Перевод: с болгарского на английский

с английского на болгарский

книжка

 • 1 книжка

  1. booklet
  (спестовна и пр.) book; card
  членска книжка a membership/an affiliation card
  шофьорска книжка a driving licence
  трудова книжка a record of service; work-book
  2. (брой от списание) issue, copy, number
  3. (умал. от книга) piece of paper, slip
  4. цигарена книжка cigarette-paper
  * * *
  кнѝжка,
  ж., -и 1. booklet; ( спестовна и пр.) book; card; пенсионна \книжкаа pension card; трудова \книжкаа record of service; work-book; ученическа \книжкаа school report; чекова \книжкаа chequebook, амер. checkbook; членска \книжкаа membership/affiliation card; шофьорска \книжкаа driving licence;
  2. ( брой от списание) issue, copy, number;
  3. (умал. от книга) piece of paper, slip; цигарена \книжкаа cigarette-paper.
  * * *
  booklet
  * * *
  1. (брой от списание) issue, copy, number 2. (спестовна и пр.) book;card 3. (умал. от книга 4.) piece of paper, slip 5. booklet 6. пенсионна КНИЖКА a pension card 7. трудова КНИЖКА a record of service;work-book 8. ученическа КНИЖКА a school report 9. цигарена КНИЖКА cigarette-paper 10. членска КНИЖКА а membership/an affiliation card 11. шофьорска КНИЖКА a driving licence

  Български-английски речник > книжка

 • 2 книжка

  issue

  Български-Angleščina политехнически речник > книжка

 • 3 студентски

  student (attr.)
  студентското тяло the student body. the (university) students
  студентска книжка a student's record book
  * * *
  студѐнтски,
  прил., -а, -о, -и student (attr.), undergraduate (attr.); \студентскиа книжка student’s record book; \студентскио тяло the student body, the (university) students.
  * * *
  student: a студентски's record book - студентска книжка; undergraduate
  * * *
  1. student (attr.) 2. студентска книжка a student's record book 3. студентското тяло the student body. the (university) students

  Български-английски речник > студентски

 • 4 чеков

  cheque, check (attr.)
  чекова книжка chequebook, checkbook
  чекова сметка a bank account
  * * *
  чѐков,
  прил. cheque, check (attr.); \чекова книжка chequebook, checkbook; \чекова сметка a bank account.
  * * *
  cheque: чеков-book - чекова книжка
  * * *
  1. cheque, check (attr.) 2. ЧЕКОВa сметка a bank account 3. ЧЕКОВа книжка chequebook, checkbook

  Български-английски речник > чеков

 • 5 шофьорски

  driver' s, chauffeur' s
  шофьорски изпит a driving test
  * * *
  шофьо̀рски,
  прил., -а, -о, -и driver’s, chauffeur’s; \шофьорскиа книжка driving licence; \шофьорскии изпит driving test; \шофьорскии курс motor school.
  * * *
  driving: a шофьорски licence - шофьорска книжка, a шофьорски test - шофьорски изпит; driver's ; chauffeur's
  * * *
  1. driver' s, chauffeur' s 2. ШОФЬОРСКИ изпит a driving test 3. шофьорска книжка a driving licence

  Български-английски речник > шофьорски

 • 6 банков

  bank (attr.)
  банков акредитив a letter of credit, a circular note
  банкови акции bank stock
  банково акцептиране bank acceptance
  банково дело banking
  банков капитал bank (ing) capital
  банков клон a banking branch office
  банкова книжка a pass-book
  банков сконтов процент a bank dis-count
  банкова полица a bank-bill, ам. a bank draft
  * * *
  ба̀нков,
  прил. bank (attr.); \банков акредитив фин. letter of credit, circular note; \банков клон banking branch office; \банков лихвен процент фин. bank rate; \банков сконтов процент фин. bank discount; \банкова книжка фин. pass-book; \банкова полица фин. bank-bill, амер. bank draft; \банкова разплащателна система bank settlement system; \банкови акции фин. bank stock; \банкови такси bank charges; \банково акцептиране фин. bank acceptance; \банково дело banking, bank(ing) capital; вътрешна \банкова система domestic banking system.
  * * *
  1. bank (attr.) 2. БАНКОВ акредитив a letter of credit, a circular note 3. БАНКОВ капитал bank(ing) capital 4. БАНКОВ клон a banking branch office 5. БАНКОВ сконтов процент a bank dis-count 6. БАНКОВa книжка a pass-book 7. БАНКОВa полица a bank-bill, ам. a bank draft 8. БАНКОВo акцептиране bank acceptance 9. БАНКОВo дело banking 10. БАНКОВи акции bank stock

  Български-английски речник > банков

 • 7 влогов

  bank(ing) (attr.)
  deposit (attr.); влогова книжка a savings-bank book, passbook
  влогова сметка a bank (ing)/deposit account
  * * *
  вло̀гов,
  прил. bank(ing) (attr.); deposit (attr.); \влогова книжка savings-bank book, passbook; \влогова сметка bank(ing)/deposit account.
  * * *
  1. bank(ing) (attr.) 2. deposit (attr.): ВЛОГОВa книжка a savings-bank book, passbook 3. ВЛОГОВа сметка a bank(ing)/deposit account

  Български-английски речник > влогов

 • 8 двоен

  double
  тех. duplex
  бот. twin, geminate; acmp. binary
  двоен аршин a double standard
  двоен дикиш a double seam
  с двоен дикиш double sewn
  в двоен размер double the amount
  двойна врата double door(s)
  с двойна сила with redoubled force
  двойна служба/функция a dual function
  двойна цев a double barrel
  двойно допълнение грам. a dual object
  двойно дъно a false bottom
  двойно счетоводство book-keeping by double entry
  * * *
  дво̀ен,
  прил., -йна, -йно, -йни double; техн. duplex; бот. twin, geminate; астр. binary; (за конец) two-ply; в \двоенен размер double the amount; \двоенен аршин double standard; \двоенен освободител dual liberator; \двоенен скул спорт. double scull; \двоенйна брада double-chin; \двоенйна жп линия double-track railway; \двоенйна книжка (на списание) combined issue; \двоенйна служба/функция dual function; \двоенйна цев double barrel; \двоенйна цел twin aims; \двоенйни легла twin beds; \двоенйни прозорци double windows; \двоенйно допълнение език. dual object; \двоенйно дъно false bottom; \двоенйно поданство dual nationality; \двоенйно счетоводство book-keeping by double entry; играя \двоенйна игра double-cross; с \двоенен дикиш диал. double sewn; с \двоенйна сила with redoubled force; с \двоенйно предназначение/с \двоенен режим на работа double-duty.
  * * *
  binary ; double: двоен the amount - в двоен размер; dual ; duplex ; duplicate
  * * *
  1. (за конец) two-ply 2. double 3. ДВОЕН аршин a double standard 4. ДВОЕН дикиш a double seam 5. бот. twin, geminate;acmp. binary 6. в ДВОЕН размер double the amount 7. двойна брада double-chin 8. двойна врата double door(s) 9. двойна железопътна линия a double-track railway 10. двойна книжка (на списание) a combined issue 11. двойна служба/функция a dual function 12. двойна цев a double barrel 13. двойна цел twin aims 14. двойни легла twin beds 15. двойни прозорци double windows 16. двойно допълнение грам. a dual object 17. двойно дъно a false bottom 18. двойно поданство a dual nationality 19. двойно счетоводство book-keeping by double entry 20. с ДВОЕН дикиш double sewn 21. с двойна сила with redoubled force 22. тех. duplex

  Български-английски речник > двоен

 • 9 спестовен

  1. (за спестявания) savings (attr.), спестовен влог a saving (s-bank) deposit
  спестовна каса/банка a savings bank
  спестовна книжка a savings-bank book
  2. economical, thrifty; saving
  * * *
  спесто̀вен,
  прил., -на, -но, -ни 1. фин., банк. (за спестявания) savings (attr.); \спестовенен влог a saving(s-bank) deposit; \спестовенна каса/банка a savings bank; \спестовенна касичка money-box; \спестовенна книжка a savings-bank book;
  2. economical, thrifty; saving.
  * * *
  saving: a спестовен deposit - спестовен влог, спестовенs bank - спестовна банка; piggy-bank - спестовна касичка
  * * *
  1. (за спестявания) savings (attr.),СПЕСТОВЕН влог a saving(s-bank) deposit 2. economical, thrifty; saving 3. спестовна каса/банка a savings bank 4. спестовна касичка money-box 5. спестовна книжка a savings-bank book

  Български-английски речник > спестовен

 • 10 трудов

  working, (attr.); labour (attr.), work (attr.)
  трудов колектив a working team
  (в предприятие) workers and employees
  трудов договор a labour agreement
  трудова книжка a record of service; work-book
  трудово възнаграждение labour remuneration
  трудов доход an earned income
  трудова дисциплина labour discipline
  трудов живот an active life; a life of work
  трудово всекидневие the day's routine, разг. the daily grind
  трудов народ working people/population
  трудов герой a hero of labour
  трудова повинност labour service/conscription
  трудови войски labour corps
  трудова интелигенция a working intelligentsia
  трудови резерви labour reserves; trained/skilled workers
  училище за трудови резерви a vocational school
  трудов а злополука an employment accident
  трудова норма a work standard
  трудов стаж length of service
  * * *
  тру̀дов,
  прил. working (attr.); labour (attr.), work (attr.); колективен \трудов договор икон. collective bargain; \трудов договор labour agreement/contract, contract of employment, employment contract; \трудов доход earned income; \трудов живот active life; life of work; \трудов колектив working team; (в предприятие) workers and employees, work force; \трудов обект work site; \трудов спор industrial dispute; \трудов стаж length of service; \трудова биография track record; \трудова дейност work; \трудова злополука an employment accident; \трудова интелигенция working intelligentsia; \трудова книжка record of service; work-book; \трудова неспособност skill dissipation; \трудова норма work standard; \трудова повинност labour service/conscription; \трудови войски labour corps; \трудови отношения labour relations; \трудови резерви labour reserves; trained/skilled workers; \трудови успехи achievements in o.’s work; \трудово всекидневие the day’s routine, разг. the daily grind; \трудово възнаграждение labour remuneration; \трудово обучение domestic science; \трудово правоотношение employment; Трудово-кооперативно земеделско стопанство (ТКЗС) co-operative farm; Трудово-производителна кооперация (ТПК) crafts’ co-operative, labour artisan co-operative.
  * * *
  working: a трудов agreement - трудов договор; work ; length of service - трудов стаж
  * * *
  1. (в предприятие) workers and employees 2. working, (attr.);labour (attr.), work (attr.) 3. ТРУДОВ а злополука an employment accident 4. ТРУДОВ герой a hero of labour 5. ТРУДОВ договор a labour agreement 6. ТРУДОВ доход an earned income 7. ТРУДОВ живот an active life;a life of work 8. ТРУДОВ колектив a working team 9. ТРУДОВ народ working people/population 10. ТРУДОВ стаж length of service 11. ТРУДОВa дисциплина labour discipline 12. ТРУДОВa интелигенция a working intelligentsia 13. ТРУДОВa книжка a record of service;work-book 14. ТРУДОВa норма a work standard 15. ТРУДОВa повинност labour service/conscription 16. ТРУДОВo възнаграждение labour remuneration 17. ТРУДОВи войски labour corps 18. ТРУДОВи резерви labour reserves;trained/skilled workers 19. ТРУДОВо всекидневие the day's routine, разг. the daily grind 20. училище за ТРУДОВи резерви а vocational school

  Български-английски речник > трудов

 • 11 пенсионен

  pension (attr.)
  пенсионен фонд a pension(s)/superannuation fund
  * * *
  пенсио̀нен,
  прил., -на, -но, -ни pension (attr.); \пенсионенен фонд pension/superannuation fund; \пенсионенна възраст retirement age; \пенсионенна таблица pension-scale; \пенсионенно застраховане annuity.
  * * *
  pension: пенсионен fund - пенсионен фонд; pensionary
  * * *
  1. pension (attr.) 2. ПЕНСИОНЕН фонд a pension(s)/ superannuation fund 3. пенсионна книжка pension pass-book 4. пенсионна таблица pension-scale

  Български-английски речник > пенсионен

 • 12 работнически

  worker's, workers'; working; labour (attr.)
  работнически контрол workers' control
  работнически квартал/произход a working-class quarter/origin
  работническа книжка work-card; time-book/-card
  * * *
  рабо̀тнически,
  прил., -а, -о, -и worker’s, workers’; working; labour (attr.); \работническии квартал/произход working-class quarter/origin; \работническио движение working-class movement; \работническио-селски съюз worker-peasant alliance.
  * * *
  working: a работнически class - работническа класа; workers'
  * * *
  1. worker's, workers';working;labour (attr.) 2. РАБОТНИЧЕСКИ квартал/произход a working-class quarter/ origin 3. РАБОТНИЧЕСКИ контрол workers' control 4. работническа класа a working class 5. работническа книжка work-card; time-book/-card 6. работническа партия а workers' party 7. работническо движение a working-class movement 8. работническо-селски съюз a worker-peasant alliance

  Български-английски речник > работнически

 • 13 синапен

  mustard (attr.)
  синапен спирт spirits of mustard
  синапена книжка mustard plaster
  * * *
  сина̀пен,
  и сина̀пов прил. mustard (attr.); \синапен пластир mustard plaster; \синапен спирт spirits of mustard.
  * * *
  1. mustard (attr.) 2. СИНАПЕН спирт spirits of mustard 3. СИНАПЕНa книжка mustard plaster

  Български-английски речник > синапен

 • 14 вписвам

  1. enter (в in)
  вписвамиме в списък enter a name on a list
  вписвам в сметката charge on the bill
  2. (вмъквам, прибавим) insert, add
  3. мат. inscribe
  * * *
  впѝсвам,
  гл.
  1. enter (в in); \вписвам име в списък enter a name on a list; (в избирателен списък) register; (в конституция) write (в into); (в счетоводна книга) post; \вписвам в сметката charge on the bill; (в документ) \вписвам нарушение в шофьорска книжка endorse a driving licence; \вписвам със задна дата backdate;
  2. ( вмъквам, прибавям) insert, add;
  3. мат. inscribe.
  * * *
  calendar; chronicle; enter{`entx}: вписвам a name in a list - вписвам име в списък; inscribe (и геом.); list; record; register
  * * *
  1. (в избирателен списък) register: (в конституция) write (в into) 2. (вмъквам. прибавим) insert, add 3. enter (в in) 4. ВПИСВАМ в сметката charge on the bill 5. ВПИСВАМиме в списък enter a name on a list 6. мат. inscribe

  Български-английски речник > вписвам

 • 15 впиша

  вж. вписвам
  * * *
  впѝша,
  впѝсвам гл.
  1. enter (в in); \впиша име в списък enter a name on a list; (в избирателен списък) register; (в конституция) write (в into); (в счетоводна книга) post; \впиша в сметката charge on the bill; (в документ) \впиша нарушение в шофьорска книжка endorse a driving licence; \впиша със задна дата backdate;
  2. ( вмъквам, прибавям) insert, add;
  3. мат. inscribe.
  * * *
  вж. вписвам

  Български-английски речник > впиша

 • 16 купон

  coupon
  с купони on coupons, rationed
  хлябът е с купони bread is rationed/on coupons
  разг. party
  * * *
  купо̀н,
  м., -и, (два) купо̀на 1. coupon; книжка с \купони ration book; \купон за храна амер. food stamp; с \купони on coupons, rationed; хлябът не е вече с \купони bread is off the rations;
  2. жарг. party, shindig, knees-up, blow-out; rave-up, do.
  * * *
  coupon: bread is on купонs - хлябът е с купони
  * * *
  1. coupon 2. разг. party 3. с КУПОНи on coupons, rationed 4. хлябът е с КУПОНи bread is rationed/on coupons 5. хлябът не е вече с КУПОНи bread is off coupons

  Български-английски речник > купон

См. также в других словарях:

 • КНИЖКА — 1. КНИЖКА1, книжки, жен. 1. уменьш. к книга в 1 и 2 знач. Истрепанная книжка. Хорошая книжка. Записная книжка (обычно карманная для всяких записей). 2. Название разных офиц. документов, в виде небольшой тетрадки или нескольких сшитых листов… …   Толковый словарь Ушакова

 • КНИЖКА — 1. КНИЖКА1, книжки, жен. 1. уменьш. к книга в 1 и 2 знач. Истрепанная книжка. Хорошая книжка. Записная книжка (обычно карманная для всяких записей). 2. Название разных офиц. документов, в виде небольшой тетрадки или нескольких сшитых листов… …   Толковый словарь Ушакова

 • книжка — См …   Словарь синонимов

 • КНИЖКА — КНИЖКА, и, жен. 1. То же, что книга (в 1 знач., но не о рукописном произведении). 2. Название нек рых документов в виде небольшой тетрадки с текстом и местом для записей. Членская к. Сберегательная к. Чековая к. 3. Отдельный номер толстого… …   Толковый словарь Ожегова

 • КНИЖКА — в анатомии третий, безжелезистый отдел 4 камерного желудка жвачных; расположен между сеткой и сычугом. В книжке пища, вторично проглоченная животным после жвачки, окончательно перетирается и превращается в кашицу …   Большой Энциклопедический словарь

 • КНИЖКА — (omasum, plasterium), третий отдел многокамерного желудка жвачных животных (отсутствует у оленьковых и верблюдов), соединяющий сетку с сычугом. По внутр. поверхности К. (кроме дна) слизистая оболочка образует продольные подвижные складки листочки …   Биологический энциклопедический словарь

 • книжка — третий отдел многокамерного желудка жвачных животных. (Источник: «Микробиология: словарь терминов», Фирсов Н.Н., М: Дрофа, 2006 г.) …   Словарь микробиологии

 • книжка — Ндп. летошка Слизистый пищевой субпродукт в виде третьего отдела желудка жвачного животного без остатков слизистой оболочки. [ГОСТ Р 52427 2005] Недопустимые, нерекомендуемые летошка Тематики производство мясных продуктов …   Справочник технического переводчика

 • книжка —   , и, ж.   (в составе названий документов в виде книжки).   Трудовая книжка.   Документ, введенный в 1939 г. в целях упорядочения учета рабочих и служащих в СССР, содержащий сведения о трудовом стаже, наградах, поощрениях, взысканиях. МСЭ, т. 3 …   Толковый словарь языка Совдепии

 • книжка — сущ., ж., употр. часто Морфология: (нет) чего? книжки, чему? книжке, (вижу) что? книжку, чем? книжкой, о чём? о книжке; мн. что? книжки, (нет) чего? книжек, чему? книжкам, (вижу) что? книжки, чем? книжками, о чём? о книжках 1. Книжками в… …   Толковый словарь Дмитриева

 • КНИЖКА — Записная книжка. Жарг. шк. Шутл. Парта. ВМН 2003, 65. Книжка в сорок страниц (страничек). Жарг. мол. Шутл. Водка. /em> Аллюзия на сорокаградусность водки. Вахитов 2003, 80; Максимов, 185. Книжка в стеклянном переплёте. Жарг. мол. Шутл. Бутылка… …   Большой словарь русских поговорок


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»