Перевод: с русского на турецкий

с турецкого на русский

как+вам+угодно

 • 121 доставлять

  ulaştırmak,
  teslim etmek,
  dağıtmak
  * * *
  несов.; сов. - доста́вить
  1) ulaştırmak; teslim etmek; dağıtmak

  доставля́ть пи́сьма и газе́ты — mektup ve gazete dağıtmak

  он доста́вил вам письмо́? — mektubu size teslim etti mi?

  доставля́ть гру́зы морски́м путём — yükleri deniz yoluyla ulaştırmak

  тебя́ доста́вят туда́ на маши́не — seni oraya arabayla götürecekler

  доставля́ть ра́дость и весе́лье — sevinç ve neşe vermek

  доставля́ть огорче́ние — üzüntü vermek

  доставля́ть беспоко́йство кому-л.birini tedirgin etmek

  фильм доста́вил нам большо́е удово́льствие — film bize büyük bir zevk verdi

  Русско-турецкий словарь > доставлять

 • 122 думать

  düşünmek,
  aklından geçirmek; sanmak; şüphelenmek
  * * *
  несов.; сов. - поду́мать
  1) врз düşünmek; aklından / içinden geçirmek, aklından / içinden geçmek

  снача́ла поду́май, пото́м говори́ — önce düşün, sonra söyle

  ты и о себе́ поду́май — kendini de düşün

  ты об э́том не ду́май! — onu düşünme sen!

  молоде́ц па́рень! - поду́мал я — aferin çocuğa!, diye geçirdim içimden

  о чём ты ра́ньше ду́мал?! — daha önce aklın neredeydi?!

  я ду́маю пое́хать в дере́вню — köye gitmeyi düşünüyorum

  я и не ду́мал отдыха́ть / об о́тдыхе — dinlenmeyi düşünmemiştim bile / aklımdan bile geçirmemiştim

  я и не ду́маю остава́ться — hiç de kalacak değilim

  всё мог поду́мать, то́лько не э́то — her bir şey aklıma gelirdi de böylesi gelmezdi

  то́лько не поду́май, что я отка́зываюсь — sakın aklına vazgeçtiğim gelmesin

  э́того никто́ не ду́мает де́лать — hiç kimse bunu yapmayı aklına getirmez

  дай, ду́маю, посмотрю — bir göreyim dedim

  дай, ду́маю, немно́го пройду́сь — biraz dolaşayım dedim

  2) (полагать, считать) sanmak; demek

  я ду́мал, что ты уе́хал / ушёл — seni gitti sandım

  как ты ду́маешь? — ne dersin?

  я ду́мал, что ему́ два́дцать (лет) — onu yirmisinde sandım

  ду́маешь, я не по́нял? — anlamadım mı sandın?

  я так и ду́мал — tahmin etmiştim

  как ты ду́маешь, полу́чится / вы́йдет? — olur mu dersin?

  не ду́маю — sanmam; şüpheli

  (едва ли) кто бы тогда́ / в то вре́мя мог поду́мать, что... — o zamanlar kim derdi ki...

  3) разг. ( подозревать) şüphelenmek

  на кого́ ты ду́маешь? — kimden şüpheleniyorsun?

  ••

  я ду́маю! (конечно)ona ne şüphe!

  не до́лго ду́мая — bir iki demeden

  ду́май, не ду́май - сто рубле́й не де́ньги — шутл. ne düşünüyorsun, binin yarısı beş yüz

  Русско-турецкий словарь > думать

 • 123 ещё

  daha,
  henüz; hâlâ
  * * *

  он ещё не пришёл — daha / henüz gelmedi

  таки́е (всё) ещё встреча́ются — böylesine halâ rastlanıyor

  прочти́ ещё раз — bir daha oku

  подожди́ ещё день — bir gün daha bekle

  ещё при жи́зни — daha hayattayken

  ещё до вы́хода кни́ги — daha kitap çıkmadan

  ещё пять лет тому́ наза́д — daha bundan beş yıl önce

  мы ещё вернёмся к э́тому вопро́су — bu konuya yeniden döneceğiz

  он ещё и поэ́т — onun şairlik yanı da var

  э́то ещё не всё — dahası var

  ещё и ча́су не прошло́ — daha bir saat olmadı

  э́тот ещё ме́ньше — bu, daha da küçük

  но что ещё важне́е,... — ama bundan da önemlisi...

  но и э́то ещё не всё — iş bu kadarla da bitmiyor

  ещё и ещё раз прошу́ проще́ния — tekrar tekrar özür dilerim

  ещё в те времена́ — daha / tâ o zamanlar

  ••

  а ещё инжене́р!, а ещё инжене́ром называ́ешься! — bir de mühendis olacaksın!

  ещё что!, вот ещё! — daha neler!

  э́то ещё что! — o da bir şey mi?

  полу́чится? - Ещё как! — olur mu? - Hem de nasıl!

  Русско-турецкий словарь > ещё

 • 124 жалить

  sokmak; dalamak
  * * *
  несов.; сов. - ужа́лить
  sokmak (о насекомых, змеях); dalamak ( о крапиве)
  ••

  он вскочи́л как ужа́ленный — yılan sokmuş gibi fırladı; kabasına iğne batırılmış gibi yerinden fırladı

  Русско-турецкий словарь > жалить

 • 125 жаться

  büzülmek; sokulmak
  * * *

  жа́ться от хо́лода — soğuktan büzülmek

  жа́ться друг к дру́гу — birbirine sokulmak

  3) разг. ezilip büzülmek

  не жмись, расска́зывай всё, как бы́ло — ezilip büzülme de herşeyi olduğu gibi anlat

  4) разг. ( скупиться) cimrilik etmek

  Русско-турецкий словарь > жаться

 • 126 жемчужный

  1) inci °
  3) перен. ( как жемчуг) inci gibi

  же́мчу́жные зу́бы — inci gibi dişler

  Русско-турецкий словарь > жемчужный

 • 127 живучий

  dayanıklı,
  yedi canlı
  * * *
  yaşama gücü (büyük) olan; dayanıklı ( выносливый); yedi canlı ( смотревший смерти в глаза)

  живу́ч как ко́шка — kedi gibi dokuz canlı

  живу́чее расте́ние — dayanıklı bitki

  посло́вицы живу́чи — перен. atasözleri uzun ömürlü olur

  Русско-турецкий словарь > живучий

 • 128 жить

  yaşamak; geçinmek; oturmak,
  ikamet etmek
  * * *
  1) врз yaşamak

  ры́ба живёт в воде́ — balık suda yaşar

  дуб живёт до́лго — meşenin ömrü uzun olur

  жить холостяко́м — bekar yaşamak

  жить сча́стливо — mutlu yaşamak, mutlu bir hayat sürmek

  па́мять о нём в наро́де бу́дет жить ве́чно — onun anısını halk her zaman canlı tutacaktır

  да до́лго ли ему́ жить-то оста́лось?! — kaç günlük ömrü kaldı ki?!

  ты у меня́ бу́дешь жить как короле́ва — seni kraliçeler gibi yaşatacağım

  он без тебя́ жить не мо́жет! — sensiz edemez / yapamaz!

  они́ пло́хо живу́т (ме́жду собо́й) — aralarında geçim yok

  с сосе́дями он живёт дру́жно — komşularıyla iyi geçiniyor

  2) в соч.

  он жил нау́кой — kendini bilime vermiş gidiyordu

  я им (одни́м) живу́ — beni yaşatan, tek

  3) (чем, на что) geçinmek

  жить на зарпла́ту — ücreti / maaşı ile geçinmek

  жить свои́м трудо́м — emeğiyle geçinmek / yaşamak

  они́ э́тим живу́т — onların geçimi bu yüzden

  жить ста́ло трудне́е — geçim zorlaştı

  го́род жил торго́влей / за счёт торго́вли — şehir ticaretten geçinirdi

  4) yaşamak; oturmak, ikamet etmek; kalmak

  жить в дере́вне — köyde yaşamak

  жить в гости́нице — otelde kalmak

  жить в студе́нческом общежи́тии — öğrenci yurdunda yatmak / kalmak

  жить в бара́ке — barakada barınmak / oturmak

  где вы сейча́с живёте? (постоянно) — şimdi nerede oturuyorsunuz / ikamet ediyorsunuz?

  два дня я жил у знако́мых — iki gün tanıdıklarda yattım

  5) разг. ( сожительствовать) düşüp kalkmak
  6) уст.

  она́ жила́ у них в служа́нках / прислу́гах — onların kapısında hizmetçilik etmişti

  ••

  он приказа́л до́лго жить — sizlere ömür

  Русско-турецкий словарь > жить

 • 129 заблагорассудиться

  сов., безл., в соч.

  ско́лько ему́ заблагорассу́дится — canının istediği kadar

  де́йствуй так, как тебе́ заблагорассу́дится — uygun bulduğun / canının istediği gibi davran

  Русско-турецкий словарь > заблагорассудиться

 • 130 забывать

  unutmak
  * * *
  несов.; сов. - забы́ть

  она́ забы́ла у нас су́мку — çantasını bizde unuttu

  я забы́л зайти́ к вам — size uğramayı unuttum

  не забыва́й нас! — bizi unutma!; bizi gönülden çıkarma!

  Не забыва́й, что... — şunu unutma ki,... şunu aklından / hatırından çıkarma ki,...

  ••

  дава́йте забу́дем об э́том — bunun üzerinden sünger geçirelim

  я э́того ему́ не забу́ду — bunu yanına bırakmam / komam

  об э́том и ду́мать забу́дь! — onu aklından çıkar!

  забу́дь туда́ доро́гу! — kes ayağını o yerden!

  что он там забы́л? — orada nesini unutmuş ki?

  Русско-турецкий словарь > забывать

 • 131 загорать

  esmerleşmek,
  yanmak (güneşte); güneşlenmek
  * * *
  несов.; сов. - загоре́ть
  teni tunçlaşmak / esmerleşmek / yanmak; güneş banyosu almak / yapmak, güneşlenmek

  он ка́ждое у́тро загора́ет (на со́лнце) — her sabah güneş banyosu alıyor

  как он (хорошо́) загоре́л! — teni ne güzel tunçlaşmış!

  ли́ца у них загоре́ли от рабо́ты на во́здухе — açık havada çalışmaktan yüzleri esmerleşti

  Русско-турецкий словарь > загорать

 • 132 заря

  şafak
  * * *
  ж
  1) şafak (-ğı)

  заря́ занима́ется — şafak söküyor

  на заре́ — şafak sökerken

  на вече́рней заре́ — gün kavuşurken

  от зари́ до зари́ — gün batışından doğuşuna dek

  как-то на заре́ — bir şafak vakti

  2) перен. şafak (vakti); emekleme çağı

  взошла́ заря́ но́вой э́ры — yeni çağın şafağı söktü

  на заре́ цивилиза́ции — medeniyetin emekleme çağında

  Русско-турецкий словарь > заря

 • 133 заточение

  hapis
  * * *
  с, уст.
  1) ( действие) hapsetme; kapatma
  2) hapis (- psi)

  жить, как в заточе́нии — hapsedilmiş gibi yaşamak

  Русско-турецкий словарь > заточение

 • 134 звать

  çağırmak,
  seslenmek; davet etmek
  * * *
  несов.; сов. - позва́ть
  1) çağırmak; seslenmek

  звать на по́мощь — imdat istemek

  2) ( приглашать) çağırmak; davet etmek
  3) тк. несов.

  его́ зову́т Ива́ном — adı İvan

  как тебя́ зову́т? — adın ne?

  Русско-турецкий словарь > звать

 • 135 здоровье

  sağlık
  * * *
  с
  sağlık; sıhhat (-ti)

  как ва́ше здоро́вье? — nasılsınız?, iyisiniz / afiyettesiniz inşallah

  ••

  (за) ва́ше здоро́вье! — sağlığınıza!

  На здоро́вье! — afiyet olsun!; yarasın!

  Русско-турецкий словарь > здоровье

 • 136 зеница

  ж, в соч.

  бере́чь как зени́цу о́ка — gözbebeği gibi korumak; gözü gibi sakınmak

  Русско-турецкий словарь > зеница

 • 137 зеркало

  ayna
  * * *
  с
  ayna тж. перен.

  зе́ркало за́днего ви́да — авто dikiz aynası

  как зе́ркало — ayna gibi; çarşaf gibi ( о море)

  Русско-турецкий словарь > зеркало

 • 138 и

  ve
  * * *
  I союз
  1) соед. ve; ile

  ре́ки и озёра — nehirler ve göller

  дождь шёл сильне́е и сильне́е — yağmur şiddetlendikçe şiddetleniyordu

  он всё говори́л и говори́л — konuşuyor konuşuyordu

  он сиди́т и ждёт — oturmuş bekliyor

  все стра́ны, больши́е и ма́лые — büyük küçük tüm ülkeler

  мы мо́жем и должны́ э́то сде́лать — bunu yapabiliriz, yapmalıyız da

  2) перечисл. da

  и ты, и он — sen de, o da

  и да, и нет — hem evet, hem hayır

  3) усил. da; hem

  и совсе́м он не краси́вый! — hiç de güzel değil!

  и к чему́ всё э́то? — hem bunlara ne lüzum var?

  не прошло́ и ме́сяца,...— bir ay geçti geçmedi...

  не пройдёт и ме́сяца, как... — ayına kalmaz,...

  4) уступ. ise de

  и не хо́чешь, а пойдёшь — istemesen de gidersin

  5) выдел. ( именно) da

  так он и сде́лал — öyle de yaptı

  II частица
  1) усил. ne de; ne kadar da

  и как она́ была́ сча́стлива! — ne kadar da mutluydu!

  2) (тоже, также) da

  зайдём и к тебе́ — sana da uğrarız

  3) ( даже) bile

  об э́том я и не поду́мал — bunu düşünmedim bile

  Русско-турецкий словарь > и

 • 139 иголка

  iğne
  * * *
  ж
  ••

  сиде́ть как на иго́лках — diken üstünde oturmak

  Русско-турецкий словарь > иголка

 • 140 игрушка

  oyuncak
  * * *
  ж
  oyuncak (-ğı) тж. перен.

  стать игру́шкой в чьих-л. рука́х — birinin elinde oyuncak olmak

  ••

  у них дом как игру́шка — kutu gibi bir evleri var

  Русско-турецкий словарь > игрушка

См. также в других словарях:

 • как вам угодно — ваша воля, смотри, смотрите, ваша власть, ваше дело Словарь русских синонимов. как вам угодно нареч, кол во синонимов: 5 • ваша власть (4) • …   Словарь синонимов

 • Двенадцатая ночь, или Как вам угодно — Двенадцатая ночь или Что Вам угодно? Twelfth Night, or What You Will Жанр: Комедия Автор: Шекспир, Уильям Язык оригинала: Английский Год написания: 1600 1601 (?) Публикация: 1623 …   Википедия

 • КАК — нареч. вопрос о качествах и обстоятельствах чего либо; | выраженье подобия, сравненья, удивленья, сомненья; | когда. Как это сталось? Как нам быть? А как вам угодно. Как (сколь) далеко отсюда до Москвы? Как бы не было худа. Он глуп, как пень. Бел …   Толковый словарь Даля

 • КАК — нареч. вопрос о качествах и обстоятельствах чего либо; | выраженье подобия, сравненья, удивленья, сомненья; | когда. Как это сталось? Как нам быть? А как вам угодно. Как (сколь) далеко отсюда до Москвы? Как бы не было худа. Он глуп, как пень. Бел …   Толковый словарь Даля

 • угодно — 1. в знач. сказуемого, кому чему. Нужно, желательно. «Офицер вышел вон, сказав, что за обиду готов отвечать, как будет угодно господину банкомету.» Пушкин. “«А что возьмешь”, спросила, обратясь, старуха. “Всё, что будет вам угодно”, сказала та… …   Толковый словарь Ушакова

 • как хочешь — Как хо/чешь (хоти/те) 1) Как тебе (вам) угодно. 2) При возражении: а всё таки, тем не менее, несмотря ни на что …   Словарь многих выражений

 • угодно — I. (кому). в функц. сказ. Нужно, желательно. Поступайте, как вам у. Есть всё, что у. Кому у. высказаться? Что вам у.? Не у. ли? (употр. при вежливом вопросе в зн.: не хотите ли, а также при выражении досады, неудовольствия). II. частица. (после… …   Энциклопедический словарь

 • угодно — 1. кому в функц. сказ. Нужно, желательно. Поступайте, как вам уго/дно. Есть всё, что уго/дно. Кому уго/дно высказаться? Что вам уго/дно? Не уго/дно ли? (употр. при вежливом вопросе в зн.: не хотите ли, а также при выражении досады …   Словарь многих выражений

 • как Бог(Господь) на сердце(на душу) положит — (иноск.) по своим соображениям, по своему усмотрению (намек на царские суды в Москве, в Приказе Большого Дворца, где решал сам государь своим судом, который почитался Божьим, ибо он судил, как Бог ему на сердце положит Ср. Снегирев. Русские в… …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона

 • Как бросить курить — Эксперты ВОЗ считают нецелесообразным лечить не желающих отказаться от курения, а также убеждать в необходимости такого отказа высокомотивированных упертых курильщиков. Если вы приняли решение избавиться от этой дурацкой привычки просто прочитай… …   Педагогическая энциклопедия «Воспитание здорового образа жизни учащихся»

 • угодно —   Не угодно ли с инф., кому или без доп.    1) формула вежливого предложения.     Читатель видел, какова она. Не угодно ли посмотреть еще. ончаров.     Грызунов возгласил: господа! не угодно ли закусить? Салтыков Щедрин.    2) употребляется как… …   Фразеологический словарь русского языка

Книги

Другие книги по запросу «как+вам+угодно» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»