Перевод: с английского на болгарский

с болгарского на английский

компаса

 • 1 box

  {bɔks}
  I. 1. кутия, кутийка, сандък, сандъче
  2. будка, кабина
  3. капра
  4. ложа (в театър и пр.)
  5. отделение за добитък (в сбор, вагон)
  6. къщичка, колибка, хижа (ловджийска, рибарска)
  7. сепаре (в ресторант, кръчма и пр.)
  8. подарък в кутия
  9. sl. грамофон
  10. sl. телевизор
  11. sl. китара
  12. тех. защитен сандък, лагер
  13. печ. част от страница, отделена с линии
  14. разг. ковчег
  in the same BOX в същото положение, на същия хал/дередже
  II. 1. слагам в кутия/сандък и пр
  2. депозирам (документ) в съд
  3. правя дупка в кората на дърво (за събирапе на сок)
  4. смесвам (боя) чрез преливане от един съд в друг
  to BOX the compass мор. изброявам поред точките на компаса
  прен. завъртам се на 360, свършвам там, откъдето съм започнал
  box in затварям, натиквам, набутвам. наблъсквам
  box off отделям с преграда
  box up box in
  III. n плесница (и a BOX on the ear)
  IV. 1. боксирам се
  2. зашлевявам, удрям плесница, обик. to BOX someone's ears
  to BOX clever sl. държа се/постъпвам умно
  V. n чемшир
  чемширово дърво (Buxus sempervirens)
  * * *
  {bъks} n 1. кутия, кутийка; сандък, сандъче; 2. будка, кабина; 3.(2) v 1. слагам в кутия/сандък и пр.; 2. депозирам (документ) {3} n плесница (и a box on the ear).{4} v 1. боксирам се; 2. зашлевявам, удрям плесница, обик. to {5} n чемшир; чемширово дърво (Buxus sempervirens).
  * * *
  чимшир; сандък; боксирам се; будка; капра; кабина; ложа; кутия; ковчег;
  * * *
  1. 1 sl. китара 2. 1 печ. част от страница, отделена с линии 3. 1 разг. ковчег 4. 1 тех. защитен сандък, лагер 5. box in затварям, натиквам, набутвам. наблъсквам 6. box off отделям с преграда 7. box up box in 8. i. кутия, кутийка, сандък, сандъче 9. ii. слагам в кутия/сандък и пр 10. iii. n плесница (и a box on the ear) 11. in the same box в същото положение, на същия хал/дередже 12. iv. боксирам се 13. sl. грамофон 14. sl. телевизор 15. to box clever sl. държа се/постъпвам умно 16. to box the compass мор. изброявам поред точките на компаса 17. v. n чемшир 18. будка, кабина 19. депозирам (документ) в съд 20. зашлевявам, удрям плесница, обик. to box someone's ears 21. капра 22. къщичка, колибка, хижа (ловджийска, рибарска) 23. ложа (в театър и пр.) 24. отделение за добитък (в сбор, вагон) 25. подарък в кутия 26. правя дупка в кората на дърво (за събирапе на сок) 27. прен. завъртам се на 360, свършвам там, откъдето съм започнал 28. сепаре (в ресторант, кръчма и пр.) 29. смесвам (боя) чрез преливане от един съд в друг 30. чемширово дърво (buxus sempervirens)
  * * *
  box[bɔks] I. n 1. кутия, кутийка, сандък, сандъче; ковчег; money-\box (детска спестовна) касичка; 2. будка, кабина; sentry-\box караулна будка; 3. капра; 4. ложа; witness-\box свидетелска ложа; jury \box съдийска ложа; 5. отделение в обор или във вагон за добитък; loose \box отделение, в което животното не е вързано; 6. наказателна зона (във футбола); 7. сепаре в заведение; 8. къщичка, вила; хижа (ловджийска, рибарска); 9. тех. защитен сандък, лагер; 10. част от страница, отделена с линии и пр.; 11. ( Christmas-) \box коледен подарък; 12. дупка в дърво за събиране на сок; 13. разг. ковчег; 14. разг. телевизор; 15. sl грубо влагалище, вагина; a black \box непозната област; нещо, което не разбирам; a \box of birds новозел. разг. отличен, прекрасен, превъзходен; come out of the \box излизам, появявам се; започвам (да развивам някаква дейност); to use s.th. out of the \box започвам да използвам ( уред) веднага след закупуването (без да са необходими специални умения); to be out of o.'s \box пиян съм; out of the \box австр. разг. първокласен, забележителен, изключителен; to be in a ( tight) \box в трудно положение съм; to be in the same \box with в същото положение (хал, дередже) съм като; II. v 1. слагам в кутия, сандък и пр.; 2. депозирам ( документ) в съд; 3. правя дупка в дърво за събиране на сок; to \box the compass мор. изброявам поред точките на компаса, прен. описвам пълен кръг, свършвам там, откъдето съм започнал; III. n: a \box on the ear плесница, плесник, шамар ( разг.); II. v боксирам се; to \box a person's ear удрям плесница на, зашлевявам. IV n чемшир Buxus sempervivens.

  English-Bulgarian dictionary > box

 • 2 compass

  {'kʌmpəs}
  I. 1. компас
  COMPASS bearing посока по компаса
  2. окръжност, ост. заобикалка
  to fetch/go a COMPASS (about) заобикалям, обхождам
  3. граници, обхват, предел (и прен.), обем, размер
  within the COMPASS of в границите/обсега на
  4. муз. регистър, диапазон
  5. pl (a pair of) COMPASSes пергел
  6. attr компасен, полукръгъл, извит
  COMPASS window арх. заоблен еркерен прозорец
  II. 1. (за) обикалям, обхождам, обкръжавам, ограждам
  2. постигам, осъществявам, успявам
  3. замислям, кроя (нещо лошо), сплетнича, интригантствувам
  4. схващам, разбирам
  * * *
  {'k^mpъs} n 1. компас; compass bearing посока по компаса; 2. окръжн(2) {'k^mpъs} v 1. (за)обикалям, обхождам; обкръжавам, огражд
  * * *
  обсег; окръжност; осъществявам; обхват; постигам; простиране; компасен; компас;
  * * *
  1. attr компасен, полукръгъл, извит 2. compass bearing посока по компаса 3. compass window арх. заоблен еркерен прозорец 4. i. компас 5. ii. (за) обикалям, обхождам, обкръжавам, ограждам 6. pl (a pair of) compasses пергел 7. to fetch/go a compass (about) заобикалям, обхождам 8. within the compass of в границите/обсега на 9. граници, обхват, предел (и прен.), обем, размер 10. замислям, кроя (нещо лошо), сплетнича, интригантствувам 11. муз. регистър, диапазон 12. окръжност, ост. заобикалка 13. постигам, осъществявам, успявам 14. схващам, разбирам
  * * *
  compass[´kʌmpəs] I. n 1. компас; points of the \compass посоките на компаса; \compass bearing посока на компаса; 2. pl пергел (и pair of \compassеs); 3. обхват, обсег, обем; 4. прен. граница, размер, предел; within the \compass of в границите (пределите) на; outside the \compass of human knowledge извън обсега на човешките знания; to fetch a \compass заобикалям, говоря със заобикалки; 5. муз. регистър; 6. окръжност; ост. кръг; \compass window архит. кръгъл прозорец; II. adj 1. компасен; 2. полукръгъл; III. v 1. ост. заобикалям, обхождам; обграждам, обкръжавам; to \compass about заобикалям, обхождам; like the sea they \compass all the land подобно на морето, те обграждат земята; 2. постигам, осъществявам, реализирам; успявам; to \compass o.'s ends постигам целите си; 3. замислям, кроя, планирам, подготвям (нещо лошо); кроя да убия някого; 4. схващам; why this should be so my mind cannot \compass недоумявам защо трябва да е така.

  English-Bulgarian dictionary > compass

 • 3 declination

  {,dekli'neiʃn}
  1. отклонение, физ., астр. деклинация
  2. наклоняване, упадък, западане, ам. отказ, отказване
  * * *
  {,dekli'neishn} n 1. отклонение; физ., астр. деклинация; 2
  * * *
  отклонение; деклинация;
  * * *
  1. наклоняване, упадък, западане, ам. отказ, отказване 2. отклонение, физ., астр. деклинация
  * * *
  declination[¸dekli´neiʃən] n 1. рядко отклонение, отпадане; 2. астр. деклинация; 3. физ. деклинация, отклонение; \declination of the needle ( compass) отклонение на магнитната стрелка (компаса).

  English-Bulgarian dictionary > declination

 • 4 error

  {'erə}
  1. n l. грешка, погрешка
  in ERROR по погрешка
  2. юр. съдебна грешка
  writ of ERROR постановление за ревизия на наказателно дело
  3. заблуда, заблуждение, грешка
  to be in ERROR греша
  to fall/run into ERROR изпадам в заблуждение, заблуждавам се, сгрешавам
  ERROR of judgement погрешна преценка
  4. прегрешение, грешка, грях
  ERRORs of youth младежки грехове
  5. отклонение на компаса
  * * *
  {'erъ} n l. грешка, погрешка; in error по погрешка; 2. юр. съдебна
  * * *
  прегрешение; грешка; заблуда; заблуждение;
  * * *
  1. error of judgement погрешна преценка 2. errors of youth младежки грехове 3. in error по погрешка 4. n l. грешка, погрешка 5. to be in error греша 6. to fall/run into error изпадам в заблуждение, заблуждавам се, сгрешавам 7. writ of error постановление за ревизия на наказателно дело 8. заблуда, заблуждение, грешка 9. отклонение на компаса 10. прегрешение, грешка, грях 11. юр. съдебна грешка
  * * *
  error[´erə] n 1. грешка, погрешка; make ( commit) an \error правя грешка, сгрешавам; in \error по погрешка; printer's \error печатна грешка; clerical \error грешка на перото; input data \error комп. грешка във входните данни; \error message комп. съобщение за неправилно зададена операция; 2. юрид. съдебна грешка; writ of \error постановление за ревизия на наказателно дело; 3. заблуждение, заблуда; to be in \error греша, не съм прав; to run ( fall) into \error изпадам в заблуждение, заблуждавам се; 4. прегрешение, простъпка; \errors of youth младежки грехове; 5. отклонение (на компаса).

  English-Bulgarian dictionary > error

 • 5 heeling

  heeling[´hi:liʃ] I. n поставяне на токове; поправка на токове; soling and \heeling 1000 leva нови подметки и токове за 1000 лева. II. n мор. наклоняване, килване, "полягване" настрана (на кораб, лодка и пр.); \heeling error отклонение (грешка) на компаса, дължаща се на наклоняването на кораба.

  English-Bulgarian dictionary > heeling

 • 6 quarter

  {'kwɔ:tə}
  I. 1. четвърт (ина) (of)
  QUARTER of a century четвърт век
  2. четвърт час (и QUARTER of an hour)
  the clock strikes the QUARTERs часовникът бие на четвърт час
  bad QUARTER of an hour лоши/неприятни моменти
  3. готв. плешка, бут
  рl задни части, бут (и hind QUARTERs), ист. разкъсани части на екзекутиран предател
  4. мор. кърма
  5. странично парче на обувка
  6. адм. тримесечие
  7. уч. срок, унив. семестър
  8. астр. фаза (на Луната)
  9. всяка от главните посоки на света, четирите краища на света, точка на компас, посока на вятъра
  what QUARTER is the wind in? откъде духа вятърът? прен. каква е хавата/положението? lies the wind in that QUARTER? прен. такава ли била работата? from all QUARTERs отвсякъде, от всички посоки/страни
  10. квартал (на град)
  11. обик. рl кръгове, среди, източник (на сведения и пр.)
  from the highest QUARTERs от най-високо място
  from a reliable QUARTER от достоверен източник
  no help to be had from that QUARTER оттам/от него не може да се очаква помощ
  12. рl квартира, жилище, воен. квартира, казарма
  living QUARTERs жилищни помещения
  close QUARTERs теснотия, тясно помещение/жилище
  at close QUARTERs отблизо, нагъсто, едно до друго
  fighting at close QUARTERs ръкопашен бой
  to take up one's QUARTERs настанявам се (на квартира) (и воен.)
  to beat up someone's QUARTERs изненадвам някого, c посещението си, изтърсвам се у някого
  13. мор. пост
  to beat to QUARTERs заповядвам всеки (от екипажа) да заеме поста си
  14. сп. (бягане на) четвърт миля, ам. четвъртина време
  15. (монета от) 25 цента
  16. различни мерки квартер (за обем 2. 9 хектолитра, за тежест 12. 7 кг, ам. 11. 34 кг)
  четвърт ярд (21. 86 см)
  четвърт миля (402. 24 м)
  17. воен. ист. пощада, милост
  to ask for/cry QUARTER моля за пощада, признавам се за победен
  to give no QUARTER to безпощаден съм към, атакувам безпощадно
  18. хер. четвъртина от хералдически щит, квадрат с девиз в горната дясна четвъртина на щит
  II. 1. разделям на четири (и заклано животно)
  2. ист. разсичам (тялото на екзекутиран предател) на четири части
  3. воен. разквартирувам (войски)
  квартирувам (at)
  4. мор. извиквам/поставям на пост
  5. лов. претърсвам (място) във всички посоки (за кучета)
  6. астр. навлизам в нова фаза (за Луната)
  7. хер. разделям (щит) на четири части, имам различии гербове (на един и същи щит), прибавям герба на друго семейство на (щита си)
  * * *
  {'kwъ:tъ} n 1. четвърт(ина) (of); quarter of a century четвърт век;(2) {'kwъ:tъ} v 1. разделям на четири (и заклано животно); 2.
  * * *
  четвърт; тримесечие; квартал;
  * * *
  1. 1 (монета от) 25 цента 2. 1 воен. ист. пощада, милост 3. 1 мор. пост 4. 1 обик. рl кръгове, среди, източник (на сведения и пр.) 5. 1 рl квартира, жилище, воен. квартира, казарма 6. 1 различни мерки квартер (за обем 9 хектолитра, за тежест 1 7 кг, ам. 1 34 кг) 7. 1 сп. (бягане на) четвърт миля, ам. четвъртина време 8. 1 хер. четвъртина от хералдически щит, квадрат с девиз в горната дясна четвъртина на щит 9. at close quarters отблизо, нагъсто, едно до друго 10. bad quarter of an hour лоши/неприятни моменти 11. close quarters теснотия, тясно помещение/жилище 12. fighting at close quarters ръкопашен бой 13. from a reliable quarter от достоверен източник 14. from the highest quarters от най-високо място 15. i. четвърт (ина) (of) 16. ii. разделям на четири (и заклано животно) 17. living quarters жилищни помещения 18. no help to be had from that quarter оттам/от него не може да се очаква помощ 19. quarter of a century четвърт век 20. the clock strikes the quarters часовникът бие на четвърт час 21. to ask for/cry quarter моля за пощада, признавам се за победен 22. to beat to quarters заповядвам всеки (от екипажа) да заеме поста си 23. to beat up someone's quarters изненадвам някого, c посещението си, изтърсвам се у някого 24. to give no quarter to безпощаден съм към, атакувам безпощадно 25. to take up one's quarters настанявам се (на квартира) (и воен.) 26. what quarter is the wind in? откъде духа вятърът? прен. каква е хавата/положението? lies the wind in that quarter? прен. такава ли била работата? from all quarters отвсякъде, от всички посоки/страни 27. адм. тримесечие 28. астр. навлизам в нова фаза (за Луната) 29. астр. фаза (на Луната) 30. воен. разквартирувам (войски) 31. всяка от главните посоки на света, четирите краища на света, точка на компас, посока на вятъра 32. готв. плешка, бут 33. ист. разсичам (тялото на екзекутиран предател) на четири части 34. квартал (на град) 35. квартирувам (at) 36. лов. претърсвам (място) във всички посоки (за кучета) 37. мор. извиквам/поставям на пост 38. мор. кърма 39. рl задни части, бут (и hind quarters), ист. разкъсани части на екзекутиран предател 40. странично парче на обувка 41. уч. срок, унив. семестър 42. хер. разделям (щит) на четири части, имам различии гербове (на един и същи щит), прибавям герба на друго семейство на (щита си) 43. четвърт миля (40 24 м) 44. четвърт час (и quarter of an hour) 45. четвърт ярд (2 86 см)
  * * *
  quarter[´kwɔtə] I. n 1. четвърт, четвъртина, четвъртинка (of); not a \quarter as good as далеч не толкова добър като; 2. кул. плешка или бут; pl бут, задни части (на животно, човек); ист. разкъсани части на тялото на екзекутиран предател; 3. задна част (на превозно средство); мор. задна част (на кораб); on the \quarter в отстъпление; 4. задна част, странично парче на обувка (от форта до бомбето); 5. четвърт час; a \quarter to ( past) five пет без (и) четвърт; a bad \quarter of an hour прен. голям зор, трудности, лоши моменти, лошо положение; 6. адм. тримесечие, срок за плащане на данъци, наеми; наем за тримесечие; 7. уч. срок; рядко унив. семестър; 8. астр. фаза (на Луната); 9. всяка от четирите посоки на света; посока на вятър; точка на компаса; what \quarter is the wind in? откъде духа вятърът? прен. каква е хавата (положението)? lies the wind in that \quarter? прен. такава ли била работата? from all \quarters от всички страни, отвсякъде; 10. квартал (на град); 11. кръгове (полит. и пр.), сфера, среда; отделно лице като източник (на сведения, надежди); no help to be had from that \quarter оттам (това място, този човек) не може да се очаква помощ; 12. pl квартира, жилище; воен. квартира, казарма; living \quarters жилищни помещения; close \quarters теснотия, тясно помещение; at close \quarters наблизо; нагъсто, едно до друго; воен. ръкопашен; to take up o.'s \quarters настанявам се (в квартира); воен. квартирувам; 13. мор. пост; to beat to \quarters мор. заповядвам всеки (от екипажа) да заеме поста си; 14. сп. sl надбягване на четвърт миля, 440 ярда; един от четирите периода на играта (за американски футбол); 15. четвърт долар = 25 цента, монета от 25 цента; 16. различни мерки; квартер (за обем, тежест) = 2,9 хектолитра, 28 фунта (ам. 25 фунта) = 12,7 кг (ам. 11,34 кг); (мярка за жито, течност) = 8 бушела = 290,9 л (ам. 281,92 л); четвърт ярд = 9 инча = 22,86 см; четвърт миля = 402,24 м; 17. воен., ист. милост, пощада (към победен неприятел); сп. снизходителност (към по-слаб противник); to ask for \quarter прося милост; 18. хералд. четвъртина на хералдически щит; малък квадрат с девиз в горната дясна четвъртинка на щит; няколко герба, поставени върху щит като указание за семеен произход или сродяване; to be given no \quarter не получавам милост (прошка); II. v 1. разделям на четири (и заклано животно); 2. ист. разсичам (тялото на екзекутиран предател) на четири части; 3. воен. разквартирувам ( войска); квартирувам (at); refl прен. настанявам се (on, with); 4. мор. определям пост (на моряци); 5. претърсвам (площ, място) във всички посоки (за ловджийски кучета); 6. хералд. разделям ( щит) на четири части; имам различни гербове (на един и същ щит, за щит); прибавям герба на друго семейство на своя щит; 7. астр. навлизам в нова фаза (за Луната).

  English-Bulgarian dictionary > quarter

 • 7 rectifier

  {'rektifaiə}
  n ел. токоизправител
  * * *
  {'rektifaiъ} n ел. токоизправител.
  * * *
  токоизправител; детектор;
  * * *
  n ел. токоизправител
  * * *
  rectifier[´rekti¸faiə] n 1. ел. токоизправител; 2. рад. детектор; 3. хим. пречиствател, ректификатор; 4. мор. инструмент за установяване и изправяне изменения в компаса.

  English-Bulgarian dictionary > rectifier

 • 8 wind

  {wind}
  I. 1. вятър, буря
  against the WIND, in the WIND's eye, in the teeth of the WIND срещу вятъра
  between WIND and water мор. във водолинията/ватерлинията, прен. на опасно/чувствително/уязвимо място/позиция
  down/before the WIND пo посока на вятъра
  to sail close to/near the WIND плувам, доколкото e възможно, срещу вятъра, прен. действувам/държа се на границата на приличието/честността
  to know/find out how the WIND blows/lies знам/разбирам накъде духа вятърът/как стоят работите
  on a WIND мор. срещу вятъра
  off the WIND мор. с вятъра откъм кърмовата част
  like the WIND (бързо) като вихър
  2. рl четирите посоки на света, четирите точки на компаса
  from/to the four WINDs от/на всички посоки/страни
  3. въздушна струя/поток
  4. лъх/миризма, донесена от вятъра
  to get WIND of подушвам (и прен.)
  5. слух, мълва
  to take/get WIND разчувам се
  6. въздух, газ
  to break WIND пускам газове
  to bring up WIND оригвам се
  7. дъх, дишане
  to get/recover one's WIND поемам си дъх, отдъхвам си
  to lose one's WIND задъхвам се, секва ми дъхът
  to have the WIND up sl. изплашвам се, страхувам се
  to put the WIND up on someone стряскам/изплашвам някого
  second WIND възстановено нормално дишане (след задъхване), прен. подновена енергия/сили
  to have a good/a long WIND дишам правилно/спокойно
  to have a bad WIND дишам неправилно/неспокойно, лесно се задъхвам
  to be in good WIND, to have plenty of WIND дишането ми e правилно, не се задъхвам
  8. празни приказки, празнословие, самодоволство
  9. sl. стомах, под лъжичката/ребрата
  10. духови инструменти
  to have the WIND of мор. в по-благоприятно положение съм от, по следите съм на
  to take the WIND out of someone's sails разг. отнемам възможността на някого да каже/направи нещо, като го изпреварвам, смачквам фасона на някого
  to cast/fling/throw to the WINDs хвърлям на вятъра, пилея, захвърлям (всяко благоразумие, приличие и пр.), пускам му края
  to be in the WIND разг. предстоя, готвя се, мътя се, подготвям се
  to get the WIND of имам преимущество пред
  WIND is in that quarter нещата стоят така
  to raise the WIND събирам пари, набирам нужните средства
  to throw/fling caution/prudence to the WIND тръгвам през просото
  II. 1. подушвам, надушвам
  2. карам/правя да се задъха
  to be WINDed by running задъхан съм от тичане
  3. давам възможност (на кон и пр.) да си отдъхне/почине
  III. 1. вия се, извивам се, лъкатуша
  2. навивам (се), увивам (се), обвивам, намотавам
  to WIND one's arms round someone, to WIND someone in one's arms обвивам ръце около някого, обгръщам някого с ръце
  3. навивам, курдисвам (часовник и пр.)
  4. издигам с въртене на макара и пр. (кофа с вода от кладенец и пр.)
  5. въртя, завъртам (се)
  to WIND the ship завъртам кораба в обратна посока
  6. to WIND one's way, to WIND oneself промъквам се/намъквам се предпазливо
  to WIND oneself /one's way into someone's heart/affections умело/неусетно спечелвам сърцето на някого
  wind back връщам филмова лента обратно в касетката, пренавивам лента
  wind down свалям/смъквам с въртене (щори, прозорец на кола и пр.), развивам се докрай (за пружина на часовник и пр.), отслабвам, замирам (за акция и пр.)
  wind in навивам/намотавам връв/жица на въдица, изкарвам (риба) на брега
  wind off развивам (се), размотавам (се)
  wind on завъртам филмова лента за следващата снимка
  wind up навивам, намотавам, навивам, курдисвам (часовник, играчка и пр.), вдигам с въртене (щори, прозорец на кола и пр.), развълнувам, възбуждам, разпалвам
  to get wound up разгорещявам се, разпалвам се
  to be wound up to a fury вбесен съм, свършвам, привършвам, приключвам (дебати, програма и пр.), ликвидирам (предприятие и пр.), решавам, приключвам (въпрос), свършвам/озовавам се/попадам някъде/в някакво положение
  he wound up by killing his tormentor той свърши с това, че уби своя мъчител, свършвам, завършвам
  he wound up by saying накрая/в заключение той каза
  IV. 1. въртене, завъртане
  2. извивка, завой
  3. намотка
  4. изкривяване, измятане (на дъска и пр.)
  * * *
  {wind} n 1. вятър; буря; against the wind, in the wind's eye, in the t(2) {wind} v 1. подушвам, надушвам; 2. карам/правя да се задъха;{3} {waind} v (wound {waund}, -ed {-id}) 1. вия се, извивам{4} {waind} n 1. въртене, завъртане; 2. извивка, завой; 3. намот
  * * *
  увивам; вятър; вия се; криволича; обвивам;
  * * *
  1. against the wind, in the wind's eye, in the teeth of the wind срещу вятъра 2. between wind and water мор. във водолинията/ватерлинията, прен. на опасно/чувствително/уязвимо място/позиция 3. down/before the wind пo посока на вятъра 4. from/to the four winds от/на всички посоки/страни 5. he wound up by killing his tormentor той свърши с това, че уби своя мъчител, свършвам, завършвам 6. he wound up by saying накрая/в заключение той каза 7. i. вятър, буря 8. ii. подушвам, надушвам 9. iii. вия се, извивам се, лъкатуша 10. iv. въртене, завъртане 11. like the wind (бързо) като вихър 12. off the wind мор. с вятъра откъм кърмовата част 13. on a wind мор. срещу вятъра 14. second wind възстановено нормално дишане (след задъхване), прен. подновена енергия/сили 15. sl. стомах, под лъжичката/ребрата 16. to be in good wind, to have plenty of wind дишането ми e правилно, не се задъхвам 17. to be in the wind разг. предстоя, готвя се, мътя се, подготвям се 18. to be winded by running задъхан съм от тичане 19. to be wound up to a fury вбесен съм, свършвам, привършвам, приключвам (дебати, програма и пр.), ликвидирам (предприятие и пр.), решавам, приключвам (въпрос), свършвам/озовавам се/попадам някъде/в някакво положение 20. to break wind пускам газове 21. to bring up wind оригвам се 22. to cast/fling/throw to the winds хвърлям на вятъра, пилея, захвърлям (всяко благоразумие, приличие и пр.), пускам му края 23. to get the wind of имам преимущество пред 24. to get wind of подушвам (и прен.) 25. to get wound up разгорещявам се, разпалвам се 26. to get/recover one's wind поемам си дъх, отдъхвам си 27. to have a bad wind дишам неправилно/неспокойно, лесно се задъхвам 28. to have a good/a long wind дишам правилно/спокойно 29. to have the wind of мор. в по-благоприятно положение съм от, по следите съм на 30. to have the wind up sl. изплашвам се, страхувам се 31. to know/find out how the wind blows/lies знам/разбирам накъде духа вятърът/как стоят работите 32. to lose one's wind задъхвам се, секва ми дъхът 33. to put the wind up on someone стряскам/изплашвам някого 34. to raise the wind събирам пари, набирам нужните средства 35. to sail close to/near the wind плувам, доколкото e възможно, срещу вятъра, прен. действувам/държа се на границата на приличието/честността 36. to take the wind out of someone's sails разг. отнемам възможността на някого да каже/направи нещо, като го изпреварвам, смачквам фасона на някого 37. to take/get wind разчувам се 38. to throw/fling caution/prudence to the wind тръгвам през просото 39. to wind one's arms round someone, to wind someone in one's arms обвивам ръце около някого, обгръщам някого с ръце 40. to wind one's way, to wind oneself промъквам се/намъквам се предпазливо 41. to wind oneself /one's way into someone's heart/affections умело/неусетно спечелвам сърцето на някого 42. to wind the ship завъртам кораба в обратна посока 43. wind back връщам филмова лента обратно в касетката, пренавивам лента 44. wind down свалям/смъквам с въртене (щори, прозорец на кола и пр.), развивам се докрай (за пружина на часовник и пр.), отслабвам, замирам (за акция и пр.) 45. wind in навивам/намотавам връв/жица на въдица, изкарвам (риба) на брега 46. wind is in that quarter нещата стоят така 47. wind off развивам (се), размотавам (се) 48. wind on завъртам филмова лента за следващата снимка 49. wind up навивам, намотавам, навивам, курдисвам (часовник, играчка и пр.), вдигам с въртене (щори, прозорец на кола и пр.), развълнувам, възбуждам, разпалвам 50. въздух, газ 51. въздушна струя/поток 52. въртя, завъртам (се) 53. давам възможност (на кон и пр.) да си отдъхне/почине 54. духови инструменти 55. дъх, дишане 56. извивка, завой 57. издигам с въртене на макара и пр. (кофа с вода от кладенец и пр.) 58. изкривяване, измятане (на дъска и пр.) 59. карам/правя да се задъха 60. лъх/миризма, донесена от вятъра 61. навивам (се), увивам (се), обвивам, намотавам 62. навивам, курдисвам (часовник и пр.) 63. намотка 64. празни приказки, празнословие, самодоволство 65. рl четирите посоки на света, четирите точки на компаса 66. слух, мълва
  * * *
  wind [wind] I. n 1. вятър; the \wind rises ( falls) вятърът се усилва (стихва); against the \wind, in the \wind's eye, in the teeth of the \wind срещу вятъра; between \wind and water мор. във водолинията (ватерлинията); прен. под лъжичката; на най-уязвимото място; down \wind, before the \wind по посока на вятъра; to take the \wind out of s.o.'s sail(s) прен. подкопавам нечие самочувствие, отнемам увереността на някого; to sail to ( be close to, be near) the \wind плувам под възможно най-малък ъгъл срещу вятъра; прен. действам (държа се) на границата на приличието или честността; рискувам; to know ( find out) how the \wind blows ( lies) прен. знам (разбирам) накъде духа вятърът (как стоят работите); on a \wind мор. срещу вятъра; off the \wind мор. с вятъра откъм кърмата; like the \wind (бързо) като вихър; it's an ill \wind ( that blows nobody any good) всяко зло за добро; to spit in the \wind прен. опитвам се да постигна нещо невъзможно, ритам срещу ръжена; to be left twisting ( swinging) in the \wind оставен съм на произвола на съдбата; to whistle in the \wind говоря празни приказки (безсмислици), чеша си езика; 2. pl четирите посоки на света, четирите точки на компаса; from (to) the four \winds от (на) всички посоки (страни); 3. въздушна струя; 4. миризма (донесена от вятъра); to get \wind of подушвам (и прен.); 5. мълва, слух; to take ( get) \wind разчува се; to be in the \wind носи се из въздуха (прен.); предстои; to catch ( get) \wind of дочувам ( слух); надушвам; 6. мед. газове; to break \wind пущам газове; to bring up \wind оригвам се; 7. дъх; дишане; to get ( recover) o.'s \wind поемам си дъх, отдъхвам си; broken \wind лошо дишане, задъхване (особ. у кон); second \wind възстановено, спокойно, равномерно дишане (след задъхване); прен. възстановено желание и енергия за действие; to be in good \wind, to have plenty of \wind дишането ми е правилно, не се задъхвам, имам въздух; 8. празни приказки, празнословие; 9. лъжичка, (под) ребрата; 10. духови инструменти; brass \wind медни инструменти; wood \wind флейти, кларнети, фаготи и под.; to be ( three sheets) in the \wind разг. пиян съм, нафиркал съм се; to blow in the \wind разисква се, обсъжда се, премисля се (без да е взето решение); to get the \wind up изплашвам се, хваща ме шубе; to put the \wind up изплашвам; to raise the \wind намирам пари; II. v 1. подушвам, надушвам; 2. карам да се задъха; изкарвам въздуха (за удар); to be \winded by running задъхан съм от тичане; 3. давам възможност да си отдъхне (почине); to stop to \wind а horse спирам, за да си отдъхне конят; 4. потупвам бебе по гърба, за да се оригне; 5. проветрявам, изнасям на въздух (на слънце); III. wind [waind] I. v ( wound [waund]) 1. вия се, извивам се; лъкатуша, вървя на зигзаг, криволича; 2. навивам (се), увивам (се), обвивам; намотавам; to \wind o.'s arms round s.o., to \wind s.o. in s.o.'s arms обвивам ръце около някого, обгръщам някого с ръце; to \wind round o.'s little finger прен. въртя ( някого) на пръста си; 3. навивам (часовник и пр.); 4. издигам (с въртене); 5. излагам по заобиколен начин ( идеи); представям индиректно; 6. въртя, завъртам; to \wind the ship завъртам кораба в обратна посока; 7.: to \wind o.'s way, to \wind o.s. промъквам се предпазливо; III. n 1. въртене; завъртане; 2. извивка, завой; намотка; 3. тех. изкривяване, измятане (на дъска); IV. wind [waind] v ( winded[´waindid], wound [waund]) давам ( сигнал) с рог и пр.; надувам, изсвирвам с (рог и пр.).

  English-Bulgarian dictionary > wind

 • 9 compass bearing

  наг.
  засечка по компаса

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > compass bearing

 • 10 compass bearings

  наг.
  засечка по компаса

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > compass bearings

 • 11 compass error

  грешка в компаса

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > compass error

 • 12 compass errors

  грешка в компаса

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > compass errors

См. также в других словарях:

 • Список звёзд созвездия Компаса — В приведённом списке перечислены все звёзды созвездия Компаса вплоть до видимой звёздной величины +6,5m и иные звёзды, представляющие определённый интерес, как то: переменные, с планетными системами, сверхновые и т. п. Имя Б[1]… …   Википедия

 • Девиация компаса — отклонение его стрелки от направления магнитного меридиана под влиянием судового железа. Так как это железо намагничивается земным магнетизмом различно при различных положениях корабля относительно магнитного меридиана, то и Д. изменяется вместе… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

 • T Компаса — Двойная звезда Снимок Т Компаса с окружающей ее туманностью ( …   Википедия

 • регулирование компаса — поправка компаса Процесс противодействия влиянию магнетизма судна на положение компаса при помощи корректирующего устройства, снижающего девиацию компаса. [ГОСТ Р 52682 2006] Тематики средства навигации, наблюдения, управления Синонимы поправка… …   Справочник технического переводчика

 • Девиация (компаса) — Девиация компаса, отклонение подвижной системы компаса от положения, фиксирующего направление на магнитный полюс Земли (у магнитного компаса) или на географический полюс (у гирокомпаса). Д. магнитного компаса обусловлена влиянием намагниченных… …   Большая советская энциклопедия

 • ДЕВИАЦИЯ МАГНИТНОГО КОМПАСА — (Deviation) отклонение магнитной стрелки компаса на железном корабле от направления, которое она занимает на земле (магнитного меридиана). На железных кораблях судовое железо, намагничиваясь силою земного магнетизма, действует на магнитную… …   Морской словарь

 • ошибка в показании компаса (магнитного) при повороте судна, вызываемая трением картушки о жидкость компаса — Ошибка, возникающая в результате трения, вызванного жидкостью, в которую погружен чувствительный элемент, и трением о шпильку при вращении котелка компаса. [ГОСТ Р 52682 2006] Тематики средства навигации, наблюдения, управления EN swirl error DE… …   Справочник технического переводчика

 • Девиация компаса — ДЕВІАЦІЯ КОМПАСА, отклоненіе компас. стрѣлки отъ напр нія магнит. меридіана, вызванное вліяніемъ судов. желѣза. Во время постройки или продолжит. стоянки въ одномъ направленіи (напр., во время капитальнаго ремонта, въ докѣ и т. п.) стальн. к съ к …   Военная энциклопедия

 • ДЕВИАЦИЯ магнитного компаса — отклонение чувствительного элемента компаса от направления магнитного меридиана под действием магнитного поля судна. Все части судна, изготовленные из магнитных материалов, намагничиваются под воздействием магнитного поля Земли как в период… …   Морской энциклопедический справочник

 • девиация компаса — отклонение подвижной системы компаса от направления на магнитный (у магнитного компаса) или на географический (у гирокомпаса) полюс Земли. Возникает под влиянием магнитного и электромагнитного полей, ускоренного движения, качки и др. Девиация… …   Морской биографический словарь

 • ПОПРАВКА КОМПАСА — угол между истинным и компасным меридианами; общая величина (d + δ), представляющая собою алгебраическую сумму склонения и девиации компаса. Самойлов К. И. Морской словарь. М. Л.: Государственное Военно морское Издательство НКВМФ Союза ССР,… …   Морской словарь

Книги

Другие книги по запросу «компаса» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»