Перевод: с русского на турецкий

с турецкого на русский

как+вам+угодно

 • 261 поживать

  в соч.

  как Вы пожива́ете? — ne alemdesiniz?, nasılsınız?

  Русско-турецкий словарь > поживать

 • 262 позволение

  с
  müsaade, izin, icazet

  э́тот, с позволе́ния сказа́ть, инжене́р — bu sözüm ona mühendis

  ••

  с ва́шего позволе́ния — müsaadenizle, müsaade ederseniz

  с позволе́ния сказа́ть — ( как извинение) hâşâ huzurdan; ирон. sözüm ona

  Русско-турецкий словарь > позволение

 • 263 пока

  1) нареч. şimdilik; henüz

  э́того пока́ доста́точно — şimdilik bu kadarı yeter

  (э́то) пока́ не изве́стно — henüz belli değil

  пока́ есть вре́мя,... — henüz vakit varken...

  на́до сде́лать э́то, пока́ не по́здно — bunu geç kalmadan yapmalı

  он пока́ не прие́хал — henüz / daha gelmedi

  я пока́ ещё не реши́л — daha bir karar vermedim

  2) союз ( в то время как)...dıkça;...dığı sürece

  пока́ су́дно швартова́лось, у нас бы́ло 15 мину́т свобо́дного вре́мени — gemi rıhtıma yanaşadursun 15 dakika vaktimiz vardı

  как же он вы́рос, пока́ я его́ не ви́дел! — ne kadar da büyümüş ben (onu) görmiyeli!

  3) союз ( до тех пор как)...ıncaya /...ana kadar / dek;...madan

  я рабо́тал, пока́ не уста́л — yorulana kadar çalıştım

  пока́ существу́ет госуда́рство,... — devlet varolduğu sürece / varoldukça

  (до тех по́р) пока́ не бу́дет сформиро́ван но́вый кабине́т (мини́стров) — yeni kabine kurulana dek

  пока́ не похолода́ло,... — havalar soğumadan...

  пока́ ты побре́ешься, за́втрак бу́дет гото́в — sen tıraş olana kadar kahvaltı hazır olacak

  ••

  пока́ (что) всё — şimdilik bu kadar

  ну, пока́! — haydi Allahaısmarladık! haydi güle güle!

  Русско-турецкий словарь > пока

 • 264 показаться

  сов.
  2)

  он показа́лся мне пожилы́м — bana yaşlı göründü

  да нет, про́сто тебе́ показа́лось — yok canım, sana öyle gelmiş

  вам э́то пока́жется смешны́м, но... — size gülünç gelir, ama...

  Русско-турецкий словарь > показаться

 • 265 показывать

  несов.; сов. - показа́ть
  1) врз göstermek

  показа́ть ребёнка врачу́ — çocuğu doktora muayene ettirmek

  пока́зывать кому-л. го́род — birine şehri göstermek / gezdirmek

  пока́зывать фильм — filim göstermek

  пока́зывать кому-л. доро́гу — birine yolu göstermek

  пока́зывать глаза́ми что-л. — gözleriyle bir şeyi göstermek / işaret etmek

  2) ( изображать) göstermek, sergilemek, gözler önüne sermek

  а́втор пока́зывает жизнь дере́вни — yazar köyün hayatını sergiliyor / gözler önüne seriyor

  3) ( проявить) göstermek, ortaya koymak

  пока́зывать хра́брость — yiğitlik göstermek

  показа́ть своё полити́ческое лицо́ — kendi siyasi kişiliğini ortaya koymak

  4) (обнаружить, раскрыть) göstermek, sergilemek; ortaya koymak

  пока́зывать оши́бочность чего-л. — bir şeyin yanlışlığını sergilemek / gösterme

  не пока́зывать свои́х чувств — duygularını belli etmemek / dışa vurmamak

  вре́мя пока́жет — zaman gösterecek (bunu)

  перегово́ры показа́ли, что... — görüşmeler... gösterdi / ortaya koydu

  кома́нда показа́ла хоро́ший футбо́л — takım iyi bir futbol çıkardı / ortaya koydu

  часы́ пока́зывали три — saat üçü gösteriyordu

  показа́ть результа́т 18 ме́тров — спорт. 18 metrelik derece yapmak

  что́бы показа́ть хоро́ший результа́т в кома́ндном зачёте... — takım tasnifinde iyi bir dereceye gitmek için...

  пока́занная им сре́дняя ско́рость — kaydettiği vasati sürat

  на стометро́вке он показа́л (результа́т) 11 секу́нд — yüz metrede 11 saniyelik derece yaptı

  я тебе́ покажу́! — разг. gösteririm / öğretirim sana!

  вре́мя пока́жет — zaman gösterecek (bunu)

  7) ( давать показания) ifade vermek; tanıklık etmek

  как показа́л свиде́тель,... — tanığın verdiği ifadeye göre

  он показа́л на тебя́ — senin aleyhine tanıklık / şahadet etti

  ••

  показа́ть себя́ — kendini göstermek

  показа́ть язы́к — dil çıkarmak

  проти́вник показа́л спи́ну — düşman yüz geri etti

  Русско-турецкий словарь > показывать

 • 266 поклон

  м

  согну́ться в покло́не — yerlere kadar eğilmek, iki büklüm selam vermek

  земно́й покло́н — yerden selam

  покло́н Вам от него́ — Size selamını getirdim

  переда́й ему́ покло́н — ona selam söyle

  Русско-турецкий словарь > поклон

 • 267 поклоняться

  2) ( восхищаться) derin saygısı olmak

  Русско-турецкий словарь > поклоняться

 • 268 покупка

  ж
  1) ( действие) satın alma, alış
  2) ( приобретенная вещь) satın alınan şey

  де́лать поку́пки — alış-veriş yapmak; çarşıya (pazara) çıkmak

  покажу́ вам свою́ после́днюю поку́пку — size son aldığımı göstereyim

  Русско-турецкий словарь > покупка

 • 269 положено

  они игра́ли как поло́жено — oyunun gereği neyse onu yaptılar

  то, что ему́ поло́жено, он полу́чит — hakkı neyse alacak

  пусть и́щет тот, кому́ поло́жено — araması gereken arasın

  ты дал пять рубле́й, ско́лько тебе́ и поло́жено — beş ruble verdin, hakkın da o kadar

  Русско-турецкий словарь > положено

 • 270 полотно

  с

  голла́ндское полотно́ — Hollanda bezi

  3) (конвейера и т. п.) bant (-), şerit (-di)
  ••

  он побледне́л, как полотно́ — yüzü kağıt gibi (bembeyaz) oldu

  Русско-турецкий словарь > полотно

 • 271 получаться

  несов.; сов. - получи́ться
  olmak, çıkmak; meydana gelmek

  челове́ка из него́ не полу́чится — adam olmaz o

  как же (так) получи́лось, что... — nasıl oldu da,...

  ду́маю, полу́чится оригина́льный расска́з — orijinal bir öykü meydana gelir sanıyorum

  получи́лась неприя́тность — bir tatsızlık çıktı / oldu

  Русско-турецкий словарь > получаться

 • 272 поминать

  несов.; сов. - помяну́ть, врз

  помина́ть добро́м (покойных)hayırla anmak

  помяну́ть поко́йного — (anma yemeğine katılmak) öleni anmak

  ••

  помина́й, как зва́ли — yerinde yeller esiyor; gidiş o gidiş

  Русско-турецкий словарь > поминать

 • 273 помнить

  hatırlamak, hatırda / akılda tutmak; unutmamak

  об э́том всегда́ ну́жно по́мнить — bunu her zaman akılda tutmalı

  ты всё по́мнишь? — tümü hatırında / aklında mı?

  ты по́мнишь,... — hatırlar mısın,...

  не по́мню — hatırımda değil

  я всё по́мню (наизу́сть) — hepsi ezberimdedir

  ••

  не по́мнить себя́ от ра́дости — sevinçten kendinden geçmek, sevinçten içi içine sığmamak

  с тех пор как я себя́ по́мню — ben kendimi bildim bileli

  Русско-турецкий словарь > помнить

 • 274 понятно

  1) (kolay) anlaşılır tarzda / dille
  2) вводн. сл., разг. tabii
  ••

  поня́тно! — anladık!

  (вам) поня́тно? — anlatabildim mi?

  Русско-турецкий словарь > понятно

 • 275 попадать

  I поп`адать
  сов.
  II попад`ать
  1) isabet etmek, raslamak; bulmak; vurmak; isabet ettirmek, tutturmak

  пу́ля попа́ла в цель — kurşun hedefe isabet etti / hedefini buldu

  он вы́стрелил, но не попа́л — attı ama isabet ettiremedi / tutturamadı

  он це́лился в ру́ку, а попа́л в плечо́ — eline nişan alıp omuzunu vurdu

  он попа́л (мячо́м) в шта́нгу — topu direğe çarptırdı

  попа́сть ного́й в стре́мя — ayağını üzengiye geçirmek

  2) (проникать, пробираться) girmek; sokulmak

  как он суме́л попа́сть в дом? — eve nasıl girebildi?

  дождь туда́ не попада́л — oraya yağmur işlemiyordu / vurmuyordu

  3) (оказываться где-л.) gelmek; kendini bulmak, düşmek

  мы, наве́рно, не туда́ попа́ли — biz yanlış yere gelmişiz

  мы (с ним) попа́ли в оди́н ваго́н — aynı vagona düştük

  он попа́л в чёрные спи́ски — kara listeye alınmıştı

  4) (достигать какого-л. места) varmak; bulmak

  ра́ньше трёх домо́й не попадём — üçten önce eve varamayız

  как туда́ попа́сть? — oraya hangi yoldan gidilir?

  письмо́ ему́ (в ру́ки) не попа́ло — mektup eline geçmedi

  5) ( быть принятым) girmek; alınmak

  он не попа́л в институ́т — enstitüye / yüksek okula giremedi

  ему́ в у́хо попа́ла вода́ — kulağına su kaçtı

  попа́сть (ного́й) в грязь — çamura basmak

  попа́сть ного́й в капка́н — ayağını kapana kaptırmak / tutturmak

  8) düşmek;...lık olmak

  попа́сть под суд — mahkemeye düşmek, mahkemelik olmak

  попа́сть в больни́цу — hastaneye düşmek; hastanelik olmak

  попа́сть под маши́ну — araba altında kalmak

  попа́сть в плен — esir düşmek

  попа́сть в беду́ — başı belaya girmek

  попа́сть под дождь — yağmura tutulmak / yakalanmak, yağmur yemek

  попа́сть в бу́рю — fırtınaya yakalanmak, fırtına yemek

  попа́сть в тюрьму́ — hapse girmek

  попа́сть в ру́ки поли́ции — polisin eline düşmek

  9) безл., разг., в соч.

  попадёт тебе́ — sapartayı yersin ( отчитают); dayak yersin ( изобьют); ceza yersin ( накажут)

  ••

  где попа́ло — rasgele yerde

  куда́ попа́ло — rasgele yere

  как попа́ло — gelişigüzel

  чем (ни) по́падя — eline / ellerine ne geçerse... Onunla

  Русско-турецкий словарь > попадать

 • 276 попадаться

  несов.; сов. - попа́сться
  1) ( быть пойманным) yakalanmak, yakayı ele vermek, tutulmak

  попада́ться на у́дочку — oltaya yakalanmak / düşmek

  попади́сь он мне живы́м... — elime diri geçse...

  вот тепе́рь ты мне попа́лся! — şimdi yakaladım seni!

  (смотри́,) попадешься! — yakalatacaksın kendini!

  2) разг. ( встречаться) raslamak karşısına çıkmak

  хоть бы како́й(-нибудь) знако́мый попа́лся навстре́чу — bir tanıdık çıksa karşıma hiç olmazsa

  мне таки́х, как ты, не попада́лось — senin gibi biri çıkmadı karşıma

  ну и жу́лик нам попа́лся! — ama da hırsızına çatmışız!

  мне попа́лась интере́сная кни́га — elime ilginç bir kitap geçti

  ••

  попа́сться на глаза́ кому-л.birinin gözüne ilişmek

  стара́йся не попада́ться ему́ на глаза́ — gözüne görünmemeye çalış

  пе́рвый попа́вшийся — önüne / karşısına ilk çıkan; rasgele bir, gelişigüzel ( любой)

  Русско-турецкий словарь > попадаться

 • 277 пора

  I п`ора
  ж
  1) gözenek (-ği)
  2) перен. hücre

  глубоко́ проника́ть во все по́ры о́бщества — toplumun her hücresine derinlemesine nüfuz etmek

  II пор`а
  ж
  1) vakit (- kti), zaman; çağ; mevsim; dönem

  пора мо́лодости — gençlik çağı

  сеноко́сная пора — ot biçme vakti

  в ночну́ю по́ру — gece vakti

  дождли́вая пора — yağmur mevsimi

  счастли́вая пора жи́зни — yaşamın mutlu dönemi

  2) → сказ. zamanı geldi

  давно́ пора рассмотре́ть э́тот вопро́с — bu sorunu ele almanın zamanı çoktan geldi

  ••

  с каки́х пор? — ne zamandan beri?

  до неда́вних пор — yakın zamanlara kadar

  я до сих по́р удивля́юсь — halâ şaşarım

  покра́сь вот до сих по́р — burasına kadar boya

  с да́вних пор — eski zamanlardan beri

  в ту по́ру — o zamanlar, o sıralar(da)

  на пе́рвых пора́х — ilkten, önceleri

  до каки́х пор? — ne zamana kadar?

  и с тех пор его́ бо́льше не ви́дели — o gün bugündür onu gören olmadı

  с тех пор как я его́ не ви́дел... — ben onu görmeyeli...

  с тех пор как постро́ен заво́д... — fabrika kurulduğundan bu yana...

  Русско-турецкий словарь > пора

 • 278 пороховой

  barut °

  порохово́й заво́д — barut fabrikası

  ••

  сидеть (как) на порохово́й бо́чке — barut fıçısı üstünde oturmak

  Русско-турецкий словарь > пороховой

 • 279 порядком

  разг.
  1) ( очень) iyice, adamakıllı

  я поря́дком уста́л — ben adamakıllı / hayli yoruldum

  мы поря́дком промо́кли под дождём — yağmurdan enikonu ıslandık

  2) ( как следует) adamakıllı

  Русско-турецкий словарь > порядком

 • 280 посильный

  elden gelen; başarabileceği

  поси́льная по́мощь — elden gelen yardım

  я бу́ду ока́зывать вам поси́льную по́мощь — size elimden geldiğince yardım edeceğim

  э́та зада́ча ему́ вполне́ поси́льна — bu görevi pekala başarabilir

  Русско-турецкий словарь > посильный

См. также в других словарях:

 • как вам угодно — ваша воля, смотри, смотрите, ваша власть, ваше дело Словарь русских синонимов. как вам угодно нареч, кол во синонимов: 5 • ваша власть (4) • …   Словарь синонимов

 • Двенадцатая ночь, или Как вам угодно — Двенадцатая ночь или Что Вам угодно? Twelfth Night, or What You Will Жанр: Комедия Автор: Шекспир, Уильям Язык оригинала: Английский Год написания: 1600 1601 (?) Публикация: 1623 …   Википедия

 • КАК — нареч. вопрос о качествах и обстоятельствах чего либо; | выраженье подобия, сравненья, удивленья, сомненья; | когда. Как это сталось? Как нам быть? А как вам угодно. Как (сколь) далеко отсюда до Москвы? Как бы не было худа. Он глуп, как пень. Бел …   Толковый словарь Даля

 • КАК — нареч. вопрос о качествах и обстоятельствах чего либо; | выраженье подобия, сравненья, удивленья, сомненья; | когда. Как это сталось? Как нам быть? А как вам угодно. Как (сколь) далеко отсюда до Москвы? Как бы не было худа. Он глуп, как пень. Бел …   Толковый словарь Даля

 • угодно — 1. в знач. сказуемого, кому чему. Нужно, желательно. «Офицер вышел вон, сказав, что за обиду готов отвечать, как будет угодно господину банкомету.» Пушкин. “«А что возьмешь”, спросила, обратясь, старуха. “Всё, что будет вам угодно”, сказала та… …   Толковый словарь Ушакова

 • как хочешь — Как хо/чешь (хоти/те) 1) Как тебе (вам) угодно. 2) При возражении: а всё таки, тем не менее, несмотря ни на что …   Словарь многих выражений

 • угодно — I. (кому). в функц. сказ. Нужно, желательно. Поступайте, как вам у. Есть всё, что у. Кому у. высказаться? Что вам у.? Не у. ли? (употр. при вежливом вопросе в зн.: не хотите ли, а также при выражении досады, неудовольствия). II. частица. (после… …   Энциклопедический словарь

 • угодно — 1. кому в функц. сказ. Нужно, желательно. Поступайте, как вам уго/дно. Есть всё, что уго/дно. Кому уго/дно высказаться? Что вам уго/дно? Не уго/дно ли? (употр. при вежливом вопросе в зн.: не хотите ли, а также при выражении досады …   Словарь многих выражений

 • как Бог(Господь) на сердце(на душу) положит — (иноск.) по своим соображениям, по своему усмотрению (намек на царские суды в Москве, в Приказе Большого Дворца, где решал сам государь своим судом, который почитался Божьим, ибо он судил, как Бог ему на сердце положит Ср. Снегирев. Русские в… …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона

 • Как бросить курить — Эксперты ВОЗ считают нецелесообразным лечить не желающих отказаться от курения, а также убеждать в необходимости такого отказа высокомотивированных упертых курильщиков. Если вы приняли решение избавиться от этой дурацкой привычки просто прочитай… …   Педагогическая энциклопедия «Воспитание здорового образа жизни учащихся»

 • угодно —   Не угодно ли с инф., кому или без доп.    1) формула вежливого предложения.     Читатель видел, какова она. Не угодно ли посмотреть еще. ончаров.     Грызунов возгласил: господа! не угодно ли закусить? Салтыков Щедрин.    2) употребляется как… …   Фразеологический словарь русского языка

Книги

Другие книги по запросу «как+вам+угодно» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»