Перевод: с русского на все языки

маркалар мен пошта төлемінің басқа да белгілерін жинақтаушылық

 • 1 филателия

  Русско-казахский экономический словарь > филателия

 • 2 денежная масса

  Русско-казахский экономический словарь > денежная масса

 • 3 этикетка

  заттаңба, құлақша қағаз (тауармен қоса жүретін затбелгі, онда тауардың атауы, бағасы, басқа да белгілері көрсетіледі)

  Русско-казахский экономический словарь > этикетка

 • 4 бас

  1. м
  бас
  иң ҡалын ирҙәр тауышы
  2. м
  бас
  шундай тауыш менән йырлаусы
  3. м
  бас
  түбән регистрҙағы ҡыллы йәки тынлы музыка ҡоралы

  Русско-башкирский словарь > бас

 • 5 Лизинговые операции

  Лизинг означает форму долгосрочной аренды, связанную с передачей в пользование имущества (т.е. предмета, объекта) для предпринимательской деятельности. Лизинг – это единый комплекс трех одновременно совершаемых операций: аренды, кредитования и материально-технического снабжения.

  Лизинг кәсіпкерлік қызмет үшін мүлікті (яғни затты, объектіні) пайдалануға берумен байланысты ұзақ мерзімді жалгерлік нысаны дегенді білдіреді. Лизинг – бір мезгілде жасалатын үш операцияның: жалға алудың, несие берудің және материалдық-техникалық жабдықтаудың бірыңғай кешені.

  Предметом лизинга могут быть любые непотребляемые вещи, которые могут быть использованы для предпринимательской деятельности, за исключением имущества, запрещенного для свободного обращения, а также земельных участков и природных объектов.

  Еркін айналысқа түсуіне тыйым салынған мүліктен, сондай-ақ жер телімдері мен табиғи объектілерден басқа кәсіпкерлік қызмет үшін пайдаланылуы мүмкін кез келген тұтынылмайтын заттар лизинг заты бола алады.

  В лизинговой сделке участвуют:

  Лизингілік мәмілеге:

  - лизингодатель;

  - лизинг беруші;

  - лизингополучатель;

  - лизинг алушы;

  - продавец предмета лизинга.

  - лизинг затын сатушы қатысады.

  Лизингодатель представляет собой хозяйствующий субъект (лизинговая компания, банк и т.д.) или индивидуального предпринимателя, осуществляющего лизинговую деятельность, т.е. передачу по договору в лизинг специально приобретенного для этого имущества. Иначе говоря, лизингодатель – это арендодатель данного имущества. Лизингодатель по договору лизинга обязуется приобрести в собственность указанное лизингополучателем имущество у определенного продавца и предоставить лизингополучателю это имущество за плату во временное владение и пользование для предпринимательских целей.

  Лизинг беруші – лизингілік қызметті жүзеге асырушы, яғни лизинг үшін арнайы сатып алынған мүлікті шарт бойынша лизингіге беруші шаруашылық жүргізуші субъект (лизингілік компания, банк, т.б.). Басқаша айтқанда, лизинг беруші – осы мүлікті жалға беруші. Лизинг беруші лизинг шарты бойынша лизинг алушы көрсеткен мүлікті белгілі бір сатып алушыдан меншігіне сатып алуға және бұл мүлікті лизинг алушыға ақы үшін кәсіпкерлік мақсатта уақытша иеленуге және пайдалануға міндеттенеді.

  Лизингополучатель – это гражданин или хозяйствующий субъект, получающий имущество в пользование по договору лизинга. Иначе говоря, лизингодатель – это арендатор.

  Лизинг алушы – мүлікті лизинг шарты бойынша пайдалануға алушы азамат, шаруашылық жүргізуші субъект. Басқаша айтқанда, лизинг алушы – жалгер (жалға алушы).

  Продавец лизингового имущества – хозяйствующий субъект – изготовитель машин и оборудования, а также другой хозяйствующий субъект или гражданин, продающий имущество, являющееся предметом лизинга.

  Лизингілік мүлікті сатушы – шаруашылық жүргізуші субъект – машиналар мен жабдықтарды дайындаушы, сондай-ақ лизинг заты болып табылатын мүлікті сатушы басқа бір шаруашылық жүргізуші субъект немесе азамат.

  Договор лизинга заключается в письменной форме. В названии договора лизинга определяются его форма, тип и вид.

  Лизинг шарты жазбаша нысанда жасалады. Лизинг шартының атауында оның нысаны, тұрпаты және түрі айқындалады.

  Договор лизинга содержит следующие существенные положения:

  Лизинг шартында мынадай елеулі ережелер болады:

  - точное описание предмета лизинга;

  - лизинг затының дәл сипаттамасы;

  - объем передаваемых прав собственности;

  - берілетін меншік құқықтарының көлемі;

  - наименование места и указание порядка передачи предмета лизинга;

  - лизинг затын табыстайтын жердің атауы және табыстау тәртібін көрсету;

  - указание срока действия договора лизинга;

  - лизинг шартының қолданылу мерзімін көрсету;

  - порядок балансового учета предмета лизинга;

  - лизинг затын теңгерімдік есепке алу тәртібі;

  - порядок содержания и ремонта предмета лизинга;

  - лизинг затын ұстау және жөндеу тәртібі;

  - перечень дополнительных услуг, предоставленных лизингодателем на основании договора комплексного лизинга;

  - лизинг беруші кешенді лизинг шартының негізінде көрсететін қосымша қызметтер тізбесі;

  - указание общей суммы договора лизинга и размер вознаграждения лизингодателя;

  - лизинг шартының жалпы сомасын көрсету және лизинг берушіге төленетін сыйақысының мөлшері;

  - порядок расчетов (график платежей);

  - есеп айырысу тәртібі (төлем төлеу кестесі);

  - определение обязательства лизингодателя или лизингополучателя застраховать предмет лизинга от связанных с договором лизинга рисков, если иное не предусмотрено договором.

  - егер шартта өзге жәйіт көзделмесе, лизинг берушінің немесе лизинг алушының лизинг затын лизинг шартымен байланысты қатерлерден сақтандыру міндеттемесін айқындау.

  Лизингодатель по договору лизинга обязуется:

  Лизинг беруші лизинг шарт бойынша:

  - в случае осуществления финансового или смешанного лизинга приобрести у определенного продавца (поставщика) в собственность определенное имущество для его передачи за определенную плату или передать ранее приобретенное имущество на определенный срок, на определенных условиях в качестве предмета лизинга лизингополучателю;

  - қаржы немесе аралас лизингіні жүзеге асырған жағдайда лизинг алушыға белгілі бір мүлікті белгілі бір ақыға табыстау үшін белгілі бір сатушыдан (жеткізушіден) өз меншігіне сатып алуға немесе бұрын сатып алынған мүлікті белгілі бір мерзімге белгілі бір шарттар негізінде лизинг заты ретінде табыстауға;

  - выполнить другие обязательства, вытекающие из содержания договора лизинга.

  - лизинг шартының мазмұнынан туындайтын басқа да міндеттерді орындауға міндеттенеді.

  Лизингополучатель обязуется:

  Лизинг алушы:

  - принять предмет лизинга в порядке, предусмотренном договором лизинга;

  - лизинг беру шартында көзделген тәртіппен лизинг затын беруге;

  - возместить лизингодателю его инвестиционные затраты и выплатить ему вознаграждение;

  - лизинг берушіге оның инвестициялық шығынын өтеуге, оған сыйақы төлеуге;

  - по окончании действия договора лизинга возвратить предмет лизинга, если иное не предусмотрено договором лизинга, или приобрести предмет лизинга в собственность на основании договора купли-продажи;

  - лизинг шартының күші біткеннен кейін, егер шартта басқа жәйіт көзделмесе, лизинг затын қайтарып беруге немесе лизинг затын сатып алу-сату шарты негізінде меншігіне сатып алуға;

  - выполнить другие обязательства, вытекающие из содержания договора лизинга.

  - шарт мазмұнынан туындайтын басқа да міндеттемелерді орындауға міндеттенеді.

  Лизинг можно классифицировать следующим образом:

  Лизингіні былайша жіктеуге болады:

  - по форме;

  - нысаны бойынша;

  - по типу;

  - тұрпаты бойынша;

  - по виду.

  - түрі бойынша.

  По форме лизинг подразделяется на внутренний и международный лизинги. Во внутреннем лизинге лизингодатель, лизингополучатель и продавец являются резидентами Казахстана. При международном лизинге лизингодатель или лизингполучатель являются нерезидентами Казахстана.

  Нысаны бойынша лизинг ішкі және халықаралық лизингілерге бөлінеді. Ішкі лизингіде лизинг алушы, лизинг беруші және сатушы Қазақстанның резиденттері болып табылады. Халықаралық лизингіде лизинг беруші немесе лизинг алушы Қазақстанның бейрезиденттері болып табылады.

  По типам лизинг подразделяется на долгосрочный (до 3 лет), среднесрочный (от 1,5 до 3 лет) и краткосрочный.

  Тұрпаты бойынша лизинг ұзақ мерзімді (3 жылға дейін), орта мерзімді (1,5 жылдан 3 жылға дейін) және қысқа мерзімді болып бөлінеді.

  По видам лизинг подразделяется на финансовый и оперативный.

  Түрлері бойынша лизинг қаржылық және оперативтік лизингілерге бөлінеді.

  Финансовый лизинг – это вид лизинга, при котором лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанное лизингополучателем имущество у определенного продавца и передать лизингополучателю данное имущество в качестве предмета лизинга за определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях во временное владение и в пользование.

  Қаржылық лизинг – лизинг беруші лизинг алушы көрсеткен мүлікті белгілі бір сатып алушыдан меншігіне сатып алуға және осы мүлікті лизинг заты ретінде белгілі бір ақы үшін, белгілі бір мерзімге және белгілі бір шарттар негізінде уақытша иеленуге және пайдалануға беруге міндеттенетін лизинг түрі.

  Оперативный лизинг – это вид лизинга, при котором лизингодатель закупает имущество на свой риск, а после передает его лизингополучателю в качестве предмета лизинга за определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях во временное владение и в пользование.

  Оперативтік лизинг – лизинг беруші тәуекелді өз мойнына алып мүлікті сатып алатын, кейіннен оны белгілі бір ақы үшін лизинг заты ретінде белгілі бір мерзімге және белгілі бір шарттар негізінде лизинг алушыға уақытша иеленуге және пайдалануға беретін лизинг түрі.

  Срок лизинга по продолжительности равен сроку полной амортизации предмета лизинга или превышает его. По окончании срока действия договора лизинга предмет лизинга переходит в собственность лизингополучателя. Срок лизинга устанавливается по договору.

  Лизингінің мерзімі ұзақтығы жағынан лизинг затының толық тозымпұлына (амортизациясына) тең не одан асып түседі. Лизинг шартының қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін лизинг заты лизинг алушының меншігіне өтеді. Лизинг мерзімі шарт бойынша белгіленеді.

  Расчет по лизинговым платежам производится тремя методами:

  Лизингілік төлемдер бойынша айырысуды үш әдіспен жүргізіледі:

  - с фиксированной суммой оплаты;

  - ақы төлеудің тиянақталған сомасымен төлеу;

  - с авансом;

  - аванспен төлеу;

  - методом минимальных платежей.

  - ең төмен төлемдермен төлеу әдісімен.

  Лизинговая сделка может включать в себя оказание дополнительных услуг:

  Онда мынадай қосымша қызметтер көрсету қамтылуы мүмкін:

  - приобретение прав на интеллектуальную собственность (ноу-хау, лицензионных прав, прав на товарные знаки, марки и др.);

  - зияткерлік меншікке құқықты (ноу-хауды, лицензиялық құқықтарды, тауар белгілеріне, маркаларға құқықтарды, т.б.) сатып алу;

  - осуществление шеф-монтажных работ;

  - құрастыру жұмыстарын жүзеге асыру;

  - послегарантийное обслуживание, ремонт и др.

  - кейінгі кепілдікті қызметтер көрсету және жөндеу, т.б.

  Лизинг позволяет хозяйствующему субъекту получить основные фонды и начать их эксплуатацию, не отвлекая деньги из оборота.

  Лизинг шаруашылық жүргізуші субъектінің негізгі қорларды алуына және ақшаны айналымнан алмастан оларды пайдалануына мүмкіндік береді.

  Банк может предложить своему клиенту обрести оборудование с помощью лизингового соглашения, по которому банк покупает оборудование и сдает в аренду клиенту.

  Банк өз клиентіне лизингі-лік келісім арқылы жабдық сатып алуды ұсына алады, бұл келісім бойынша банк жабдықты сатып алып, клиентке жалға береді.

  Какие условия должен выполнить клиент для заключения лизингового договора.

  В соответствии с заключенным договором клиент должен вносить лизинговые платежи, которые в конечном счете полностью покрывают стоимость купленного банком и сданного в аренду оборудования.

  Жасасқан шартқа сәйкес клиент лизингілік төлемдер төлеуге тиіс, бұл төлемдер, сайып келгенде, банкінің сатып алып, жалға берген жабдығының құнын толық жабады.

  Русско-казахский экономический словарь > Лизинговые операции

 • 6 организация безналичных расчетов

  В отличие от наличного денежного оборота сущность безналичного денежного оборота состоит в том, что платежи производятся путем перечисления денег со счета плательщика на счет получателя в учреждениях коммерческих банков. Расчеты между предприятиями осуществляются, как правило, в безналичном порядке. Таким образом, безналичные расчеты – это денежные расчеты, при которых платежи осуществляются без участия наличных денег путем перечисления денежных средств со счета плательщика на счет получателя.

  Нақты (қолма-қол) ақша айналымынан өзгеше түрде қолма-қол ақшасыз айналымның мәні мынада: төлем төлемшінің шотынан коммерциялық банкілердің мекемелеріндегі алушының шотына ақша аудару жолымен төленеді. Кәсіпорындар арасында, әдетте, қолма-қол ақшасыз тәртіппен есеп айырысады. Сөйтіп қолма-қол ақшасыз есеп айырысу – ақшалай есеп айырысу, мұнда төлемдер қолма-қол ақшаның қатысуынсыз ақшалай қаражатты төлемшінің шотынан алушының шотына аудару жолымен төленеді.

  Қолма-қол ақшасыз есеп айырысу қандай шарттарды сақтағанда жүзеге асырылады?

  Безналичные расчеты осуществляются при соблюдении следующих условий:

  Қолма-қол ақшасыз есеп айырысу мына шарттар сақталғанда жүзеге асырылады:

  - плательщик имеет право отказаться от уплаты предъявленного документа полностью или частично в случаях, предусмотренных законом или договором;

  - төлемшінің ұсынылған құжатты заңда немесе шартта көзделген реттерде толық немесе ішінара төлеуден бас тартуға құқығы бар;

  - без согласия плательщика или его поручения списание средств со счетов, как правило, не допускается;

  - төлемшінің келісімі және оның тапсырмасы болмайынша шоттардан қаражатты есептен шығаруға, әдетте, рұқсат етілмейді;

  - платежи осуществляются из собственных средств плательщика, а в отдельных случаях – за счет кредита банка и прочих привлеченных средств;

  - төлемдер төлемшінің меншікті қаражатынан, ал кейбір реттерде банк несиесі және өзгедей тартылған қаражат есебінен төленеді;

  - средства на счета получателя зачисляются лишь после их списания со счета плательщика;

  - қаражат алушының шотына тек төлемшінің шотынан шығарылғаннан кейін ғана есепке алынады;

  - плательщик выполняет правила документооборота, разработанные Нацбанком и определяющие движение денег и денежных документов.

  - төлемші Ұлттық банк әзірлеген және ақша мен ақша құжатының қозғалысын айқындайтын құжат айналымы ережелерін орындайды.

  Допускается ли при безналичных расчетах использование платежных поручений, чеков, аккредитивов, инкассо?

  Қолма-қол ақшасыз есеп айырысу кезінде төлем тапсырмаларын, чектерді, аккредитивтерді, инкассоны пайдалануға рұқсат етіле ме?

  Да, допускается. Вместе с тем банки, в соответствии с заключенными договорами, вправе принимать платежные требования.

  Ия, рұқсат етіледі. Сонымен бірге банкілер жасасылған шарттарға сәйкес төлем талабын қабылдауға құқылы.

  Банкілерге өсімпұл есептеу және өндіріп алу үшін жауапкершілік жүктеле ме?

  Нет, не несут ответственность, поскольку установлено, что при несвоевременной оплате поставленной продукции покупатель (плательщик) уплачивает пеню в порядке, предусмотренном в договоре между поставщиком и получателем (плательщиком).

  Жоқ, жауапкершілік жүктелмейді, өйткені жеткізілген өнімнің ақысы уақытылы төленбегенде жеткізуші мен алушы (төлемші) арасында жасасылған шартта көзделген тәртіппен сатып алушы (төлемші) өсімпұл төлейтін болып белгіленген.

  Все безналичные расчеты производятся через банк на основании расчетных документов, которые предоставляют оформленные в соответствии с установленными стандартами распоряжения предприятия (владельца счета) на перечисление средств.

  Қолма-қол ақшасыз есеп айырысудың бәрі банк арқылы кәсіпорынның (шот иесінің) қаражат аударуға билігінің белгіленген стандарттарына сәйкес ресімделген есеп айырысу құжаттарының негізінде жүргізіледі.

  Расчетные документы должны содержать следующие реквизиты:

  Есеп айырысу құжаттарында мынадай деректемелер болуға тиіс:

  - наименование расчетного документа;

  - есеп айырысу құжатының атауы;

  - номер документа, число, месяц, год его выписки;

  - құжаттың нөмірі, оның көшірмесі жасалған күн, ай, жыл;

  - наименование банка, его РНН (регистрационный номер налогоплательщика);

  - банкінің атауы, оның СТТН-і (салық төлеушінің тіркеу нөмірі);

  - наименование плательщика, его РНН, номер его счета в банке;

  - төлемшінің атауы, оның СТТН-і, оның банкідегі шотының нөмірі;

  - наименование получателя средств, номер его счета в банке;

  - қаражат алушының атауы, оның банкідегі шотының нөмірі;

  - наименование банка получателя, его РНН;

  - алушы банкісінің атауы, оның СТТН-і;

  - номер счета получателя средств, его РНН;

  - қаражат алушы шотының нөмірі, оның СТТН-і;

  - назначение платежа (в чеке не указывается), которое может быть указано как текстовым наименованием, так и кодовым обозначением;

  - мәтіндік атаумен де, кодтық таңбаланумен де көрсетілуі мүмкін төлемнің міндет-мақсаты (чекте көрсетілмейді);

  - сумма платежа, обозначенная цифрами и прописью;

  - цифрмен және жазбаша таңбаланған төлем сомасы;

  - подписи и оттиск печати.

  - қойылған қолдар мен басылған мөр бедері.

  Как быть, если платежи производятся предпринимателем без образования юридического лица?

  Егер төлемді заңды тұлға құрмаған кәсіпкер төлесе, қалай болмақ?

  Если платежи производятся предпринимателем без образования юридического лица, банк принимает расчетные документы при наличии одной подписи и при отсутствии оттиска печати.

  Егер төлемді заңды тұлға құрмаған кәсіпкер төлесе, банк есеп айырысу құжаттарын, қойылған бір қол болса болды, басылған мөр бедері жоқтығына қарамай қабылдай береді.

  На основании какого документа производится списание средств со счета плательщика?

  Төлемшінің шотынан қара-жат қандай құжаттардың негізінде есептен шығарылады?

  Списание средств со счета плательщика производится только на основании первого экземпляра расчетного документа.

  Төлемшінің шотынан қаражат тек есеп айырысу құжатының бірінші данасы негізінде ғана есептен шығарады.

  Чем руководствуется банк при установлении очередности списания денежных средств со счета?

  Банк шоттан ақшалай қаражатты есептен шығару кезектілігін белгілеу кезінде нені басшылыққа алады?

  В процессе осуществления расчетных операций банк обязан соблюдать установленную законодательством очередность платежей. При недостаточности денежных средств на счете для удовлетворения всех предъявленных требований списание осуществляется в очередности, предусмотренной ст. 742 Гражданского Кодекса РК "Очередность изъятия денег клиента"

  Есеп айырысу операцияларын жүзеге асыру барысында банк төлем төлеудің заңнамада белгіленген кезектілігін сақтауға міндетті. Шотта ақшалай қаражат жетіспегенде барлық ұсынылған талаптарды қанағаттандыру үшін ҚР Азаматтық кодексінің "Клиенттің ақшасын алу кезектілігі" деген 742-бабында көзделген кезектілікпен есептен шығарылады.

  Как рассматриваются взаимные претензии по расчетам между плательщиком и получателем средств?

  Төлемші мен қаражатты алушы арасындағы есеп айырысу жөніндегі өзара шағым-талаптар қалай қаралады?

  Они рассматриваются сторонами без участия кредитных организаций, т.е. банков через суд.

  Оларды тараптар несие ұйымдарының, яғни банкілердің қатысуынсыз сот арқылы қарайды.

  Я хотел бы открыть счет в вашем банке.

  Мен сіздің банкіде шот ашқым келеді.

  В нашем банке вы можете открыть:

  Біздің банкіде сіз:

  - текущий счет в тенге;

  - теңгемен ағымдағы шот;

  - текущий счет в иностранной валюте;

  - шетел валютасымен ағымдағы шот;

  - транзитный счет;

  - транзиттік шот;

  - депозитный счет;

  - депозиттік шот;

  - карточный счет.

  - карточкалық шот аша аласыз.

  Я хотел бы перечислить деньги на другой счет.

  Мен басқа шотқа ақша аударғым келеді.

  Оформите, пожалуйста, платежный документ (поручение).

  Төлем құжатын (тапсырмасын) ресімдеңізші.

  Да, документ заполнен верно. Но на вашем счете нет требуемой суммы.

  Ия, құжат дұрыс толтырылыпты. Бірақ сіздің шотта талап етіліп отырған сома жоқ қой.

  Вам придется переоформить платежное поручение. Вы можете перечислить сумму в пределах двадцати пяти тысяч тенге.

  Сіздің төлем тапсырмасын қайта ресімдеуіңізге тура келеді. Сіз жиырма бес мың теңге шегіндегі соманы аудара аласыз.

  Вы можете снять со счета сто тысяч тенге.

  Спасибо.

  Рахмет.

  Всегда к вашим услугам.

  Сізге әрқашан да қызмет етуге дайынбыз.

  Пожалуйста, подтвердите получение нашего поручения с обратной почтой.

  Біздің поштамен кері қайтарылатын тапсырмамызды алғаныңызды қуаттаңызшы.

  Подтверждаем получение вашего платежного поручения.

  Сіздің төлем тапсырмаңыздың алынғанын қуаттаймыз.

  Пожалуйста, подтвердите получение наших документов.

  Біздің құжаттарымызды алғаныңызды қуаттаңызшы.

  Наш банк подтверждает получение ваших документов.

  Біздің банк сіздің құжаттарыңыздың алынғанын қуаттайды.

  Пожалуйста, подтвердите ваше авиапочтовое поручение ключевым телексом.

  Сіздің авиапошталық тапсырмаңызды негізгі телекспен қуаттай қойыңызшы.

  Подтверждаем получение вашего дебет-авизо от 14 мая 2007 г.

  Сіздің 2007 ж. 14 мамырдағы дебет-авизоңыздың алынғанын қуаттаймыз.

  Мы подтвердили свой платеж 15 апреля.

  Біз 15 сәуірдегі өз төлемдерімізді қуаттадық.

  Мы получили их извещение 10 июня.

  Біз олардың хабарламасын 10 маусымда алдық.

  Мы дебетовали ваш счет 27 марта.

  Біз сіздің шотты 27 наурызда дебеттедік.

  Мы возвращаем ваше поручение неоплаченным.

  Біз сіздің тапсырмаңызды төленбеген күйі қайтарамыз.

  Мы хотели сообщить вам о том, что платеж мы не осуществили.

  Біз сізге төлемді төлемегенімізді хабарламақшымыз.

  Осуществить платеж мы не можем.

  Біз төлемді төлей алмаймыз.

  Пожалуйста, переведите вышеназванную сумму на наш счет.

  Аталған соманы біздің шотқа аударыңызшы.

  Сумма в 200 тысяч тенге была переведена на ваш счет 30 января 2007 г.

  Сіздің шотқа 200 мың теңге соманы 2007 ж. 30 қаңтарда аудардық.

  Вышеназванная сумма была уже переведена на счет бенефициара.

  Аталған сома бенефициардың шотына аударылып та қойды.

  Они ожидают, что платеж будет осуществлен на следующей неделе.

  Олар төлем келесі аптада төленеді деп күтуде.

  Мы хотели бы, чтобы вы приняли во внимание следующие изменения.

  Біз сіздің мына өзгерістерді ескеруіңізді қалар едік.

  Мы сегодня возместили вам сумму в 58 тысяч тенге 35 тиын.

  Біз сізге 58 мың теңге 35 тиын соманың орнын толтырдық.

  Мы еще не получили возврата вышеназванной суммы от вас.

  Біз сізден қайтарылған аталмыш соманы әлі алғанымыз жоқ.

  Мы осуществили выплату 500 тенге в качестве возмещения нашему клиенту.

  Біз өз клиентімізге өтем ретінде 500 теңге төлем төледік.

  Эта сумма оплачена.

  Бұл сома төленген.

  Эта сумма еще не оплачена.

  Бұл сома әлі төленген жоқ.

  Эта сумма должна быть оплачена.

  Бұл сома төленуге тиіс.

  Переведите 135 000 тенге на наш счет по телеграфу.

  135 000 теңгені біздің шотқа телеграф арқылы аударыңыз.

  Мы ссылаемся на ваше платежное поручение от 17 ноября.

  Біз сіздің 17 қарашадағы төлем тапсырмаңызға жүгінеміз.

  В вашем платежном поручении пропущено наименование валюты.

  Сіздің төлем тапсырмаңызда валютаның аты көрсетілмей қалып қойыпты.

  В вашем платежном поручении пропущена дата валютирования.

  Сіздің төлем тапсырмаңызда валюталандырылған күн көрсетілмей қалыпты.

  Мы не знаем в какой валюте мы можем произвести платеж.

  Біз төлемді қандай валютамен төлей алатынымызды білмейміз.

  Платеж может быть осуществлен в марте.

  Төлем наурызда төленуі мүмкін.

  Пожалуйста, подтвердите нам дату валютирования.

  Бізге валюталандыру күнін қуаттаңызшы.

  Мы подтверждаем наши платежные инструкции.

  Біз өзіміздің төлем нұсқаулығымызды қуаттаймыз.

  Пожалуйста, подтвердите адрес получателя.

  Алушының мекенжайын қуаттай қойыңызшы.

  Пожалуйста, подтвердите, в какой валюте следует произвести платеж.

  Төлемді қандай валютамен төлеу керек екенін қуаттаңызшы.

  Вы можете осуществить платеж через Народный Банк.

  Сіз төлемді Халық банкі арқылы төлей аласыз.

  Пожалуйста, предоставьте нам дополнительную информацию для того, чтобы мы смогли обнаружить ваше платежное поручение.

  Сіздің төлем тапсырмаңызды таба алуымыз үшін бізге қосымша ақпарат беріңізші.

  Способ оплаты укажите в платежном поручении.

  Төлем тапсырмасында төлеу тәсілін көрсетіңіз.

  Банк-эмитент и банк-плательщик держат счета друг у друга.

  Эмитент-банк пен төлемші-банк шоттарды бір-бірінде ұстайды.

  Банк-эмитент направляет банку-плательщику платежное поручение для того, чтобы бенефициар мог получить средства.

  Бенефициар қаражатты ала алуы үшін эмитент-банк төлемші-банкіге төлем тапсырмасын жолдайды.

  Получатель перевода отказался получить сумму перевода.

  Аударманы алушы аударма сомасын алудан бас тартты.

  Наименование получателя, указанное в вашем авизо, искажено.

  Сіздің авизода алушының көрсетілген атауы бұрмаланған.

  Пожалуйста, предоставьте нам документ с исправленным наименованием.

  Бізге атауы түзетілген құжат беріңізші.

  Сумма платежного поручения уже кредитована счету вашего клиента.

  Төлем тапсырмасының сомасы сіздің клиенттің шотына кредиттеліп қойған.

  Обратитесь к вашему клиенту с просьбой подтвердить получение.

  Клиентіңізден алғанын растауын өтініңіз.

  К сожалению, ваш перевод еще не получен.

  Өкінішке қарай, сіздің аударма әлі алынған жоқ.

  Ваши документы, относящиеся к платежам, были отосланы банку-плательщику.

  Сіздің төлемге қатысты құжаттарыңыз төлемші-банкіге жіберілді.

  Пожалуйста, осуществите платеж, не взимая расходов с нас.

  Төлемді бізден шығын өндіріп алмай-ақ төлеңізші.

  Пожалуйста, осуществите платеж, не отнеся расходы на наш счет.

  Төлемді біздің шотқа шығысқа жатқызбай-ақ төлеңізші.

  Пожалуйста, осуществите платеж, дебетуя у вас наш счет.

  Төлемді сіздегі біздің шотта дебеттеп төлеңізші.

  Пожалуйста, осуществите платеж, кредитуя счет бенефициара у вас.

  Төлемді бенефициардың сіздегі шотында кредиттеп төлеңізші.

  Пожалуйста, сообщите нам дату и номер вашего платежного поручения.

  Бізге төлем тапсырмаңыздың күні мен нөмірін хабарлаңызшы.

  Пожалуйста, сообщите нам имя бенефициара.

  Бізге бенефициардың есімін хабарлаңызшы.

  Сообщите нам, когда сумма 14 тысяч тенге была кредитована у вас нашему счету.

  Бізге 14 мың теңге соманың сіздердегі шотымызда қашан кредиттелгенін хабарлаңызшы.

  Сообщите нам, почему сумма в 14 тысяч тенге была кредитована у вас нашему счету с задержкой.

  Бізге 14 мың теңге соманың сіздердегі шотымызда неліктен кешіктіріліп кредиттелгенін хабарлаңызшы.

  Сумма, представляющая наши расходы, была кредитована нашему счету.

  Біздің шығынымыз болып табылатын сома біздің шотқа кредиттелді.

  Сумма, представляющая покрытие по аккредитиву, была записана на счет нашего банка.

  Аккредетив бойынша өтелген сома біздің банкінің шотына жазылды.

  Наш клиент связался с нами и сообщил, что он еще не получил перевод.

  Біздің клиент бізбен байланыс жасап, аударманы әлі алмағанын хабарлады.

  Если у вас будут вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами.

  Егер сұрақтарыңыз болса, бізбен байланыс жасағайсыз.

  Мы уже обратились к нашему клиенту с просьбой возвратить сумму вашего перевода.

  Біз сіздің аудармаңыздың сомасын қайтаруын өтініп, клиентімізбен хабарластық та.

  Мы связались с вашим банком-корреспондентом и ждем от него ответа. Когда получим ответ мы немедленно известим вас.

  Біз сіздің корреспондент-банкіңізбен байланыс жасадық, одан жауап күтіп отырмыз. Жауап алған бойда сізге дереу хабарлаймыз.

  Мы кредитовали ваш счет за номером …

  Біз сіздің … нөмірлі шотыңызды кредиттедік.

  Пожалуйста, платите за вычетом расходов.

  Шығынды шегеріп тастап төлеңізші.

  Пожалуйста, сообщите нам дату, когда был осуществлен платеж.

  Төлемнің қашан төленгенін хабарлаңызшы.

  Пожалуйста, укажите нам номер вашего референса.

  Бізге өз референсіңіздің нөмірін көрсетіңізші.

  Пожалуйста, дайте нам полный адрес бенефициара.

  Бізге бенефициардың толық мекенжайын беріңізші.

  Сообщаем, что мы заплатили 60000 тенге господину Салиму. При сем прилагаем расписку.

  Біз Сәлім мырзаға 60000 тенге төлегенімізді хабарлаймыз. Осыған орай қолхатты қоса тіркеп отырмыз.

  В соответствии с вашими указаниями мы сегодня дебетовали счет, о котором идет речь.

  Сіздің нұсқауыңызға сәйкес біз айтылып отырған шотты бүгін дебеттедік.

  Так как мы не получили от вас ответа до 11 марта, мы закрываем наше дело и сдаем в архив.

  Біз сізден 11 наурызға дейін жауап алмағандықтан ісімізді жауып, мұрағатқа өткіземіз.

  Проверив наши документы (архивы), мы не обнаружили получение вышеуказанной суммы.

  Біз құжаттарымызды (мұрағатымызды) тексергенде аталған соманың алынғанын таба алмадық.

  Благодарим вас за то, что вы своевременно перевели сумму.

  Соманы уақтылы аударғаныңыз үшін сізге алғыс айтамыз.

  Получатель настаивает, чтобы вы выплатили сумму как можно скорее.

  Алушы соманы мүмкіндігінше тезірек төлеулеріңізді талап етіп отыр.

  Просим извинить за причиненное беспокойство. Мы подтверждаем получение вашего перевода от 15 января.

  Мазалағанымыз үшін кешірім сұраймыз. Біз 15 қаңтардағы аудармаңыздың алынғанын қуаттаймыз.

  Мы просим извинить за задержку в платеже (за то, что мы задержали платеж).

  Төлемнің кешіктірілгені үшін (төлемді кідірткеніміз үшін) кешірім сұраймыз.

  Благодарим вас за то, что быстро выполнили нашу просьбу.

  Біздің өтінішіміздің тез орындалғаны үшін сізге алғыс айтамыз.

  Просим, чтобы вы отправили новые инструкции Народному банку.

  Жаңа нұсқаулықты Халық банкіне жолдауларыңызды ұсынамыз.

  Народный банк настаивает на оплате этой суммы.

  Халық банкі осы соманың төленуін талап етуде.

  Они настаивают на том, чтобы на документе была поставлена подпись. А также они требуют, чтобы вы перевели эти средства как можно скорее.

  Олар құжатқа қол қойылуын талап етуде. Сондай-ақ олар бұл қаражатты мүмкіндігінше тез аударуларыңызды талап етіп отыр.

  Этот документ следовало направить на подпись вчера.

  Бұл құжатты қол қоюға кеше жіберу керек еді.

  Вам нужно было связаться с фирмой немедленно.

  Сіз фирмамен дереу байланыс жасауыңыз керек еді.

  Им не нужно было отправлять документ на имя управляющего фирмой.

  Олардың құжатты фирма басқарушысының атына жолдауының қажеті жоқ еді.

  Оплатите хорошим сроком валютирования.

  Валюталандырудың жақсы мерзімінде төлеңіз.

  Мы договариваемся о хорошем сроке валютирования.

  Біз валюталандырудың жақсы мерзімі туралы уағдаласамыз.

  Банк сделает все возможное относительно вышеназванной сделки.

  Банк аталмыш мәмілеге қатысты мүмкіндіктің бәрін жасайды.

  Мы постараемся поступить в соответствии с вашими пожеланиями.

  Біз сіздің тілектеріңізге орай әрекет етуге тырысамыз.

  К сожалению, ошибочные указания, данные вашим банком, привели к потерям на сумму… долларов США для нас.

  Өкінішке қарай, сіздің банк берген қате нұсқаулар бізді … АҚШ доллары сомасында шығасыға ұшыратты.

  Просим вас заметить, что мы не нашли в наших книгах вышеназванной суммы. Прилагаем при этом копию нашего счета и просим кредитовать у вас наш счет суммой … и уведомить нас.

  Біз сізден өз кітаптарымыздан аталмыш соманы таба алмағанымызға назар аударуыңызды сұраймыз. Бұл орайда өз шотымыздың көшірмесін қоса тіркеп отырмыз және сіздердегі шотымызды … сомамен кредиттеп, бізге хабарлауыңызды сұраймыз.

  Мы уже обращались к нашему клиенту с просьбой возвратить сумму вашего перевода, но он вернул нам наше письмо, не дав ответа по этому вопросу.

  Біз аудармаңыздың сомасын қайтаруды сұрап өз клиентімізге өтініш жасадық, бірақ ол бұл мәселе жөнінде жауап бермей, хатымызды өзімізге қайтарды.

  Прилагаем документы, покрывающие товар, с которыми просим поступить...

  Тауарды өтейтін құжаттарды қоса тіркеп отырмыз, бұл құжаттармен...

  - в соответствии с инструкциями нашего банка;

  - біздің банкінің нұсқаулықтарына сәйкес;

  - согласно полученным инструкциям;

  - алынған нұсқаулықтарға орай;

  - для того, чтобы получить акцепт;

  - акцепт (ризалық);

  - бланк заявления.

  - өтініш бланкін алу үшін әрекет етулеріңізді сұраймыз.

  Мы хотели сообщить вам, что мы уже осуществили платеж по поручению.

  Біз сізге тапсырма бойынша төлемнің төленіп те қойғанын хабарлағымыз келеді.

  Я хотел бы открыть чековый счет в банке.

  Мен банкіде чек кітапшасын ашқым келеді.

  Вам необходимо показать какой-либо документ удостоверяющий личность.

  Сіздің жеке басыңызды куәландыратын қайсыбір құжат көрсетуіңіз керек.

  Я бы хотел снять деньги с чекового счета.

  Мен чек кітапшасынан ақша алғым келеді.

  Вы хотите, чтобы вам выдали по чеку наличные деньги?

  Да, именно так. Как мне сделать это?

  Ия, дәл солай. Мен мұны қалай етсем екен?

  На этой строке напишите сумму в цифрах.

  Мына жолға соманы санмен жазыңыз.

  Вам нужно написать сумму прописью.

  Сіз соманы жазбаша жазуыңыз керек.

  Это пишется на третьей строке.

  Бұл үшінші жолға жазылады.

  Проведите линию от конца суммы до слова "доллары".

  Соманың аяғынан "доллар" деген сөзге дейін сызық жүргізіңіз.

  Сделайте прочерк между …, чтобы никто не мог изменить сумму.

  Соманы ешкім өзгерте алмауы үшін … арасын сызып тастаңыз.

  Вы забыли поставить число и подписать его (бланк) в нижнем правом углу.

  Сіз күнін көрсетіп, оның (бланкінің) оң жақтағы төменгі бұрышына қол қоюды ұмытып кетіпсіз.

  В строке, где обозначается дата, месяц пишется прописью.

  Күні көрсетілетін жерде айы жазбаша жазылады.

  Дату проставьте в верхнем правом углу.

  Жоғарғы оң жақ бұрышына күнін қойыңыз.

  Поставьте свою подпись на обратной стороне бланка.

  Бланкінің сыртқы бетіне қолыңызды қойыңыз.

  За услуги мы берем два процента.

  Қызмет көрсету үшін біз екі пайыз аламыз.

  Я потерял чек, что мне теперь делать?

  Мен чекті жоғалтып алдым, енді не істеймін?

  Вы знаете номера чеков? Скажите номера чеков.

  Сіз чектердің нөмірін білесіз бе? Чектің нөмірлерін айтыңыз.

  Я их записал.

  Мен оларды жазып алғанмын.

  Пожалуйста, заполните этот бланк, указав всю эту информацию.

  Мынау бланкіні толтырып, барлық осы ақпаратты көрсетіңізші.

  Здравствуйте! Я хотел(-а) бы положить деньги на счет.

  Сәлеметсіз бе! Менің шотқа ақша салғым келеді.

  Дайте, пожалуйста, Вашу сберегательную (депозитную) книжку.

  Жинақ (депозиттік) кітапшаңызды беріңізші.

  Пять тысяч тенге.

  Бес мың теңге.

  Мне необходимо снять деньги со счета.

  Менің шоттан ақша алуым қажет.

  Сто долларов.

  Жүз доллар.

  У нас выплата производится в тенге.

  Бізде төлем теңгемен төленеді.

  Я не возражаю.

  Мен қарсы емеспін.

  На вашем сберегательном счете осталось пятьсот тенге.

  Сіздің жинақ шотыңызда бес жүз теңге қалды.

  Я хотел(-а) бы положить деньги на депозит. Как это сделать?

  Мен депозитке ақша салғым келеді. Мұны қалай ету керек?

  Заполните бланк вклада или депозита.

  Салым немесе депозит бланкісін толтырыңыз.

  Я хотел(-а) бы узнать курс российского рубля в тенге.

  Курс обмена составляет 120 тенге за доллар.

  Айырбастау бағамы бір доллар үшін 120 теңге.

  Курс доллара продолжает падать (расти) по отношению к другим валютам.

  Доллардың басқа валюталарға қатысты бағамы түсіп (өсіп) келеді.

  Я хотел(-а) бы купить доллары.

  Мен доллар сатып алғым келеді.

  Двести долларов, если можно, две купюры достоинством сто долларов.

  Екі жүз доллар, мүмкін болса, құны жүз долларлық екі купюр берсеңіз.

  Вот ваши деньги.

  Міне ақшаңыз.

  Спасибо.

  Рахмет.

  * * *

  Русско-казахский экономический словарь > организация безналичных расчетов

 • 7 Банковские инновации

  Инновация буквально означает "инвестиция в новацию". Новация представляет собой какое-то новшество, ранее не существовавшее. В соответствии с гражданским правом новация означает соглашение сторон о замене одного заключенного ими обязательства другим. Результат такой замены и означает нововведение.

  Инновация сөзбе-сөз "новацияға (жаңа енгізілімге) жұмсалған инвестиция" дегенді білдіреді. Жаңа енгізілім бұрын болмаған қайсыбір жаңалық болып табылады. Азаматтық құқыққа сәйкес жаңа енгізілім тараптар жасасқан бір міндеттемені басқасымен ауыстыру туралы олардың келісімі дегенді білдіреді. Осындай ауыстырудың нәтижесі де жаңа енгізілім дегенді білдіреді.

  Банковская инновация – это реализованный в форме нового банковского продукта или операции (технологии) конечный результат инновационной деятельности банка.

  Банк инновациясы – жаңа банк өнімі немесе операция (технология) нысанында іске асырылған банкінің инновациялық қызметінің ақырғы нәтижесі.

  Под банковским продуктом подразумевается материально оформленная часть банковской услуги (карта, сберегательная книжка, дорожный чек, электронный кошелек и т.д.). Банковский продукт имеет вид вещи, предназначенный для продажи на финансовом рынке.

  Банк өнімі деп банк көрсететін қызметтің материалдық тұрғыдан ресімделген бөлігі (карта, жинақ кітапшасы, жол чегі, электронды әмиян, т.б.). Банк өнімі қаржы нарығында сатуға арналған зат түрінде болады.

  Новый банковский продукт:

  Жаңа банк өнімі:

  - единичный;

  - жеке-дара;

  - массовый.

  - көпшілік қолды түрлерге бөлінеді.

  Единичный банковский продукт — это индивидуальный продукт. Как вещь, он имеет характерные, только ему присущие особенности, которые выделяют его среди других банковских продуктов. Например, конкретная монета из конкретного драгоценного металла определенной массы, конкретная недвижимость, облигация конкретного эмитента-банка и др. Он имеет четко определенный круг своих покупателей. Поэтому он выпускается в расчете на конкретных потребителей.

  Жеке-дара банк өнімі — жеке өнім. Зат ретінде оны басқа банк өнімдерінің арасында бөлектеп тұратын тек өзіне ғана тән сипатты ерекшеліктері болады. Мысалы, нақты асыл металдан шекілген белгілі бір салмағы бар нақты мәнет, нақты жылжымайтын мүлік, нақты эмитент-банкінің облигациясы, т.б. Оның сатып алушыларының айқын белгіленген шеңбері болады. Сондықтан ол нақты тұтынушыларға арналған есеппен шығарылады.

  Массовый банковский продукт — это продукт без четко выраженной индивидуальности. У него нет особых характерных черт. Он различается только по видам продукта или финансового актива, например, банковский депозит, банковский счет, облигации государственного внутреннего или муниципального займа всех видов и др. Массовый финансовый продукт выпускается в расчете на широкий круг потребителей и инвесторов.

  Көпшілік қолды банк өнімі — айқын жеке-дара сипаты жоқ өнім. Оның ерекше сипатты белгілері жоқ. Ол өнім түрлері немесе қаржы активі бойынша ғана ерекшеленеді, мысалы, банк депозиті, банк шоты, мемлекеттік ішкі немесе барлық түрдегі мунипицалдық қарыз облигациялары, т.б. Көпшілік қолды қаржы өнімі тұтынушылар мен инвесторлардың қалың қауымына арналған есеппен шығарылады.

  Это продукт, объем или количество которого строго квотируется. Этот объем устанавливается при выпуске. Размер объема определяется многими факторами: размером уставного капитала акционерного банка, спросом потребителей, и т.д. К лимитируемым банковским продуктам относятся акции, облигации, виды кредитных соглашений и др. Он выпускается в расчете на конкретного покупателя.

  Ол көлемі немесе саны үлестемелетін өнім. Бұл көлем шығару кезінде белгіленеді. Көлем мөлшері көптеген факторлармен: акционерлік банкінің жарғылық капиталымен, тұтынушылардың сұранымымен, т.б. айқындалады. Лимиттелетін банк өнімдеріне акциялар, облигациялар, несие келісімдерінің түрлері, т.б. жатады. Ол нақты сатып алушыға арналған есеппен шығарылады.

  Нелимитированный банковский продукт представляет собой продукт, объем (количество) выпуска которого не ограничен никакими квотами. Он выпускается в расчете на возможного потенциального покупателя. К нелимитированному банковскому продукту относятся: пластиковые расчетные и кредитные карты, банковские счета и т.п.

  Лимиттелмеген банк өнімі – шығарылу көлемі (саны) ешқандай үлестемемен шектелмеген өнім. Ол ықтимал әлеуетті сатып алушыға арналған есеппен шығарылады. Лимиттелмеген банк өніміне: пластикалық есептесу және несиелік карталар, банк шоттары, т.б. жатады.

  Новый банковский продукт может быть в форме:

  Жаңа банк өнімі:

  - имущества;

  - мүлік;

  - имущественного права.

  - мүліктік құқық нысанында болуы мүмкін.

  Имущество представляет собой материальный объект собственности, например, деньги, мерные слитки золота, монеты, ценные бумаги и др.

  Мүлік деген меншіктің материалдық объектісі, мысалы, ақша, алтынның өлшемді құймасы, мәнет, бағалы қағаздар, т.б.

  Имущественное право означает право владеть, распоряжаться и пользоваться определенным имуществом. К банковскому продукту в форме имущественных прав относятся такие документы, как договор банковского счета, кредитные соглашения и т.п.

  Мүліктік құқықтың мәнісі белгілі бір мүлікті иелену, билеу, пайдалану құқығы дегенді білдіреді. Мүліктік құқық нысанындағы банк өніміне банк шотының шарты, несиелік келісімдер, т.б. сияқтылар жатады.

  Банковские операции представляют собой процедуру действий, направленную на решение определенной задачи по управлению банковским капиталом. К банковским операциям относятся:

  Банк операциясы дегеніміз банк капиталын басқару жөніндегі белгілі бір міндеттерді шешуге бағытталған әрекеттердің рәсімі. Банк операцияларына:

  - формы контроля и учета движения денежных средств и ценных бумаг;

  - ақшалай қаражат пен бағалы қағаздар қозғалысын бақылау мен есепке алу нысандары;

  - методы планирования финансовых показателей;

  - қаржы көрсеткіштерін жоспарлау әдістері;

  - методология составления финансовых планов разных видов;

  - әртүрлі қаржы жоспарларын жасау әдіснамасы;

  - приемы финансового анализа;

  - қаржы талдауының тәсілдері;

  - формы организации финансовой работы в банке;

  - банкіде қаржы жұмысын ұйымдастыру нысандары;

  - интерактивное и другое аналогичное инвестирование капитала и другие действия.

  - капиталды интерактивтік және басқа ұқсас инвестициялау мен басқа да әрекеттер жатады.

  Жизненный цикл банковской инновации – это определенный период времени, в течение которого банковский продукт или операция обладает активной жизненной силой и приносит банку как продуценту (производителю) и продавцу инновации определенную прибыль или другую реальную выгоду. Концепция жизненного цикла имеет важное значение при планировании производства инноваций и организации инновационного процесса в банковской сфере. Это значение проявляется в том, что концепция жизненного цикла банковской инновации:

  Банк инновациясының өміршеңдік циклі – белгілі бір уақыт кезеңі, бұл кезең бойына банк өнімі немесе операция белсенді өміршеңдік күшке ие болады және банкіге өнімгер (өндіруші) және инновация сатушы ретінде белгілі бір пайда немесе басқадай нақты тиімділік әкеледі. Өміршеңдік циклі тұжырымдамасының инновациялар өндірісін жоспарлауда және банк аясындағы инновациялық үдерісті ұйымдастыруда зор маңызы бар. Оның мәні мынадан көрініс табады: банк инновациясының өміршеңдік циклінің тұжырымдамасы:

  - вынуждает руководителя банка и его маркетинговую службу анализировать хозяйственную деятельность как с позиции настоящего времени, так и с точки зрения перспектив ее развития;

  - шаруашылық қызметті қазіргі уақыт тұрғысынан да, оның даму келешегі тұрғысынан да талдауға банк басшысын және оның маркетингілік қызметін мәжбүр етеді;

  - обосновывает необходимость систематической работы по планированию выпуска инноваций (поиск идей, организация инновационного процесса, создание банковской инновации, ее продвижение на рынке и диффузия), а также по приобретению инноваций (изучение спроса, банковский маркетинг, бенгмаркетинг);

  - инновациялардың шығарылымын жоспарлау жөніндегі (идеяларды іздестіру, инновациялық үдерісті ұйымдастыру, банк инновациясын жасау, оны нарықта жылжыту және қайта тарату), сондай-ақ инновацияларды сатып алу жөніндегі (сұранымды зерттеу, банк маркетингі, бенгмаркетинг) жүйелі жұмыстың қажеттілігін негіздейді;

  - является основой механизма анализа и планирования инновации.

  - инновацияны талдау және жоспарлау тетігінің негізі болып табылады.

  На какие элементы можно разделить процесс планирования банковской инновации?

  Всю деятельность по планированию банковской инновации можно разделить на ряд элементов, которые включают в себя:

  Банк инновациясын жоспарлау жөніндегі барлық қызметті мыналарды қамтитын бірқатар нышандарға бөлуге болады:

  - исследование финансового рынка;

  - қаржы нарығын зерттеу;

  - исследование рынка банковской инновации по данному активу рынка;

  - нарықтың осы активі бойынша банк инновациясы нарығын зерттеу;

  - исследование продолжительности жизни банковской инновации;

  - банк инновациясы өміршеңдігінің ұзақтығын зерттеу;

  - разработку банковской инновации (т.е. производство банковского продукта или новой операции);

  - банк инновациясын әзірлеу (яғни банк өнімін немесе жаңа операцияны жасау);

  - политику цен;

  - баға саясаты;

  - рекламу;

  - жарнама;

  - мероприятия по продвижению банковской инновации;

  - банк инновациясын жылжыту жөніндегі шаралар;

  - организацию продажи (сбыта) банковской инновации;

  - банк инновациясын сатуды (өткізуді) ұйымдастыру;

  - диффузию банковской инновации.

  - банк инновациясын қайта тарату (диффузия).

  Жизненный цикл нового банковского продукта включает в себя семь стадий:

  Жаңа банк өнімінің өміршеңдік циклі жеті сатыны қамтиды:

  - разработка нового банковского продукта;

  - жаңа банк өнімін әзірлеу;

  - выход на рынок;

  - нарыққа шығу;

  - развитие рынка;

  - нарықтың дамуы;

  - стабилизация рынка;

  - нарықтың тұрақтануы;

  - уменьшение рынка;

  - нарықтың өрлеуі;

  - подъем рынка;

  - нарықтың азаюы;

  - падение рынка.

  - нарықтың құлдырауы.

  Своп представляет собой валютную операцию по обмену между субъектами обязательствами или активами.

  Своп субъектілер арасында міндеттемелерді немесе активтерді айырбастау жөніндегі валюталық операция болып табылады.

  Своп подразделяется на:

  Своп:

  - валютный;

  - валюталық;

  - процентный;

  - пайыздық;

  - валютно-процентный;

  - валюталық-пайыздық;

  - своп с нулевым купоном.

  - нөл купондық своп болып бөлінеді.

  Валютный своп представляет собой покупку и одновременную форвардную продажу валюты (депорт) или, наоборот, продажу и одновременную форвардную покупку валюты (репорт).

  Валюталық своп валютаны сатып алу және сонымен бір мезгілде форвардтық сату (депорт) немесе валютаны сату және сонымен бір мезгілде форвардтық сатып алу (репорт) болып табылады.

  Процентный своп – это обмен процентными ставками по заемным средствам.

  Пайыздық своп – қарыз қаражаты бойынша пайыздық мөлшерлемелерді айырбастау.

  Валютно-процентный своп представляет собой обмен как валютами, так и процентами. Этот вид свопа может быть заключен между несколькими участниками.

  Валюталық-пайыздық своп валютамен де, пайызбен де айырбастау болып табылады. Своптың бұл түрі бірнеше қатысушылар арасында жасасылуы мүмкін.

  Сущность свопа с нулевым купоном заключается в том, что эмитент бескупонной облигации может осуществить обмен фиксированного дохода по плавающей процентной ставке путем одновременного процентного свопа и обратного ежегодного платежа.

  Нөлдік купонмен жасалатын своптың мәні мынада: купонсыз облигацияның эмитенті тіркелген кірісті бір мезгілде пайыздық своп және жыл сайынғы кері төлем жолымен өзгермелі пайыздық мөлшерлеме бойынша айырбастауы мүмкін.

  Счет НОУ представляет соединение депозитного вклада и текущего счета. Владелец счета НОУ имеет право при уведомлении за 30 дней выписать "обращающиеся приказы об изъятии" и использовать их для платежей как расчетные чеки. По счету НОУ устанавливается обязательный минимальный остаток вклада, который возвращается владельцу только после закрытия счета, а также строгое назначение вклада.

  НОУ шот депозиттік салым мен ағымдағы шоттың ұштастырылуы болып табылады. НОУ шоттың иесі 30 күн бұрын хабар алған кезде "өндіріп алу туралы айналыстағы бұйрықтар" деп жазуға және оларды есеп айырысу чектері ретінде төлемдер үшін пайдалануға құқылы болады. НОУ шот бойынша иесіне шот жабылғаннан кейін ғана қайтарылатын салымның міндетті ең аз қалдығы, сондай-ақ салымның қатаң мақсаты белгіленеді.

  Операция по складированию свопов предполагает заключение договора о свопе с банком и его страхование (обычно фьючерсами) до того момента, пока банк не подыщет вторую сторону договора о свопе. Например, банк заключает с инвестором договор об обмене процентными ставками и одновременно производит страхование величины процентной ставки.

  Своптарды жинақтау операциясы банкімен своп туралы шарт жасасуды және оны банк своп туралы шарттың екінші тарабын іздеп тапқанға дейін сақтандыруды (әдетте фьючерстермен) көздейді. Мысалы, банк инвестормен пайыздық мөлшерлемелерді айырбастау туралы шарт жасасады, сонымен бір мезгілде пайыздық мөлшерлеме шамасын сақтандырады.

  В чем состоит содержание операции по сочетанию контокоррента с овердрафтом?

  Содержание этой операции состоит в их совместном использовании при денежных платежах, особенно при валютных расчетах. Когда денежные средства поступают на счет владельца раньше наступления срока платежа по заключенным контрактам, то они зачисляются на контокоррентный счет. Если срок платежа наступает раньше срока поступления денег, то инвестор использует овердрафт банка. Возврат кредита банку по овердрафту и процентов по нему будет произведен в момент поступления денег на счет владельца.

  Бұл операцияның мазмұны ақшалай төлемдерді төлеу кезінде, әсіресе валюталық есеп айырысу кезінде оларды бірге пайдалануда. Ақшалай қаражат иеленушінің шотына жасасқан келісімшарт бойынша төлем мерзімінен бұрын түскен кезде ол конторренттік шотқа есептеледі. Егер төлем мерзімі ақшаның түсуінен бұрын басталған болса, онда инвестор банк овердрафтысын пайдаланады. Овердрафт бойынша несие және ол бойынша пайыздар банкіге ақшаның иеленуші шотына түсуі сәтінде қайтарылады.

  Русско-казахский экономический словарь > Банковские инновации

 • 8 наскочить

  Русско-казахский словарь > наскочить

 • 9 баланс спроса-предложения

  сұраным-ұсыным теңгерімі (сұраным мен ұсынымның көлемі мен құрылымының сәйкестігін сипаттайтын жүйелік үлгі)

  Русско-казахский экономический словарь > баланс спроса-предложения

 • 10 банк эмиссионный

  эмиссиялық банк, ақша шығаратын банк (1 кең мағынада: қолма-қол ақша және қолма-қол ақшасыз ( банкнот) нысанда ақша белгілерін, басқа да төлем құралдарын ( аударма вексель не сертификат) айналымға шығарушы банк, 2 тар мағынада: мемлекет айналысқа ақша шығару және оны айналыстан алу құқығын берген банк)

  Русско-казахский экономический словарь > банк эмиссионный

 • 11 бит

  Русско-казахский экономический словарь > бит

 • 12 валюта конвертируемая

  айырбасталымды валюта, айырбасталатын валюта (1. басқа валютаға кедергісіз айырбасталатын валюта, 2. шет мемлекеттердің халықаралық есеп айырысуда пайдаланылатын ақша белгілері, несие және төлем құжаттары)

  Русско-казахский экономический словарь > валюта конвертируемая

 • 13 вещь индивидуально-определенная

  өзіндік айқын зат (өзіне ғана тән ерекшеліктерімен, сипаттамаларымен өзгешеленетін, оны басқа осы тектес заттардан ерекшелейтін қасиеттері бар зат)

  Русско-казахский экономический словарь > вещь индивидуально-определенная

 • 14 взаимоотношения национального банка с банками других государств

  Русско-казахский экономический словарь > взаимоотношения национального банка с банками других государств

 • 15 внешнеэкономические отношения

  Русско-казахский экономический словарь > внешнеэкономические отношения

 • 16 Генеральное соглашение по тарифам и торговле

  Русско-казахский экономический словарь > Генеральное соглашение по тарифам и торговле

 • 17 государственные знаки почтовой оплаты

  мемлекеттік пошта ақысын төлеу белгілері (пошта жөнелтімдеріне салынатын және пошта қызметінің ақысы төленгенін қуаттайтын пошта таңбалары мен өзге де белгілері)

  Русско-казахский экономический словарь > государственные знаки почтовой оплаты

 • 18 Д, Д0, Д1, Д2, Д3, Д4, Д5

  Русско-казахский экономический словарь > Д, Д0, Д1, Д2, Д3, Д4, Д5

 • 19 женевские конвенции

  Женева конвенциялары, Женева келісімшарттары (Женевада өткен конференцияларда жасасылған вексельдер мен чектерді төлем айналымында қолдану тәртібін реттеуші көпжақты халықаралық шарттар)

  Русско-казахский экономический словарь > женевские конвенции

 • 20 замещение

  ауыстыру, орнын басу, орнына жүру, орнына қолданылу (1. экономикада: бір тауардың өндірісін және тұтынылуын қасиеті мен сапасы бойынша жақын басқа тауармен ауыстыру, 2. бір тұлғаның лауазымдық міндеттерін ол демалыста, іс-сапарда болған кезде, ауырып қалғанда басқа тұлғаның орындауы)

  Русско-казахский экономический словарь > замещение