Перевод: с русского на казахский

с казахского на русский

мен бір күнде қайтып ораламын

 • 1 обернуться

  Русско-казахский словарь > обернуться

 • 2 разукрасить

  Русско-казахский словарь > разукрасить

 • 3 авансирование

  авансылау, алғытөлем төлеу (1. өндіріске жұмсалған ақшалай қаражаттың өзінің бастапқы көзіне қосымша өнім құны түрінде қайтып оралатын экономикалық үдеріс, 2. алғытөлем беру, 3. өндіріске алдағы шығыс есебінен ақшалай қаражат беру)

  Русско-казахский экономический словарь > авансирование

 • 4 аудит финасовой отчетности

  қаржы есеп-қисабының аудиті (ұсынылған қаржы есеп-қисабы ақпаратының толықтығы мен сапасын бухгалтерлік есептің мемлекетте қабылданған жалпы қағидаттары мен стандарттары негізінде бухгалтерлік есеп деректеріне сай келуі тұрғысынан тексеру)

  Русско-казахский экономический словарь > аудит финасовой отчетности

 • 5 издержки

  шығын, ұсталым, ұсталған шығын (өнім, тауар өндірісі мен айналысы үдерісінде экономикалық ресурстардың алуан түрлерін: шикізат, материалдар, еңбек, негізгі құрал-жабдықтарды, көрсетілетін қызметтерді, қаржы ресурстарын жұмсаумен байланысты ақшалай нысандағы шығын)

  Русско-казахский экономический словарь > издержки

 • 6 кассация в арбитраж

  төрелік сотқа шағыну (1. күшіне енбеген шешімдер мен қаулылар жөнінде шағыну, наразылық білдіру, 2. төменгі сатыдағы төрелік сот шешімдерінің заңдылығы мен негізділігін тексеру)

  Русско-казахский экономический словарь > кассация в арбитраж

 • 7 концентрация капитала

  капиталды шоғырландыру, капиталдың шоғырлануы (қосымша құнның қорлануы мен капиталдануы нәтижесінде капитал мөлшерінің көбеюі)

  Русско-казахский экономический словарь > концентрация капитала

 • 8 многовалютная оговорка

  көп валюталы ескертпе (валюталық тәуекелдікті сақтандыру мақсатымен тараптардың келісуі бойынша халықаралық сауда, несие, төлем шарттары мен келісімдерінде қолданылатын валюталық ескертпе түрі)

  Русско-казахский экономический словарь > многовалютная оговорка

 • 9 ретрополяция

  ретрополяция (жақын өткендегі және ағымдағы кезеңнің үрдістер мен деректері негізінде өткен кезең үшін кесте жасау)

  Русско-казахский экономический словарь > ретрополяция

 • 10 санкции при финансировании и кредитовании строительства

  Русско-казахский экономический словарь > санкции при финансировании и кредитовании строительства

 • 11 семиотика экономическая

  экономикалық семиотика (халық шаруашылығын басқару мен жоспарлау үдерісінде қолданылатын таңбалық жүйелерді зерделеу әдіснамасы)

  Русско-казахский экономический словарь > семиотика экономическая

 • 12 сопоставление

  салыстыру, салғастыру (1. бір-бірімен салыстыру, 2. кәсіподақтың жұмыс берушімен келіссөзінде еңбекақыны көтерудің дәлелдемесі ретінде ұқсас қызмет түрлеріндегі нақты жалақы деңгейінің көрсеткіштерін пайдалануы)

  Русско-казахский экономический словарь > сопоставление

 • 13 торговля невидимая

  елеусіз сауда, көзге көрінбейтін сауда (1. теңіз, автомобиль, әуе көлігінің басқа елдердің жүктері мен жолаушыларын тасымалдау кезінде көрсететін түрлі қызметтерін сатып алу-сату операциялары, 2. сақтандыру және несие операцияларын жүзеге асыру, 3. шетелде машиналар мен жабдықтарды, жылжымайтын мүлікті жалға беру, 4. шетел туризмін ұйымдастыру, яғни кеден статистикасында тіркелмейтін операциялар)

  Русско-казахский экономический словарь > торговля невидимая

 • 14 Подготовка и ход строительства

  Строительное оборудование и механизмы ввозятся в страну заказчика на условиях временного ввоза.

  Құрылыс жабдығы мен механизмдер тапсырыс беруші еліне уақытша жеткізілім шартымен әкелінеді.

  Подрядчик будет иметь право выбора местных субподрядных фирм.

  Мердігер жергілікті қосалқы мердігерлік фирмаларды таңдауға құқылы.

  Графики и программа работ с указанием очередности работ, их объемов и способов выполнения готовятся подрядчиком и согласовываются с инженером.

  Жұмыстардың орындалу кезектілігі, олардың көлемі мен орындалу тәсілдері көрсетілген жұмыстардың кестелері мен бағдарламаларын мердігер дайындап, инженермен келіседі.

  В связи с задержкой в разгрузке судов и невыполнением вами целого ряда других обязательств... должен быть пересмотрен.

  Кемелердің жүктерін түсіруді кешеуілдетуге және сіздердің басқа да толып жатқан міндеттемелерді орындамауларыңызға байланысты... қайта қаралуға тиіс.

  Подрядчик во всех своих действиях руководствуется местными законами страны.

  Мердігер өзінің барлық ісқимылдарында елдің жергілікті заңдарын басшылыққа алады.

  Менеджер (инженер) является представителем заказчика на строительной площадке. В его функции входит наблюдение за выполнением работ.

  Менеджер (инженер) тапсырыскердің құрылыс алаңындағы өкілі болып табылады, оның міндетіне жұмыстардың орындалуын бақылау кіреді.

  Он действует в пределах прав и полномочий, предоставленных ему заказчиком.

  Ол өзіне тапсырыскер берген құқықтар мен өкілеттіктер шегінде әрекет етеді.

  Все работы должны отвечать требованиям менеджера (инженера) и выполняться в срок.

  Барлық жұмыс менеджердің (инженердің) талаптарына сай келуге және мерзімінде орындалуға тиіс.

  Все отчеты о ходе выполнения работ должны быть подписаны менеджером (инженером).

  Жұмыстардың орындалу барысы туралы барлық есепке менеджер (инженер) қол қоюға тиіс.

  Менеджер (инженер) имеет право браковать...

  Менеджер (инженер)... жарамсыз деп табуға құқылы.

  Ему дано право решать все возникающие вопросы.

  Оған туындаған барлық мәселелерді шешу құқығы берілген.

  Менеджеру (инженеру) предоставлена возможность осмотра и инспектирования работ.

  Менеджерге (инженерге) жұмыстарды қарау, инспекциялау мүмкіндігі берілген.

  Никакие работы не будут закрыты без одобрения менеджера (инженера).

  Менеджердің (инженердің) мақұлдауынсыз ешқандай іс жабылмайды.

  В процессе производства работ инженер имеет право потребовать от подрядчика переделать любые работы, не отвечающие требованиям инженера.

  Жұмыстардың жүргізілуі барысында инженер мердігерден инженердің талаптарына сай келмейтін кез келген жұмыстың қайта істелуін талап етуге құқылы.

  Подрядчиком будут разработаны и переданы заказчику все необходимые инструкции по эксплуатации.

  Мердігер пайдалану жөніндегі барлық қажетті нұсқаулықтарды әзірлеп, тапсырыскерге табыстайды.

  Не позже, чем за три месяца до момента готовности объекта к проведению таких испытаний.

  Нысан сынақ жүргізуге дайын болған сәттен бастап үш айдан кешіктірмей береміз.

  Да, мы проводим заводские испытания.

  Иә, біз зауытта сынақ жүргіземіз.

  На заводе... должны проводиться в присутствии менеджера (инженера) или его представителя.

  Зауытта... менеджердің (инженердің) немесе оның өкілінің қатысуымен жүргізілуге тиіс.

  Качество строительных работ, материалов и оборудования будет находиться в строгом соответствии с существующими стандартами, нормами и техническими условиями.

  Құрылыс жұмыстарының, материалдар мен жабдықтың сапасы қолданыстағы стандарттарға, нормалар мен техникалық жағдайларға қатаң түрде сай келеді.

  Как насчет обеспечения объекта эксплуатационными материалами и энергией на период пусконаладочных работ и испытаний?

  Іске қосу-баптау жұмыстары мен сынақтар кезеңінде нысанды пайдалану материалдарымен және энергиямен қамтамасыз ету жағдайы қалай?

  В связи с нехваткой отдельных видов эксплуатационных материалов просим вас указать минимальное количество, необходимое для проведения испытаний.

  Пайдалану материалдарының жекелеген түрлерінің жетіспеуіне байланысты сіздерден сынақтар жүргізуге қажетті ең аз мөлшерді көрсетулеріңізді сұраймыз.

  Что вы намерены сделать со строительным оборудованием и механизмами после завершения строительства?

  Құрылыс аяқталғаннан кейін құрылыс жабдығы мен механизмдерді не істемексіздер?

  Часть оборудования будет возвращена, а другую часть мы хотели бы реализовать на местном рынке.

  Жабдықтың бір бөлігі қайтарылады, ал басқа бөлігін біз жергілікті нарықта өткізгіміз келеді.

  По завершению строительства все временные сооружения, строительное оборудование и неиспользованные материалы должны быть удалены с площадки.

  Құрылыс аяқталғаннан кейін барлық уақытша құрылыстар, құрылыс жабдығы мен пайдаланылмаған материалдар алаңнан әкетіледі.

  Подрядчик должен стараться максимально использовать возможности местного рынка при закупке оборудования и особенно материалов.

  Мердігер жабдықты және әсіресе материалдарды сатып алу кезінде жергілікті нарықтың мүмкіндіктерін барынша пайдалануға тырысуы тиіс.

  Просим вас рекомендовать нам местные строительные фирмы, у которых мы могли бы арендовать некоторые виды строительного оборудования и механизмы.

  Сіздерден бізге құрылыс жабдығының кейбір түрлері мен механизмдерді жалға алуға болатын жергілікті құрылыс фирмаларын ұсынуларыңызды сұраймыз.

  Окончательная приемка объекта будет осуществляться после достижения проектных показателей.

  Объектіні түпкілікті қабылдау жобалық көрсеткіштерге қол жеткізілгеннен кейін жүзеге асырылмақ.

  В обязанности подрядчика, как правило, входит...

  Мердігердің міндетіне, әдетте,... кіреді.

  - транспортировка оборудования.

  Изменения в программе работ согласовываются с инженером.

  Бағдарламада жұмыстардың өзгертілуін инженермен келіседі.

  Подрядчик предоставит инженеру возможность проверять качество работ и замерять объем выполненных работ.

  Мердігер инженерге жұмыстардың сапасын тексеру және орындалған жұмыстардың көлемін өлшеу мүмкіндігін береді.

  Подрядчик принимает меры, обеспечивающие сохранность работ.

  Мердігер жұмыстардың сақталуын қамтамасыз ету шараларын қолданады.

  По завершении работ подрядчик восстанавливает право собственности на строительное оборудование и неиспользованные материалы после вывоза их со строительной площадки.

  Жұмыстар аяқталған соң мердігер құрылыс жабдығы мен пайдаланылмаған материалдар құрылыс алаңынан әкетілгеннен кейін оларды меншіктену құқығын қалпына келтіреді.

  Завершение работ будет удостоверяться сертификатом.

  Жұмыстардың аяқталуы сертификатпен куәландырылады.

  Выдача сертификата о предварительной приемке откладывается до исправления дефектов и успешного окончания повторных испытаний.

  Алдын ала қабылдау туралы сертификатты беру ақауларды түзетіп, қайталама сынақтар ойдағыдай аяқталғанға дейін кейінге қалдырылады.

  При невыполнении заказчиком контрактных обязательств подрядчик имеет право на продление срока для завершения работ.

  Тапсырыскер келісімшарттық міндеттемелерді орындамаған жағдайда мердігер жұмыстарды аяқтау үшін мерзімді ұзартуға құқылы.

  По мере завершения работ подрядчик будет страховать их полную стоимость.

  Жұмыстардың аяқталуына қарай мердігер оларды толық құнына сақтандырады.

  Вы должны принять меры к увеличению темпов строительства с тем, чтобы выполнить работы в контрактные сроки.

  Сіздер жұмыстың келісімшартта көрсетілген мерзімде орындалуы үшін құрылыстың қарқынын жеделдету жөнінде шаралар қолдануға тиіссіздер.

  Подрядчик создаст управление строительством, которое будет...

  Мердігер құрылыс басқармасын құрады, ол...

  - решать все вопросы, связанные с выполнением работ

  - руководить строительными работами.

  - құрылыс жұмыстарын басқарады.

  Обычно около 2-х лет.

  Әдетте 2 жылға жуық.

  Мы просим вас сократить сроки строительства.

  Біз сіздерден құрылыс мерзімін қысқартуды сұраймыз.

  Завершение строительства запланировано на...

  Құрылысты аяқтау мерзімі... жылға жоспарланған.

  Все работы будут выполняться в соответствии с требованиями техники безопасности.

  Барлық жұмыстар қауіпсіздік техникасының талаптарына сай орындалады.

  Все рабочие чертежи до их использования должны быть одобрены менеджером (инженером).

  Барлық жұмыс сызбаларын пайдаланылмастан бұрын менеджер (инженер) мақұлдауға тиіс.

  Русско-казахский экономический словарь > Подготовка и ход строительства

 • 15 Разработка договора

  У нас есть ряд замечаний по...

  Бізде... бойынша бірқатар ескертпелер бар.

  - обязательствам сторон.

  Прошу вас...

  Сізден... сұраймын

  - еще раз изучить нашу просьбу.

  Я не согласен (-на) с вашим предложением.

  Мен сіздің ұсынысыңызбен келіспеймін.

  Мы хотели бы выяснить несколько вопросов, связанных с...

  Біз... байланысты бірнеше мәселелерді анықтап алғымыз келеді.

  - коммерческой частью контракта.

  Давайте уточним официальное название наших фирм.

  Әуелі біздің фирмаларымыздың ресми атауын нақтылап алайық.

  Как правило, мы заключаем такие сделки на условиях

  Әдетте, біз мұндай мәмілелерді... талаптары негізінде жасасамыз.

  - ФОБ порт Казахстан (Россия).

  А сейчас рассмотрим список машин и оборудования.

  Ал қазір машиналар мен жабдықтың тізімін қарайық.

  У нас нет возражений против количества и наименования товаров.

  Бізде тауарлардың көлемі мен атауы жөнінде қарсылық жоқ.

  Нам хотелось бы выяснить основания по определению цен на товары.

  Біз тауарлардың бағасын айқындау жөніндегі негіздемелерді анықтап алғымыз келеді.

  Цены устанавливаются согласно вышеназванному базису поставки, включая стоимость маркировки и экспортной упаковки, соответствующих транспортным условиям для данного товара.

  Баға осы тауардың көлік шарттарына сай келетін таңбалау және экспорттық буыптүю құнымен қоса жеткізілімнің аталмыш базисіне сәйкес белгіленеді.

  Но цена на изделие типа N сейчас значительно выше той, по которой мы производили предыдущую сделку.

  Бірақ қазір N тұрпатындағы бұйымның бағасы біз өткен жолы жасаған мәміленің бағасынан едәуір жоғары.

  Вы должны принять во внимание, что это изделие высшего качества.

  Сіз бұл бұйымның сапасы жоғары екеніне назар аударуыңыз керек.

  Общая стоимость поставок составит два миллиона тенге.

  Жеткізілімнің жалпы құны екі миллион теңге.

  Поставки будут производиться в следующие сроки:

  Мына мерзімдерде жеткізіледі:

  - остальные поставки будут совершаться в течение этого года равными частями поквартально (согласно графика поставок).

  - қалғаны осы жыл бойына тоқсан сайын тең бөліктермен (жеткізілім кестесіне сәйкес) жеткізіледі.

  Мы просим вас своевременно ставить нас в известность о поставках.

  Біз сізден жеткізілім туралы бізге уақытында хабарлап тұруларыңызды сұраймыз.

  Конечно, об этом мы известим вас своевременно.

  Әрине, біз сіздерге бұл жайында уақытылы хабарлап тұрамыз.

  Не позднее трех дней после отгрузки мы пошлем вам соответствующее извещение о поставке.

  Біз тауар жөнелтілгеннен кейін үш күннен кешіктірмей сіздерге жеткізілім туралы тиісті хабарлама жібереміз.

  В извещении будет указан вес брутто, стоимость поставки, а также номер транспорта.

  Хабарламада жеткізілімнің жалпы салмағы, құны, сондайақ көліктің нөмірі көрсетіледі.

  Сейчас поговорим о качестве товара.

  Қазір тауардың сапасы туралы сөйлесеміз.

  Качество машин соответствует международным стандартам.

  Машиналардың сапасы халықаралық стандарттарға сай келеді.

  Давайте обсудим условия платежа.

  Қанекей, төлем шарттарын талқылайық.

  Хорошо, оплату товара вы будете производить в центральном банке страны-продавца.

  Жарайды, сіз тауар ақысын сатушы-елдің орталық банкінде төлейсіз.

  При оплате вам следует представить следующие документы:

  Төлеу кезінде сіз мынадай құжаттар ұсынуға тиіссіз:

  а) специфицированный счет в 4-х экз.;

  а) тауарлар тізбесі көрсетілген шоттың 4 данасы;

  б) упаковочные листы в 3-х экз.;

  в) дубликат железно-дорожной накладной (бортового коносамента);

  в) теміржол жүкқұжатының (борт коносаментінің) көшірме данасы;

  г) сертификат качества (документ завода-изготовителя, подтверждающий соответствие качества машин и оборудования договорным условиям);

  г) сапа сертификаты (машиналар мен жабдықтың сапасы шарт талаптарына сай келетінін қуаттайтын дайындаушы-зауыттың құжаты);

  д) копии протоколов испытаний.

  д) сынақ хаттамаларының көшірмелері.

  Оплату производите только за комплектные единицы, поставленные согласно договору.

  Төлемді тек шартқа сәйкес жеткізілген жиынтықты бірліктер үшін ғана төлейсіз.

  Гарантийный срок на это изделие составляет два года.

  Бұл жабдықтың кепілдік мерзімі екі жыл болады.

  Сіздер бізге қандай техникалық құжаттама бересіздер және қай мерзімде бересіздер?

  До первого марта этого года мы вышлем вам следующие технические материалы:

  Осы жылдың бірінші наурызына дейін біз сіздерге мынадай техникалық материалдарды жібереміз:

  - чертежи общего вида с указанием всех основных деталей машин и оборудования

  - жалпы түрінің сызбалары, онда машиналар мен жабдықтың барлық негізгі бөлшектері көрсетіледі

  - сборочные чертежи и принципиальные схемы (электрические, гидравлические, пневматические, смазки и охлаждения и другие) с соответствующими подробными описаниями

  - тиісті егжей-тегжейлі сипаттамалары берілген құрастыру сызбалары мен принципті тәсімдер (электрлік, гидравликалық, пневматикалық тәсімдер, май жағу, суыту тәсімдері мен басқа да тәсімдер)

  - руководства для сборки, наладки, пуска в эксплуатацию, обслуживания и ремонта машин и оборудования

  - машиналар мен жабдықты құрастыру, ретке келтіру, пайдалануға қосу, қызмет көрсету және жөндеу үшін басшылық

  - каталог запасных частей.

  - қосалқы бөлшектердің тізбелігі.

  Два комплекта вышеуказанных технических материалов, а также паспорта отсылаются вместе с машинами и оборудованием.

  Аталмыш техникалық материалдардың екі жиынтықтамасы, сондай-ақ төлқұжаттар машиналармен және жабдықпен бірге жіберіледі.

  Возможно, у вас есть какие-либо другие дополнения к договору?

  Бәлкім, сізде шартқа қайсыбір басқа толықтырулар бар шығар?

  Да, нам нужно обсудить вопрос о санкциях на случай нарушения договора.

  Иә, біз шарт бұзылған жағдайда қолданылатын ықпалшаралар туралы мәселені талқылауымыз керек.

  Сонымен қатар біз... туралы

  - дополнительный пункт о...

  - внести контрпредложение - исключить из договора пункт о...

  - шарттан... туралы тармақты алып тастау жөнінде қарсы ұсыныс енгізгіміз

  - сформулировать пункт №... в следующей редакции.

  - ғ... тармақты мынадай редакцияда тұжырымдағымыз келеді.

  За ходом выполнения договора (соглашения) будет следить смешанная комиссия.

  Шарттың (келісімнің) орындалуы барысын аралас комиссия қадағалайтын болады.

  Мы предлагаем поквартально (ежемесячно) проверять выполнение договора.

  Біз шарттың орындалуын тоқсан сайын (ай сайын) тексеруді ұсынамыз.

  Мы согласны с этим.

  Просим вас взять на себя расходы по...

  Сіздерден... шығындарын көтерулеріңізді сұраймыз.

  Мы не возражаем. Это соответствует международной практике.

  Біз қарсы емеспіз. Бұл халықаралық практикаға сай келеді.

  Просим вас предоставить нам расценки на выполнение всех видов работ.

  Сіздерден жұмыстың барлық түрлерін орындау бағаламасын ұсынуларыңызды сұраймыз.

  Мы готовы пойти вам навстречу и предоставить разумную скидку.

  Біз сіздерді қолдауға, сөйтіп орынды шегерім беруге дайынбыз.

  Давайте обсудим...

  Қанекей, мыналарды...

  - существующие ставки арендной платы за пользование строительными механизмами и оборудованием

  - құрылыс тетіктері мен жабдықты пайдалану үшін төленетін жалдау ақысының қолданыстағы мөлшерлемесін

  - существующие ставки арендной платы за служебные и жилые помещения для наших (ваших) специалистов

  - біздің (сіздің) мамандардың қызмет және тұрғын үй-жайлары үшін жалдау ақысының қолданыстағы мөлшерлемесін

  - ставки налогов.

  - салық мөлшерлемесін талқылайық.

  ... значительно превышает наши расчеты

  Біздің есебімізден...

  - стоимость объекта.

  - объект құны едәуір асып түседі.

  Русско-казахский экономический словарь > Разработка договора

 • 16 Сроки

  Поговорим об основных принципах установления сроков поставок.

  Жеткізілім мерзімін белгілеудің негізгі қағидаты туралы әңгімелесейік.

  Отгрузка отдельных партий должна осуществляться, по возможности, равномерно.

  Жекелеген топтамалар, мүмкіндігінше, біркелкі жөнелтілуге тиіс.

  Установки и заводы поставляются комплектно.

  Қондырғылар мен зауыттар жиынтықтамалы түрде жеткізіледі.

  Датой поставки машины считается день поставки последней части машины.

  Машинаның соңғы бөлшегі жеткізілген күн машинаның жеткізілген күні деп есептеледі.

  Поставки скоропортящихся продуктов производятся с учетом сезона, наличия их у продавца и потребностей у покупателя.

  Тез бұзылатын өнімдер маусымды, олардың сатушыда бар екенін және сатып алушының қажеттерін ескере отырып жеткізіледі.

  С согласия покупателя продавец может осуществить досрочную поставку.

  Сатып алушының келісімімен сатушы өнімді мерзімінен бұрын жеткізуі мүмкін.

  Продавец имеет право на отступную сумму или перенос срока поставок, если возникнут какие-либо трудности в производстве или в поставках, происшедшие по вине покупателя.

  Егер сатып алушының кінәсынан өндірісте немесе жеткізілімде қандайда болсын қиындықтар пайда болса, сатушының кеңшілік жасау ақысын талап етуге немесе жеткізу мерзімін ауыстыруға құқығы бар.

  О переносе срока продавец обязан своевременно известить покупателя.

  Мерзімнің ауыстырылғаны жайында сатушы сатып алушыға дер кезінде хабарлауға міндетті.

  Мы хотели бы...

  Біз... қалар едік.

  - уточнить (конкретизировать, согласовать) сроки поставок.

  - жеткізілім мерзімінің дәлденгенін (нақтыланғанын, келісілгенін)

  Мы заинтересованы в срочной поставке товара.

  Біз тауардың мерзімінде жеткізілуіне мүдделіміз.

  Мы просим вас...

  Біз сізден... сұраймыз.

  - учесть, что мы передали вам наш заказ еще в прошлом году

  - произвести последнюю поставку за 3-й квартал до конца августа.

  Этот вопрос я не могу решить.

  Бұл мәселені мен шеше алмаймын.

  Фирма поставит этот товар не ранее июня этого года.

  Фирма бұл тауарды ерте дегенде осы жылдың маусымында жеткізеді.

  Что касается сроков поставок, то мы можем...

  Жеткізілім мерзіміне келетін болсақ, біз... аламыз.

  - пойти вам навстречу.

  Остальное количество будет поставлено в следующем году.

  Қалған мөлшері келесі жылы жеткізілетін болады.

  Вы ставите нас в трудное положение.

  Сіз бізді қиын жағдайға қалдырып отырсыз.

  Трудность состоит в том, что мы, к сожалению,...

  Қиындық мынада болып отыр, біз, өкінішке қарай,...

  - сіздерге 1-ші тоқсанда тауарлардың бірде-бір топтамасын жеткізіп бере алмаймыз

  - не можем согласиться с предложенными сроками поставок.

  - жеткізілімнің ұсынылған мерзімімен келісе алмаймыз.

  Мы считаем предложенные вами сроки поставок (не) реальными.

  Біз сіздер ұсынған жеткізілім мерзімін мүмкін (емес) деп есептейміз.

  Я хотел бы еще раз вернуться к срокам поставок. В какой кратчайший срок вы можете произвести поставки?

  Мен жеткізілім мерзіміне тағы бір рет оралғым келіп отыр. Сіз қандай ең қысқа мерзімде жеткізіп бере аласыз?

  Поставки автоматических установок мы можем произвести в следующем месяце.

  Автоматты қондырғыларды біз келесі айда жеткізіп бере аламыз.

  Очень жаль, так как заказанные установки нам срочно нужны, и мы просим вашего согласия на изменение сроков на два месяца.

  Бір өкініштісі, тапсырыс берілген қондырғылар бізге шұғыл керек, сондықтан біз мерзімнің екі айға өзгертілуіне сіздің келісім беруіңізді сұраймыз.

  Вероятно, вы изыщете возможность пойти нам навстречу?

  Әлбетте, сіз біздің ыңғайымызға көнудің мүмкіндіктерін іздестіретін шығарсыз?

  Мы в этом очень заинтересованы.

  Біз бұған өте мүдделіміз.

  Это, к сожалению, абсолютно невозможно, потому что у нас много заказов. В этом году наше предприятие полностью загружено.

  Бұл, өкінішке қарай, мүмкін емес, өйткені бізде тапсырыс көп. Биыл біздің кәсіпорын түгелдей жұмысбасты болып отыр.

  Мы можем начать поставки лишь с мая.

  Біз жеткізілімді тек мамырдан ғана бастай аламыз.

  Я все же надеюсь, что мы сегодня решим последнюю нерешенную задачу (проблему).

  Мен қалай дегенмен бүгін соңғы шешілмеген міндетті (мәселені) шешеміз ғой деген үміттемін.

  Этот вопрос касается равномерности поставок.

  Бұл мәселе жеткізілімнің бір қалыптылығына қатысты болып отыр.

  С этим я могу вполне согласиться, потому что такие поставки идут навстречу нашим пожеланиям. Мы поставим вам все позиции равными частями.

  Мен мұнымен толық келісемін, өйткені мұндай жеткізілім біздің тілектерімізге ыңғайлас келеді. Біз сіздерге барлық айқындамаларды тең бөліктермен жеткіземіз.

  Свыше пятидесяти процентов всего объема поставок вы уже получили, остальное количество мы поставим вам равными частями в каждом квартале.

  Жеткізілімнің бүкіл көлемінің елу пайыздан астамын сіз қазірдің өзінде алдыңыз, қалған мөлшерін біз сіздерге әр тоқсанда тең бөліктермен жеткізіп тұрамыз.

  Просим вас уменьшить поставки количества машин в первом квартале следующего года и перенести их на 2-й квартал.

  Сізден келесі жылдың бірінші тоқсанында жеткізілетін машиналар санын азайтып, оларды 2-ші тоқсанға ауыстыруды сұраймыз.

  Я понимаю вашу просьбу и готов принять ваше предложение.

  Мен сіздің өтінішіңізді түсінемін және сіздің ұсынысыңызды қабылдауға дайынмын.

  Я очень благодарен вам за понимание.

  Мен сізге түсінгеніңіз үшін өте ризамын.

  У меня к вам есть еще одна настоятельная просьба.

  Менің сізге тағы бір ділгер өтінішім бар.

  Информируйте нас, пожалуйста, об отгрузке товаров на судно.

  Бізге тауарлардың кемеге тиелгені туралы ақпарат жібере салыңызшы.

  В случае отгрузки на корабль сообщите нам, пожалуйста, телексом...

  Кемеге тиелген жағдайда бізге... телекспен хабарлай қойыңызшы.

  - номер коносамента.

  При отгрузке по железной дороге (автомобильным транспортом) сообщите...

  Теміржолмен (автомобиль көлігімен) жөнелту кезінде... хабарлаңыз.

  - пункт назначения.

  До сих пор отставание в поставках не было ликвидировано.

  Жеткізілімдегі артта қалушылық осы кезге дейін жойылған жоқ.

  Причинами задержки в поставках являются...

  Жеткізілімдегі кідірістің себептері...

  - трудности в производстве.

  - өндірістегі қиындықтар.

  Нехватка вагонов также сильно затрудняла поставки.

  Вагондардың жетіспеуі де жеткізілімді тым қиындатты.

  Мы сделаем все возможное, чтобы ускорить поставку товара.

  Біз тауар жеткізілімін жеделдету үшін мүмкіндіктің бәрін жасаймыз.

  Русско-казахский экономический словарь > Сроки

 • 17 сельф-мейд мен

  "сельф мейд мен", "өзі болған адам"

  Русско-казахский экономический словарь > сельф-мейд мен

 • 18 Предъявление рекламации

  Мы хотели бы поговорить с вами относительно нашей рекламации.

  Біз сізбен өзіміздің шағым-талабымыз жөнінде әңгімеліскіміз келеді.

  Я уже знаю о ваших претензиях и немедленно займусь этим делом.

  Мен сіздің қойған кінәраттарыңызды білемін және осы іспен дереу айналыспақпын.

  Да, мы получили вашу рекламацию, но еще не рассмотрели ее.

  Иә, біз сіздің шағым-талапты алдық, бірақ оны әлі қарай қойған жоқпыз.

  Мы уже обсудили вашу рекламацию.

  Біз сіздің шағым-талабыңызды талқылап та қойдық.

  Нам известно, что рекламация поступила к нам две недели назад.

  Шағым-талаптың бізге бұдан екі апта бұрын түскені мәлім.

  В рекламации указаны все данные, которые требуются в соответствии с условиями контракта.

  Шағым-талапта келісімшарт талаптарына сәйкес талап етілетін барлық деректер көрсетілген.

  Все, что вы нам сообщили, неприятно для нас и для завода-изготовителя.

  Сіз хабарлаған нәрселердің бәрі біз үшін және дайындаушы зауыт үшін қолайсыз.

  Да, нам необходимо разобраться с этой неприятной проблемой.

  Иә, біз бұл қолайсыз мәселенің байыбына баруымыз керек.

  Мы настоятельно просим вас рассмотреть наши претензии и перевести на наш счет около 500 000 тенге.

  Біз сіздерден біздің қойған кінәраттарымызды қарап, біздің шотымызға 500 000 мың теңгедей ақша аударуларыңызды өте-мөте сұраймыз.

  Это серьезная проблема.

  Бұл елеулі мәселе.

  Хорошо, мы рассмотрим ваши претензии и, если они справедливы, переведем на ваш счет нужную сумму.

  Жақсы, біз сіздердің кінәраттарыңызды қараймыз, олар әділ болса, сіздің шотқа қажетті соманы аударамыз.

  Мы надеемся, что вы примете все меры для дальнейшего удовлетворения нашей рекламации.

  Біз кінәраттарымыздың бұдан былай да қанағаттандырылуы үшін сіздер барлық шараларды қолданасыздар деген үміттеміз.

  Рекламационные материалы...

  Шағым-талап материалдарын...

  - уже рассматриваются в головной фирме.

  - басты фирмада қаралып жатыр.

  Качество товара не отвечает техническим условиям.

  Тауардың сапасы техникалық шарттарға сай келмейді.

  Товар находится в плохом состоянии.

  Тауар нашар күйде.

  Рекламационный материал не может быть продан.

  Шағым-талап қойылған материал сатылмайды.

  На ваш товар нет сертификата качества.

  Сіздің тауардың сапа сертификаты жоқ.

  До сих пор товар поступал в хорошем состоянии, но на этот раз мы были разочарованы.

  Осы кезге дейін тауар жақсы күйде түсіп келген еді, ал бұл жолы біз түңіліп отырмыз.

  Я знаю, что товары были безупречны, но исключения могут быть всегда.

  Біз тауардың мүлтіксіз болғанын білеміз, бірақ әрқашан да мүлт кетуі мүмкін ғой.

  Вы настаиваете на поставках рекламационного товара. Хорошо, мы примем его, но при условии, если вы снизите цену на 15%.

  Сіз кінәратты тауардың жеткізілуін талап етіп отырсыз. Жақсы, біз оны қабылдаймыз, бірақ сіз бағаны 15%-ға төмендететін болыңыз.

  Мы просим о снижении цены.

  Біз бағаның төмендетілуін сұраймыз.

  Причина состоит в том, что качество товара не соответствует согласованным нами требованиям.

  Себеп тауардың сапасы біздер келіскен талаптарға сай келмеуінде болып отыр.

  Поскольку срок гарантии еще не истек,...

  Кепілдік мерзімі әлі өтпегендіктен...

  - мы просим о бесплатном устранении перечисленных неполадок.

  - біз аталған кемістіктердің тегін жойылуын сұраймыз.

  Все случаи гарантийного ремонта мы проверим.

  Біз кепілдікті жөндеудің барлық жағдайларын тексереміз.

  Если вы настаиваете на гарантийном ремонте, то необходимо, чтобы наши специалисты дали заключение относительно указанной неисправности.

  Егер сіздер кепілдікті жөндеуді талап етсеңіздер, онда біздің мамандарымыз аталмыш ақаулар жөнінде қорытынды беруі керек.

  Срок гарантии еще не истек.

  Кепілдік мерзімі әлі өткен жоқ.

  Наша фирма не может признать рекламацию, так как истек гарантийный срок.

  Біздің фирма шағым-талапты қабылдай алмайды, өйткені кепілдікті мерзімі өткен.

  Оборудование вышло из строя по причине дефектов завода-изготовителя.

  Жабдық дайындаушы-зауыттың ақаулары себепті істен шыққан.

  Выход из строя должен быть зафиксирован в акте, подписанном заказчиком и поставщиком.

  Істен шығу тапсырыскер мен жеткізуші қол қойған актіде көрсетілуге тиіс.

  Мы не можем удовлетворить вашу просьбу о продлении гарантийного срока. Оборудование вышло из строя по вине вашего персонала.

  Біз сіздің кепілдікті мерзімді ұзарту туралы өтінішіңізді қанағаттандыра алмаймыз. Жабдық сіздің қызметкерлердің кінәсынан істен шыққан.

  Вопрос о возврате дефектного оборудования будет решаться представителями поставщика и заказчика в каждом отдельном случае.

  Ақаулы жабдықтың қайтарылуы туралы мәселені әрбір жеке жағдайда жеткізуші мен тапсырыскердің өкілдері шешеді.

  Нет никаких неисправностей.

  Ешқандай кемшілік жоқ.

  При разборке машины специалисты обнаружили дефекты, которые возникли в процессе производства (в период доставки).

  Машинаны бөлшектеу кезінде мамандар өндіріс үдерісінде (жеткізу кезеңінде) пайда болған ақауларды тапты.

  Дефекты были обнаружены только после пуска машины.

  Ақаулар тек машиналар іске қосылғаннан кейін ғана табылды.

  Проверка приборов показала, что они были в безукоризненном состоянии.

  Приборларды тексеру олардың мінсіз күйде екенін көрсетті.

  О недостатках машины наши специалисты расскажут непосредственно на заводе.

  Машиналардың кемшіліктері туралы біздің мамандар тікелей зауытта айтады.

  Мы могли бы на месте выяснить обстановку.

  Біз мән-жайды сол жерде анықтай алар едік.

  Я хочу предложить вам следующий путь удовлетворения этой рекламации.

  Мен бұл шағым-талапты қанағаттандырудың мынадай жолдарын ұсынғым келеді.

  Завод-изготовитель откомандирует специалистов, которые проверят неисправности в установке и решат вопрос об их устранении.

  Дайындаушы зауыт мамандарды іссапармен жібереді, олар қондырғыдағы кемістіктерді тексеріп, оларды жою мәселесін шешеді.

  Затем этот же завод вышлет вам исправные машины или запасные части для ремонта.

  Сонан соң осы зауыт жөнделген машиналарды немесе жөндеу үшін қосалқы бөлшектерді жібереді.

  Мы пошлем монтажников, которые заменят дефектные детали или произведут монтаж новых машин.

  Біз құрастырушыларды жібереміз, олар ақаулы бөлшектерді ауыстырады немесе жаңа машиналарды құрастырады.

  Мы просим срочно прислать нам ваших специалистов.

  Біз мамандарыңыздың бізге тез жіберілуін сұраймыз.

  Завод-поставщик направит вам специалистов (монтажников).

  Дайындаушы-зауыт сіздерге мамандарды (құрастырушыларды) жібереді.

  Завод готов направить специалистов, чтобы...

  Зауыт... үшін мамандар жіберуге дайын.

  - проверить, действительно ли устранение неполадок должно быть произведено за наш счет.

  - кемістік шынында да біздің есебімізден жойылуға тиіс пе, жоқ па дегенді тексеру

  Для оформления командировки специалистов нам нужно некоторое время.

  Мамандардың іссапарын ресімдеу үшін бізге біраз уақыт керек.

  Нам необходимо заранее договориться о результатах проверки.

  Біз тексерудің нәтижелері туралы күні бұрын уағдаласып алуымыз керек.

  Кто будет нести расходы, выяснится из заключительного протокола, который будет подписан нашими и вашими специалистами.

  Шығынды кім көтеретіні біздің мамандар мен сіздің мамандар қол қоятын қорытынды хаттамадан анық болады.

  Покупатель (продавец) несет все расходы, связанные с устранением поломки, если она произошла по его вине.

  Егер сынық сатып алушының (сатушының) кінәсінен болса, оны жоюға байланысты шығындардың бәрін сол көтереді.

  Кто понесет расходы, если виновник поломки останется неизвестным?

  Егер сыныққа кінәлі беймәлім болып қалса, шығынды кім көтереді?

  Если виновник поломки неизвестен, то для консультации привлекаются соответствующие специалисты.

  Егер сыныққа кінәлі беймәлім болса, онда кеңесу үшін тиісті мамандар тартылады.

  Наши специалисты после исчерпывающей беседы с вашими специалистами смогут решить этот вопрос.

  Біздің мамандар сіздердің мамандармен егжей-тегжейлі сұбхаттасқаннан кейін бұл мәселені шеше алады.

  Образцы, на основе которых был заключен контракт, были гораздо лучшего качества.

  Келісімшарт негізделіп жасалған үлгілердің сапасы әлдеқайда жақсы болған еді.

  У нас другое мнение.

  Біздің пікіріміз басқаша.

  Поставленные вам товары действительно отличаются от высланных ранее образцов, но качество товаров скорее улучшилось, чем ухудшилось.

  Сіздерге жеткізілген тауарлар шынында да бұрын жіберілген үлгілерден өзгеше, бірақ тауарлардың сапасы нашарлаудан гөрі жақсара түскен.

  Это первая рекламация такого рода.

  Бұл осындай шағым-талаптың алғашқысы.

  Неисправность возникла в связи с неквалифицированным обслуживанием.

  Кемістік біліксіздікпен қызмет көрсетуге байланысты пайда болған.

  Последняя партия товара оказалась недоброкачественной из-за повреждения упаковки.

  Тауардың соңғы топтамасы буып-түюдің зақымдалуы себепті сапасы нашар болған.

  До сих пор не поступало никаких жалоб на упаковку.

  Буып-түю жөнінде осы кезге дейін шағым түспеген-ді.

  Поступивший товар не был упакован в соответствии с инструкциями.

  Түскен тауар нұсқаулықтарға сай буып-түйілмеген.

  Товар был аккуратно упакован.

  Тауар мұқият буып-түйілген.

  Но мы говорим о порче упаковки (продукции).

  Бірақ біз буып-түюдің (өнімнің) бүлінгені жайында айтып отырмыз.

  По всей вероятности, дело в упаковке.

  Шынтуайтына келгенде, мәселе буып-түюде болса керек.

  Речь идет о повреждении упаковки.

  Әңгіме буып-түюдің зақымдалғаны жайында болып отыр.

  У вас имеются повреждения ящиков.

  Сіздерде зақымдалған жәшіктер бар.

  Повреждения произошли во время транспортировки.

  Тасымалдау кезінде зақымдалған.

  Повреждений упаковки не было обнаружено.

  Буып-түюдің зақымдалғаны анықталмады.

  Нам просто непонятно, как это могло произойти, так как до сих пор мы не получали никаких претензий относительно упаковки.

  Мұның қалай болғаны бізге мүлде түсініксіз, өйткені біз осы кезге дейін буып-түюге қатысты ешқандай кінәратталап алған жоқпыз.

  В данном случае повреждение произошло по вине покупателя.

  Бұл ретте сатып алушының кінәсынан зақымдалған.

  Мы хотели бы узнать о готовности фирмы заменить недоброкачественный товар.

  Біз сапасы нашар тауарды фирманың ауыстыруға дайын екенін білгіміз келеді.

  Как только завод-изготовитель получит товар, на который поступила рекламация, он убедится в справедливости ее и тотчас же поставит вас в известность.

  Дайындаушы-зауыт шағым-талап түсірілген тауарды алған бойда, оның әділдігіне көз жеткізіп, дереу сіздерге хабарлайды.

  Просим вас вернуть рекламационный товар и прислать акт экспертизы.

  Сізден кінәратты тауарды қайтаруды және сараптаманың актісін жіберуді сұраймыз.

  Продавец готов заменить всю партию недоброкачественного товара.

  Сатушы сапасы нашар тауардың барлық топтамасын ауыстыруға дайын.

  Возмещение убытков будет произведено после получения возвращаемого товара.

  Қайтарылатын тауар алынғаннан кейін залал өтеледі.

  Мы, само собой разумеется, готовы заменить всю партию товара.

  Біз, әлбетте, тауардың барлық топтамасын ауыстыруға дайынбыз.

  Но вы должны выслать назад рекламационные товары.

  Бірақ сіздер кінәратты тауарларды кері салып жіберуге тиіссіздер.

  Чтобы покончить с этой рекламацией, мы поставим товары, не выставляя за них счет.

  Біз бұл шағым-талаптан құтылу үшін тауарларды олар үшін шот ұсынбай-ақ жеткіземіз.

  Речь идет о замене других деталей.

  Әңгіме басқа бөлшектерді ауыстыру жайында болып отыр.

  Но мы передадим вам разнарядки на возврат товара.

  Бірақ біз сіздерге тауардың қайтарылуы жөнінде нұсқаухат жібереміз.

  По контракту вы должны были поставить нам в третьем квартале 20 машин.

  Келісімшарт бойынша сіз бізге үшінші тоқсанда 20 машина жеткізуге тиіс едіңіз.

  Мы же получили только 15.

  Біз тек 15-ін ғана алдық.

  Следовательно, по вашей вине произошла просрочка в поставках на срок пять месяцев.

  Демек, сіздің кінәңізден жеткізілім бес ай мерзімге кешіктірілді.

  Отставание до сих пор не ликвидировано.

  Артта қалушылық осы кезге дейін жойылған жоқ.

  Просим вас принять меры для...

  Сізден... үшін шара қолдануды сұраймыз.

  - устранения этих недостатков.

  Мы передали вам рекламацию относительно недостачи...

  Біз сізге... жетіспейтіндігі жөнінде шағым-талап табыс еттік.

  Недостача...

  Жетіспеушілік...

  - имеется почти во всех партиях товара.

  - тауардың барлық топтамасында дерлік орын алып отыр.

  Ответственность за недостачу должна нести ваша сторона.

  Жетіспеушілік үшін жауапкершілік сіздің тарапқа жүктелуге тиіс.

  Эти факты мы должны проверить.

  Бұл фактілерді біз тексереміз.

  Сообщите, пожалуйста, точные данные о недостающих товарах.

  Жетіспейтін тауарлар туралы дәл деректерді хабарлаңызшы.

  Сообщите, пожалуйста, дату отгрузки, номер вагона, номер накладной и номер ведомости передачи вагонов от одной железной дороги другой дороге.

  Жөнелтілген күнді, вагонның нөмірін, жүкқұжаттың нөмірін және вагондардың бір теміржолдан екінші теміржолға табысталу тізімдемесінің нөмірін хабарлаңызшы.

  Русско-казахский экономический словарь > Предъявление рекламации

 • 19 Разработка планов

  Научно-техническое сотрудничество важно для обеих сторон и должно осуществляться по точному плану.

  Ғылыми-техникалық ынтымақтастық екі тарап үшін де маңызды және дәл жоспар бойынша жүзеге асырылуға тиіс.

  Нам необходимо обсудить...

  Біз... талқылауымыз қажет.

  - вопросы внедрения результатов научно-исследовательской работы в производство

  - продажу лицензий на новейшие технологии.

  Мы предлагаем включить в план...

  Біз... жоспарға енгізуді ұсынамыз.

  - строительство предприятий вашими специалистами в нашей стране.

  Я предлагаю подробнее рассмотреть блок вопросов, касающихся обмена информацией и повышения квалификации специалистов.

  Мен ақпарат алысуға және мамандардың біліктілігін көтеруге қатысты мәселелердің топтамасын егжей-тегжейлі қарауды ұсынамын.

  Сюда следует отнести и...

  Бұған... жатқызу керек.

  - обмен специалистами для совместной работы в институтах и лабораториях наших стран

  - біздің елдеріміздің институттары мен зертханаларында бірлесіп жұмыс істеу үшін мамандар алмасуды

  - обмен технической документацией и нормативными документами.

  Я хотел бы перечислить важнейшие направления в этом отношении.

  Мен бұл жөнінен аса маңызды бағыттарды атап өткім келеді.

  Речь идет о...

  Әңгіме... жайында болып отыр.

  - взаимном командировании лекторов и преподавателей для чтения курсов лекций

  - лекция курстарын оқу үшін лекторлар мен оқытушыларды бір-бірімізге іссапармен жіберу

  - специализированных курсах, семинарах, симпозиумах, коллоквиумах, научных конференциях и стажировках

  - мамандандырылған курстар, семинарлар, симпозиумдар, коллоквиумдар, ғылыми конференциялар мен сынақтамалар

  - подготовке научных кадров в крупных научно-исследовательских учреждениях и высших учебных заведениях

  - ірі ғылыми-зерттеу мекемелері мен жоғары оқу орындарында ғылыми кадрлар даярлау

  - систематическом обмене информационными материалами и опытом.

  Обучение специалистов и консультации будут проводиться в соответствии с контрактом на казахском (русском) языке.

  Мамандарды оқыту және ақыл-кеңестер беру келісімшартқа сәйкес қазақ (орыс) тілінде жүргізіледі.

  Мы хотели бы определиться по некоторым организационным вопросам и рассмотреть подробнее вопросы сотрудничества в области научно-исследовательских работ.

  Біз кейбір ұйымдастыру мәселелерін айқындап алғымыз және ғылыми-зерттеу жұмыстары саласындағы мәселелерді егжей-тегжейлі қарағымыз келеді.

  Что касается организационных вопросов, мы должны вернуться к вопросу о...

  Ұйымдастыру мәселелеріне келсек, біз... мәселеге қайтып оралуға тиіспіз.

  - ғылыми-техникалық зерттеулер жүргізу кезіндегі кооперациялау (үйлестіру)

  - совместном планировании и разработке важных научных и технических проблем (прогнозов)

  - маңызды ғылыми және техникалық проблемаларды (болжамдарды) бірлесіп жоспарлау және әзірлеу

  - сотрудничеству в области изобретательства и патентного дела.

  Давайте обсудим вопросы...

  Әуелі... мәселелерін талқылап алайық.

  - долгосрочного развития; фундаментальных исследований

  - участия в практическом применении наших научных совместных разработок при строительстве совместных предприятий в наших странах.

  - біздің елімізде бірлескен кәсіпорындар салу кезінде біздің бірлескен ғылыми талдамаларымызды практикалық қолдануға қатысу

  Мы обсудим вопросы о (об)...

  Біз... туралы мәселелерді талқылаймыз.

  - біріктірілген және мамандандырылған өнім жөніндегі нормалар мен стандарттар

  - технических, экономических и юридических критериях

  - техникалық, экономикалық және заңи өлшемдер

  - разработке и внедрении единой системы проектно-конструкторской документации

  - жобалық-құралымдық құжаттаманың бірыңғай жүйесін әзірлеп, енгізу

  - обсуждении и согласовании важнейших технических требований.

  Вы назвали множество вопросов, подлежащих обсуждению, но не упомянули ничего о методологии наших исследований и их обработке.

  Сіз талқылануға тиіс көптеген мәселелерді атадыңыз, бірақ біздің зерттеулеріміздің әдіснамасы және оларды өңдеу туралы ештеңе айтпадыңыз.

  Нам нужно выбрать другую методологию.

  Біз басқа әдіснаманы таңдауымыз керек.

  У вас созданы предпосылки для разработки и применения экономико-математических моделей?

  Бізде экономикалық-математикалық үлгілерді әзірлеп, қолдану үшін алғышарттар жасалған ба?

  Все эти вопросы мы решаем с учетом мировой экономической науки.

  Біз бұл мәселелердің бәрін әлемдік экономикалық ғылымды ескере отырып шешеміз.

  Русско-казахский экономический словарь > Разработка планов

 • 20 Согласование планов

  Мы должны согласовать с вами наш план научно-технического сотрудничества. Речь пойдет о...

  Біз өзіміздің ғылыми-техникалық ынтымақтастық жоспарымызды сіздермен келісуге тиіспіз. Әңгіме... жайында болып отыр.

  - финансовых вопросах.

  Нам нужно изучить на вашем заводе (комбинате)... средств механизации и автоматизации.

  Біз сіздердің зауытта (комбинатта) механикаландыру мен автоматтандыру құралдарының... зерделеуіміз керек.

  - степень надежности.

  Это вопрос развития комплексных систем и машин.

  Бұл кешенді жүйелер мен машиналарды дамыту мәселесі.

  Нам бы хотелось познакомиться с ходом внедрения прогрессивных методов труда.

  Біз еңбектің ілгерішіл әдістерін енгізу барысымен танысқымыз келеді.

  Мы имеем в виду разработку технико-экономических прогнозов.

  Біз техникалық-экономикалық болжалдарды әзірлеуді айтып отырмыз.

  Нам необходимы количественные и стоимостные контингенты.

  Бізге сандық (мөлшерлік) және құндық контингенттер қажет.

  Мы проработаем этот материал и выскажем свое мнение.

  Біз бұл материалды пысықтап, өз пікірімізді айтамыз.

  Біздің бірлескен талдамаларымыздың енгізілуіне байланысты істің жайы қалай?

  У вас как обстоят дела относительно...

  Сіздерде... қатысты істің жайы қалай?

  - экономии рабочей силы, материалов, энергии?

  - жұмыс күшін, материалдарды, энергияны үнемдеуге

  Несколько вопросов о ходе выпуска заказанных изделий, производимых по новейшей технологии.

  Ең жаңа технологиялар бойынша өндірілетін тапсырыс берілген бұйымдарды шығару барысы туралы бірнеше мәселелер.

  Нас особенно интересует крупносерийное производство.

  Бізді ірі сериялап өндіру айрықша қызықтырады.

  Только при помощи крупносерийного производства можно удовлетворить спрос.

  Тек ірі сериялап өндірудің көмегімен ғана сұранымды қанағаттандыруға болады.

  Само собой разумеется, в основном у нас крупносерийное производство.

  Әлбетте солай, біздегі негізінен ірі сериялы өндіріс қой.

  Необходимо приступить к серийному производству нового изделия.

  Жаңа бұйымды ірі сериялап өндіруге кірісу керек.

  Как изменились ваши производственные показатели вследствие внедрения в производство результатов научно-исследовательских работ?

  Өндіріске ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін енгізу себепті сіздердің өндірістік көрсеткіштеріңіз қалай өзгерді?

  На нашем заводе около 10% производительности труда связано с результатами научно-исследовательских работ.

  Біздің зауытта еңбек өнімділігінің 10 %-ға жуығы ғылыми-зерттеу жұмыстары нәтижелерінің өндіріске енгізілуіне байланысты.

  Русско-казахский экономический словарь > Согласование планов


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»