Перевод: с немецкого на болгарский

с болгарского на немецкий

машина+для+свивания+каната+из+древесной+шерсти

 • 41 rechenmaschine

  Réchenmaschine f сметачна машина.
  * * *
  die, -n изчислителна машина;

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > rechenmaschine

 • 42 registrierkasse

  die, -en контролна касова машина.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > registrierkasse

 • 43 schiffchen

  Schíffchen n, - 1. корабче (играчка и др.); 2. Mil кепе; 3. совалка (на шевна машина, тъкачен стан).
  * * *
  das, - текст совалка;

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > schiffchen

 • 44 schmieren

  schmieren sw.V. hb tr.V. 1. смазвам (части на машина); 2. umg намазвам върху нещо; 3. umg pejor драскам, пиша небрежно; 4. umg pejor подкупвам, давам подкуп; itr.V. драска, не пише хубаво (писец, химикалка); umg butter aufs Brot schmieren мажа масло върху хляб; umg einen Spruch an die Wand schmieren надрасквам надпис върху стена; umg jmdm. eine schmieren зашлевявам някому плесница; umg wie geschmiert като по вода, гладко.
  * * *
  tr, itr 1. мажа, намазвам; смазвам; 2. цапам, мърся; 3. гов пиша, рисувам небрежно; 4. e-n = подкупвам нкг.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > schmieren

 • 45 schnellpresse

  die, -n скоропечатна машина.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > schnellpresse

 • 46 schreibmaschine

  Schreibmaschine f пишеща машина.
  * * *
  die, -n пишеща машина,

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > schreibmaschine

 • 47 setzmaschine

  Sétzmaschine f 1. Typ наборна машина; 2. Landw машина за разсаждане; 3. утаителна машина (в рудодобива).
  * * *
  die, -n печ наборна машина.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > setzmaschine

 • 48 speicher

  Speicher m, - 1. склад, хамбар, силоз; 2. водохранилище, резервоар; 3. акумулатор; 4. EDV памет, запомнящо устройство (на електронноизчислителна машина); 5. таван.
  * * *
  der, - 1. хамбар, склад; 2. резервоар (за вода)

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > speicher

 • 49 stampfen

  stámpfen sw.V. hb/sn itr.V. 1. тропам, стъпвам тежко; 2. тракам (машина); 3. чукам, счуквам (подправки); tr.V. трамбувам, набивам, тъпча; aus Wut auf den Boden stampfen тропам с крак по земята от гняв; einen Pfahl in die Erde stampfen набивам кол в земята; kartoffeln zu Brei stampfen смачквам картофи на каша.
  * * *
  itr 1. тъпча, тропам с крак; 2. вървя с тежки стъпки; tr трамбувам, набиваем, тъпча.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > stampfen

 • 50 stehen

  stéhen (stand, gestanden) unr.V. hb itr.V. 1. стоя; 2. не вървя, не работя, спрял съм (машина, часовник); 3. намирам се, стоя, съм; tr.V. в комбинация с различни същ. имена има различни значения; wie eine Eins stehen изправен съм като свещ; die Farbe steht dir цветът ти прилича; in der 20. Minute steht es 2:1 в двадесетата минута резултатът е 2:1; das Barometer steht auf "Regen" барометърът показва, че ще вали; die Sonne steht hoch слънцето се е вдигнало високо; auf jmds. Seite stehen поддържам някого, съм на страната на някого; mit jmdm. in Briefwechsel stehen кореспондирам с някого, водя кореспонденция с някого; schlange stehen стоя на опашка; wache stehen стоя на пост; wie stehen Sie dazu? какво мислите по този въпрос?; wie steht er mit Familie Götz? в какви отношения е със семейство Гцоц?; in Verbindung stehen mit jmdm. във връзка съм с някого; zur Verfügung stehen на разположение съм; umg sich mit jmdm. gut stehen в добри отношения съм с някого.
  * * *
  * (stand, gestanden) itr стоя прав; намирам се; die Sonne steht hoch слънцето стои, наигнало се е високо; Schlange = стоя на опашка; auf der Liste = съм в списъка; e-m zur Seite = помагам нкм, поддържам го; fьr e-n = застъпвам се за нкг; гарантирам за нкг; wie stellt's как е? какво става?

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > stehen

 • 51 stellen

  stéllen sw.V. hb tr.V. 1. поставям, слагам (в изправено положение); 2. хващам, залавям (крадец); sich stellen 1. заставам (до, на; пред нещо/някого); 2. явявам се (на определено място); 3. предавам се (някому); er stellt die Kanne auf den Tisch той слага каната на масата; eine Frage stellen поставям въпрос; den Wein kalt stellen изстудявам виното; Ansprüche stellen предявявам искания (претенции); etw. (Akk) zur Debatte stellen поставям нещо на разискване; etw. (Akk) in Frage stellen поставям нещо под въпрос; jmdn. vor Gericht stellen изправям някого пред съда; jmdn. zur Rede stellen искам сметка (отчет) от някого; er stellte den Wecker auf 5 Uhr той нави будилника за 5 часа; das Radio leiser stellen намалявам радиото; sich zur Prüfung stellen явявам се на изпит; sich krank stellen преструвам се на болен; er stellte sich der Polizei той се предаде на полицията; auf sich selbst gestellt sein разчитам само на себе си (само на собствения си труд).
  * * *
  tr 1. поставям, турям (в изправено положение); e-n Antrag = внасям предложение; zur Aussprache, zur Diskussion = поставям на разискване; e-n zur Rede = искам от нкг обяснение; 2. нагласявам; die Uhr = нагласявам, оправям часовника; 3. нареждам, съставям; ein Gesuch = съставям молба; r 1. заставам; явявам се; sich zur Prьfung = явявам се на изпит; 2. давам си вид, че; еr stellt sich krank; преструва се на болен; 4. (zh) отнасям се, вземам отношение.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > stellen

 • 52 steuerung

  Steuerung f, -en 1. управление, ръководство; 2. регулиращ механизъм, кормило.
  * * *
  die, -en управление, кормило (на параход, самолет); регулатор на машина.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > steuerung

 • 53 stillliegen

  stillliegen unr.V. hb itr.V. не работи, спрян е (фабрика, машина).
  * * *
  * itr, trnb не работи, затворено е (предприятие, фабрика); (но = liegen лежа спокойно)

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > stillliegen

 • 54 stillstehen

  stíll|stehen unr.V. hb itr.V. 1. спира, не работи (машина, предприятие, сърце); 2. Mil заставам, стоя мирно; Stillgestanden! Mil мирно!
  * * *
  * itr, trnb не работи, не е в движение;

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > stillstehen

 • 55 stoerung

  die, -en 1. смущение; 2. мед разстройство; 3. тех повреда (на машина, инсталация); смущение в радио.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > stoerung

 • 56 taste

  Táste f, -n клавиш; манипулатор, телеграфен ключ.
  * * *
  die, -n 1. клавиш (на пиано, пишеща машина); 2. ключ на морзов апарат.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > taste

 • 57 teil

  Teil I. m, -e част; der erste Teil des Buches първата част от книгата; der westliche Teil des Landes западната част от страната; zum Teil отчасти; zu einem großen Teil, zum größten Teil в голяма степен. II. n, -e част, детайл от машина или апарат; das Fahrrad in seine Teile zerlegen разглобявам велосипеда на съставните му части. III. m/n, -e дял, пай, полагаема се част; sein(en) Teil des Familienvermögens bekommen получавам своя дял от семейното имущество; ich für mein(en) Teil що се отнася до мен; sich (Dat) sein(en) Teil denken имам си едно наум; dazu gehört ein gut Teil Frechheit за това се иска голяма доза нахалство.
  * * *
  der, -e 1. част; etw in zwei, drei =е teilen разделям нщ на две, три части; 2. и das = -e дял, пай; 3. юр страна;<> zum = частично, отчасти; zum groбen (guten) = в значителна степен; ich fьr mein (еn) = що се отнася до мене.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > teil

 • 58 tippen

  típpen I. sw.V. hb tr.V. umg пиша на пишеща машина; itr.V. докосвам, допирам се леко до нещо, бутвам; потупвам; einen Brief tippen печатам писмо на пишеща машина; jmdm. auf die Schulter tippen потупвам някого леко по рамото; kurz auf die Bremse tippen леко натискам спирачката. II. sw.V. hb itr.V. 1. umg предполагам; допускам; 2. играя на тото, лото и др.; ich tippe auf ihn als Sieger залагам на него като победител, предполагам, че той ще е победител; jede Woche ( im Toto) tippen играя всяка седмица тото.
  * * *
  tr, itr 1. леко докосвам, бутвам; 2. пиша на пишеща машина; 3. играя на тото, на карти.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > tippen

 • 59 tragbar

  trágbar I. adj портативен (телевизор, пишеща машина); удобен за носене; das Kleid ist noch tragbar роклята може да се носи още. II. adj 1. поносим, приемлив; 2. финансово, икономически приемлив; dieser Zustand ist nicht mehr tragbar това състояние е вече непоносимо; das Projekt ist finanziell nicht mehr tragbar проектът не може да се финансира повече.
  * * *
  a портативен, преносим; =е Mode практична, разумна мода.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > tragbar

 • 60 treiben

  treiben (trieb, getrieben) unr.V. hb tr.V. 1. изкарвам, подкарвам (добитък на паша); 2. пробивам, прокарвам (тунел); 3. задвижвам (машина); 4. карам, подтиквам (zu etw. (Dat) към нещо); 5. занимавам се (etw. (Akk) treiben с нещо); 6. изковавам (aus etw. (Dat) от нещо); hb/sn itr.V. 1. нося се, движа се; 2. набъбва, втасва (тесто); 3. раззеленява се, напъпва (растение); einen Tunnel durch den Berg treiben прокарвам тунел през планината; die Herde auf die Weide treiben изкарвам стадото на паша; jmdn. zur Verzweiflung treiben довеждам някого до отчаяние; das Wasser treibt die Turbinen des Kraftwerkes водата движи турбините на електростанцията; was treibst du denn? какво правиш?; Sport treiben занимавам се със спорт, спортувам; Unsinn treiben върша глупости; seinen Spott mit jmdm. treiben шегувам се, правя си шега с някого; etw. (Akk) zu weit treiben прекалявам с нещо, преминавам всякакви граници; der Baum treibt Knospen дървото напъпва (пуска пъпки); Handel mit etw. (Dat) treiben търгувам с нещо; der Ballon treibt durch die Luft балонът се носи из въздуха.
  * * *
  das 1. движение, оживление; суетене; das Leben und = der groбstadt животът в големия град; sein Tun und Treiben gefдllt mir nicht не харесвам начина на живота му. 2. разлистя се, пуска листа, разпуква се (пъпка); 3. der Teig treibt тестото втасва. 4. занимавам се (с нщ), върша (нщ); 5. пуска, покарва; die Pflanzen = Wurzeln растенията пускат корени; itr h, s 1. нося се, движа се, вървя; плувам; ein Kahn treibt auf dem Meere лодка се носи по морето;

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > treiben


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»