Перевод: с болгарского на английский

с английского на болгарский

книги

 • 1 комплектуване на книги

  полигр.
  collating

  Български-Angleščina политехнически речник > комплектуване на книги

 • 2 безброй

  countless, any number of, without number; out of count, in great numbers; millions of, a world of
  безброй брошури a flock of pamphlets
  безброй книги any number of books, books without number
  безброй пъти over and over again
  безброй хора ever so many people, a countless number of people
  * * *
  безбро̀й,
  нареч. countless, any number of, without number; out of count, in great numbers; millions of, a world of; \безброй брошури a flock of pamphlets; \безброй книги any number of books, books without number; \безброй пъти over and over again; \безброй хора ever so many people, a countless number of people.
  * * *
  infinite: an безброй number of stars - безброй много звезди
  * * *
  1. countless, any number of, without number;out of count, in great numbers;millions of, a world of 2. БЕЗБРОЙ брошури a flock of pamphlets 3. БЕЗБРОЙ книги any number of books, books without number 4. БЕЗБРОЙ пъти over and over again 5. БЕЗБРОЙ хора ever so many people, a countless number of people

  Български-английски речник > безброй

 • 3 богослужебен

  liturgical
  * * *
  богослужѐбен,
  прил., -на, -но, -ни рел. liturgical.
  * * *
  1. liturgical 2. богослужебни книги liturgical books

  Български-английски речник > богослужебен

 • 4 детски

  1. (за глас, лице, усмивка и пр.) child's
  (за игра, игрище, литература, театър, болница, болнично отделение и пр.) children's
  детски дом a children's home; a day nursery
  детски език children's language
  детски живот child life
  детски манталитет a child's mentality
  детски паралич infantile paralysis
  детски писател a writer for children
  детски труд child labour
  детска болест an infantile disorder, a children's disease
  детски лекар, специалист по детски болести a children's specialist; p (a)ediatrician
  детска градина a nursery school, kindergarten
  прен. child's play
  детска книга a book for children, a children's book
  изложба на детски книги a children's book show
  детска количка perambulator, разг. pram
  детска смъртност infant mortality, infantile death-rate
  детска стая nursery, ( на гара) mother-and-child room
  детска учителка a kindergarten mistress
  детско списание a children's magazine
  детско училище an infant(s) school
  детска приказка a tale for children
  2. (свързан с детинството-за окръжение, психология, впечатления, преживявания и пр.) childhood (attr.)
  детски години childhood years
  детски спомени childhood memories, memories/reminiscences of childhood
  * * *
  дѐтски,
  прил., -а, -о, -и 1. (за глас, игрище, литература, театър, болница, болнично отделение и пр.) children’s’; \детскиа болест infantile disorder, children’s disease; \детскиа възраст childhood; \детскиа градина nursery school, kindergarten; \детскиа играчка plaything, toy; прен. child’s play, doddle, pushover, breeze; \детскиа количка perambulator, разг. pram; \детскиа престилка pinafore; \детскиа престъпност juvenile delinquency; \детскиа пушка toy gun; \детскиа смъртност infant mortality, infantile death-rate; \детскиа стая nursery, (на гара) mother-and-child room; \детскиа учителка kindergarten mistress; \детскиа храна baby food; \детскии дом children’s home; day nursery; \детскии кубчета nursery blocks; \детскии лекар, специалист по \детскии болести children’s specialist; paediatrician; \детскии паралич infantile paralysis; \детскии писател writer for children; \детскии стихове nursery rhymes; \детскии труд child labour; \детскио балонче toy balloon; \детскио креватче cot, (с прегради отстрани) crib; \детскио лице childish face; \детскио училище infant(s) school; изложба на \детскии книги children’s book show;
  2. ( свързан с детинството ­ за обкръжение, психология, впечатления, преживявания и пр.) childhood (attr.); \детскии години childhood years; \детскии спомени childhood memories, memories/reminiscences of childhood.
  * * *
  childish ; toy {toi}
  * * *
  1. (за глас, лице, усмивка и пр.) child's 2. (за игра, игрище, литература, театър, болница, болнично отделение и пр.) children's 3. (свързан с детинството - за окръжение, психология, впечатления, преживявания и пр.) childhood (attr.) 4. ДЕТСКИ лекар, специалист пo ДЕТСКИ болести a children's specialist;p(a)ediatrician 5. ДЕТСКИ дом a children's home;a day nursery 6. ДЕТСКИ език children's language 7. ДЕТСКИ живот child life 8. ДЕТСКИ манталитет a child's mentality 9. ДЕТСКИ паралич infantile paralysis 10. ДЕТСКИ писател a writer for children 11. ДЕТСКИ труд child labour 12. детска болест an infantile disorder, a children's disease 13. детска възраст childhood 14. детска градина a nursery school, kindergarten 15. детска играчка plaything, toy 16. детска книга a book for children, a children's book 17. детска количка perambulator, разг. pram 18. детска престилка pinafore 19. детска престъпност juvenile delinquency 20. детска приказка a tale for children 21. детска пушка a toy gun 22. детска смъртност infant mortality, infantile death-rate 23. детска стая nursery, (на гара) mother-and-child room 24. детска учителка a kindergarten mistress 25. детска храна baby food 26. детски години childhood years 27. детски кубчета nursery blocks 28. детски спомени childhood memories, memories/reminiscences of childhood 29. детски стихове nursery rhymes 30. детско балонче a toy balloon 31. детско креватче cot, (с прегради отстрани) crib детско лице a childish face 32. детско списание a children's magazine 33. детско училище an infant(s) school 34. изложба на ДЕТСКИ книги a children's book show 35. прен. child's play

  Български-английски речник > детски

 • 5 етажерка

  shelf, stand; (set of) shelves
  (за книги) bookshelf, bookstand
  * * *
  етажѐрка,
  ж., -и shelf, stand; (set of) shelves; (за книги) bookshelf, bookstand.
  * * *
  case ; bookshelf
  * * *
  1. (за книги) bookshelf, bookstand 2. shelf, stand;(set of) shelves

  Български-английски речник > етажерка

 • 6 за

  1. предл. (полза) for
  направих го за него I did it for him
  за кого е това? who is that for?
  три на два за нас (спортен резултат) two to three for us
  аргументи за и против arguments pro and con
  гласувам за предложението vote for the proposal
  2. (посока, цел на движение) to, for
  пътувам за Варна I am going/travelling to Varna
  заминавам за Англия I am leaving for England
  влакът за Пловдив the train for Plovdiv, the Plovdiv train
  3. (времетраене, определен период, момент), in, for, till
  ще свърша тази работа за един ден I shall do this work in a day
  не може да се свърша за един час it can't be done in an hour
  заседанието се отложи за утре/понеделник the meeting was put off/postponed for tomorrow/till Monday
  за колко време ще стигнем? how long will it take us to get there?
  за кога го искаш? when do you want it for?
  за последните пет години during the last five years
  взехме храна за два дни we took enough food for two days
  дойдох за една седмица I came for a week/on a week's visit
  5. (предназначение на предмет) обик. без предл.; for
  четка за зъби tooth-brush
  чаша за вода drinking-glass, tumbler
  чаша за вино wineglass
  чаша за чай tea-cup
  вода за пиене drinking water
  това е за тебе this is for you
  купих го за подарък I bought it for a present
  6. (цел на действието) to (c inf.), to, for
  отивам за хляб I'm going to get bread
  време е за вечеря it's time to have dinner, it's time for dinner
  време е за лягане it's time to go to bed, it's bedtime
  не за това дойдох тук that's not what I came here for
  готови сме за път we are ready to start
  за тази цел to this end, for the/this purpose
  мисля/говоря за нещо think/speak about/of s.th
  за какво говорите? what are you talking about?
  спомням си за нещо remember s.th.
  напомням за remind of
  женя се за някого marry s.o.
  годявам се за някого get engaged to s.o.
  копнея за нещо/някого long for s.th./s.o.
  жал ми е за нещо/някого be sorry for s.th./s.o.
  тревожа се за децата be worried about the children
  той бе избран за секретар he was elected secretary
  за глупак ли ме мислиш? do you take me for a fool?
  за какво ме вземате? what are you taking me for? what do you think I am?
  9. (това, за което хващам нещо) by, on, to
  тя водеше детето си за ръка she led the child by the hand
  държа се за перилата hold on to the bannister, hold the rail
  той бе награден за добрата си работа he was rewarded for his excellent work
  съдят го за убийство he is being charged for murder
  11.(цена, размяна) for
  тя купи роклята за десет лева she bought the dress for ten levs
  плащам за работата pay for the work
  той размени писалката си за три нови книги he exchanged his pen for three new books
  търг за (някаква сума) a contract worth
  марки за един лев a lev's worth of stamps
  той го направи за първи път he did it for the first time
  за първи път опитвам... I've tasted... for the first time
  за мене това е невъзможно to my mind/in my opinion/to me this is impossible
  това е ново за мене this is quite new to me
  това е важно/интересно/полезно за нас it is of importance/interest/use to us
  отговарям за be responsible for; be in charge of
  15. предст. (начало на действие) start, begin (с ger. и с inf.)
  за броявам begin counting/to count
  за жълтявам begin to look yellow
  завайквам се start moaning, set up a howl/wail
  завързвам спор enter on/start an argument
  за писах адреса I wrote down the address
  завинтих бурмата I drove the screw home
  за топлих водата I heated (up) the water
  той зазубри урока he swatted/has swatted up the lesson
  закръглям цена round off/out a price
  раната заздравя the wound has healed
  17. (преминаване в ново състояние, образуване на глаголи от същ. и прил.) become, turn into, make... ;-en,-ify, be-
  обременявам become pregnant
  замърсявам make dirty, soil; befoul
  загрозявам uglify
  заякчавам strengthen, consolidate
  замъглявам прен. bedim
  * * *
  за,
  предл.
  1. ( полза) for; аргументи\заи против” arguments pro and con; \за кого е това? who is that for?;
  2. ( посока, цел) to, for; заминавам \за Англия I am leaving for England; пътувам \за Варна I am going/travelling to Varna;
  3. ( времетраене, определен период, момент) in, for, till; \за кога го искаш? when do you want it for? \за колко време ще стигнем? how long will it take us to get there? \за последните пет години during the last five years; ще свърша тази работа \за един ден I shall do this work in a day;
  4. ( времетраене като цел на действието) for; взехме храна \за два дни we took enough food for two days;
  5. ( предназначение на предмет) обикн. без предл. for; вода \за пиене drinking water; това е \за тебе this is for you; чаша \за вода drinking-glass, tumbler; четка \за зъби tooth-brush;
  6. ( цел на действието) to (с inf.), to, for; време е \за вечеря it’s time to have dinner, it’s time for dinner; \за тази цел to this end, for the/this purpose; отивам \за хляб I’m going to get bread;
  7. ( въвежда предложно допълнение) of, for, about, to, без предл.; жал ми е \за нещо/някого be sorry for s.th./s.o.; женя се \за някого marry s.o.; мисля/говоря \за нещо think/speak about/of s.th.; напомням \за remind of; спомням си \за нещо remember s.th.; тревожа се \за децата be worried about the children;
  8. ( въвежда сказуемо определение) без предл.; for; \за глупак ли ме мислиш? do you take me for a fool? той бе избран \за секретар he was elected secretary;
  9. ( това, за което хващам нещо) by, on, to; държа се \за перилата hold on to the bannister, hold the rail; тя водеше детето си \за ръка she led the child by the hand;
  10. ( причина) for; съдят го \за убийство he is being tried for murder;
  11. ( цена, размяна) for; марки \за един долар a dollar’s worth of stamps; търг \за ( някаква сума) a contract worth;
  12. (за кой път се върши нещо) for; той го направи \за първи път he did it for the first time;
  13. (от гледище на) to, in; \за мене to my mind, in my opinion, to me; това е важно/интересно/полезно \за нас it is of importance/interest/use to us; това е ново \за мене this is quite new to me;
  14. (за уречена област/ сфера на дейност) for, of; отговарям \за be responsible for; be in charge of; търговски пътник \за югоизточния район a traveller working the south-eastern district; • \за да to, in order to (с inf.); \за да не lest; so as not to; \за моя голяма изненада much to my surprise; \за съжаление to my/our regret; it is to be regretted (that); \за щастие luckily, fortunately, happily; изпуснах влака \за две минути I missed the train by two minutes; пиши му веднага, \за да знае навреме write to him at once so that he may know in time; той умря, \за да живеем ние he died that others might live; що \за what kind of.
  * * *
  for: Those flowers are за you. - Онези цветя са за теб.; to (цел)
  * * *
  1. (времетраене като цел на действие) for 2. (времетраене, определен период, момент), in, for, till 3. (въвежда предложно допълнение) of, about, for, to, без предлог 4. (въвежда сказуемно определение) без предл.;for 5. (посока, цел на движение) to, for 6. (предназначение на предмет) обик. без предл.;for 7. (причина) for 8. (това, за което хващам нещо) by, on, to 9. 1 (за кой път се върши нещо) for 10. 1 (за уречена област иди сфера на дейност) for, of 11. 1 (образува глаголи от свършен вид 12. 1 (от гледище на) to in 13. 1 (преминаване в ново състояние 14. 1 предл. (полза) for 15. 1(цена, размяна) for 16. 10ried for murder 17. 15 предст. (начало на действие) start, begin (с ger. и с inf.) 18. ЗА броявам begin counting/to count 19. ЗА глупак ли ме мислиш? do you take me for a fool? 20. ЗА жълтявам begin to look yellow 21. ЗА какво говорите? what are you talking about? 22. ЗА какво ме вземате? what are you taking me for?what do you think I am? 23. ЗА кога го искаш? when do you want it for? 24. ЗА кого е това? who is that for? 25. ЗА колко време ще стигнем? how long will it take us to get there? 26. ЗА мене това е невъзможно to my mind/in my opinion/to me this is impossible 27. ЗА писах адреса I wrote down the address 28. ЗА последните пет години during the last five years 29. ЗА първи път опитвам... I've tasted... for the first time 30. ЗА тази цел to this end, for the/this purpose 31. ЗА топлих водата I heated (up) the water 32. ЗАвайквам се start moaning, set up a howl/wail 33. ЗАвинтих бурмата I drove the screw home 34. ЗАвързвам спор enter on/ start an argument 35. ЗАгрозявам uglify 36. ЗАкръглям цена round off/out a price 37. ЗАмъглявам прен. bedim 38. ЗАмърсявам make dirty, soil;befoul 39. ЗАякчавам strengthen, consolidate 40. аргументи ЗА и против arguments pro and con 41. б (цел на действието) to (c inf.), to, for 42. взехме храна ЗА два дни we took enough food for two days 43. влакът ЗА Пловдив the train for Plovdiv, the Plovdiv train 44. вода ЗА пиене drinking water 45. време е ЗА вечеря it's time to have dinner, it's time for dinner 46. време е ЗА лягане it's time to go to bed, it's bedtime 47. гласувам ЗА предложението vote for the proposal 48. годявам се ЗА някого get engaged to s.o. 49. готови сме ЗА път we are ready to start 50. дойдох ЗА една седмица I came for a week/on a week's visit 51. държа се ЗА перилата hold on to the bannister, hold the rail 52. жал ми е ЗА нещо/някого be sorry for s.th./s.o. 53. женя се ЗА някого marry s.o. 54. заминавам ЗА Англия I am leaving for England 55. заседанието се отложи ЗА утре/понеделник the meeting was put off/postponed for tomorrow/till Monday 56. копнея ЗА нещо/някого long for s.th./s.o. 57. купих го ЗА подарък I bought it for a present 58. марки ЗА един лев а lev's worth of stamps 59. мисля/говоря ЗА нещо think/speak about/of s.th 60. напомням ЗА remind of 61. направих го ЗА него I did it for him 62. не ЗА това дойдох тук that's not what I came here for 63. не може да се свърша ЗА един час it can't be done in an hour 64. образуване на глаголи от същ. и прил.) become, turn into, make... ;-en, -ify, be- 65. обременявам become pregnant 66. означава действие извършено докрай) out, up, down 67. отговарям ЗА be responsible for;be in charge of; 68. отивам ЗА хляб I'm going to get bread 69. плащам ЗА работата pay for the work 70. пътувам ЗА Варна I am going/travelling to Varna 71. раната ЗАздравя the wound has healed 72. спомням си ЗА нещо remember s.th. 73. съдят го ЗА убийство he is being 74. това е ЗА тебе this is for you 75. това е важно/интересно/полезно ЗА нас it is of importance/interest/use to us 76. това е ново ЗА мене this is quite new to me 77. той ЗАзубри урока he swatted/has swatted up the lesson 78. той бе избран ЗА секретар he was elected secretary 79. той бе награден ЗА добрата си работа he was rewarded for his excellent work 80. той го направи ЗА първи път he did it for the first time 81. той размени писалката си ЗА три нови книги he exchanged his pen for three new books 82. тревожа се ЗА децата be worried about the children 83. три на два ЗА нас (спортен резултат) two to three for us 84. търг ЗА (някаква сума) a contract worth 85. тя водеше детето си ЗА ръка she led the child by the hand 86. тя купи роклята ЗА десет лева she bought the dress for ten levs 87. чаша ЗА вино wineglass 88. чаша ЗА вода drinking-glass, tumbler 89. чаша ЗА чай tea-cup 90. четка ЗА зъби tooth-brush 91. ще свърша тази работа ЗА един ден I shall do this work in a day

  Български-английски речник > за

 • 7 заведа

  вж. завеждам
  * * *
  заведа̀,
  завѐждам гл.
  1. ( водя някого някъде) take (s.o.) somewhere, lead, take along;
  2. ( ръководя) manage, head, run, superintend, be in charge (of); \заведа катедра по … hold the chair/professorship of …, be the head of the … department; \заведа служба head a department;
  3. ( записвам в специална книга) enter, make an entry, file; \заведа писмо enter in the incoming register;
  4. (счет. книги) търг. keep;
  5. юр.: \заведа бракоразводно дело sue for divorce; \заведа дело за клевета sue s.o. for libel; \заведа дело по даден въпрос submit the case to a court; \заведа дело срещу някого institute/initiate proceedings against s.o., sue s.o. (at law); enter an action against s.o.; bring a (law) suit against s.o.
  * * *
  вж. завеждам

  Български-английски речник > заведа

 • 8 завеждам

  1. (водя някого някъде) take (s.o.) somewhere, lead, take along, завеждам децата на разходка/в зоологическата градина take the children for a walk/to the zoo
  2. (ръководя) manage, head, run, superintend, be in charge (of)
  завеждам служба head a department
  завеждам катедра по... hold the chair/professorship of..., be the head of the... department
  завеждам писмо enter in the incoming register
  5. завеждам дело срещу някого institute/initiate proceedings against s.o., sue s.o. (at law); enter an action against s.o.; bring a (law) suit against s.o.
  завеждам дело по даден въпрос submit the case to a court
  * * *
  завѐждам,
  гл.
  1. ( водя някого някъде) take (s.o.) somewhere, lead, take along;
  2. ( ръководя) manage, head, run, superintend, be in charge (of); \завеждам катедра по … hold the chair/professorship of …, be the head of the … department; \завеждам служба head a department;
  3. ( записвам в специална книга) enter, make an entry, file; \завеждам писмо enter in the incoming register;
  4. (счет. книги) търг. keep;
  5. юр.: \завеждам бракоразводно дело sue for divorce; \завеждам дело за клевета sue s.o. for libel; \завеждам дело по даден въпрос submit the case to a court; \завеждам дело срещу някого institute/initiate proceedings against s.o., sue s.o. (at law); enter an action against s.o.; bring a (law) suit against s.o.
  * * *
  lead; take: завеждам the children for a walk. - Заведи децата на разходка.; to sue a person at law - завеждам дело срещу някого
  * * *
  1. (водя някого някъде) take (s.o.) somewhere, lead, take along, ЗАВЕЖДАМ децата на разходка/в зоологическата градина take the children for a walk/to the zoo 2. (записвам в специална книга) enter, make an entry, file 3. (ръководя) manage, head, run, superintend, be in charge (of) 4. (счетоводни книги) търг. keep 5. ЗАВЕЖДАМ дело по даден въпрос submit the case to a court 6. ЗАВЕЖДАМ дело срещу някого institute/initiate proceedings against s.o., sue s.o. (at law);enter an action against s.o.;bring a (law) suit against s.o. 7. ЗАВЕЖДАМ катедра по... hold the chair/professorship of..., be the head of the... department 8. ЗАВЕЖДАМ писмо enter in the incoming register 9. ЗАВЕЖДАМ служба head a department

  Български-английски речник > завеждам

 • 9 зает

  (за човек) busy (с with), occupied (with, in)
  много съм зает be very busy, have o.'s hands full, be very much taken up, not have a minute one can call o.'s own, be on the trot, ам. be on the jump, ( за адвокат) have plenty of briefs
  времето ми е заето have many claims on o.'s time
  2. (за място) taken, occupied
  (запазен) reserved, booked
  4. (за книги в библиотека) checked out, in circulation
  * * *
  заѐт,
  мин. страд. прич.
  1. (за ръце) full; (за човек) busy (с with), occupied (with, in); (за съзнание) preoccupied (with); времето ми е \заето have many claims on o.’s time; много съм \зает be very busy, be very highly-scheduled, have o.’s hands full, be very much taken up, not have a minute one can call o.’s own, be on the trot, амер. be on the jump, (за адвокат) have plenty of briefs;
  2. (за място) taken, occupied; ( запазен) reserved, booked;
  3. (за телефон) busy;
  4. (за книги в библиотека) checked out, in circulation.
  * * *
  busy: I'm very зает. - Много съм зает.; concerned; occupied (за място); (разг.): I have other fish to fry. - Зает съм с друго нещо.
  * * *
  1. (за книги в библиотека) checked out, in circulation 2. (за място) taken, occupied 3. (за ръце) full 4. (за съзнание) preoccupied (with) 5. (за телефон) busy 6. (за човек) busy (c with), occupied (with, in) 7. (запазен) reserved, booked 8. времето ми е ЗАЕТо have many claims on o.'s time 9. много съм ЗАЕТ be very busy, have o.'s hands full, be very much taken up, not have a minute one can call o.'s own, be on the trot, ам. be on the jump, (за адвокат) have plenty of briefs

  Български-английски речник > зает

 • 10 издавам

  1. (звук) give out, emit, produce
  (миризма, топлина, светлина) emit, give out/off, send forth/out
  (вик) utter, give
  това издава лоша миризма it smells bad, it has a bad smell
  (изказвам тайна) reveal, betray, disclose, let out, divulge, give away, tell, blab, sl. spill the beans, разг. let the cat out of the bag
  издаде ме лаят на кучето I was betrayed by the barking of the dog
  чуждият му акцент го издаде his foreign accent gave him away
  издавам чувство betray a feeling
  3. (показвам, доказателство съм за) betray, reveal, show, speak of
  4. (книги и пр.) publish, print, issue
  5. (закон) publish
  (декрет, наредба, удостоверение, пари и пр.) issue
  (квитанция, паспорт, разписка) give
  6. (изпъчвам) stick out, thrust forward/out
  7. (тайната си) betray o.s., give o.s. away, let out o.'s secret
  8. (показвам се напред) stick/jut out, project, protrude
  горният етаж се издава над улицата the upper storey projects over the street/juts out into the street
  ивица земя се издава навътре в морето a strip of land projects into the sea/juts out into the sea
  * * *
  изда̀вам,
  гл.
  1. ( звук) give out, emit, produce; ( миризма, топлина, светлина) emit, give out/off, send forth/out; ( вик) utter, give;
  2. ( върша предателство) betray, give away; ( изказвам тайна) reveal, betray, disclose, let out, divulge, give away, tell, blab; разг. spill the beans, let the cat out of the bag; give the game away; sl. blow the gaff; (на полицията) разг. squeal (on s.o.), grass (on), finger;
  3. ( показвам, доказателство съм за) betray, reveal, show, speak of;
  4. ( книги и пр.) publish, print; issue;
  6. ( изпъчвам) stick out, thrust forward/out;
  \издавам се 1. ( тайната си) betray o.s., give o.s. away, let out o.’s secret;
  2. ( показвам се напред) stick/jut out, project, protrude.
  * * *
  make out (чек); betray{bit`rei}: The barking of the dog издавамed me. - Издаде ме лаят на кучето.; blabber (тайна); denote; denounce; disclose; divulge; emit; give away (тайна); produce; protrude; tell (тайна); utter (звук); (книги и пр.): issue; print; publish
  * * *
  1. (вик) utter, give 2. (върша предателcmвo) betray, give away 3. (декрет, наредба, удостоверение, пари и пр.) issue 4. (закон) publish 5. (звук) give out, emit, produce 6. (изказвам тайна) reveal, betray, disclose, let out, divulge, give away, tell, blab, sl. spill the beans, разг. let the cat out of the bag 7. (изпъчвам) stick out, thrust forward/out 8. (квитанция, паспорт, разписка) give 9. (книги и пр.) publish, print, issue 10. (миризма, топлина, светлина) emit, give out/off, send forth/out 11. (показвам се напред) stick/jut out, project, protrude 12. (показвам, доказателство съм за) betray, reveal, show, speak of 13. (присъда) pass (срещу on) 14. (тайната си) betray o.s., give o.s. away, let out o.'s secret 15. ИЗДАВАМ се 16. ИЗДАВАМ чувство betray a feeling 17. горният етаж се издава над улицата the upper storey projects over the street/juts out into the street 18. ивица земя се издава навътре в морето a strip of land projects into the sea/juts out into the sea 19. издаде ме лаят на кучето I was betrayed by the barking of the dog 20. това издава лоша миризма it smells bad, it has a bad smell 21. чуждият му акцент го издаде his foreign accent gave him away

  Български-английски речник > издавам

 • 11 издаване

  1. (на книги и пр.) publication, publishing
  2. (на миризма и пр.) emission
  4. (на тайна и пр.) disclosure
  издаване на поверителни сведения leakage (of confidential information)
  * * *
  изда̀ване,
  ср., само ед.
  1. (на книги) publication, publishing;
  2. (на миризма) emission;
  4. (на тайна) disclosure; talebearing; giveaway; ( предателство) betrayal; \издаване на виза issue of a visa; \издаване на лицензи granting of licenses; \издаване на поверителни сведения leakage (of confidential information); \издаване на съдебно решение exit of a writ.
  * * *
  denunciation; divulgation; emission; give-away; issuance; issue; publication; publishing (на книги)
  * * *
  1. (изпькване напред) protrusion 2. (на книги и пр.) publication, publishing 3. (на миризма и пр.) emission 4. (на тайна и пр.) disclosure 5. (предателство) betrayal 6. ИЗДАВАНЕ на поверителни сведения leakage (of confidential information)

  Български-английски речник > издаване

 • 12 издам

  вж. издавам
  * * *
  изда̀м,
  изда̀вам гл.
  1. ( звук) give out, emit, produce; ( миризма, топлина, светлина) emit, give out/off, send forth/out; ( вик) utter, give;
  2. ( върша предателство) betray, give away; ( изказвам тайна) reveal, betray, disclose, let out, divulge, give away, tell, blab; разг. spill the beans, let the cat out of the bag; give the game away; sl. blow the gaff; (на полицията) разг. squeal (on s.o.), grass (on), finger;
  3. ( показвам, доказателство съм за) betray, reveal, show, speak of;
  4. ( книги и пр.) publish, print; issue;
  6. ( изпъчвам) stick out, thrust forward/out;
  \издам се 1. ( тайната си) betray o.s., give o.s. away, let out o.’s secret;
  2. ( показвам се напред) stick/jut out, project, protrude.
  * * *
  вж. издавам

  Български-английски речник > издам

 • 13 има

  1. безл. there is; (pl.) there are
  има защо, има за какво there are good reasons for it; with good reason; there is every reason
  има защо да се боиш you have every reason to be afraid
  има-няма more or less; about, approximately
  да има най-много 5 години he cannot be over 5
  има си хас! вж. хас
  има дума, че they say that; there's talk of (c ger.), it is rumoured that
  какво има? what's up? what's the matter?
  (за новини) what's the news?
  какво ти има? what is the matter with you?
  имало едно време един старец once upon a time there was an old man
  има една година, откакто it's a year since, a year has passed since
  има нужда от вж. нужда
  има полза от такива книги books of this kind are useful
  има сведения news has been received, we are informed
  оттук дотам има два часа it's a good two hours' walk/journey from here to there
  има да видим много зор we'll have a hard time of it
  има много да чакаш you'll have to wait long; there's plenty of time before you
  има да съжаляваш за това you'll be sorry for it, you'll live to regret it
  има много хляб да ядеш, докато much water will flow under the bridge before you
  има много да работиш there is a lot of work ahead of you
  * * *
  ѝма,
  безл. гл.
  1. there is; pl. there are; да \има, да \има, най-много 5 години he cannot be over 5; \има дума, че they say that; there’s talk of (c ger.). it is rumoured that; \има една година, откакто it’s a year since, a year has passed since; \има защо, \има за какво there are good reasons for it; with good reason; there is every reason; \има-няма more or less; about, approximately; \има полза от такива книги books of this kind are useful; \има сведения news has been received, we are informed; какво \има? what’s up? what’s the matter? (за новини) what’s the news? какво ти \има? what is the matter with you? оттук дотам \има два часа it’s a good two hours’ walk/journey from here to there;
  2. (за бъдеще време с да) shall, will (c inf.); \има да видим много зор we’ll have a hard time of it; \има много да работиш there is a lot of work ahead of you; \има много да чакаш you’ll have to wait long; there’s plenty of time before you; \има много хляб да ядеш, докато much water will flow under the bridge before.
  * * *
  1. (за бъдеще време с да) shall, will (с inf.) 2. (за новини) what's the news? 3. 2 години he cannot be over 4. 3; ИМА си хас! вж. хас 5. ИМА да видим много зор we'll have a hard time of it 6. ИМА да съжаляваш за това you'll be sorry for it, you'll live to regret it 7. ИМА дума, че they say that;there's talk of (c ger.), it is rumoured that 8. ИМА една година, откакто it's a year since, a year has passed since 9. ИМА защо да се боиш you have every reason to be afraid 10. ИМА защо, ИМА за какво there are good reasons for it;with good reason;there is every reason 11. ИМА много да работиш there is a lot of work ahead of you 12. ИМА много да чакаш you'll have to wait long;there's plenty of time before you 13. ИМА много хляб да ядеш, докато much water will flow under the bridge before you 14. ИМА нужда от вж. нужда 15. ИМА полза от такива книги books of this kind are useful 16. ИМА сведения news has been received, we are informed 17. ИМА-няма more or less;about, approximately 18. безл. there is;(pl.) there are 19. да ИМА, да ИМА, най-много 20. имало едно време един старец once upon a time there was an old man 21. какво ИМА ? what's up?what's the matter? 22. какво ти ИМА? what is the matter with you? 23. оттук дотам ИМА два часа it's a good two hours' walk/journey from here to there

  Български-английски речник > има

 • 14 какъвто

  such as, as; whatever, what
  по какъвто и да е начин by any means, in some way or another, somehow or other
  какъвто е сприхав irritable as he is
  нямаме такива книги, каквито желаете we have no such books as you want
  какъвто бащата, такъв и синът like father, like son
  какъвто и да е whatever, any sort of, no matter what, some... or other
  * * *
  какъ̀вто,
  относ. мест., -ва̀то, -во̀то, -вѝто such as, as; whatever, what; всичко \какъвтовото everything (that); \какъвтоъвто бащата, такъв и синът like father, like son; \какъвтоъвто е сприхав irritable as he is; \какъвтоъвто и да е whatever, any sort of, no matter what, some … or other, any old; \какъвтоъвто си е глупак, той … fool that he is, he …; обяд, \какъвтоъвто не сме имали от години a dinner the like of which we haven’t had for years; по \какъвтоъвто и да е начин by any means, in some way or another, somehow or other; ( без да подбирам средствата) by fair means or foul; такъв, \какъвтоъвто such as.
  * * *
  1. (без да подбирам средствата) by fair means or foul 2. such as, as;whatever, what 3. КАКЪВТО бащата, такъв и синът like father, like son 4. КАКЪВТО е сприхав irritable as he is 5. КАКЪВТО и да е whatever, any sort of, no matter what, some... or other 6. всичко каквото everything (that) 7. нямаме такива книги, каквито желаете we have no such books as you want 8. по КАКЪВТО и да е начин by any means, in some way or another, somehow or other 9. такъв КАКЪВТО such as

  Български-английски речник > какъвто

 • 15 книжа

  documents, papers
  юр. instruments, deeds
  лични книжа personal/identification documents/papers
  (счетоводни и др. книги) books
  * * *
  книжа̀,
  само мн. documents, papers; юр. instruments, deeds; лични \книжа personal/identification documents/papers; ( счетоводни и др. книги) books; ратификационни \книжа instruments of ratification; ценни \книжа securities.
  * * *
  1. (счетоводни и др. книги) books 2. documents, papers 3. лични КНИЖА personal /identification documents/papers 4. ценни КНИЖА securities 5. юр. instruments, deeds

  Български-английски речник > книжа

 • 16 книжар

  (на канцеларски и др. материали) stationer
  * * *
  книжа̀р,
  м., -и ( продавач на книги) bookseller; (на канцеларски и др. материали) stationer.
  * * *
  bibliopole
  * * *
  1. (на канцеларски и др. материали) stationer 2. (продавач на книги) bookseller

  Български-английски речник > книжар

 • 17 книжен

  1. (хартиен) paper (attr.)
  книжни пари paper money, banknotes
  2. (отнасящ се до книги) book (attr.), of books
  книжен фонд book-stock/holdings
  3. прен. book (attr.), bookish
  книжни знания book-knowledge/-learning
  книжен израз/стил a bookish expression/style
  книжен червей a book worm
  * * *
  кнѝжен,
  прил., -на, -но, -ни 1. ( хартиен) paper (attr.); \книженна фабрика paper-mill; \книженни пари paper money, banknotes; разг. folding money;
  2. ( отнасящ се до книги) book (attr.), of books; \книженен фонд book-stock/holdings;
  3. прен. book (attr.), bookish; \книженен израз/стил bookish expression/style; \книженни знания book-knowledge/-learning; • \книженен червей book worm.
  * * *
  1. (отнасящ се до книги) book (attr.), of books 2. (хартиен) paper (attr.) 3. КНИЖЕН израз/стил a bookish expression/style 4. КНИЖЕН фонд book-stock/holdings 5. КНИЖЕН червей a book worm 6. книжна фабрика paper-mill 7. книжни знания book-knowledge/-learning 8. книжни пари paper money, banknotes 9. прен. book (attr.), bookish

  Български-английски речник > книжен

 • 18 корица

  (вътрешна) title-page
  с твърда корица hard-cover, hard-bound
  с мека корица paper-backed/-bound
  * * *
  корѝца,
  ж., -и 1. (на книга) cover; книги с меки \корицаи paperbacks; книги с твърди \корицаи hardbacks; ( вътрешна) titlepage; с мека \корицаа paper-backed/-bound; с твърда \корицаа hard-cover, hard-bound;
  2. ( хляб) crust (of bread);
  3. (на рана) skin, scab; покривам се с \корицаа skin (over); • момиче от \корицаата cover girl, pin-up girl.
  * * *
  cover: hard- корица - с твърда корица
  * * *
  1. (вътрешна) title-page 2. (на книга) cover 3. (на рана) skin 4. (хляб) crust (of bread) 5. книги с меки корици paperbacks 6. покривам се с КОРИЦА skin (over) 7. с мека КОРИЦА paper-backed/-bound 8. с твърда КОРИЦА hard-cover, hard-bound

  Български-английски речник > корица

 • 19 критик

  critic
  театрален критик a dramatic critic
  * * *
  критѝк,
  м., -ци; критѝчк|а ж., -и critic; театрален \критикк drama(tic) critic; ( който рецензира книги в пресата) (book) reviewer.
  * * *
  belletrist: a dramatic критик - театрален критик; reviewer
  * * *
  1. (който рецензира книги в пресата) (book) reviewer 2. critic 3. театрален КРИТИК a dramatic) critic

  Български-английски речник > критик

 • 20 куп

  (подреден) pile, stack
  куп книги a pile of books
  куп камъни a heap of stones
  струпани на куп heaped/lumped together
  трупам на куп heap/pile up; mound
  на куп in a heap
  aheap, ( за хора) in a crowd
  куп глупости a lot of nonsense
  куп писма heaps of letters
  куп новини lots of news
  куп пари a packet/a mint/a pot of money
  куп лъжи a parcel of lies
  имам куп работа I have heaps of things to do
  през куп за грош slap-dash, in a slapdash manner, any old how/way
  свършвам нещо през куп за грош botch s.th., bungle s.th.. slap-dash it
  * * *
  м., - ове и -ища, (два) ку̀па 1. ( неподреден) heap; ( подреден) pile, stack; на \куп in a heap; aheap, (за хора) in a crowd; нареждам на \куп stack; струпани на \куп heaped/lumped together; трупам на \куп heap/pile up; mound;
  2. ( голямо количество) mass, lots (of), a lot (of), heaps (of), a battery of, loads of, stacks of; имам \куп работа I have heaps of things to do; \куп лъжи a parcel of lies; \куп пари a packet/a mint/a pot of money; • през \куп за грош slap-dash, in a slapdash manner, any old how/way; през \куп за грош botch s.th., bungle s.th., slap-dash it.
  * * *
  mound; mountain (прен.); amassment; heap{hi;p}: купs of letters - купища писма; hill; huddle; mass; mint; pack; parcel: a куп of books - куп книги; stack
  * * *
  1. (голямо количество) mass, lots (of), a lot (of), heaps (of) 2. (неподреден) heap 3. (подреден) pile, stack 4. aheap, (за хора) in a crowd 5. КУП глупости a lot of nonsense 6. КУП камъни a heap of stones 7. КУП книги a pile of books 8. КУП лъжи a parcel of lies 9. КУП новини lots of news 10. КУП пари a packet/a mint/a pot of money 11. КУП писма heaps of letters 12. имам КУП работа I have heaps of things to do 13. на КУП in a heap 14. нареждам на КУП stack 15. през КУП за грош slap-dash, in a slapdash manner, any old how/way 16. свършвам нещо през КУП за грош botch s.th., bungle s.th.. slap-dash it 17. струпани на КУП heaped/ lumped together 18. трупам на КУП heap/pile up;mound

  Български-английски речник > куп

См. также в других словарях:

 • КНИГИ — Книга есть способ существования сериалов вне телевидения. Леонард Луис Левинсон Книги делятся на две половины: те, которых никто не читает, и те, которых никто не должен читать. Генри Луис Менкен В книгах мы жадно читаем о том, на что не обращаем …   Сводная энциклопедия афоризмов

 • Книги — Книга  некоторое количество бумаги, пергамента или другого листового материала, содержащих каким либо способом[1] перенесённые на них текст и/или иллюстрации, скреплённая по одному краю и защищённая обложкой. Каждая сторона листа в книге… …   Википедия

 • Книги —     Приятные устремления, занятия, почет, уважение и богатство – вот что значит видеть во сне, что Вы рассматриваете или читаете книги. Для автора видеть во сне, что его произведения идут в печать – сон предупреждение: у него будет много… …   Сонник Миллера

 • Книги — евр. сфар Книгами в Библии называются различные письменные документы, напр., родословия (Быт. 5:1), юридические документы (1 Цар. 10:25) или исторические записки (Исх. 17:14; Ис. 30:8; срав. Отк. 1:11). Книг в таком виде, как теперь, в древние… …   Словарь библейских имен

 • КНИГИ — BOOKSСм. УЧЕТ В БАНКЕ …   Энциклопедия банковского дела и финансов

 • книги — (пергамент ) (2 Тим. 4: 13). Израильтяне с древних времен употребляли для письма особо выделанные козьи и овечьи кожи (Чис. 5: 23; Иер. 36:2,23). По сведениям Геродота, этот письменный материал, вместе с уменьем писать, был заимствован от… …   Словарь библейских имен

 • Книги Просперо — Prospero’s Books …   Википедия

 • Книги на цепях — способ хранения книг в общественных библиотеках средневековой Европы, при котором книги приковывались к полкам. В Англии эти библиотеки называли англ. Chained library (например, Francis Trigge Chained Library «Библиотека Франциска Тригге с… …   Википедия

 • Книги Просперо (фильм) — Книги Просперо Prospero s Books Жанр притча …   Википедия

 • Книги Иеу — Книги Иеу  два гностических текста, новозаветные апокрифы. Датируются III веком н. э. Древнейшая известная копия написана на коптском и является частью кодекса Брюса. Тексты стали известны относительно недавно, и академических… …   Википедия

 • Книги, документа, письма институт — АН СССравни книговедческое и палеографическое научно исследовательское учреждение. Основан в 1918 как Палеографический кабинет Археологического института при Петроградском университете, с 1925 в составе Российской АН. В основу кабинета положено… …   Энциклопедический справочник «Санкт-Петербург»

Книги

Другие книги по запросу «книги» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»