Перевод: с русского на греческий

с греческого на русский

люди

 • 1 люди

  людей, людям, людьми, о людях α.
  1. πλθ. του ουσ. человек οι άνθρωποι, ο κόσμος•

  люди доброй воли άνθρωποι καλής θέλησης•

  делать -ям добро κάνω καλό στους ανθρώπους•

  люди говорят ο κόσμος λέει•

  он меня вывел в люди αυτός με έβγαλε στον κόσμο (στην κοινωνία)•

  как много -ей! τι πολύς κόσμος!•

  пришли какие-то люди ήρθαν κάτι άνθρωποι•

  старые люди οι παλαιοί (οι γέροντες)•

  новые люди οι νέοι, νεολαίοι.

  2. στελέχη. || (στρατ.) οι κατώτεροι αξιωματικοί του διοικητή.
  3. παλ. υπηρέτες αρχοντόσπιτου.
  εκφρ.
  на -ях – μπροστά στον κόσμο, μπροστά σε ξένους.
  ουδ.
  άκλ. παλαιά ονομασία του γράμματος «Л».

  Большой русско-греческий словарь > люди

 • 2 люди

  люди мн. οι άνθρωποι, ο κόσμος
  * * *
  мн.
  οι άνθρωποι, ο κόσμος

  Русско-греческий словарь > люди

 • 3 люди

  люд||и
  мн. (ед. человек м) οἱ ἀνθρωποι, ὁ κόσμος:
  \люди доброй воли οἱ ἀνθρωποι καλής θελήσεως· \люди говорят ὁ κόσμος λέγει· ◊ на \людиях разг μπροστά στον κόσμο, μπροστά σέ ξένους.

  Русско-новогреческий словарь > люди

 • 4 люди

  [Χγιούντι] ουσ. κληθ. ο κόσμος, οι άνθρωποι

  Русско-греческий новый словарь > люди

 • 5 люди

  [Χγιούντι] ουσ πληθ ο κόσμος, οι άνθρωποι

  Русско-эллинский словарь > люди

 • 6 аборигены

  (люди, животные, растения) οι ιθαγενείς, οι αυτόχθονες (πλ.).

  Русско-греческий словарь научных и технических терминов > аборигены

 • 7 добрый

  добр||ый
  прил καλός, ἀγαθός:
  \добрыйые люди οἱ καλοί ἀνθρωποι· \добрый человек ὁ ἀγαθός ἄνθρωπος· вы слишком \добрыйы ко мие μεγάλη ἡ καλωσύνη σας· ◊ \добрый малый καλός ἄνθρωπος, καλό παιδί, λεβεν-τόπαιδο· \добрыйое имя τό καλό ὀνομα, ἡ καλή φήμη· в \добрый час! ἡ ῶρα ἡ καλή! \добрыйое у́тро!, \добрый день! καλημέρα!· \добрый вечер! καλησπέρα (σας)!· \добрыйой но́чи! καληνύχτα!· всего́ \добрыйого! χαίρετε!, γεια χαρά!, καλή τύχη!· будьте \добрыйы! εὐαρε-στηθήτε νά!, ἐχετε τήν καλωσύνη νά!· \добрыйых три часа ὁλόκληρες τρεϊς ὠρες· чего́ \добрыйого он уедет μπορεί καί νά φύγει· \добрыйая половина τό μισό· по \добрыйой во́ле. εθελοντικά, ἐκούσια· люди \добрыйой воли οἱ ἄνθρωποι καλής θέλησης.

  Русско-новогреческий словарь > добрый

 • 8 добрый

  επ., βρ: добр, добра, добро, добры κ. добры.
  1. καλός, αγαθός, καλόκαρδος, χρηστός•

  -ые люди καλοί άνθρωποι•

  -ая душа καλή ψυχή•

  -ое сердце καλή καρδιά•

  вы слышном -ы είστε παραπάνω από καλός•

  -ые дела, καλά έργα•

  -ые отношения καλές σχέσεις.

  2. ευχάριστος, αίσιος• ευνοϊκός•

  -ые известия ευχάριστα νέα.

  || (για ευχές) καλός•

  -ое утро, добрый день καλημέρα•

  -ой ночь καληνύχτα•

  добрый вечер καλησπέρα• (в) добрый час ώρα καλή• (в) путь καλό ταξείδι•

  -го здоровья υγείαίνετε.

  3. παλ. πολύ καλός, άριστος. || καλής ποιότητας.
  4. άμεμπτος, ακηλίδωτος•

  -ая память καλή ανάμνηση•

  -ое имя καλό όνομα•

  -ая слава καλή φήμη.

  5. ολόκληρος, πλήρης•

  я просидел -ых два часа κάθησα δυό ολόκληρες ώρες.

  || πραγματικός.
  εκφρ.
  добрый малый – ανθρωπάκος, -άκι•
  всего -го – (ευχή) α) στο καλό. β) χαίρετε (αποχαιρετισμός)•
  чего -го – μπορεί, δυνατόν, πιθανόν•
  чего -го нас в дороге гроза застигнет – μπορεί να μας πιάσει θύελλα στο δρόμο•
  будьте -ы – έχετε τήν καλοσύνη νά..., ευαρεστηθείτε•
  по -ой воле – θεληματικά,εκουσίως• από καλή θέληση•
  люди -ой волы – άνθρωποι καλής θέλησης.

  Большой русско-греческий словарь > добрый

 • 9 потомок

  1. (человек по отношению к тому, от кого он ведет свой род) о απόγονος, ο επίγονος, ο έκγονος 2. -ки мн. (люди будущих поколений) οι απόγονοι, οι μέλλουσες γενεές, οι επίγονοι, οι έκγονοι.

  Русско-греческий словарь научных и технических терминов > потомок

 • 10 воля

  воля ж η θέληση η βουλή (сила воли); человек сильной \воляи о άνθρωπος με ισχυρή θέληση ◇ люди доброй \воляи οι άνθρωποι καλής θέλησης
  * * *
  ж
  η θέληση; η βουλ( сила воли)

  челове́к си́льной во́ли — ο άνθρωπος με ισχυρή θέληση

  ••

  лю́ди до́брой во́ли — οι άνθρωποι καλής θέλησης

  Русско-греческий словарь > воля

 • 11 многие

  многие 1. πολλοί· \многие годы πολλά χρόνια· \многие люди πολλοί άνθρωποι 2. м. мн.: \многие из нас πολλοί από μας
  * * *
  1.

  мно́гие го́ды — πολλά χρόνια

  мно́гие лю́ди — πολλοί άνθρωποι

  2. м мн.

  мно́гие из нас — πολλοί από μας

  Русско-греческий словарь > многие

 • 12 быть

  быть
  несов
  1. (существовать) ὑπάρχω, ζῶ, ὑφίσταμαι/ ἔχω (иметься, быть в наличии):
  у него есть опыт αὐτός ἔχει πείρα; есть люди, которые... ὑπάρχουν ἀνθρωποι, πού...;
  2. (находиться) είμαι, βρίσκομαι;
  3. (происходить, состояться) γίνομαι, λαβαίνω (или λαμβάνω) χώραν:
  заседание будет в среду ἡ συνεδρίαση θά γίνει (или θά λάβει χώραν) τήν Τετάρτή
  4. (в знач. связки) είμαι:
  он был служащим ήταν ὑπάλληλος; ◊ так и \быть ἐστω, ἄς εἶναι, καλά; может \быть πιθανόν, μπορεί, ίσως; будь что будет! ὅ, τι θέλει ἀς γίνει!; как бы то ни было ὁπως καί να ' χει τό πράγμα.

  Русско-новогреческий словарь > быть

 • 13 великий

  велик||ий
  прил
  1. μέγας, μεγάλος:
  \великийне державы οἱ μεγάλες δυνάμεις· \великийие люди οἱ μεγάλοι ἄνδρες· Великая Октябрьская социалистическая революция ἡ Μεγάλη 'Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Έπανάσταση [-ις]· к \великийому удивлению προς μεγάλη (μου) Εκπληξη·
  2. (т.к. краткая форма \великий слишком большой) μεγάλος:
  сапоги́ \великийи́ οἱ μπόττες (или τά ὑποδήματα) μοῦ εἶναι μεγάλες (или μεγάλα) · ◊ у страха глаза \великийй ὁ φόβος μεγαλοποιεῖ τόν κίνδυνο· от мала до \великийа μικροί καί μεγάλοι, ὅλοι ἀνεξαιρέτως.

  Русско-новогреческий словарь > великий

 • 14 выбиваться

  выбивать||ся
  1. (выбираться) βγαίνω·
  2. (о волосах) πετιέμαι· ◊ \выбиватьсяся из сил ἀποκάμνω, ἐξαντλοῦμαι· \выбиватьсяся в люди γίνομαι ἀνθρωπος, προκόβω.

  Русско-новогреческий словарь > выбиваться

 • 15 год

  год
  м
  1. (промежуток времени) ὁ χρόνος, ἡ χρονιά, τό ἐτος:
  текущий \год τό τρέχον ἐτος, ὁ φετεινός χρόνος· бюджетный \год τό οίκονομικόν ἔτος· учебный \год τό σχολικόν ἔτος, ἡ σχολική χρονιά· високосный \год τό δίσεκτο ἐτος· урожайный \год χρόνος πλούσιας σοδειάς· времена \года οἱ ἐποχές τοῦ ἐτους' \год рождения χρόνος γέννησης, ἐτος γεννήσεως· \год смерти ἡ ἡμερομηνία θανάτού ему́ три \года εἶναι τριῶν χρονῶν (ἐτῶν)· ему́ шестнадцатый \год εἶναι δεκαέξη χρονών (ἐτών), περπατά στά δεκάξη· в будущем \году́ τοῦ χρόνου, στό ἐπόμενο ἐτος· в прошлом \году́ πέρυσι, πέρσι, τόν περασμένο χρόνο, τό παρελθόν ἐτος· в позапрошлом \году́ πρόπερσι, τό προπαρελθόν ἔτος· Два \года тому́ назад δυό χρόνια πρίν, πρό δυό ἐτῶν два \года спустя μετά ἀπό δυό χρόνια· через \год μετά ἀπό ἕνα χρόνο· около \года ἕνα χρόνο περίπού два раза в \год δυό φορές τό χρόνο, δίς τοῦ ἐτους' из \года в \год κάθε χρόνο· \год от \году ἀπό χρονιά σέ χρονιά· \год за \годом κάθε χρόνο· за \год до... ἕνα χρόνο πρίν...· в течение \года μέσα στό χρόνο, στή διάρκεια τοῦ ἔτους· по истечении \года μετά παρέλευσιν ἐτους· с этого \года ἀπό φέτος, ἀπό τούτη τή χρονιά· в том же \году́ τόν ίδιο χρόνο, τό ἰδιο ἔτος· около \года ἕνα χρόνο περίπου· за (один) \год μέσα σ' ἕνα χρόνο, στή διάρκεια ἐνός ἔτοῦς·
  2. \год||ы мн. (эпоха, период времени) τά χρόνια, ὁ καιρός:
  детские \годы τά παιδικά χρόνια· двадцатые \годы τά χρόνια 20-30, ἡ τρίτη δεκαετηρίδα· люди сороковых \годо́в ἡ γενιά τοῦ σαράντα·
  3. \год||ы мн. (возраст) ἡ ήλικία, τά χρόνια:
  он в \годах εἶναι ἡλικιωμένος· в мой \годы στήν ἡλικία μου, στά χρόνια μου· ◊ Новый \год τό νέον ἔτος, ὁ καινούριος χρόνος, ἡ πρωτοχρονιά· с Новым \годом! Καλή χρονιά!, Καλή πρωτοχρονιά!, εὐτυχές τό Νέον ἔτος!· кру́г-лый \год ὁλοχρονίς, ὅλο τό χρόνο· без \году неделя разг, ар он. πολύ λίγο διάστημα.

  Русско-новогреческий словарь > год

 • 16 далекий

  далек||ий
  прил
  1. μακρινός, μακρυνός/ παλιός, παλαιός, ἀπώτερος (о времени):
  \далекийое прошлое τό μακρινό παρελθόν \далекийое будущее τό ἀπώτερο μέλλον \далекийая старина τά πανάρχαια χρόνια·
  2. перен (чуждый) ξένος, ἄσχετος:
  они́ далеки́ от наших интересов εἶναι ξένοι πρός τά συμφέροντα μας· мы \далекийие друг дру́гу люди ἐμεΐς είμαστε διαφορετικοί ἀνθρωποι, ἄσχετοι ὁ ἕνας προς τόν ἀλλον вы далеки́ от истины είσθε μακρυά ἀπό τήν ἀλήθεια· ◊ он не очень \далекий человек ἄνθρωπος περιορισμένης ἀντίληψης.

  Русско-новогреческий словарь > далекий

 • 17 звание

  звани||е
  с
  1. ὁ τίτλος / воен. τό ἀξίωμα, ὁ βαθμός:
  \звание капитана ὁ βαθμός λοχαγού· воинское \звание ὁ στρατιωτικός βαθμός· ученое \звание ὁ ἐπιστημονικός τίτλος· почетное \звание ὁ τιμητικός τίτλος· \звание Героя труда ὁ τίτλος τοῦ ήρωα τῆς δουλειάς·
  2. уст. (сословие) ἡ τόξη [-ις]:
  духовное \звание τό ἐκκλησιαστικό ἀξίωμα· люди всякого \званиея ἀνθρωποι διαφόρων τάξεων.

  Русско-новогреческий словарь > звание

 • 18 иной

  ин||ой
  прил
  1. (другой) ἀλλος:
  \инойыми словами μ' ἄλλα λόγια· по \инойо́му μ· ἀλλο τρόπο, διαφορετικά· не кто \иной как αὐτός ὁ ἰδιος· не что \инойо́е как τίποτε ἄλλο πάρἀ· это \инойое дело αὐτό εἶναι ἀλλη ὑπόθεση· \инойо́го выхода нет δέν ὑπάρχει ἄλλη διέξοδος· тем или \инойым образом ούτως ἡ ἄλλως·
  2. (некоторый) κάποιος, μερικός:
  \инойые люди κάποιοι, μερικοί· в \инойых слу́чаях σέ μερικές περιπτώσεις· \иной раз κάποτε, καμμιά φορά·
  3. м ὁ ἀλλος:
  \инойо́му это может не понравиться σέ ἀλλον αὐτό μπορεί νά μήν ἀρέσει. и́иок м ὁ μοναχός, ὁ κάλόγερος.

  Русско-новогреческий словарь > иной

 • 19 народ

  народ
  м
  1. ὁ λαός; русский \народ ὁ ρωσικός λαός· \народы мира οἱ λαοί τής γῆς· трудовой \народ οἱ ἐργαζόμενοι, ὁ ἐργαζόμενος λαός·
  2. (люди) ὁ κόσμος, τό πλήθος; много \народу ἡ πολυκοσμία, ἡ κοσμο-πλημμύρα

  Русско-новогреческий словарь > народ

 • 20 нищета

  нищет||а
  ж
  1. ἡ φτώχεια, ἡ πενία, ἡ ἔνδεια, ἡ ἀνέχεια, ἡ ἀθλιότητα [-ης]:
  впасть в \нищетау́ περιπίπτω σέ ἔνδεια[ν]· жить в крайней \нищетае́ ζῶ πάμπτωχος· духовная \нищета ἡ πνευματική ἔνδεια·
  2. собир. (нищие люди) ἡ φτωχολογιά, ὁ πτωχόκοσ-μος:
  городска́я \нищета ἡ φτωχολογιά τῶν πόλεων.

  Русско-новогреческий словарь > нищета

См. также в других словарях:

 • Люди-X — Люди Икс Общая информация Издатель Marvel Comics Дебют X Men #1 (сентябрь 1963) Автор(ы) Стэн Ли и Джек Кирби Штаб квартира Институт для одаренных подростков профессора Ксавьера Состав См …   Википедия

 • Люди-Х — Люди Икс Общая информация Издатель Marvel Comics Дебют X Men #1 (сентябрь 1963) Автор(ы) Стэн Ли и Джек Кирби Штаб квартира Институт для одаренных подростков профессора Ксавьера Состав См …   Википедия

 • Люди X — Люди Икс Общая информация Издатель Marvel Comics Дебют X Men #1 (сентябрь 1963) Автор(ы) Стэн Ли и Джек Кирби Штаб квартира Институт для одаренных подростков профессора Ксавьера Состав См …   Википедия

 • ЛЮДИ — муж., мн. людь жен. люд муж., собир. человеки, род человеческий; народ, мир, общество, все и всяк; прислуга в доме, как служителя зовут человеком. Все мы люди, да не все человеки, ·т.е. рода человеческого, но без человеческого достоинства. Люди… …   Толковый словарь Даля

 • ЛЮДИ — подобны цветам четыре миллиарда нарциссов. Уршула Зыбура Общего у людей только одно: все они разные. Роберт Зенд Для человека заурядного все люди на одно лицо. Блез Паскаль Большая часть людей друг друга заслуживает. «Закон Ширли» Возвращаясь из… …   Сводная энциклопедия афоризмов

 • ЛЮДИ — ЛЮДИ, людей, людям, людьми, о людях. 1. мн. от человек (в 1 знач.). Люди планеты Земля. Раненый зверь идёт к людям. Первобытные люди. 2. обычно с определением. Лица, принадлежащие к какой н. общественной среде, группе, имеющие какой н. общий… …   Толковый словарь Ожегова

 • люди — См. человек в людях Ананья, а дома каналья, влезть в люди, выводить в люди, выйти в люди, вылезть в люди, выползти в люди, выскочить в люди, на людях, потереться между людьми, свои люди, толкнуться в люди, чуждаться людей... Словарь русских… …   Словарь синонимов

 • ЛЮДИ — 1. ЛЮДИ1, людей, людям, людьми, о людях, ед. нет. 1. мн. к человек. «У нас решительные люди, горячих дюжина голов.» Грибоедов. «Земля тряслась как наши груди, смешались в кучу кони, люди, и залпы тысячи орудий слились в протяжный вой…» Лермонтов… …   Толковый словарь Ушакова

 • ЛЮДИ — 1. ЛЮДИ1, людей, людям, людьми, о людях, ед. нет. 1. мн. к человек. «У нас решительные люди, горячих дюжина голов.» Грибоедов. «Земля тряслась как наши груди, смешались в кучу кони, люди, и залпы тысячи орудий слились в протяжный вой…» Лермонтов… …   Толковый словарь Ушакова

 • люди — (1) 1. Подданные: Всеславъ князь людемъ судяше, княземъ грады рядяше, а самъ въ ночь влъкомъ рыскаше изъ Кыева дорискаше до куръ Тмутороканя. 36. 1093: И нача (Всеволод) любити смыслъ уных, свѣтъ творя с ними; си же начаша заводити и, негодовати… …   Словарь-справочник "Слово о полку Игореве"

 • Люди — первые люди происходили от самых различных животных и растений, ветров, нимф и Геи земли. Некоторые говорят, что самыми первыми из людей были куреты, дети Гор и Ветров. Все эти люди, жившие при Золотом веке, поклонялись титанам, питались диким… …   Энциклопедия мифологии


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»