Перевод: с испанского на болгарский

като поздрав

 • 1 contar

  (-ue-) 1. tr 1) броя, смятам; 2) разказвам; 2. intr 1) (con) разчитам на някого, уповавам се на някого; 2) (con) разполагам с; contar con pocos recursos разполагам с малко средства; 3) (por) смятам, считам, вземам; contar con uno имам някого предвид; contar con uno para algún fin разчитам на някого; contar por hecho смятам за свършено, за сигурно; їqué cuentas (cuenta usted, cuentan ustedes)? какво ново? как е? ( като поздрав).

  Diccionario español-búlgaro > contar

 • 2 Deo

  Diccionario español-búlgaro > Deo

 • 3 -ín,

  a suf 1. наставка, която образува умалителна форма на съществителни и прилагателни имена: pequeснn; много от тези производни са станали самостоятелни, като развиват собствено значение: botiquín, figurín; 2. прибавена към глаголи, образува съществителни и прилагателни имена, които посочват извършителя на дадено действие: bailarín, cantarín; 3. образува някои прилагателни, които изразяват принадлежност към народ: mallorquín от Майорка.

  Diccionario español-búlgaro > -ín,

 • 4 a0

  prep на, в; до, към, за, по, при, с, след и съюза да (когато се слива с члена el приема формата al): 1) като допълнение: а) вин. падеж (без предлог на български): Ўrespeta a los sabios! уважавай мъдреците!; б) вин. падеж (с предлог на български): на, при; contestar a la pregunta отговарям на въпроса; в) дат. падеж: на, за, към; suscribirse al periódico абонирам се за вестник; 2) направление, място: на, в, за, до, към; їa dónde? накъде?; voy a la universidad отивам в университета; 3) място, близост, положение: на, до, при; a la salida на изхода; 4) разстояние: до, на; їa cuàntos kilómetros? на колко километра; 5) време, възраст: на, в, след, при; a tiempo навреме; їa qué hora? в колко часа?; 6) разпределение, последователност: в, по; dos veces al mes два пъти месечно; 7) цена, процент: на, по; їa qué precio? на каква цена?; 8) съответствие, сравнение: в, на; huele a flores мирише на цветя; 9) причина: по; a requerimiento de Ud. по Ваше искане; 10) цел, условие: за, на; їa qué te atienes? на какво разчиташ?; 11) намерение, цел, решение (а + inf, зависещ от глагол): да; enseñar a leer уча да четe; 12) начало (а + inf, зависещ от глагол): да; se puso a cantar започна да пее; 13) начин: а) по; a la española по испански; a mi gusto по мой вкус; б) (а + sust) (наречия на бълг.); a pie пеша; a la fuerza насила; в) като начало на адвербиални изрази: a oscuras на тъмно; a ciegas сляпо; a escondidas скришом; a tontas y a locas неумело; 14) средство, оръдие; a màquina на машина; a mano на ръка; 15) al + inf (деепричастие на бълг. или същ. с предлог) при; al verlo виждайки го; al entrar при влизането; 16) в елиптични изречения: а) призив, заповед, покана (a + inf и а + sust); Ўa su salud! за Ваше здраве!; Ўa las armas! на оръжие!; б) а + que: a que no sabes нима знаеш; 17) заменя: conj si: a saberlo yo lo diría ако знаех, щях да го кажа; conj con: a cuchillo с нож; prep hacia: se fue a ellos отиде към тях; prep hasta: con el agua a la cintura във вода до кръста; prep para: a beneficio de в полза на; prep por: a ruego suyo по негова молба; prep según: a la ley de Castilla според законите на Кастилия.

  Diccionario español-búlgaro > a0

 • 5 abama

  f бот. антерикус (лилиево растение, използва се като очистително).

  Diccionario español-búlgaro > abama

 • 6 abanicar

  1. tr 1) махам с ветрило; 2) бикоб. дразня бика, като размахвам плаща наляво и надясно; 2. prnl вея си ( с ветрило).

  Diccionario español-búlgaro > abanicar

 • 7 abolsarse

  prnl 1) провисвам като торба (за дреха); 2) зид. ставам на мехури ( за мазилка).

  Diccionario español-búlgaro > abolsarse

 • 8 aborregarse

  prnl 1) покривам се с бели облачета (за небе); 2) прен. ставам кротък като агънце; 3) Пер. оглупявам.

  Diccionario español-búlgaro > aborregarse

 • 9 abrazo

  m прегръдка; поздрав (в писма, пожелания и др.).

  Diccionario español-búlgaro > abrazo

 • 10 acartonarse

  prnl 1) съсухрям се (от възрастта); 2) ставам като картон, втвърдявам се.

  Diccionario español-búlgaro > acartonarse

 • 11 acholado,

  a adj Амер. с цвят като на метис ( за кожа).

  Diccionario español-búlgaro > acholado,

 • 12 acucharado,

  a adj вдлъбнат като лъжица.

  Diccionario español-búlgaro > acucharado,

 • 13 adamita

  m f адепт на доктрината и сектата на адамитите, приемащи полигамията, които празнуват голи ( като Адам в Рая).

  Diccionario español-búlgaro > adamita

 • 14 adanismo

  m навик да се започва някаква дейност, като че ли е за първи път и никой преди това не я е изпълнявал.

  Diccionario español-búlgaro > adanismo

 • 15 adelantado,

  a 1. adj 1) ранен, скорозреен (за плодове); 2) преждевременно развит, напреднал; 3) прен. дързък, неблагоразумен; por adelantado, adv предварително; pago adelantado, предварително заплащане; 2. m 1) ист. губернатор в погранична провинция; 2) adelantado, de la corte adelantado, del rey ист. върховен съдия на кралството (в мирно време); капитан-генерал (през военно време); adelantado, de mar водач на морска експедиция ( явяващ се като губернатор на открити и завоювани земи).

  Diccionario español-búlgaro > adelantado,

 • 16 adjetivación

  f 1) подреждане, съгласуване; 2) даване на прякор; 3) поставяне, употреба на прилагателни; 4) авторова употреба на прилагателните; 5) употреба на друга дума като прилагателно.

  Diccionario español-búlgaro > adjetivación

 • 17 admirar

  1. tr 1) придизвиквам изненада, възхищение; 2) гледам, съзерцавам, възхищавам се; 3) ценя, приемам като нещо изключително; адмирирам, приветствам; 2. prnl възхищавам се от; удивлявам се.

  Diccionario español-búlgaro > admirar

 • 18 adoptar

  tr 1) осиновявам; 2) одобрявам, приемам като свое (мнение, доктрина, мода); adoptar una actitud заемам позиция, отношение; adoptar hàbitos y costumbres усвоявам нрави и обичаи; 3) вземам решение след обмисляне; 4) заемам определено положение.

  Diccionario español-búlgaro > adoptar

 • 19 afestonado,

  a adj 1) бродиран като фестон; 2) украсен с фестон или гирлянди.

  Diccionario español-búlgaro > afestonado,

 • 20 afuereño,

  a adj Амер. чужденец, пришълец (и като същ.).

  Diccionario español-búlgaro > afuereño,


Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.