Перевод: с русского на казахский

с казахского на русский

көз дәрігері

 • 1 Подготовка и ход строительства

  Строительное оборудование и механизмы ввозятся в страну заказчика на условиях временного ввоза.

  Құрылыс жабдығы мен механизмдер тапсырыс беруші еліне уақытша жеткізілім шартымен әкелінеді.

  Подрядчик будет иметь право выбора местных субподрядных фирм.

  Мердігер жергілікті қосалқы мердігерлік фирмаларды таңдауға құқылы.

  Графики и программа работ с указанием очередности работ, их объемов и способов выполнения готовятся подрядчиком и согласовываются с инженером.

  Жұмыстардың орындалу кезектілігі, олардың көлемі мен орындалу тәсілдері көрсетілген жұмыстардың кестелері мен бағдарламаларын мердігер дайындап, инженермен келіседі.

  В связи с задержкой в разгрузке судов и невыполнением вами целого ряда других обязательств... должен быть пересмотрен.

  Кемелердің жүктерін түсіруді кешеуілдетуге және сіздердің басқа да толып жатқан міндеттемелерді орындамауларыңызға байланысты... қайта қаралуға тиіс.

  Подрядчик во всех своих действиях руководствуется местными законами страны.

  Мердігер өзінің барлық ісқимылдарында елдің жергілікті заңдарын басшылыққа алады.

  Менеджер (инженер) является представителем заказчика на строительной площадке. В его функции входит наблюдение за выполнением работ.

  Менеджер (инженер) тапсырыскердің құрылыс алаңындағы өкілі болып табылады, оның міндетіне жұмыстардың орындалуын бақылау кіреді.

  Он действует в пределах прав и полномочий, предоставленных ему заказчиком.

  Ол өзіне тапсырыскер берген құқықтар мен өкілеттіктер шегінде әрекет етеді.

  Все работы должны отвечать требованиям менеджера (инженера) и выполняться в срок.

  Барлық жұмыс менеджердің (инженердің) талаптарына сай келуге және мерзімінде орындалуға тиіс.

  Все отчеты о ходе выполнения работ должны быть подписаны менеджером (инженером).

  Жұмыстардың орындалу барысы туралы барлық есепке менеджер (инженер) қол қоюға тиіс.

  Менеджер (инженер) имеет право браковать...

  Менеджер (инженер)... жарамсыз деп табуға құқылы.

  Ему дано право решать все возникающие вопросы.

  Оған туындаған барлық мәселелерді шешу құқығы берілген.

  Менеджеру (инженеру) предоставлена возможность осмотра и инспектирования работ.

  Менеджерге (инженерге) жұмыстарды қарау, инспекциялау мүмкіндігі берілген.

  Никакие работы не будут закрыты без одобрения менеджера (инженера).

  Менеджердің (инженердің) мақұлдауынсыз ешқандай іс жабылмайды.

  В процессе производства работ инженер имеет право потребовать от подрядчика переделать любые работы, не отвечающие требованиям инженера.

  Жұмыстардың жүргізілуі барысында инженер мердігерден инженердің талаптарына сай келмейтін кез келген жұмыстың қайта істелуін талап етуге құқылы.

  Подрядчиком будут разработаны и переданы заказчику все необходимые инструкции по эксплуатации.

  Мердігер пайдалану жөніндегі барлық қажетті нұсқаулықтарды әзірлеп, тапсырыскерге табыстайды.

  Не позже, чем за три месяца до момента готовности объекта к проведению таких испытаний.

  Нысан сынақ жүргізуге дайын болған сәттен бастап үш айдан кешіктірмей береміз.

  Да, мы проводим заводские испытания.

  Иә, біз зауытта сынақ жүргіземіз.

  На заводе... должны проводиться в присутствии менеджера (инженера) или его представителя.

  Зауытта... менеджердің (инженердің) немесе оның өкілінің қатысуымен жүргізілуге тиіс.

  Качество строительных работ, материалов и оборудования будет находиться в строгом соответствии с существующими стандартами, нормами и техническими условиями.

  Құрылыс жұмыстарының, материалдар мен жабдықтың сапасы қолданыстағы стандарттарға, нормалар мен техникалық жағдайларға қатаң түрде сай келеді.

  Как насчет обеспечения объекта эксплуатационными материалами и энергией на период пусконаладочных работ и испытаний?

  Іске қосу-баптау жұмыстары мен сынақтар кезеңінде нысанды пайдалану материалдарымен және энергиямен қамтамасыз ету жағдайы қалай?

  В связи с нехваткой отдельных видов эксплуатационных материалов просим вас указать минимальное количество, необходимое для проведения испытаний.

  Пайдалану материалдарының жекелеген түрлерінің жетіспеуіне байланысты сіздерден сынақтар жүргізуге қажетті ең аз мөлшерді көрсетулеріңізді сұраймыз.

  Что вы намерены сделать со строительным оборудованием и механизмами после завершения строительства?

  Құрылыс аяқталғаннан кейін құрылыс жабдығы мен механизмдерді не істемексіздер?

  Часть оборудования будет возвращена, а другую часть мы хотели бы реализовать на местном рынке.

  Жабдықтың бір бөлігі қайтарылады, ал басқа бөлігін біз жергілікті нарықта өткізгіміз келеді.

  По завершению строительства все временные сооружения, строительное оборудование и неиспользованные материалы должны быть удалены с площадки.

  Құрылыс аяқталғаннан кейін барлық уақытша құрылыстар, құрылыс жабдығы мен пайдаланылмаған материалдар алаңнан әкетіледі.

  Подрядчик должен стараться максимально использовать возможности местного рынка при закупке оборудования и особенно материалов.

  Мердігер жабдықты және әсіресе материалдарды сатып алу кезінде жергілікті нарықтың мүмкіндіктерін барынша пайдалануға тырысуы тиіс.

  Просим вас рекомендовать нам местные строительные фирмы, у которых мы могли бы арендовать некоторые виды строительного оборудования и механизмы.

  Сіздерден бізге құрылыс жабдығының кейбір түрлері мен механизмдерді жалға алуға болатын жергілікті құрылыс фирмаларын ұсынуларыңызды сұраймыз.

  Окончательная приемка объекта будет осуществляться после достижения проектных показателей.

  Объектіні түпкілікті қабылдау жобалық көрсеткіштерге қол жеткізілгеннен кейін жүзеге асырылмақ.

  В обязанности подрядчика, как правило, входит...

  Мердігердің міндетіне, әдетте,... кіреді.

  - транспортировка оборудования.

  Изменения в программе работ согласовываются с инженером.

  Бағдарламада жұмыстардың өзгертілуін инженермен келіседі.

  Подрядчик предоставит инженеру возможность проверять качество работ и замерять объем выполненных работ.

  Мердігер инженерге жұмыстардың сапасын тексеру және орындалған жұмыстардың көлемін өлшеу мүмкіндігін береді.

  Подрядчик принимает меры, обеспечивающие сохранность работ.

  Мердігер жұмыстардың сақталуын қамтамасыз ету шараларын қолданады.

  По завершении работ подрядчик восстанавливает право собственности на строительное оборудование и неиспользованные материалы после вывоза их со строительной площадки.

  Жұмыстар аяқталған соң мердігер құрылыс жабдығы мен пайдаланылмаған материалдар құрылыс алаңынан әкетілгеннен кейін оларды меншіктену құқығын қалпына келтіреді.

  Завершение работ будет удостоверяться сертификатом.

  Жұмыстардың аяқталуы сертификатпен куәландырылады.

  Выдача сертификата о предварительной приемке откладывается до исправления дефектов и успешного окончания повторных испытаний.

  Алдын ала қабылдау туралы сертификатты беру ақауларды түзетіп, қайталама сынақтар ойдағыдай аяқталғанға дейін кейінге қалдырылады.

  При невыполнении заказчиком контрактных обязательств подрядчик имеет право на продление срока для завершения работ.

  Тапсырыскер келісімшарттық міндеттемелерді орындамаған жағдайда мердігер жұмыстарды аяқтау үшін мерзімді ұзартуға құқылы.

  По мере завершения работ подрядчик будет страховать их полную стоимость.

  Жұмыстардың аяқталуына қарай мердігер оларды толық құнына сақтандырады.

  Вы должны принять меры к увеличению темпов строительства с тем, чтобы выполнить работы в контрактные сроки.

  Сіздер жұмыстың келісімшартта көрсетілген мерзімде орындалуы үшін құрылыстың қарқынын жеделдету жөнінде шаралар қолдануға тиіссіздер.

  Подрядчик создаст управление строительством, которое будет...

  Мердігер құрылыс басқармасын құрады, ол...

  - решать все вопросы, связанные с выполнением работ

  - руководить строительными работами.

  - құрылыс жұмыстарын басқарады.

  Обычно около 2-х лет.

  Әдетте 2 жылға жуық.

  Мы просим вас сократить сроки строительства.

  Біз сіздерден құрылыс мерзімін қысқартуды сұраймыз.

  Завершение строительства запланировано на...

  Құрылысты аяқтау мерзімі... жылға жоспарланған.

  Все работы будут выполняться в соответствии с требованиями техники безопасности.

  Барлық жұмыстар қауіпсіздік техникасының талаптарына сай орындалады.

  Все рабочие чертежи до их использования должны быть одобрены менеджером (инженером).

  Барлық жұмыс сызбаларын пайдаланылмастан бұрын менеджер (инженер) мақұлдауға тиіс.

  Русско-казахский экономический словарь > Подготовка и ход строительства

 • 2 баланс вступительный

  бастама теңгерім, кіріспе теңгерім (өткен жылғы қорытынды теңгерімнің ағымдағы жылғы теңгерімнің "Жыл басында" деген бағандағы кестеге көшірілген теңгерімдік деректері)

  Русско-казахский экономический словарь > баланс вступительный

 • 3 баланс матричный

  матрицалық теңгерім, қалыптамалық теңгерім (ақша ағынын ашып көрсету, теңгерім активтері мен пассивтерін байланыстыру мақсатымен қалыптама түрінде жасалатын теңгерім)

  Русско-казахский экономический словарь > баланс матричный

 • 4 баланс платежей по текущим операциям

  ағымдағы операциялар бойынша төлем теңгерімі (төлем теңгерімінің бір бөлігі, сауда теңгерімін, көрсетілетін қызметтер мен бейкоммерциялық төлемдер теңгерімін қамтиды)

  Русско-казахский экономический словарь > баланс платежей по текущим операциям

 • 5 невидимый баланс

  көзге көрінбейтін теңгерім, елеусіз теңгерім (төлем теңгерімі, сақтандыру, банк операциялары, кеме қатынасы, туризм сияқты қызмет көрсетумен байланысты мәмілелердің нәтижелері көрсетілетін елдер арасындағы есеп айырысу теңгерімі)

  Русско-казахский экономический словарь > невидимый баланс

 • 6 объединенный платежный баланс

  біріктірілген төлем теңгерімі (ағымдағы операциялар бойынша теңгерім мен капитал қозғалысы теңгерімі қамтылатын теңгерім)

  Русско-казахский экономический словарь > объединенный платежный баланс

 • 7 Принципы кредитования

  Банк руководствуется следующими основными принципами кредитования:

  Банк несиелендірудің мынадай негізгі қағидатын басшылыққа алады:

  - срочность;

  - мерзімділік;

  - возвратность;

  - қайтарымдылық;

  - платность.

  - ақылы.

  Принцип срочности выражается в том, что кредит выдается на четко определенный срок. Этот срок оговаривается в кредитном договоре.

  Мерзімділік қағидаты несиенің нақты айқындалған мерзімге берілуінен көрініс табады. Бұл мерзім несие шартында ескертіледі.

  Он заключается в том, что по окончании срока кредитного договора заемные деньги должны быть возвращены кредитору в полной сумме (основной долг) и с процентами.

  Оның мәнісі мынада: несие шарты аяқталғаннан кейін қарыз ақша несиегерге толық сомада (негізгі қарыз) және пайызымен қайтарылуға тиіс.

  Какие меры принимаются банком в случае невозврата кредита в установленный срок?

  Несие белгіленген мерзімде қайтарылмаған жағдайда банк қандай шаралар қолданады?

  В этом случае, заемщику начисляются пени (т.е. штрафные санкции), размер которых устанавливается в кредитном договоре. Для гарантии возврата финансового кредита используют разные способы обеспечения этого возврата.

  Мұндай жағдайда қарызгерге өсімпұл (яғни айыппұл ықпалшаралары) есептеледі, оның мөлшері несие шартында белгіленеді. Қаржы несиесінің қайтарылу кепілдігі үшін осы қайтаруды қамтамасыз етудің түрлі тәсілдері пайдаланылады.

  Банки используют следующие основные способы обеспечения кредита:

  Банкілер несиені қамтамасыз етудің мынадай негізгі тәсілдерін пайдаланады:

  - поручительство;

  - кепілгерлік;

  - гарантия;

  - кепілдік;

  - залог;

  - кепіл;

  - страхование ответственности заемщика за непогашение кредита.

  - несиенің өтелмегені үшін қарызгердің жауапкершілігін сақтандыру.

  Поручительство – это договор с односторонними обязательствами, посредством которого поручитель берет обязательство перед кредитором оплатить при необходимости задолженность заемщика. Договор поручительства служит дополнением к кредитному договору и заверяется нотариусом. Он применяется, когда заемщиком является гражданин. Поручителем может выступать любой хозяйствующий субъект (банк, ассоциация, предприятие и т. п.).

  Кепілгерлік – біржақты міндеттемелері бар шарт, ол арқылы кепілгер несиегердің алдында қажет болған жағдайда қарызгердің берешегін төлеуге міндеттенеді. Кепілгерлік шарты несие шартына толықтыру болып табылады және оны нотариус растайды. Оны қарыз алушы азамат болғанда қолданады. Кез келген шаруашылық жүргізуші субъект (банк, қауымдастық, кәсіпорын, т.б.) кепілгер бола алады.

  Гарантия — это обязательство гаранта выплатить за гарантируемого определенную сумму при наступлении гарантийного случая. Она оформляется гарантийным письмом и применяется только между юридическими лицами.

  Кепілдік — кепілгердің кепілдік берілген сома үшін кепілдік жағдайы басталған кезде төлеуге міндеттенуі. Ол кепілдік хатымен ресімделеді және тек заңды тұлғалар арасында ғана қолданылады.

  В основе залоговых операции лежат следующие основные положения:

  Кепіл операцияларының негізінде мынадай негізгі ережелер жатыр:

  - залоговое право на имущество переходит вместе с ним к любому новому приобретателю данного имущества;

  - мүлікке кепілзаттық құқығы сол кепілзатпен бірге осы мүлікті кез келген жаңа сатып алушыға көшеді;

  - гарантией выполнения требования кредитора-залогодержателя является только определенное имущество должника, т.е. только то имущество, которое в соответствии с законодательством РК может быть отчуждено;

  - борышқордың тек белгілі бір мүлкі ғана, яғни ҚР заңнамасына сәйкес мүліктен айыруға жататын мүлік қана кепілзат ұстаушы-несиегер талабының орындалуына кепілдік болып табылады;

  - кредитор (залогодержатель) в случае невозврата заемщиком (залогодателем) долга имеет право обращать взыскание на заложенное имущество, в том числе путем его продажи, т.е. отчуждения его от залогодателя.

  - несиегер (кепілзат ұстаушы) борышты қайтармаған жағдайда кепілге салынған мүлікті алуға, соның ішінде оны сату арқылы, яғни оны кепілзат берушіден айыру арқылы өндіріп алуға құқылы.

  Существует две формы залога:

  Кепілдің екі нысаны бар:

  - залог с оставлением имущества у залогодателя;

  - мүлік кепіл берушіде қалдырылатын кепіл;

  - залог с передачей заложенного имущества залогодержателю (заклад).

  - кепілге салынған мүлік кепіл ұстаушыға берілетін кепіл (кепілсалым).

  Каким образом заключается договор страхования ответственности заемщика за непогашение кредита?

  Несиенің өтелмегені үшін қарызгердің жауапкершілігін сақтандыру шарты қалай жасалады?

  В ходе данного страхования заемщик кредита в банке заключает со страховой компанией страховой договор. Он прилагается к кредитному договору. На практике применяется тройной договор страхования, который заключается между страховой компанией, банком и заемщиком. Срок страхования соответствует сроку, на который был выдан кредит. Договор страхования предусматривает, как правило, возмещение банку со стороны страховщика определенного процента суммы невозвращенного заемщиком кредита в установленный срок и процентов по нему.

  Осы сақтандыру барысында банкіден несие алған қарызгер сақтандыру компаниясымен сақтандыру шартын жасасады? Ол несие шартына тіркеледі. Іс жүзінде үшжақты сақтандыру шарты қолданылады, ол сақтандыру компаниясы, банк және қарызгер арасында жасалады. Сақтандыру мерзімі несие берілген мерзімге сай келеді. Сақтандыру шарты, әдетте, қарызгер белгіленген мерзімде қайтармаған несие сомасының белгілі бір пайызын және ол бойынша пайызды банкіге сақтандырушы тарапынан өтелуін көздейді.

  Какими критериями руководствуется банк в оценке кредитоспособности заемщика?

  Банк несиенің қарызгердің несиені өтеуге қабілеттілігін бағалауда қандай өлшемдерді басшылыққа алады?

  Оценка кредитоспособности заемщика и предоставления кредита только кредитоспособному и платежеспособному заемщику является важным условием обеспечения возврата кредита. Кредитоспособность заемщика характеризуется его аккуратностью при расчетах по ранее полученным кредитам, его текущим финансовым состоянием и перспективами изменения, способностью при необходимости мобилизовать денежные средства из различных источников.

  Қарызгердің несиені өтеуге қабілеттілігін бағалау және несиені тек несиені өтеуге қабілетті және төлем төлеуге қабілетті қарызгерге ғана беру несиенің қайтарылуын қамтамасыз етудің маңызды шарты болып табылады. Қарызгердің несиені өтеуге қабілеттілігі оның бұрынырақ алған несиесі бойынша есептесу кезіндегі ұқыптылығымен, оның ағымдағы қаржы жағдайымен, өзгеру перспективаларымен, қажет болған жағдайда түрлі көздерден ақша қаражатын жұмылдыру қабілетімен сипатталады.

  Несие беру шарттарына талдау жасау қандай мәселелерді зерделеуді көздейді?

  Анализ условий кредитования предполагает изучение следующих вопросов:

  Несилендіру шарттарын талдау мына мәселелерді зерделеуді көздейді:

  - "солидность" заемщика, которая характеризуется своевременностью расчетов по ранее полученным кредитам, качественностью представленных отчетов, ответственностью и компетентностью руководства;

  - қарызгердің "салиқалылығы", ол бұрынырақ алынған несиелер бойынша уақтылы есеп айырысуымен, берген есептерінің сапалылығымен, басшылықтың жауаптылығымен және біліктілігімен сипатталады;

  - "способность" заемщика производить конкурентоспособную продукцию;

  - қарызгердің бәсекеге жарамды өнім өндіруге "қабілеттілігі";

  - "доходы", при этом уровень доходов банка должен быть увязан со степенью риска при кредитовании;

  - "кірісі", мұнда банк кірісінің деңгейі несиелендіру кезіндегі тәуекел дәрежесімен байланыстырылуға тиіс;

  - "цель" использования кредитных ресурсов;

  - несие ресурстарының пайдаланылу "мақсаты";

  - "сумма" кредита, изучение этого вопроса производится исходя из проведения заемщиком мероприятия ликвидности баланса, соотношения между собственными и заемными средствами;

  - несие "сомасы", бұл мәселе қарызгердің теңгерім өтемпаздығы шарасын жүргізуін, меншікті және қарыз қаражатының арақатынасын басшылыққа ала отырып зерделенеді;

  - "погашение", этот вопрос изучается путем анализа возвращенности кредита за счет реализации материальных ценностей, предоставленных гарантий и использования залогового права;

  - "өтеу", бұл мәселе материалдық құндылықтардың, берілген кепілдіктердің өткізілуі және кепіл құқығын пайдалану есебінен несиенің қайтарылуына талдау жасау жолымен зерделенеді;

  - "обеспечение" кредита, т.е. изучение устава и положения с точки зрения определения права банка брать в залог под выданную ссуду активы заемщика, включая ценные бумаги.

  - несиенің "қамтамасыз етілуі", яғни банкінің берілген несиені қамтамасыз ету кепілі ретінде қарызгердің бағалы қағаздарымен қоса активтерін алу құқығын анықтау тұрғысынан жарғы мен ережені зерделеу.

  Ликвидность хозяйствующего субъекта определятся его способностью быстро погашать свою задолженность, т.е. ликвидностью баланса хозяйствующего субъекта.

  Шаруашылық жүргізуші субъектінің өтемпаздығы оны өз берешегін тез өтеуге қабілеттілігімен, яғни шаруашылық жүргізуші субъект теңгерімінің өтемпаздығымен анықталады.

  Ликвидность определяется соотношением величины задолженности и ликвидных средств, т.е. средств, которые могут быть использованы для погашения долгов (наличные деньги, депозиты, ценные бумаги, реализуемые элементы оборотных средств и др.).

  Өтемпаздық берешек пен өтімді қаражат, яғни борышты өтеу үшін пайдалануға болатын қаражат (қолма-қол ақша, депозиттер, бағалы қағаздар, айналым қаражатының нышандары, т.б.) шамасының қатынасымен анықталады.

  Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, сгруппированных по степени их ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по срокам их погашения.

  Теңгерімнің өтемпаздығын талдаудың мәні өтімділік дәрежесіне қарай топтастырылған актив бойынша қаражатты өтелу мерзіміне қарай топтастырылған пассив бойынша міндеттемелермен салыстыруда.

  Русско-казахский экономический словарь > Принципы кредитования

 • 8 Функции и полномочия Национального банка

  Национальный банк:

  Ұлттық банк:

  - проводит государственную денежно-кредитную политику в республике;

  - республикадағы мемлекеттік ақша-несие саясатын жүргізеді;

  - эмитирует ценные бумаги путем регулирования объема массы в обращении;

  - айналыстағы ақша массасының көлемін реттеу жолымен бағалы қағаздар шығарады;

  - участвует в обслуживании государственного долга правительства, обслуживает государственный долг Национального банка;

  - Үкіметтің мемлекеттік борышына қызмет көрсетуге қатысады, Ұлттық банкінің мемлекеттік борышына қызмет көрсетеді;

  - выдает разрешение:

  - мыналарға:

  - на открытие банков и их добровольную реорганизацию и ликвидацию;

  - банкілердің ашылуына, олардың ерікті түрде қайта ұйымдастырылуына және таратылуына;

  - на открытие филиалов (их слияние) и представительств банков на территории Казахстана, а для банков-резидентов – вне территории республики;

  - Қазақстан аумағында банкілердің, ал республика аумағынан тыс жерлерде резидент-банкілердің филиалдары мен өкілдіктерінің ашылуына (олардың қосылуына);

  - на приобретение физическими и юридическими лицами статуса крупного участника банка и банковского холдинга;

  - жеке және заңды тұлғалардың банкіге ірі қатысушы және банк холдингі мәртебесін алуына;

  - на участие банков в уставном капитале организаций, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг;

  - банкілердің бағалы қағаздар нарығында кәсіптік қызметті жүзеге асырушы ұйымдардың жарғылық капиталына қатысуына;

  - на выдачу банкам лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

  - бағалы қағаздар нарығында кәсіптік қызметті жүзеге асыру үшін банкілерге лицензиялар беруіне рұқсат береді;

  - выдает лицензии на осуществление отдельных видов банковских операций;

  - банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыруға лицензия береді;

  - проводит обязательную экспертизу проспектов эмиссий ценных бумаг банков до их государственной регистрации, согласование изменений к ним;

  - банкілердің бағалы қағаздар эмиссияларының аңдатпаларын мемлекеттік тіркеуге дейін міндетті сараптаудан өткізеді, оларға енгізілетін өзгерістерді келіседі;

  - дает заключение по отчету об итогах выпуска и размещения ценных бумаг банками, учредительным документам;

  - банкілердің бағалы қағаздарды шығару және орналастыру қорытындылары туралы есеп, құрылтай құжаттары бойынша тұжырым береді;

  - дает согласие на внесение изменений в учредительные документы банка, их перерегистрацию, назначение (избирание) руководящих работников банка;

  - банкінің құрылтай құжаттарына өзгертулер енгізуге, оларды қайта тіркеуге, банкінің басшы қызметтерін тағайындауға (сайлауға) келісім береді;

  - осуществляет контроль и надзор за деятельностью банков, за деятельностью ликвидационных комиссий, добровольно и принудительно ликвидируемых банков;

  - банкілердің қызметін, ерікті не мәжбүрлі түрде таратылатын банкілердің тарату комиссияларының қызметін бақылайды және қадағалайды;

  - устанавливает банкам пруденциальные нормативы, размер капитала банка на определенную дату;

  - банкілерге пруденциялық нормативтерді, банк капиталының белгілі бір күнгі мөлшерін белгілейді;

  - осуществляет регулирование ставок вознаграждения (интереса) по кредитам в республике;

  - республикадағы несиелер бойынша сыйақы (мүдде) мөлшерлемесін реттейді;

  - определяет порядок, систему и форму осуществления платежей и переводов денег в республике;

  - республикада төлемдерді төлеу және ақша аудару тәртібін, жүйесі мен нысанын айқындайды;

  - организует функционирование платежной системы, обеспечивающей своевременное и бесперебойное проведение переводов денег между банками в тенге;

  - банкілердің арасында теңге түріндегі ақшаның уақтылы және үздіксіз аударылуын қамтамасыз ететін төлем жүйесінің жұмыс істеуін ұйымдастырады;

  - осуществляет валютное регулирование и валютный контроль в республике;

  - республикадағы валюталық реттеу мен валюталық бақылауды жүзеге асырады;

  - издает обязательные для исполнения всеми банками и их клиентами нормативные правовые акты по вопросам банковской деятельности, учета, платежей и переводов денег, осуществления валютных операций в пределах полномочий, определенных законодательными актами;

  - банк қызметі, есебі, төлем төлеу, ақша аудару, заңнамалық құжаттарда белгіленген өкілеттіктер шегінде валюталық операцияларды жүзеге асыру мәселелері бойынша барлық банкілер мен олардың қызметін пайдаланушылар үшін орындалуы міндетті нормативтік құқықтық актілер шығарады;

  - осуществляет надзор за соблюдением нормативно-правовых актов;

  - нормативтік-құқықтық актілердің сақталуын қадағалайды;

  - по согласованию с Министерством финансов Республики Казахстан устанавливает стандарты бухгалтерского учета банков;

  - Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігімен келісе отырып, банкілердің бухгалтерлік есебінің стандарттарын белгілейді;

  - устанавливает правила учета, хранения, перевозки и инкассации наличных банкнот и монет;

  - нақты банкноттар мен мәнеттерді есептеу, сақтау, тасымалдау және инкассолау ережелерін белгілейді;

  - участвует в обеспечении перевозки, хранении и инкассации наличных банкнот и монет;

  - нақты банкноттар мен мәнеттерді тасымалдауға, сақтауға және инкассолауға қатысады;

  - создает резервные фонды банкнот и монет;

  - банкноттар мен мәнеттердің сақтық қорын құрады;

  - составляет и регулярно публикует сводный баланс банков республики и собственный баланс;

  - республика банкілерінің жиынтық теңгерімін және өзінің теңгерімін жасап, тұрақты түрде жариялайды;

  - формирует отчетный платежный баланс страны;

  - елдің есептік төлем теңгері-мін қалыптастырады;

  - участвует в разработке краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных прогнозных оценок показателей платежного баланса;

  - төлем теңгерімі көрсеткіштерінің қысқа мерзімді, орта мерзімді және ұзақ мерзімді болжамды бағалануын әзірлеуге қатысады;

  - осуществляет регистрацию и мониторинг договоров по негосударственным внешним займам, не имеющим государственных гарантий;

  - мемлекеттік кепілдіктері жоқ беймемлекеттік сыртқы қарыздар бойынша шарттарды тіркеп, мониторингін жүзеге асырады;

  - формирует оценку валового внешнего долга страны;

  - елдің жалпы сыртқы борышының бағасын қалыптастырады;

  - участвует в осуществлении подготовки кадров для системы банков в республике;

  - республикадағы банк жүйесі үшін кадрлар даярлауға қатысады;

  - обслуживает единый казначейский счет Министерства финансов Республики Казахстан;

  - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің бірыңғай қазынашылық шотына қызмет көрсетеді;

  - осуществляет переучет векселей в соответствии с нормативными правовыми актами Национального банка.

  - Ұлттық банкінің нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес вексельдерді қайта есептейді.

  Русско-казахский экономический словарь > Функции и полномочия Национального банка

 • 9 активный торговый баланс

  актив сауда теңгерімі, сауданың актив теңгерімі (белгілі бір уақыт аралығында елге әкелінетін тауардан елден әкетілетін тауардың асып түсуін сипаттайтын сауда теңгерімі)

  Русско-казахский экономический словарь > активный торговый баланс

 • 10 базисный платежный баланс

  базистік төлем теңгерімі (ағымдағы төлем теңгерімі мен ұзақ мерзімді капиталдар қозғалысының теңгерімі)

  Русско-казахский экономический словарь > базисный платежный баланс

 • 11 баланс доходов и расходов

  кіріс пен шығыс теңгерімі (қаржы теңгерімі, оның бөлімдерінде белгілі бір уақыт ішіндегі кіріс пен шығыстың көздері мен шамасы көрсетіледі және олардың сай келуі немесе теңгерімнің бір бөлігінің екіншісінен асып түсуі анықталады, кәсіпорынның қаржы жоспары)

  Русско-казахский экономический словарь > баланс доходов и расходов

 • 12 баланс невидимый

  "көзге көрінбейтін" теңгерім, "елеусіз" теңгерім ( көрсетілетін қызметпен сауда жасау теңгерімі)

  Русско-казахский экономический словарь > баланс невидимый

 • 13 баланс пробный

  сынамалық теңгерім (бас бухгалтерлік теңгерім шоттарындағы дебеттік және кредиттік қалдықтар сомасының тепе-теңдігін тексеру үшін пайдаланылатын теңгерім)

  Русско-казахский экономический словарь > баланс пробный

 • 14 баланс сальдовый

  сальдо теңгерімі, қалдық теңгерімі (бухгалтерлік есеп шоттарының белгілі бір күнгі қалдықтарын көрсететін бухгалтерлік теңгерім)

  Русско-казахский экономический словарь > баланс сальдовый

 • 15 баланс стоимостный

  құн теңгерімі, құндық теңгерім (мемлекеттің, кәсіпорындардың, шаруашылықтардың, халықтың кірістерін пайдалана отырып, өнімнің өндірілуін, бөлінуін, айналысын жан-жақты байланыстыратын теңгерім нысаны)

  Русско-казахский экономический словарь > баланс стоимостный

 • 16 баланс фрахтовый

  тасымал теңгерімі, кірепұл теңгерімі (теңіз тасымалына байланысты шетел валютасының шетелден түсуін және оның шетелдегі шығысын көрсететін төлем теңгерімі)

  Русско-казахский экономический словарь > баланс фрахтовый

 • 17 баланс-нетто

  нетто-теңгерім, таза теңгерім (сауда теңгерімі, мұнда экспорттың құны импорттың құнына тең болады)

  Русско-казахский экономический словарь > баланс-нетто

 • 18 балансовый счет депо

  теңгерімдік депо шот, теңгерімдік қор шоты (қордың тіркеу шоттарында есептелетін бағалы қағаздар қордың теңгерімін нақты иеленушілері немесе сақталатын орны бойынша бөліп көрсетпей, енгізуге арналған жинақтамалы депо шот)

  Русско-казахский экономический словарь > балансовый счет депо

 • 19 забалансовые операции банка

  банкінің теңгерімнен тысқары операциялары (банкінің теңгерімінде көрсетілмейтін теңгерімнен тысқары шоттар бойынша операциялар)

  Русско-казахский экономический словарь > забалансовые операции банка

 • 20 заключительный бухгалтерский баланс

  бухгалтерлік қорытынды теңгерім (1. кәсіпорынды тарату кезінде жасалатын теңгерім, 2. бір жылғы қорытынды бойынша жасалатын жылдық теңгерім)

  Русско-казахский экономический словарь > заключительный бухгалтерский баланс

См. также в других словарях:

 • Герё — Герё, Эрнё Герё, Эрнё Дата рождения: 8 июля 1891(1891 07 08) Дата смерти: 12 марта 1980(1980 03 12) (88 лет) Эрнё Герё (венг. Gerő Ernő), урожд. Э …   Википедия

 • Герё, Эрнё — Дата рождения: 8 июля 1891(1891 07 08) Дата смерти: 12 марта 1980(1980 03 12) (88 лет) Эрнё Герё (венг. Gerő Ernő), у …   Википедия

 • ГЕР ДЕР — (Herder) Иоганн Готфрид (род. 25 авг. 1744, Морунген, Восточная Пруссия – ум. 18 дек. 1803, Веймар) нем. философ; с 1776 занимал должность суперинтенданта, которую получил благодаря содействию Гёте. В 1762 – 1764 изучал теологию в Кенигсберге… …   Философская энциклопедия

 • гер — сущ., кол во синонимов: 2 • пришелец (14) • прозелит (6) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 …   Словарь синонимов

 • гер — * guerre f. Бильярдная игра в 2 шара. Лучинский 1879. См. также Алагер …   Исторический словарь галлицизмов русского языка

 • гер а мор — * guerre à mort. Война не на жизнь, а на смерть. Иное дело принц Савойский, у которого с французами шла guerre à mort. Теккерей Истор. Генри Эсмонда. // 12 7 306 …   Исторический словарь галлицизмов русского языка

 • гер а утранс — * guerre à outrance. Война до победного конца; война не на жизнь, а на смерть. Ср. A outrance. Эти люди требуют теперь чтобы немцы немедленно покинули священную землю Франции; иначе guerre à outrance. 7. 8. 1870. Энгельс Марксу. Не задолго уже… …   Исторический словарь галлицизмов русского языка

 • гер де фарин — * guerre de farine. XVIII в. Является с своей особой причиной восстаний голодом, наиболее рельефным примером чего была так называемая мучная война, guerre de farine, происшедшая во время министерства Тюрго. Слово 1879 10 2 150 …   Исторический словарь галлицизмов русского языка

 • гер о-силаб — * guerre aux syllabes. Война слогам. Французское пуристическое движение конца 17 в. могло понимать низость (bassesse) в двух смыслах: как вульгаризм или как непристойность .. Эта боязнь непристойности перешла в так называемую la guerre aux… …   Исторический словарь галлицизмов русского языка

 • гер сивиль — * guerre civile. Гражданская война. Здесь: очень неприхотливый, скудный. В камбузе кок обухом топора расколачивал воблу, которая должна была пойти на приготовление бодрящего супа а ля герр сивиль . Б. Лавренев Гибель субмарины. // Юность 1987 11… …   Исторический словарь галлицизмов русского языка

 • гер фини фот де комбатант — * la guerrre finit faute de combattants. Война заканчивается из за отсутствия участников. Кто же опасные члены сих мнимых обществ? А ежели нет членов. то нет и обществ: la guerre finit faute de combattants. 1822. А. И. Михайловский Данилевский Из …   Исторический словарь галлицизмов русского языка


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»