engaged; preserved; unimpaired (за ум и пр.): all rights запазен - всички права запазени.
  * * *
  1. (за място в заведение) reserved, taken 2. (за нрави, морал) pure 3. (за сграда, вещ) in good shape, in (a state of good) preservation;in good repair 4. (за храна) unspoiled, good 5. (за човек) well preserved 6. (цялостен) whole, intact 7. preserved etc., вж. запазвам 8. ЗАПАЗЕН интерес a vested interest 9. ЗАПАЗЕН периметър reserve, прен. a staked claim, a vested interest 10. ЗАПАЗЕНa марка a trade mark 11. влак със ЗАПАЗЕНи места a train with reserved seats only 12. всички права ЗАПАЗЕНи all rights reserved

  Български-английски речник > запазен

 • 74 зачета

  вж. зачитам
  * * *
  зачета̀,
  зачѝтам гл. begin to read, start reading;
  \зачета се become engrossed in reading/in a book/paper etc., sit over a book.
  ——————
  зачѝтам гл.
  1. ( уважавам) respect, honour, esteem, have respect for, regard with respect, hold in veneration; pay regard to; не го \зачета за нищо I have no respect for him; никога не е зачитал условностите he has never regarded conventions;
  2. ( признавам) recognize, take into consideration; accept, pass; declare valid; ( желание и пр.) comply with, grant; голът бе зачетен the goal was allowed; \зачета нечии заслуги give s.o. credit for his deeds; \зачета правата на другите respect the rights of others, consider the rights of others; не \зачета defy, ( отхвърлям) reject, turn down; не \зачета нечие желание disoblige s.o.; не \зачета нечии права encroach on s.o.’s rights.
  * * *
  вж. зачитам°1

  Български-английски речник > зачета

 • 75 зачитам

  1. зачета begin to read, start reading
  зачитам се become engrossed in reading/in a book/paper etc., sit over a book
  2. (уважавам) respect, honour, esteem, have respect for, regard with respect, hold in veneration; pay regard to
  не го зачитам за нищо I have no respect for him
  3. (признавам) recognize, take into consideration; accept, pass; declare valid
  (желание и пр.) comply with, grant
  не зачитам defy, ( отхвърлям) reject, turn down
  не зачитам нечие желание disoblige s.o.
  зачитам желанията на народа the wishes of the people are complied with
  зачитам правата на другите respect the rights of others, consider the rights of others
  зачитам нечии заслуги give s.o. credit for his deeds
  голът бе зачетен the goal was allowed
  * * *
  зачѝтам,
  гл. begin to read, start reading;
  \зачитам се become engrossed in reading/in a book/paper etc., sit over a book.
  ——————
  гл.
  1. ( уважавам) respect, honour, esteem, have respect for, regard with respect, hold in veneration; pay regard to; не го \зачитам за нищо I have no respect for him; никога не е зачитал условностите he has never regarded conventions;
  2. ( признавам) recognize, take into consideration; accept, pass; declare valid; ( желание и пр.) comply with, grant; голът бе зачетен the goal was allowed; \зачитам нечии заслуги give s.o. credit for his deeds; \зачитам правата на другите respect the rights of others, consider the rights of others; не \зачитам defy, ( отхвърлям) reject, turn down; не \зачитам нечие желание disoblige s.o.; не \зачитам нечии права encroach on s.o.’s rights.
  * * *
  1. (желание и пр.) comply with, grant 2. (признавам) recognize, take into consideration;accept, pass;declare valid 3. (уважавам) respect, honour, esteem, have respect for, regard with respect, hold in veneration;pay regard to 4. 1, зачета begin to read, start reading 5. 2, зачета 6. ЗАЧИТАМ ce become engrossed in reading/in a book/paper etc., sit over a book 7. ЗАЧИТАМ желанията на народа the wishes of the people are complied with 8. ЗАЧИТАМ нечии заслуги give s.o. credit for his deeds 9. ЗАЧИТАМ правата на другите respect the rights of others, consider the rights of others 10. голът бе зачетен the goal was allowed 11. не ЗАЧИТАМ defy, (отхвърлям) reject, turn down 12. не ЗАЧИТАМ нечие желание disoblige s.o. 13. не го ЗАЧИТАМ за нищо I have no respect for him

  Български-английски речник > зачитам

 • 76 избирателен

  electoral
  (изборен) election (attr.)
  избирателен участък/район/околия constituency
  избирателен пункт/бюро a polling station
  избирателна секция an electoral/election district
  избирателен списък an electoral list
  избирателен ценз electoral qualifications
  ам. an electoral college
  избирателно право suffrage, franchise, (the) vote
  избирателен диск (на телефон) digit selector, dial
  * * *
  избира̀телен,
  прил., -на, -но, -ни selective, elective; electoral; ( изборен) election (attr.); selective; всеобщо \избирателенно право universal suffrage; давам \избирателенни права на enfranchise; \избирателенен диск (на телефон) digit selector, dial; \избирателенен пункт/бюро/секция polling station; амер. voting precinct; \избирателенен списък electoral roll/register/list; \избирателенен участък/район/околия constituency; \избирателенен ценз electoral qualifications; \избирателенна бюлетина ballot/voting paper; \избирателенна колегия body of electors; амер. electoral college; \избирателенно право suffrage, (elective) franchise, (the) vote; отнемам \избирателенните права на disfranchise; disenfranchise.
  * * *
  election: an избирателен list - избирателен лист; elective; electoral
  * * *
  1. (изборен) election (attr.) 2. aм. an electoral college 3. electoral 4. ИЗБИРАТЕЛЕН диск (на телефон) digit selector, dial 5. ИЗБИРАТЕЛЕН пункт/бюро a polling station 6. ИЗБИРАТЕЛЕН списък an electoral list 7. ИЗБИРАТЕЛЕН участък/район/околия constituency 8. ИЗБИРАТЕЛЕН ценз electoral qualifications 9. всеобщо избирателно право universal suffrage 10. давам избирателни права на enfranchise 11. избирателна бюлетина a ballot/voting paper 12. избирателна кампания an election campaign 13. избирателна колегия а body of electors 14. избирателна секция an electoral/election district 15. избирателни права на жените woman suffrage 16. избирателно право suffrage, franchise, (the) vote 17. отнемам избирателните права на disfranchise;disenfranchise

  Български-английски речник > избирателен

 • 77 изключвам

  1. (отстранявам) expel (от from); turn out (of)
  (от права и пр.) debar (s.o. from s.th.)
  изключвам от състезание disqualify
  изключвам от списъка strike off the list
  без да изключваме... not excepting..., taking due account of...
  2. (не допущам) exclude, eliminate, shut out (от from)
  (от обмисляне, разискване и пр.) bar
  (предотвратявам, правя невъзможно) preclude
  3. тех., ел. switch/turn off
  (чрез кран) shut/turn off
  изключвам телефона си disconnect o.'s telephone
  изключвам мотора shut off/stop the engine
  не изключвам мотора leave the engine running
  * * *
  изклю̀чвам,
  гл.
  1. ( отстранявам) expel (от from); turn out (of); ( временно) suspend; ( адвокат от колегия) disbar; (от права и пр.) debar (s.o. from s.th.); ( лишавам от членство) dismember; без да изключваме … not excepting …, taking due account of …; \изключвам от списъка strike off the list; \изключвам от състезание disqualify; като изключим всичко това barring all this; като изключим присъстващите (the) present company excepted;
  2. (не допущам) exclude, eliminate, shut out (от from); except; ( нещо да е станало) rule out; (от обмисляне, разискване и пр.) bar; ( предотвратявам, правя невъзможно) preclude; bar; foreclose; forbid; за да изключим всички съмнения (so as) to preclude all doubt; не \изключвам възможността … I do not rule out the possibility …;
  3. техн., ел. switch/turn off; disengage; ( чрез кран) shut/turn off; (с щракване) flick/flip off; аварийно \изключвам emergency shut-off; \изключвам и стартирам отново (комп. система) reboot; \изключвам мотора shut off/stop the engine; \изключвам телефона си disconnect o.’s telephone; не \изключвам мотора leave the engine running; • взаимно изключващи се mutually incompatible.
  * * *
  disconnect (ток); except{ik`sept}; exclude: This изключвамs all other possibilities. - Това изключва всички останали възможности.; expel; preclude; remove (ученик); switch off (ток); trip (тех.); unplug (от ел. контакт)
  * * *
  1. (адвокат от колегия) disbar 2. (временно) suspend 3. (не допущам) exclude, eliminate, shut out (от from) 4. (нещо да е станало) rule out 5. (от обмисляне, разискване и пр.) bar 6. (от права и пр.) debar (s. о. from s. th.) 7. (отстранявам) expel (от from);turn out (of) 8. (предотвратявам, правя невъзможно) preclude 9. (чрез кран) shut/turn off 10. mex., ел. switch/turn off 11. ИЗКЛЮЧВАМ мотора shut off/stop the engine 12. ИЗКЛЮЧВАМ от списъка strike off the list 13. ИЗКЛЮЧВАМ от състезание disqualify 14. ИЗКЛЮЧВАМ телефона си disconnect o.'s telephone 15. без да изключваме... not excepting..., taking due account of... 16. взаимно изключващи се mutually incompatible 17. за да изключим всички съмнения (so as) to preclude all doubt 18. като изключим всичко това barring all this 19. като изключим присъствуващите (the) present company excepted 20. не ИЗКЛЮЧВАМ мотора leave the engine running 21. това изключва всички други възможности this excludes all other possibilities 22. трябва да изключим тази възможност we must discount this possibility

  Български-английски речник > изключвам

 • 78 изключителен

  1. exceptional
  (необикновен) unusual; phenomenal; singular
  изключителна личност an outstanding personality
  2. (единствен) exclusive; sole
  изключително право exclusive right; monopoly (over)
  * * *
  изключѝтелен,
  прил., -на, -но, -ни 1. exceptional; ( необикновен) unusual; extraordinary; phenomenal; singular; ( превъзходен) superb; \изключителенна личност outstanding personality; \изключителенно внимание exquisite care;
  2. ( единствен) exclusive; sole; \изключителенен представител exclusive agent; \изключителенно право exclusive right; monopoly (over).
  * * *
  banner; especial; exceptional; exclusive: изключителен rights - изключителни права; extraordinary; outside; phenomenal; profuse; rare; showy; singular; superb; surpassing; uncommon; vintage (прен.); capitally; exquisitely; notably
  * * *
  1. (единствен) ехclusive;sole 2. (необикновен) unusual;phenomenal;singular 3. (превъзходен) superb 4. exceptional 5. изключителна личност an outstanding personality 6. изключително право exclusive right; monopoly (over)

  Български-английски речник > изключителен

 • 79 излишен

  superfluous, redundant; surplus (attr.); otiose
  (ненужен) unnecessary, needless; expendable; unwanted
  чувствувах се излишен I felt I was not wanted; I felt I was one too many/the odd man out
  излишно е да говориш с нея it is no use talking to her, it is useless/pointless to talk to her
  излишно е да казвам/споменавам, че той беше прав needless to say, he was right
  излишно безпокойство unnecessary/unwarranted anxiety
  излишен труд useless effort
  * * *
  излѝшен,
  прил., -на, -но, -ни superfluous, supernumerary, redundant; surplus (attr.); ( ненужен) unnecessary, needless; expendable; unwanted; unwarranted; excrescent; ( безполезен) useless; \излишенен труд useless effort; \излишенни количества surplus amounts; \излишенно е да говориш с нея it is no use talking to her, it is useless/pointless to talk to her; \излишенно е да казвам/споменавам, че той беше прав needless to say, he was right; \излишенно тегло overweight; чувствах се \излишенен I felt I was not wanted; I felt I was one too many/the odd man out.
  * * *
  expletive; expеndable: излишен to say, I was right - излишно е да споменавам, че бях права; otiose; pleonastic; redundant; spare: Do you have a излишен time to talk? - Имаш ли излишно време да поговорим ?; supererogatory; supernumerary; unnecessary; unneeded; unwanted; waste
  * * *
  1. (безполезен) useless 2. (ненужен) unnecessary, needless;expendable;unwanted 3. superfluous, redundant;surplus (attr.);otiose 4. ИЗЛИШЕН труд useless effort 5. излишни количества surplus amounts 6. излишно безпокойство unnecessary/unwarranted anxiety 7. излишно е да говориш с нея it is no use talking to her, it is useless/pointless to talk to her 8. излишно е да казвам/споменавам, че той беше прав needless to say, he was right 9. излишно тегло overweight 10. чувствувах се ИЗЛИШЕН I felt I was not wanted;I felt I was one too many /the odd man out

  Български-английски речник > излишен

 • 80 ламарина

  sheet iron/metal, laminated iron; tin
  * * *
  ламарѝна,
  ж., -и sheet iron/metal, laminated iron; tin; вълниста \ламаринаа corrugated (sheet) iron; месингова \ламаринаа brassleaf; поцинкована \ламаринаа galvanized sheet iron; права \ламаринаа plate iron.
  * * *
  laminated iron; tin{tin}
  * * *
  1. sheet iron/metal, laminated iron;tin 2. вълниста ЛАМАРИНА corrugated (sheet) iron 3. месингова ЛАМАРИНА brassleaf 4. поцинкована ЛАМАРИНА galvanized sheet iron 5. права ЛАМАРИНА plate iron

  Български-английски речник > ламарина


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»