Перевод: с немецкого на болгарский

с болгарского на немецкий

машина+для+надсекания+(рантовых)+стелек+в+носочной+части

 • 1 schmieren

  schmieren sw.V. hb tr.V. 1. смазвам (части на машина); 2. umg намазвам върху нещо; 3. umg pejor драскам, пиша небрежно; 4. umg pejor подкупвам, давам подкуп; itr.V. драска, не пише хубаво (писец, химикалка); umg butter aufs Brot schmieren мажа масло върху хляб; umg einen Spruch an die Wand schmieren надрасквам надпис върху стена; umg jmdm. eine schmieren зашлевявам някому плесница; umg wie geschmiert като по вода, гладко.
  * * *
  tr, itr 1. мажа, намазвам; смазвам; 2. цапам, мърся; 3. гов пиша, рисувам небрежно; 4. e-n = подкупвам нкг.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > schmieren

 • 2 teil

  Teil I. m, -e част; der erste Teil des Buches първата част от книгата; der westliche Teil des Landes западната част от страната; zum Teil отчасти; zu einem großen Teil, zum größten Teil в голяма степен. II. n, -e част, детайл от машина или апарат; das Fahrrad in seine Teile zerlegen разглобявам велосипеда на съставните му части. III. m/n, -e дял, пай, полагаема се част; sein(en) Teil des Familienvermögens bekommen получавам своя дял от семейното имущество; ich für mein(en) Teil що се отнася до мен; sich (Dat) sein(en) Teil denken имам си едно наум; dazu gehört ein gut Teil Frechheit за това се иска голяма доза нахалство.
  * * *
  der, -e 1. част; etw in zwei, drei =е teilen разделям нщ на две, три части; 2. и das = -e дял, пай; 3. юр страна;<> zum = частично, отчасти; zum groбen (guten) = в значителна степен; ich fьr mein (еn) = що се отнася до мене.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > teil

 • 3 abschlag

  Ábschlag m, Abschläge 1. начална (първа) вноска при покупка на изплащане; аванс; 2. намаление, отстъпка (на цена); 3. Sp начален удар; ein Abschlag von 5 Prozent отстъпка от 5%.
  * * *
  der, -e l. тър отстъпка; etw auf = zahlen плащам нщ на части; 2. сп удар.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > abschlag

 • 4 abstellen

  áb|stellen sw.V. hb tr.V. 1. оставям настрана; паркирам (кола); 2. свалям (товар); 3. спирам (вода, машина); изключвам (парно отопление, осветление, телевизор); 4. премахвам (недостатъци); отстранявам (повреди); 5. настройвам, нагаждам, съобразявам с нещо; das Auto im Hof abstellen паркирам, оставям колата в двора; die Werbung auf den Publikumsgeschmack abstellen съобразявам рекламата с вкуса на публиката.
  * * *
  tr 1. слагам (настрана), оставям (у някого); 2. изключвам спирам (машина, газ и пр); 3. преустановявам; 4. (auf А) нагласявам, устройвам;

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > abstellen

 • 5 abtippen

  áb|tippen sw.V. hb tr.V. преписвам на машина.
  * * *
  tr гов преписвам на пишеща машина.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > abtippen

 • 6 abzahlen

  áb|zahlen sw.V. hb tr.V. изплащам на части (разсрочено).
  * * *
  tr изплащам на части;

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > abzahlen

 • 7 an

  an I. präp (Dat), (Akk) 1. на, до, при, в (място); 2. през, на (време); 3. около, към, приблизително (+ (Akk) пред числа); 4. с помощта на, по, с (Dat); 5. върху, по, над (продължителност на заниманието); an dem/am Tisch sitzen седя на масата; sich (Akk) an den Tisch setzen сядам на масата; an der Tür до вратата; an der Decke hängen вися от тавана; ein Professor an der Universität професор в университета; Tür an Tür врата до врата; bis an die Knie reichen стига до коленете; an diesem Tag през този ден; an Ostern по Великден; an die tausend Lewa около хиляда лева; jmdn. an der Schrift erkennen познавам някого по почерка; an einem Buch arbeiten работя върху книга. II. adv: von jetzt an отсега нататък; von Anfang an от началото; München an: 12.20h пристигане в Мюнхен в 12.20 ч. III. an- продуктивна представка в немския език за образуване на глаголи с различни значения: 1. начало на действие; срв. anfaulen, anstimmen...; 2. прикрепване към нещо, срв. anbinden, anheften, anketten...; 3. слаба степен или краткотрайност на действието, срв. anbrennen, anbraten, antrinken...; 4. насоченост на действието към нещо или някого, срв. anbrüllen, anflehen, anstarren...; 5. движение нагоре, срв. anheben, ansteigen...
  * * *
  prp А D 1. за място до при, на; = e-r Universitьt studieren следвам в университет = einem Gymnasium unterrichten преподавам в гимназия; аm Leben sein жив съм; etw kommt = den Tag нщ излиза наяве; 2. за време D: на (за дни и части от ден): am

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > an

 • 8 anlassen

  án|lassen unr.V. hb tr.V. 1. запалвам (мотор); пускам в движение, включвам (машина); 2. нахоквам, ругая някого; 3. umg не събличам (палто); 4. umg не изключвам, оставям да свири (радио); umg оставям да свети (лампа); 5. umg започвам, тръгвам (добре, зле); jmdn. grob anlassen нахоквам някого, нахвърлям се грубо върху някого; umg die Ernte lässt sich gut an прибирането на реколтата започва добре.
  * * *
  * tr 1. гов не свалям (дреха); 2. лum e-n hart = нахоквам нкг; 3. пускам в движение (мотор и пр); 4. r: etw lдЯt sich gut, ьbel an нщ обещава, тръгва добре, зле.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > anlassen

 • 9 anlaufen

  án|laufen unr.V. sn itr.V. 1. запалвам се (мотор); заработвам (за машина); 2. изпотявам се (стъкло, очила); 3. добивам определен цвят; 4. започвам (работа, опит); 5. трупам се (разходи); hb tr.V. приближавам се към пристанище, насочвам се към пристанище (кораб); angelaufen kommen идвам тичешком, дотичвам; einen Motor anlaufen lassen пускам двигател в движение; vor Wut rot anlaufen зачервявам се от яд.
  * * *
  * tr: e-n Hafen влиза, спира в пристанище; itr s 1. тех задвижва се; 2. angelaufen kommen дотърчавам;3. изпотява се (стъкло, метал); 4. blau, rot = посинявам, почервенявам.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > anlaufen

 • 10 anschlag

  Ánschlag m, Anschläge 1. афиш, плакат, обява; 2. удар; 3. атентат, покушение (auf jmdn. срещу някого); 4. предварителна сметка, калкулация; 5. Tech палец, ограничител, спирачка; 6. Sp сервис; начален удар; 250 Anschläge in der Minute machen правя 250 удара в минута на пишеща машина; die Heizung bis zum Anschlag aufdrehen развивам крана на парното до ограничителя.
  * * *
  der, -e 1. удар, биене, муз удар, туше; 2. обява, афиш; 3. наметка, синджир (на плетка) 4. (auf А, gegen) покушение, прен кроеж; 5. пресмятане; изчисление; 6. сп първият удар, сервис.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > anschlag

 • 11 antreiben

  án|treiben unr.V. hb tr.V. 1. подкарвам (кон); 2. карам, заставям някого да върши нещо; 3. Tech задвижвам, привеждам в движение (машина); 4. изхвърлям (на брега); jmdn. zur Eile antreiben подканвам някого да побърза; die Mühle wird vom Wind angetrieben мелницата се движи от вятъра; das Boot wurde ans Ufer angetrieben лодката бе отнесена към брега.
  * * *
  * tr 1. подкарвам (кон, добитък); (e-n zu) карам, подтиквам, накарвам ( нкг да); 2. mex задвижвам; 3. изхвърлям на брега; itr s носи се (по водата), доплува.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > antreiben

 • 12 anzahlen

  án|zahlen sw.V. hb tr.V. плащам първата вноска (при изплащане на части); давам капаро.
  * * *
  tr предплащам.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > anzahlen

 • 13 anzahlung

  Ánzahlung f, -en първа, начална вноска (при изплащане на части); капаро.
  * * *
  die, -en задатък, предплащане;

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > anzahlung

 • 14 arbeiten

  árbeiten sw.V. hb itr.V. 1. работя, трудя се (an etw. (Dat), über etw. (Akk) над, върху, по нещо); 2. ангажирам се (für etw. (Akk) за нещо), работя за някаква кауза; 3. работи, функционира, действа (машина); tr.V. работя, изработвам; sich durch etw. (Akk) arbeiten пробивам си път през нещо, преодолявам нещо, справям се с нещо; als Lehrer arbeiten работя като учител; an einem Roman arbeiten работя върху роман; es arbeitet sich hier angenehm тук е приятно да се работи; sich (Dat) die Hände wund arbeiten разранявам си ръцете от работа; sich müde arbeiten уморявам се от работа; sich nach oben arbeiten напредвам, издигам се.
  * * *
  itr, tr работя, трудя се; sich mьdе уморявам се от работа; sich durch den Schnee = пробивам си път през снега,

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > arbeiten

 • 15 ausbau

  Ausbau m, - ten 1. Tech демонтиране (на машина); 2. Arch разширяване; преустройство, трансформация; 3. разширяване, подобряване (на пътна мрежа и др.).
  * * *
  der, -e и -ten 1.доизграждане 2. разширяване; 3. разработване; 4. mex демонтиране, изваждане.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > ausbau

 • 16 ausbauen

  aus|bauen sw.V. hb tr.V. 1. изваждам (част от машина), разглобявам, демонтирам; 2. разширявам; уголемявам, подобрявам; 3. преустроявам (zu etw. (Dat) в нещо); трансформирам; das Straßennetz ausbauen разширявам пътната мрежа; die alte Fabrik zu einem Museum ausbauen преустройвам старата фабрика в музей.
  * * *
  tr 1. доизграждам; 2. разширявам; 3. разработвам;

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > ausbauen

 • 17 auseinanderfallen

  auseinánder|fallen auseinander fallen unr.V. sn itr.V. разпада се (на отделни части).
  * * *
  * itr s разпада се;

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > auseinanderfallen

 • 18 auseinandergehen

  auseinánder|gehen auseinander gehen unr.V. sn itr.V. 1. разделяме се (за приятели); 2. разпръсквам се, разотивам се (тълпа); 3. различават се (мнения); 4. разделят се (пътища); 5. umg разпада се (на части); 6. umg напълнявам; wir gingen im besten Einvernehmen auseinander разделихме се в най-добро разбирателство; unsere Ansichten gehen auseinander възгледите ни се различават.
  * * *
  * itr s разделяме се; разотиваме се; различават се (мнения);

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > auseinandergehen

 • 19 ausfallen

  aus|fallen unr.V. sn itr.V. 1. пада, опадва (зъби); окапва (коса, пера); 2. отпада; отменя се; не се състои; 3. спира (ток), не функционира (машина); 4. отсъства (колега, състезател); 5. завършва, дава определен резултат; das Urteil fiel ungünstig aus присъдата беше неблагоприятна; die Fernsehsendung fällt aus телевизионното предаване отпада.
  * * *
  * itr s 1. изпада, окапва; 2. отпада, не се състои 3. излиза, завършва (добре, зле)

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > ausfallen

 • 20 ausruecken

  itr r 1. излизам, потеглям; 2. гов избягвам; 3. пиша по-навън от текста (на пишеща машина).

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > ausruecken


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»