Перевод: с русского на турецкий

с турецкого на русский

как+вам+угодно

 • 21 Как ты (вы) поживаешь (поживаете)?

  Nasilsin (Nasilsiniz)? [насыл'сын (насылсы'ныз)]

  Русско-турецкий разговорник > Как ты (вы) поживаешь (поживаете)?

 • 22 КАК СПРОСИТЬ НАПРАВЛЕНИЕ

  Русско-турецкий разговорник > КАК СПРОСИТЬ НАПРАВЛЕНИЕ

 • 23 Здравствуйте, как Вас зовут?

  Merhaba adiniz nedir? [м'ер(х)аба, адын'ыз н'эдир]

  Русско-турецкий разговорник > Здравствуйте, как Вас зовут?

 • 24 бы

  varsayımsal cümleleri,
  belirsiz zamirleri,
  dilekleri ve nazik önerileri belirtir
  * * *

  будь у меня́ вре́мя, я бы то́же пое́хал — vaktim olsaydı ben de giderdim

  ви́дел бы ты, как он обра́довался! — görsen, ne kadar da sevinmişti!, ondaki sevinci bir gör(s)eydin!

  ему́ сейча́с бы́ло бы се́мьдесят (лет) — şimdi yetmiş yaşında olacaktı

  я бы хоте́л сказа́ть, что... — şunu söylemek isterim ki...

  переда́йте, что я был бы рад ви́деть его́ — (ona) söyleyin ki kendisini görmekten memnun olurum

  он и рад бы оста́ться, да... — seve seve kalırdı ama...

  мне бы тако́й слова́рь — benim de böyle bir sözlüğüm olsa

  помолча́л бы! — sus bari!

  пошёл бы (ты) прове́трился / погуля́л — gidip hava alsan

  Вам бы обрати́ться к врачу́ — doktora başvursanız

  почему́ бы нам не пое́хать вме́сте? — niçin beraber gitmiyelim?

  уж лу́чше бы ты её не люби́л — keşke onu sevmez olaydın

  ему́ бы давно́ пора́ быть здесь — çoktan gelmiş olacaktı

  до́ждичка бы! — bir yağmur yağsa...

  отдо́хнуть бы (нам) немно́го! — (keşke) biraz dinlensek!...

  ••

  кто бы мог поду́мать, что... — kim derdi ki,...

  отку́да бы ни исходи́ла опа́сность... — tehlike nereden gelirse gelesin...

  Русско-турецкий словарь > бы

 • 25 вот

  işte; bu kadar,
  zaten
  * * *
  1)

  вот тако́й — şu kadar ( о размере)

  у меня́ вот здесь боли́т — buram ağrıyor

  дай вот э́тих — şunlardan ver

  2) (с мест. и нареч.) işte

  Хаса́н, вот что я тебе́ скажу́ — bak, sana deyim ki Hasan

  вот в чём вопро́с — mesele bunda işte

  вот почему́ он уезжа́ет — gitmesinin nedeni de budur işte

  3) ( в заключение) bu kadar, işte

  вот все, что я хоте́л тебе́ сказа́ть — benim sana diyeceğim bu kadar

  вот (ведь) ты всегда́ так! — her zaman böyle yaparsın zaten!

  5) (выражает удивление, восторг, одобрение) amma

  вот нагле́ц! — amma küstah herif!

  вот так сказа́л! — amma da yaptın ha!

  вот пре́лесть! — amma güzel şey!

  вот так ма́стер! — ирон. şu ustaya bak hele!

  вот ма́стер так ма́стер! — usta dediğimiz / dediğin böyle olur (işte)!

  вот уж спля́шет так спля́шет! — bir oynar ama pir oynar!

  вот и верь ему́ (по́сле э́того)! — ona sen yine inan!

  вот и пове́рь тако́му (челове́ку)! — böyle bir adama gel de inan!

  ••

  вот ви́дишь! — görüyorsun ya!

  вот ви́дишь, а ты не ве́рил — gördün ya, bir de inanmıyorsun

  не пойду́, вот и все! — gitmem işte!

  вот так(-то)! — (ya,) böyle işte!

  вот тебе́ (и) раз / на! — hoppala!

  вот тебе́ и приле́жный учени́к! — al sana çalışkan öğrenci!

  вот уж мно́го лет как... — yıllar var ki...

  вот вам еще оди́н приме́р — alın bir örnek daha

  Русско-турецкий словарь > вот

 • 26 говорить

  konuşmak; söz etmek,
  bahsetmek; görüşmek; söylemek,
  demek,
  dile getirmek; ifade etmek; kanıtlamak,
  göstermek
  * * *
  несов.; сов. - сказа́ть
  1) тк. несов. konuşmak

  говори́ть по-ру́сски — Rusça konuşmak

  ребёнок ещё не говори́т — çocuk daha konuşamıyor

  2) (что-либо, о ком-чём-л.) söz etmek, bahsetmek; laf etmek; konuşmak, görüşmek; söylemek; demek; dile getirmek

  говори́ть о поэ́зии — şiirden söz etmek / bahsetmek

  говори́ть пра́вду — doğruyu söylemek

  что он говори́т? — ne diyor?

  он не даст тебе́ говори́ть об э́том — sana bundan laf ettirmeyecek

  е́сли говори́ть конкре́тнее... — daha somut konuşursak...

  как я уже́ говорил — söylediğim / arz ettiğim gibi

  в э́том стихотворе́нии поэ́т говорит о любви́ к ро́дине — bu şiirde ozan vatan aşkını dile getiriyor

  а́втор говорит об э́том слова́ми одного́ из персона́жей своего́ расска́за — yazar bunları / bunu öyküsünün bir kişisine söyletiyor

  хорошо́ говори́ть о ком-л.biri için iyi söylemek

  бо́льше мне о нём не говори́! — bir daha açma bana onun lafını!

  я то́же хочу́ ко́е-что сказа́ть — benim de söyleyecek birkaç sözüm var

  он тако́е сказа́л, что... — öyle bir laf attı ki...

  он веле́л сказа́ть, что его́ нет до́ма — kendisi için evde yok dedirtti

  вы что́-то сказа́ли? — bir şey mi buyurdunuz?

  вы что́-то хоте́ли сказа́ть? — bir şey mi diyecektiniz?

  он ничего́ не сказа́л — bir şey demedi; sesini çıkarmadı

  3) тк. несов. ( разговаривать) konuşmak; söz etmek

  кто (э́то) говори́т? — konuşan kim?

  мы с ним говори́ли и об э́том де́ле — onunla bu işi de konuştuk / görüştük

  на эту те́му мы не говори́ли — bu konudan söz etmedik, bu konuyu konuşmadık

  ты говори́л с дире́ктором? — müdürle görüştün mü? / konuştun mu?

  он уже́ год с на́ми не говори́т — bizimle bir yıldır konuşmuyor

  4) тк. несов., в соч.

  говоря́т — diyorlar ki

  говоря́т, он уе́хал — gitmiş (diyorlar)

  5) тк. несов. ( свидетельствовать) ifade etmek, göstermek, kanıtlamak

  э́то ни о чём не говори́т — bu bir şey ifade etmez

  ра́зве э́тот факт вам ни о чём не говори́т? — bu gerçek size hiç bir şey anlatmıyor mu?

  о чём говоря́т э́ти ци́фры? — bu rakamlar neyi ifade ediyor?

  э́то говори́т в твою́ по́льзу — bu senin lehine (bir puandır)

  ••

  говори́т Москва́ — радио burası Moskova

  что ты говори́шь?! — deme! sahi mi?

  и не говори́! — sorma!

  что ни говори́ — ne dersen de

  что я вам говори́л! — size dememiş miydim?

  не говоря́ (уже) о... —...bir yana

  ина́че говоря́ — başka bir deyişle

  точне́е / верне́е говоря́ — daha doğrusu

  по пра́вде говоря́ — doğrusu

  открове́нно / че́стно говоря́ — açıkçası istenirse

  назва́ние говори́т само́ за себя́ — adı üstünde

  Русско-турецкий словарь > говорить

 • 27 дело

  с
  1) врз iş; meşgale; mesele; görev, vazife ( обязанность)

  госуда́рственные де́ла́ — devlet işleri

  дома́шние де́ла́ — ev işleri

  я е́ду по де́лу — bir iş için gidiyorum

  бо́льше у меня́ здесь дел нет — benim burada işim kalmadı

  сиде́ть без де́ла — boş durmak

  хоро́шее де́ло - чита́ть — okumak - iyi bir şeydir

  де́ло вку́са — zevk meselesi

  де́ло че́сти — onur meselesi

  э́то лишь одна́ сторона́ де́ла — bu, işin sadece bir yanı

  слова́ и де́ла́ — sözler ve işler

  2) dava; eser

  служи́ть де́лу ми́ра — barış davasına hizmet etmek

  3) в соч.

  библиоте́чное де́ло — kütüphanecilik

  кузне́чное де́ло — demircilik

  в соверше́нстве знать своё де́ло — işinin eri / ehli olmak

  4) юр. dava
  5) канц. dosya

  изъя́ть докуме́нт из де́ла — evrakı dosyadan çıkarmak

  6) olay

  де́ло бы́ло / происходи́ло в дере́вне — olay bir köyde geçiyordu

  ••

  смотрю́, де́ло пло́хо — baktım, gidiş fena

  в чём де́ло? — ne var?, ne oluyor?

  в са́мом де́ле — gerçekten

  э́то (совсе́м) друго́е де́ло! — o başka!

  ва́ше де́ло — siz bilirsiniz

  как (ва́ши / твои́) де́ла́? — işler nasıl?

  не твоё де́ло! — senin üstüne vazife değil!

  э́то твоё де́ло! — bu, senin bileceğin bir iştir!

  моё де́ло сказа́ть, а... — benden söylemesi,...

  на́ше де́ло дать вам сове́т — bizden size tavsiye etmesi

  а согласи́тся он и́ли нет, э́то уж друго́е де́ло — razı olur ya da olmaz, o ayrı

  я пе́рвым де́лом позвони́л (по телефо́ну) — ilk işim telefon etmek oldu

  де́ло за деньга́ми — iş paraya kaldı

  име́ть де́ло с кем-л. — biriye alış-verişi olmak; düşüp kalkmak

  то и де́ло — ikide birde

  то ли де́ло - дома́шняя пи́ща / еда́ — ev yemekleri başka

  де́ло в том, что... — mesele şu ki...

  де́ло не в э́том — mesele onda değil

  де́ло идёт о... — söz konusu olan,...

  а тебе́ и де́ла нет (до э́того)! — umurunda bile değil senin!

  кому́ како́е де́ло! — kime ne?

  како́е мне де́ло до э́того? — bundan bana ne?

  Русско-турецкий словарь > дело

 • 28 желать

  istemek,
  arzu etmek,
  arzulamak; dilemek
  * * *
  несов.; сов. - пожела́ть
  1) тк. несов. ( хотеть) istemek; arzu etmek; arzulamak

  жела́ть добра́ кому-л.birinin iyiliğini istemek

  я ему́ плохо́го не жела́ю — fenalığını istemem

  жела́ю вам сча́стья — (size) mutluluklar dilerim

  ••

  врагу́ (своему́) не пожела́ю! — Allah düşmanıma vermesin!

  как пожела́ете — arzunuza kalmış efendim

  Русско-турецкий словарь > желать

 • 29 знать

  bilmek,
  haberi olmak; tanımak
  * * *
  I
  1) bilmek; haberi olmak; tanımak

  ты зна́ешь доро́гу (туда́)? — yolu biliyor musun?

  он зна́ет об э́том — bunu biliyor, bundan haberi var

  э́того языка́ он не зна́ет — bu dili bilmiyor

  он зна́ет жизнь лу́чше, чем ты — hayatı senden iyi tanır

  он хорошо́ зна́ет ру́сский наро́д — o, Rus halkını iyi tanır

  он зна́ет и тока́рное де́ло — tornacılığı da var

  ничего́-то ты не зна́ешь! — bir şeycikten haberin yok senin!

  я про́сто не зна́ю, что мне де́лать! — ne yapacağımı şaşırdım

  знать друг дру́га — tanışmak

  я зна́ю его́ по шко́ле — onu okuldan tanırım

  3) (испытывать, переживать) görmek; (не знать поко́я) rahat yüzü görmemek

  не зна́я у́стали — yorulmak nedir bilmeden

  я э́то по себе́ зна́ю — kendimden biliyorum

  4) ( признавать) tanımak

  знать ничего́ не хочу́! — bir şey tanımam!

  ••

  зна́ешь, —... biliyor musun,...

  зна́ете, что я вам скажу́... — size bir şey deyim mi

  кто его́ зна́ет — kim bilir

  II ж
  soylular; zadegan

  Русско-турецкий словарь > знать

 • 30 относиться

  1) davranmak; karşılamak

  как он к тебе́ отно́сится? — sana (karşı) nasıl davranıyor?

  к нему́ относи́лись как к па́сынку — ona üvey evlat muamelesi yapıyorlardı

  как он отнёсся к э́тому предложе́нию? — bu öneriyi nasıl karşıladı?

  2) тк. несов. ilgisi / ilgili olmak, ilgilendirmek

  э́то и к вам отно́сится — bu sizleri de ilgilendirir

  3) тк. несов....dan olmak, ait olmak

  за́мок отно́сится к пя́тому ве́ку — şato beşinci yüzyıla aittir

  Русско-турецкий словарь > относиться

 • 31 по

  1) ...da, üzerinde;...a, üzerine

  по всей стране́ — tüm ülkede

  пое́здка по стране́ — yurt / memleket gezisi

  турне́ по Евро́пе — Avrupa turnesi

  гуля́ть по са́ду — bahçede gezmek

  соверша́ть прогу́лку по́ ле́су — ormanda bir gezinti yapmak

  прое́хать по мосту́ — köprüden geçmek

  идти́ по гря́зи — çamurun içinden yürümek

  сле́дуй по пути́ отца́ — перен. babanın yürüdüğü yoldan git

  2) в соч.

  резьба́ по де́реву — tahta oymacılığı

  3) ...a

  уда́р по мячу́ — topa vuruş

  уда́рить / бить кого-л. по лицу́ — birinin yüzüne vurmak

  откры́ть ого́нь по... —...a ateş açmak

  стреля́ть по... —...a... üzerine ateş etmek

  4) ( согласно) göre; ile;...dan; olarak

  по пла́ну — plana göre

  по про́сьбе кого-л. — birinin isteği / arzusu üzerine

  по уста́ву — tüzük uyarınca

  по протоко́лу — protokol gereğince

  по тради́ции — geleneğe uygun olarak

  по мои́м часа́м — saatime göre, benim saatimle

  по сего́дняшнему ку́рсу (валю́ты) — bugünkü rayiçle

  по сове́ту врача́ — doktorun tavsiyesi üzerine

  по приглаше́нию прави́тельства — hükümetin daveti üzerine / davetlisi olarak

  вы́платы по проце́нтам (на займы)faiz ödemeleri

  продава́ть по междунаро́дным це́нам — uluslararası fiyatlardan satmak

  шить по ме́рке — ölçü üzerine dikmek

  одева́ться по мо́де — modaya uygun giyinmek

  тогда́ хлеб был по ка́рточкам — o zamanlar ekmek karne ile idi

  знать что-л. по со́бственному о́пыту — kendi tecrübesiyle bilmek

  стано́к произво́дится по шве́дскому пате́нту — tezgah İsveç patenti ile üretiliyor

  по како́й статье́ его́ су́дят? — kaçıncı maddeden yargılanıyor?

  статья́ зако́на, по кото́рой его́ обвиняют — suçlandığı yasa maddesi

  по э́тому де́лу его́ оправда́ли — bu davadan beraat etti

  он вы́шёл из тюрьмы́ по амни́стии — genel afla hapisten çıktı

  фильм снят по его́ сцена́рию — filim onun senaryosundan çekilmişti

  от ка́ждого - по спосо́бностям, ка́ждому - по труду́ — herkesten yeteneğine göre, herkese emeğine göre

  5) (посредством чего-л.) ile;...dan

  по звонку́ буди́льника — çalar saatin sesiyle / sesine

  по свистку́ судьи́ / арби́тра — спорт. hakemin düdüğü ile

  выступле́ние по ра́дио — radyo konuşması

  слу́шать что-л. по ра́дио — radyodan dinlemek

  что сего́дня передаю́т по ра́дио? — bugün radyoda neler var?

  заявле́ние бы́ло пе́редано по ра́дио — demeç radyoda yayınlandı

  смотре́ть ма́тчи по телеви́дению — televizyonda maç izlemek

  переда́ча идёт / ведётся по двум кана́лам — yayın iki kanaldan yapılıyor

  говори́ть по телефо́ну — telefonla konuşmak / görüşmek

  об э́том по телефо́ну не ска́жешь — telefonda söylenmez

  я получи́л сто рубле́й по по́чте — postadan yüz ruble aldım

  вы́играть что-л. по лотере́е — piyangoda kazanmak

  по су́ше — karadan, kara yoluyla

  э́тот (подъёмный) кран хо́дит / дви́жется по ре́льсам — bu vinç raylar üstünde ileri geri gider

  объясни́ть вое́нное положе́ние по ка́рте — askeri durumu harita üzerinden anlatmak

  6) (вследствие чего-л.) ile;...dan ötürü,...dığından, dolayısıyla

  по рассе́янности — dalgınlıkla

  по ста́рой привы́чке — eski alışkanlıkla

  по ли́чным моти́вам — kişisel nedenlerden

  по состоя́нию здоро́вья — sağlık / sıhhi durumu dolayısıyla

  по слу́чаю пра́здника — bayram vesilesiyle

  по той же причи́не — aynı nedenden ötürü

  по дела́м слу́жбы — görev gereği / icabı

  он вы́ехал по рабо́те / по де́лу — iş gereği / icabı gitti

  ме́ры по предотвраще́нию чего-л. — bir şeyi önleme tedbirleri, önleyici tedbirler

  8) (в области, в сфере чего-л.)...da, часто передается изафетным сочетанием

  специализи́роваться по фи́зике — fizikte uzmanlaşmak

  литерату́ра по ша́хматам — satranç kitapları

  сбо́рная СССР по футбо́лу — SSCB futbol karması

  конфере́нция по разоруже́нию — silahsızlanma konferansı

  четырехсторо́нние соглаше́ния по Берли́ну — Berlin'e ilişkin dörtlü antlaşmalar

  чемпиона́т Европы по бо́ксу — Avrupa boks şampiyonası

  пе́рвенство по стрельбе́ из лу́ка — okçuluk birincilikleri

  тре́нер по пла́ванию — yüzme antrenörü

  расхожде́ния во взгля́дах по да́нному вопро́су — bu sorundaki görüş ayrılıkları

  9) (на основании каких-л. признаков)...lı;...ca;...dan

  челове́к по и́мени Ю́рий — Yuri adlı biri

  окли́кнуть кого-л. по и́мени — birinin adını seslenmek

  звать кого-л. по и́мени — ismiyle çağırmak

  споко́йный по хара́ктеру — sakin tabiatlı

  ста́рший по во́зрасту — yaşça büyük (olan)

  ра́вный по социа́льному положе́нию — sosyal durumca eşit

  ро́дственник по отцу́ — baba tarafından akraba

  э́то был его́ това́рищ по шко́ле — okuldan arkadaşıydı

  това́рищ по кома́нде кого-л.спорт. takım arkadaşı

  я зна́ю его́ по Оде́ссе — onu Odesa'dan tanırım

  по своему́ географи́ческому положе́нию — coğrafi konumu / yeri bakımından / itibariyle

  задо́лженность по нало́гам — vergi borçları

  о́тпуск по бере́менности — gebelik izni

  статьи́ разли́чны и по фо́рме и по су́ти — yazılar biçimce de özce de ayrıdır

  найти́ рабо́ту по специа́льности — mesleğiyle ilgili iş bulmak

  рабо́тать по специа́льности — mesleğinde çalışmak

  по лицу́ ви́дно, что он дово́лен — memnun olduğu yüzünden belli

  по вто́рникам — Salı günleri

  ка́ждый ве́чер по вто́рникам — her Salı akşamı

  по вечера́м — akşamları

  по утра́м и вечера́м — akşamlı sabahlı

  по це́лым часа́м — saatlerce

  не писа́ть (пи́сем) по месяца́м — aylarca yazmamak

  по весне́ — bahar gelince, baharla beraber

  по одному́ — birer

  коло́нна по́ два — ikişerle kol

  по́ двое — ikişer ikişer

  12) (указывает на количество чего-л. при распределении, обозначении цены и т. п.)...dan;...ya

  по рублю́ шту́ка — tanesi bir rubleye

  я́блоки продава́лись по рублю́ за килогра́мм — elmanın kilosu bir rubleden satılıyordu

  дать всем по я́блоку — hepsine birer elma vermek

  13) ( вплоть до) kadar, dek

  по по́яс — beline kadar

  сне́гу бы́ло по коле́но — diz boyu kar vardı

  вы́ставка бу́дет откры́та с 10 по 20 ма́я — sergi 10-20 Mayıs tarihleri arasında açık kalacak

  14) (после чего-л.)...dıktan sonra,...ınca

  по истече́нии сро́ка — süre dolunca

  по прибы́тии — gelince

  по возвраще́нии из Ленингра́да — Leningrad dönüşü

  ••

  э́то пальто́ как раз по тебе́ — bu palto tam sana göredir

  что мы не де́лали - все не по нём — ne yaptıksa bir türlü beğendiremedik

  по мне никто́ не запла́чет — benim ardımdan ağlayanım yok

  фру́кты мы ку́пим по доро́ге — meyvayı yoldan alırız

  Русско-турецкий словарь > по

 • 32 сколько

  kaç?,
  ne kadar?
  * * *
  1) мест. и нареч. (какое количество?) kaç?; ne kadar?

  ско́лько вре́мени? — saat kaç?

  ско́лько сто́ит? — fiyatı ne?

  ско́лько вас? — siz kaç kişisiniz?

  ско́лько ты взял? — ne kadar aldın?

  на ско́лько (вам) взве́сить? — kaçlık tartayım?

  на ско́лько(копе́ек / рубле́й) прикле́ить ма́рок? — ne kadarlık pul yapıştırayım?

  ско́лько лет вы ему́ дади́те? — onu kaçlık tahmin edersiniz?

  ско́лько с меня́? — borcum ne (kadar)? ne vereceğim?

  по ско́льку рубле́й? — kaçar ruble?

  2) мест., нареч. ( как много) nice; ne kadar

  ско́лько раз я тебе́ говори́л! — sana kaç defa söylemiştim!

  ско́лько она́ пла́кала! — ne kadar ağladı!

  он ско́лько книг перечита́л! — nice kitaplar okudu!

  3) нареч. kadar

  ско́лько я себя́ по́мню — oldum olası

  ••

  ско́лько бы ни иска́л, всё равно́ не найдёт — istediği / aradığı kadar arasın bulamaz gene

  ско́лько во́лка ни корми́, он всё в лес смо́трит — посл. kurdun oğlu kurt olur eğerçi adamla büyüsün

  ско́лько уго́дно — islediğin(iz) kadar

  он не сто́лько бо́лен, ско́лько уста́л — hasta olmaktan çok yorgundur

  со́ли положи́, ско́лько на́до — tuzu kararınca koy

  ро́вно сто́лько, ско́лько на́до — ne kadar gerekse tam o kadar

  Русско-турецкий словарь > сколько

 • 33 хотеться

  несов.; сов. - захоте́ться; безл., см. хотеть

  мне хо́чется есть — karnım aç

  мне захоте́лось есть — açlık duydum

  мне хоте́лось есть — karnım acıkmıştı

  мне захоте́лось покури́ть — bir sigara içesim geldi

  хоте́лось встать и уйти́ — insanın / adamın kalkıp gideceği geliyordu

  нам хоте́лось послу́шать хоро́шую пе́сню — canımız iyi bir şarkı çekiyordu

  мне не хо́чется сего́дня говори́ть об э́том — bundan sözetmeği içim çekmiyor bugün

  ему́ хо́чется домо́й — evine gitmek istiyor

  живи́ (так), как тебе́ хо́чется — dilediğin gibi yaşa

  он не суме́л написа́ть так, как ему́ хоте́лось — dilediği gibi yazamadı

  мне не удало́сь найти́ пальто́ тако́го цве́та, как хоте́лось — istediğim renkte bir palto bulamadım

  мне хоте́лось кри́кнуть "Сто́йте! " — "Durun!" diye bağırmak geliyordu içimden

  дай тебе́ бог, чего́ (тебе́) хо́чется — Allah ne muradın varsa versin

  чего́ же тебе́ (тогда́) хо́чется? — nedir istediğin öyleyse?

  чего́ вам хо́чется бо́льше всего́? — en fazla istediğiniz nedir / nelerdir?

  тебе́ хо́чется, что́бы он пришёл? — gelmesini istiyor musun? ister misin gelsin?

  мне хоте́лось бы / хо́чется подчеркну́ть сле́дующее — şunu vurgulamak isterim

  хо́чется ве́рить, что... — insanın... inanacağı geliyor

  хоте́лось бы / хо́чется, что́бы... — gönül ister ki,...

  Русско-турецкий словарь > хотеться

 • 34 ПРИВЕТСТВИЯ

  Русско-турецкий разговорник > ПРИВЕТСТВИЯ

 • 35 агнец

  м, уст., в соч.

  кро́ткий как а́гнец — kuzu gibi

  прики́нуться а́гнцем — kuzu postuna bürünmek

  Русско-турецкий словарь > агнец

 • 36 ай

  разг.
  1) (выражает боль, испуг) ay!, vay!
  ••

  ай да молоде́ц! — aferin çocuğa!

  ай-ай-ай, как тебе́ не сты́дно! — tü sana, utanmıyor musun!

  Русско-турецкий словарь > ай

 • 37 аукнуться

  сов., в соч.

  как ау́кнется, так и откли́кнется — посл. iyi söylersen iyi işitirsin, kötü söylersen kötü işitirsin

  Русско-турецкий словарь > аукнуться

 • 38 ах

  ha!; vay!; ah!,
  aman!; vah!
  * * *

  ах, вон оно́ что! — öyle ha!

  ах, ты угрожа́ть! — tehdit ha!

  ах, ты здесь? — vay sen burada mısın?

  2) (выражает радость, восхищение) ah!, aman (da)!

  ах, как краси́во! — ah / aman ne güzel!

  3) (выражает жалость, сожаление, горе) ah!, vah (vah)!

  ах, кака́я жа́лость! — vah vah, pek yazık oldu!

  ах, бедня́жка! — vah zavallı!

  ах, что ты наде́лал! — ah, sen ne ettin!

  4) (выражает нетерпение, недовольство) aman

  ах, оста́вьте меня́ в поко́е! — aman, bırakın beni!

  5) (выражает возмущение, негодование) hay!; gidi!; ah!

  ах, чёрт возьми́! — hay aksi şeytan!

  ах ты, безде́льник! — seni gidi haylaz!, seni haylaz seni!

  ах, лентя́й! — hay tembel (hay)!

  ••

  ах да, чуть не забы́л спроси́ть... — ha, az kaldı... sormayı unutuyordum

  Русско-турецкий словарь > ах

 • 39 базар

  м

  цвето́чный база́р — çiçek pazarı

  2) перен., в соч.

  не собра́ние - база́р! — toplantı değil, kadınlar hamamı!

  ты / вы не на база́ре! — burası pazar yeri değil!

  не устра́ивайте (здесь) база́р! — burayı curcunaya çevirmeyin!

  торгова́ться как на база́ре — bezirgan işi pazarlık yapmak

  Русско-турецкий словарь > базар

 • 40 банный

  hamam(sıfat)
  * * *
  hamam °

  ба́нный хала́т — bornoz

  ба́нное полоте́нце — banyo havlusu

  ••

  приста́ть, как ба́нный лист — прост. kene gibi yapışmak

  Русско-турецкий словарь > банный

См. также в других словарях:

 • как вам угодно — ваша воля, смотри, смотрите, ваша власть, ваше дело Словарь русских синонимов. как вам угодно нареч, кол во синонимов: 5 • ваша власть (4) • …   Словарь синонимов

 • Двенадцатая ночь, или Как вам угодно — Двенадцатая ночь или Что Вам угодно? Twelfth Night, or What You Will Жанр: Комедия Автор: Шекспир, Уильям Язык оригинала: Английский Год написания: 1600 1601 (?) Публикация: 1623 …   Википедия

 • КАК — нареч. вопрос о качествах и обстоятельствах чего либо; | выраженье подобия, сравненья, удивленья, сомненья; | когда. Как это сталось? Как нам быть? А как вам угодно. Как (сколь) далеко отсюда до Москвы? Как бы не было худа. Он глуп, как пень. Бел …   Толковый словарь Даля

 • КАК — нареч. вопрос о качествах и обстоятельствах чего либо; | выраженье подобия, сравненья, удивленья, сомненья; | когда. Как это сталось? Как нам быть? А как вам угодно. Как (сколь) далеко отсюда до Москвы? Как бы не было худа. Он глуп, как пень. Бел …   Толковый словарь Даля

 • угодно — 1. в знач. сказуемого, кому чему. Нужно, желательно. «Офицер вышел вон, сказав, что за обиду готов отвечать, как будет угодно господину банкомету.» Пушкин. “«А что возьмешь”, спросила, обратясь, старуха. “Всё, что будет вам угодно”, сказала та… …   Толковый словарь Ушакова

 • как хочешь — Как хо/чешь (хоти/те) 1) Как тебе (вам) угодно. 2) При возражении: а всё таки, тем не менее, несмотря ни на что …   Словарь многих выражений

 • угодно — I. (кому). в функц. сказ. Нужно, желательно. Поступайте, как вам у. Есть всё, что у. Кому у. высказаться? Что вам у.? Не у. ли? (употр. при вежливом вопросе в зн.: не хотите ли, а также при выражении досады, неудовольствия). II. частица. (после… …   Энциклопедический словарь

 • угодно — 1. кому в функц. сказ. Нужно, желательно. Поступайте, как вам уго/дно. Есть всё, что уго/дно. Кому уго/дно высказаться? Что вам уго/дно? Не уго/дно ли? (употр. при вежливом вопросе в зн.: не хотите ли, а также при выражении досады …   Словарь многих выражений

 • как Бог(Господь) на сердце(на душу) положит — (иноск.) по своим соображениям, по своему усмотрению (намек на царские суды в Москве, в Приказе Большого Дворца, где решал сам государь своим судом, который почитался Божьим, ибо он судил, как Бог ему на сердце положит Ср. Снегирев. Русские в… …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона

 • Как бросить курить — Эксперты ВОЗ считают нецелесообразным лечить не желающих отказаться от курения, а также убеждать в необходимости такого отказа высокомотивированных упертых курильщиков. Если вы приняли решение избавиться от этой дурацкой привычки просто прочитай… …   Педагогическая энциклопедия «Воспитание здорового образа жизни учащихся»

 • угодно —   Не угодно ли с инф., кому или без доп.    1) формула вежливого предложения.     Читатель видел, какова она. Не угодно ли посмотреть еще. ончаров.     Грызунов возгласил: господа! не угодно ли закусить? Салтыков Щедрин.    2) употребляется как… …   Фразеологический словарь русского языка

Книги

Другие книги по запросу «как+вам+угодно» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»