Перевод: с английского на болгарский

с болгарского на английский

маша-растеряша

 • 1 cat's-paw

  {'kaetsp3:}
  1. n. човек, използван като оръдие/маша от някого
  to make a CAT'S-PAW of someone правя някого свое оръдие
  i. лек ветрец, набраздяващ водната повърхност
  * * *
  {'kaetsp3:} n 1. човек, използван като оръдие/маша от няког
  * * *
  1. i. лек ветрец, набраздяващ водната повърхност 2. n. човек, използван като оръдие/маша от някого 3. to make a cat's-paw of someone правя някого свое оръдие
  * * *
  cat's-paw[´kæts¸pɔ:] n 1. прен. оръдие (на чужди интереси), "маша"; to make a \cat's-paw of s.o. използвам някого като "маша" (като свое оръдие), карам някого да вади кестените от огъня заради мен; 2. мор. лек вятър, зефир; 3. мор. вид възел.

  English-Bulgarian dictionary > cat's-paw

 • 2 chestnut

  {'tJesriAt}
  I. 1. кестен (плод)
  CHESTNUTwood кестеново дърво (като материал)
  2. horse-chestnut
  3. червеникаво-кафяв/кестеняв цвят
  4. червеникаво-кафяв/дорест кон
  5. изпъкналост от вътрешната страна на крака на кон
  6. стар/изтъркан виц/анекдот
  II. a червеникаво-кафяв, жълтеникаво-кафяв, шатен, дорест
  * * *
  {'tJesriAt} n 1. кестен (плод)chestnutwood кестеново дърво (като(2) а червеникаво-кафяв; жълтеникаво-кафяв; шатен; дорест
  * * *
  дорест; кестеняв; кестен;
  * * *
  1. chestnutwood кестеново дърво (като материал) 2. horse-chestnut 3. i. кестен (плод) 4. ii. a червеникаво-кафяв, жълтеникаво-кафяв, шатен, дорест 5. изпъкналост от вътрешната страна на крака на кон 6. стар/изтъркан виц/анекдот 7. червеникаво-кафяв/дорест кон 8. червеникаво-кафяв/кестеняв цвят
  * * *
  chestnut[´tʃestnʌt] I. n 1. кестен (и Spanish sweet \chestnut); horse \chestnut див кестен; an old ( hoary) \chestnut изтъркана история, стар виц; to pull s.o.'s ( the) \chestnuts out of the fire вадя кестените от огъня, служа за маша на; 2. дорест кон; 3. изпъкналост над копитото на кон (от вътрешната страна); 4. стар виц; II. adj 1. кестеняв, шатен; 2. дорест.

  English-Bulgarian dictionary > chestnut

 • 3 curling-irons

  {'kə:liŋaiənz}
  n pl маша (за къдрене)
  * * *
  {'kъ:linaiъnz} n pl маша (за кьдрене).
  * * *
  n pl маша (за къдрене)
  * * *
  curling-irons, -tongs [´kə:liʃ¸aiənz, -¸tɔʃz] n маша (за навиване на коса).

  English-Bulgarian dictionary > curling-irons

 • 4 dogsbogy

  dogsbogy[´dɔgs¸bɔdi] I. n разг. човек, който върши тежката (черната) работа; черноработник; II. v върша черната работа; маша съм.

  English-Bulgarian dictionary > dogsbogy

 • 5 dummy

  {'dʌmi}
  I. 1. манекен (шивашки и пр.), бутафория, макет (и печ.), сляпа врата/прозорец, чучело, чучула (за стрелба)
  tailor's DUMMY шивашки манекен, прен. конте, франт
  2. биберон залъгалка
  3. прен. манекен, чучело, подставено/фиктивно лице, марионетка, чуждо оръдие
  4. ам. глупак, мълчаливeц, ням човек
  5. бридж мор
  to sell the DUMMY футбол финтирам
  II. 1. фалшив, неистински, подставен, фиктивен
  DUMMY boxes кутии макети
  2. учебен
  DUMMY tank учебен танк, модел/макет на танк
  DUMMY run изпробване (на машина и пр.)
  III. 1. сп. лъжа противника (при футбол)
  2. печ. макетирам (често с up)
  3. to DUMMY up мълча си, трая си
  * * *
  {'d^mi} n 1. манекен (шивашки и пр.); бутафория; макет (и печ.)(2) {'d^mi} а 1. фалшив, неистински; подставен; фиктивен; dummy box{3} {'d^mi} v 1. сп. лъжа противника (при футбол); 2. печ. маке
  * * *
  фалшив; бутафория; макет; манекен; неистински;
  * * *
  1. dummy boxes кутии макети 2. dummy run изпробване (на машина и пр.) 3. dummy tank учебен танк, модел/макет на танк 4. i. манекен (шивашки и пр.), бутафория, макет (и печ.), сляпа врата/прозорец, чучело, чучула (за стрелба) 5. ii. фалшив, неистински, подставен, фиктивен 6. iii. сп. лъжа противника (при футбол) 7. tailor's dummy шивашки манекен, прен. конте, франт 8. to dummy up мълча си, трая си 9. to sell the dummy футбол финтирам 10. ам. глупак, мълчаливeц, ням човек 11. биберон залъгалка 12. бридж мор 13. печ. макетирам (често с up) 14. прен. манекен, чучело, подставено/фиктивно лице, марионетка, чуждо оръдие 15. учебен
  * * *
  dummy[´dʌmi] I. n 1. манекен (шивашки, фризьорски и пр.); бутафория, макет, нещо, което имитира друго, но не е истинско (врата, прозорец и пр.); сляпа врата (прозорец); чучело (за стрелба); tailor's \dummy шивашки манекен; прен. конте, франт; 2. залъгалка, гумено биберонче; 3. прен. манекен, чучело; подставено (фиктивно) лице; марионетка, чуждо оръжие, "маша"; 4. глупак; 5. карти мор; \dummy whist вист, който се играе от трима души; double \dummy вист, който се играе от двама души с карти за четирима; 6. тех. празен ход; 7. сп. финт, подвеждащ ход; to sell (s.o.) a \dummy изигравам (подвеждам) противников играч, правя финт; to chuck a \dummy изгубвам съзнание; to spit ( out) the \dummy държа се детински, вдетинявам се, глезя се; II. adj 1. фалшив, неистински, лъжлив; подставен (фиктивен); \dummy buyer подставен купувач; 2. attr учебен, служещ като модел; a \dummy cartridge учебен патрон; 3. временен; 4. тех. празен (за ход); III. v сп. лъжа противника, финтирам (при футбол).

  English-Bulgarian dictionary > dummy

 • 6 fire-irons

  {'faiər,aiənz}
  n pl прибори за камина (ръжен, маша, лопата)
  * * *
  {'faiъr,aiъnz} n pl прибори за камина (рьжен, маша, лопата
  * * *
  n pl прибори за камина (ръжен, маша, лопата)
  * * *
  fire-irons[´faiər¸aiənz] n pl прибори за камина (ръжен, маша, лопата).

  English-Bulgarian dictionary > fire-irons

 • 7 henchman

  {'hentʃmən}
  1. ист. оръженосец, копиеносец
  2. привърженик, поддръжник, последовател, довереник, вярно лице, пол. подмазвач, подлизурко
  3. ам. гангстер
  * * *
  {'hentshmъn} (pl -men) n 1. ист. оръженосец, копиеносец; 2. п
  * * *
  оръженосец; привърженик; копиеносец;
  * * *
  1. ам. гангстер 2. ист. оръженосец, копиеносец 3. привърженик, поддръжник, последовател, довереник, вярно лице, пол. подмазвач, подлизурко
  * * *
  henchman[´hentʃmən] (pl - men) n 1. привърженик, поддръжник, последовател; довереник, вярно лице; 2. полит. мазник, подмазвач, подлизурко, прен. хамелеон; презр. помощник, помагач, "маша"; 3. ист. оръженосец, копиеносец.

  English-Bulgarian dictionary > henchman

 • 8 instrument

  {'instrumənt}
  I. 1. инструмент (и муз.), оръдие, сечиво, инструмент, уред, прибор, апарат
  INSTRUMENT board тех. разпределителна/приборна драка
  INSTRUMENT panel пулт за управление
  INSTRUMENT flying ав. сляпо летене
  2. прен. оръдие, средство, разг. маша
  to be the INSTRUMENT of someone's death причина съм за смъртта ка някого
  3. юр. документ, акт, грамота
  ratification INSTRUMENTs ратификационни документи
  II. 1. осъществявам (на практика), провеждам
  2. муз. оркестрирам, инструментирам
  * * *
  {'instrumъnt} n 1. инструмент (и муз.), оръдие, сечиво; ин(2) {,instru'mъnt} v 1. осъществявам (на практика), провеж
  * * *
  средствo; уред; оркестрирам; оръдие; прибор; апарат; документ; инструментирам; инструментален;
  * * *
  1. i. инструмент (и муз.), оръдие, сечиво, инструмент, уред, прибор, апарат 2. ii. осъществявам (на практика), провеждам 3. instrument board тех. разпределителна/приборна драка 4. instrument flying ав. сляпо летене 5. instrument panel пулт за управление 6. ratification instruments ратификационни документи 7. to be the instrument of someone's death причина съм за смъртта ка някого 8. муз. оркестрирам, инструментирам 9. прен. оръдие, средство, разг. маша 10. юр. документ, акт, грамота
  * * *
  instrument[´instrəmənt] I. n 1. инструмент, оръдие, сечиво; инструмент, уред, прибор, апарат; \instrument board контролно табло; пулт за управление; \instrument flying ав. сляпо летене; \instrument landing сляпо кацане; wind ( string) \instruments муз. духови (струнни) инструменти; 2. прен. оръдие, средство, разг. маша; the government through its \instruments правителството чрез своите органи; to be the \instrument of a person's death причина съм за смъртта на някого; 3. юрид. документ, акт, договор, инструмент; ratification \instrument ратификационни грамоти (инструменти); \instrument of surrender акт за капитулация; II.[instru´ment] v 1. осъществявам (на практика), провеждам; 2. муз. оркестрирам, инструментирам.

  English-Bulgarian dictionary > instrument

 • 9 marcel

  {ma:'sel}
  I. n къдрене на маша
  II. v (-ll-) къдря на маша
  to have one's hair MARCELled/MARCEL-waved къдря се/къдрят ме на маша
  * * *
  {ma:'sel} n къдрене на маша.(2) {ma:'sel} v (-ll-) къдря на маша; to have o.'s hair marcelled/
  * * *
  къдрене;
  * * *
  1. i. n къдрене на маша 2. ii. v (-ll-) къдря на маша 3. to have one's hair marcelled/marcel-waved къдря се/къдрят ме на маша
  * * *
  marcel ( wave) [ma:´sel(weiv)] I. n къдрене с маша; to have o.'s hair \marcel-waved къдрят ми косата с маша; II. v (- ll-) къдря с маша; to have o.'s hair \marcelled къдря се (къдрят ме) с маша.

  English-Bulgarian dictionary > marcel

 • 10 organ-grinder

  {'ɔ:gən,graində}
  n латернаджия
  * * *
  {'ъ:gъn,graindъ} n латернаджия.
  * * *
  n латернаджия
  * * *
  organ-grinder[´ɔ:gən¸graində] n латернаджия; the \organ-grinder' s monkey прен. "маша" на влиятелен човек.

  English-Bulgarian dictionary > organ-grinder

 • 11 tong

  {tɔŋ}
  n китайска тайна организация, китайска гилда/дружество
  * * *
  {tъn} n китайска тайна организация; китайска гилда/дружество.
  * * *
  n китайска тайна организация, китайска гилда/дружество
  * * *
  tong[tɔʃ] I. n тайно дружество в Китай; II. tong v придавам форма на косата с маша.

  English-Bulgarian dictionary > tong

 • 12 tongs

  {təŋz}
  1. маша
  2. щипци (за захар и пр.)
  3. клещи
  * * *
  {tъnz} n pl често a pair of tongss 1. маша; 2. щипци (за захар и пр
  * * *
  щипци; клещи; маша;
  * * *
  1. клещи 2. маша 3. щипци (за захар и пр.)
  * * *
  tongs[tɔʃz] pl маша, разг. дилаф; щипци, щипка; клещи; sugar \tongs щипци (щипка) за захар.

  English-Bulgarian dictionary > tongs

 • 13 tool

  {tu:l}
  I. 1. инструмент, сечиво, прен. средство
  2. тех. нож, струг
  3. инструмент за вдълбаване на орнаменти върху кожена подвързия
  4. мотив, вдълбан в кожена подвързия
  5. прен. оръдие, играчка, маша
  II. 1. работя с инструмент
  2. дялам (камък), обработвам (метал с нож)
  3. правя орнаменти по кожена и пр. подвързия
  4. разг. возя (се) бавно с кола (и с along)
  5. to TOOL up съоръжавам с инструментални машини (цех и пр.)
  * * *
  {tu:l} n 1. инструмент, сечиво; прен. средство; 2. тех. нож; стр(2) {tu:l} v 1. работя с инструмент; 2. дялам (камьк); обработва
  * * *
  струг; одялвам; оръдие; нож;
  * * *
  1. i. инструмент, сечиво, прен. средство 2. ii. работя с инструмент 3. to tool up съоръжавам с инструментални машини (цех и пр.) 4. дялам (камък), обработвам (метал с нож) 5. инструмент за вдълбаване на орнаменти върху кожена подвързия 6. мотив, вдълбан в кожена подвързия 7. правя орнаменти по кожена и пр. подвързия 8. прен. оръдие, играчка, маша 9. разг. возя (се) бавно с кола (и с along) 10. тех. нож, струг
  * * *
  tool [tu:l] I. n 1. инструмент, сечиво; a bad workman always finds fault ( quarrels) with his \tools на лошия майстор все инструментите са му криви; ( to lay) down \tools спирам работа (за да протестирам, в знак на протест); to jest ( play) with edges \tools прен. играя си с огъня; 2. тех. нож; струг; 3. инструмент за вдълбаване на орнаменти върху кожена подвързия; 4. мотив, вдълбан в кожена подвързия; 5. прен. оръдие; играчка; маша; to make a \tool of s.o. правя някого свое оръдие; 6. тех. работна машина, металообработваща машина; 7. приспособление; 8. sl оръжие, пушка, пистолет; 9. sl грубо пенис; II. v 1. одялвам ( камък); обработвам (метал с нож); украсявам (кожена и др. подвързия); 2. разг. закарвам с кола; карам кола; возя се с кола (обикн. бавно) (и с along); 3. настройвам машина; монтирам инструмент на металообработваща машина; \tool up оборудвам, обзавеждам, книж. съоръжавам.

  English-Bulgarian dictionary > tool

 • 14 curling-pins

  {'kə:liŋpinz}
  n pl маша (за къдрене)
  * * *
  {'kъ:linpinz} n pl маша (за кьдрене).
  * * *
  n pl маша (за къдрене)

  English-Bulgarian dictionary > curling-pins

 • 15 hatchet man

  {'hætʃitmæn}
  1. n ам. разг. платен убиец, терорист
  2. безскрупулен журналист, който пише по поръчка
  3. прен. маша
  * * *
  {'hatshitman} n ам. разг. 1. платен убиец; терорист; 2. бе
  * * *
  1. n ам. разг. платен убиец, терорист 2. безскрупулен журналист, който пише по поръчка 3. прен. маша

  English-Bulgarian dictionary > hatchet man

См. также в других словарях:

 • Маша-растеряша — ж. Сказочный персонаж. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

 • Маша-растеряша — (детское) 1) о ч ке, к рый потерял что л.; 2) дразнилка Маши, Марии …   Живая речь. Словарь разговорных выражений

 • Маша-растеряша — М аша растер яша, М аши растер яши …   Русский орфографический словарь

 • МАША-ПРОСТОКВАША — дразн., детск. Мария, Маша. Маша растеряша присл. Человек, который нечто потерял. МГУ аббрев. перед.: Московский Государственный Университет. Мама Где Устроит (на учебу, на работу) Медленно, но верно присл. Не спеша, постепенно …   Толковый словарь современных разговорных фразеологизмов и присловий

 • Алексеенко, Борис Васильевич — род. 18 авг. 1929 в Краснодаре. Композитор. В 1958 окончил Киевскую конс. по кл. композиции К. Ф. Данькевича. В 1958 1959 худож. рук. Тернопольской обл. филармонии, в 1959 1962 преподаватель теоретич. предметов Тернопольского муз. училища. В 1962 …   Большая биографическая энциклопедия

 • Воронкова, Любовь Фёдоровна — «» Любовь Воронкова Дата рождения: 17 сентября 1906(1906 09 17) Место рождения: Москва Дата смерти: 20 января 1976(1976 01 20) (69 лет) …   Википедия

 • Воронкова — Воронкова, Любовь Фёдоровна Любовь Воронкова Дата рождения: 1906 Дата смерти: 1976 Гражданство: СССР Род деятельности: писатель Жанр: исторический роман …   Википедия

 • Воронкова Любовь — Любовь Воронкова Дата рождения: 1906 Дата смерти: 1976 Гражданство: СССР Род деятельности: писатель Жанр: исторический роман Произведения на сайте Lib …   Википедия

 • Воронкова Любовь Федоровна — Любовь Воронкова Дата рождения: 1906 Дата смерти: 1976 Гражданство: СССР Род деятельности: писатель Жанр: исторический роман Произведения на сайте Lib …   Википедия

 • Воронкова Л. — Любовь Воронкова Дата рождения: 1906 Дата смерти: 1976 Гражданство: СССР Род деятельности: писатель Жанр: исторический роман Произведения на сайте Lib …   Википедия

 • Воронкова, Любовь — Любовь Воронкова Дата рождения: 1906 Дата смерти: 1976 Гражданство: СССР Род деятельности: писатель Жанр: исторический роман Произведения на сайте Lib …   Википедия

Книги

 • Маша-растеряша, Воронкова Любовь Федоровна. Безалаберная Маша целое утро потратила на поиски своей одежды. Она мечется по квартире, а кошечка, воробьи и петушок в роли резонёров комментируют происходящее. Девочка находит чулки в… Подробнее  Купить за 272 руб
 • Маша-растеряша, Л. Воронкова. В этой книжке для малышей рассказывается о смешной девочке Маше, которая не убирала свои вещи на место. И что из этого вышло. Для дошкольного возраста… Подробнее  Купить за 215 руб
 • Маша-растеряша, Воронкова Любовь Федоровна. Имя маленькой героини этой книжки давно стало нарицательным. Кто не слышал в детстве от мамы ласкового "Эх ты, Маша-растеряша!"и назидательного" Надо вещи убирать, не придётся их искать!".… Подробнее  Купить за 189 руб
Другие книги по запросу «маша-растеряша» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»