Перевод: с русского на турецкий

с турецкого на русский

как раз

 • 1 как

  nasıl
  * * *
  1) нареч. nasıl; ne

  как пройти́ на у́лицу Го́рького? — Gorki caddesine nereden gidilir?

  как (чу́вствует себя́) больно́й? — hasta nasıl?

  как пожива́ешь / дела́? — ne âlemdesin?

  как (мне) не по́мнить! — hatırlamaz olur muyum hiç!

  как тут не вспо́мнить... — gel(in) de... hatırlama(yın)

  ну как тут не вспо́мнишь пре́жнего дире́ктора! — eski müdürü gel de arama!

  ты рад? - как не ра́доваться?! — sevindin mi? - Sevinilmez mi?

  как же по́сле э́того (мне) не зли́ться? — bundan sonra nasıl kızmam?

  он поступа́ет (так), как вели́т со́весть — vicdanı ne emrediyorsa onu yapıyor

  как бы мне побыстре́е зако́нчить э́ту рабо́ту — ne yapsam da şu işi bir an önce bitirsem

  не зна́ю, как ты, а я... — seni bilmem ama ben...

  2) нареч. ne (kadar)

  как стра́нно! — ne tuhaf!

  как тру́дно бы́ло ждать! — ne zordu beklemek!

  как мне хо́чется повида́ть его́! — onu görmeyi ne kadar isterim!

  как мно́го он зна́ет! — ne çok şey biliyormuş!

  а ведь как она́ его́ люби́ла! — oysa, ne severdi onu!

  знал бы ты, как он волнова́лся! — ne heyecan içindeydi, bilsen!

  ви́дели бы вы то́лько, как она́ испуга́лась! — ne kadar korktuğunu bir görseniz!

  как я бу́ду сча́стлив, е́сли он сде́ржит своё сло́во! — sözünü tutarsa ne mutlu bana!

  3) частица nasıl

  как! Ты ещё здесь / не уе́хал?! — nasıl? Sen hâlâ gitmedin mi?!

  она́ как закричи́т! — bağırıvermesin mi?; birden bağırmasın mı?

  4) союз gibi; kadar

  бе́лый как снег — kar gibi beyaz

  бесшу́мно, как тень — gölge sessizliğiyle

  он ну́жен нам как во́здух — ona hava kadar muhtacız

  он э́того бои́тся как сме́рти — bundan, ölümden korkar gibi korkuyor

  таки́е, как ты — senin gibiler

  он не тако́й терпели́вый, как ты — senin kadar sabırlı değildir, sendeki sabır onda yok

  то́чно так же, как и (его́) оте́ц — tıpkı babası gibi

  как бы извиня́ясь — af diler gibi

  ко́мната как ко́мната — alelade / bildiğimiz bir oda

  де́лай / поступа́й, как я — yaptığım gibi yap / davran, ben nasıl yaptımsa sen de öyle yap / davran

  в строи́тельных дела́х он разбира́лся, как хоро́ший инжене́р — yapı işlerinden iyi bir mühendis kadar anlardı

  5) союз (в качестве кого-чего-л.) olarak, diye

  мне его́ предста́вили как худо́жника — bana onu ressam diye tanıttılar

  как ста́ло изве́стно — öğrenildiğine göre; öğrenildiği gibi

  мост, постро́енный, как предполага́ют, в пя́том ве́ке,... — beşinci yüzyılda kurulduğu sanılan köprü

  7) союз ( когда)...dığı zaman / sırada,...dıkta; iken;...ır...maz,...dı mı ( как только);...dıktan sonra (после того, как); (her)...dıkça ( всякий раз как);...alı ( с тех пор как);...madan (önce) ( перед тем как); oysa ( между тем как)

  задо́лго до того́, как стемне́ло — karanlık basmadan çok önce

  с того́ дня, как он прие́хал — geldiği günden beri

  не прошло́ и неде́ли, как... — aradan bir hafta geçmemişti ki...

  как поду́маю об э́той ава́рии,... — ben o kazayı düşündükçe...

  вот уж бо́льше го́да, как... — bir yıldan fazla bir süredir...

  вот уж мно́го лет, как... — yıllar var ki...

  8) союз ( кроме) başka

  э́то не что ино́е, как... — bu...dan başka bir şey değildi

  ина́че, как изме́ной, э́то не назовёшь — buna ihanetten başka isim verilemez

  кому́ же им помо́чь, как не тебе́? — onlara sen yardım etmesen kim etsin?

  ну кому́ ж пла́кать, как не мне! — ben ağlamayayım da kim ağlasın?

  я ви́дел как он сел в авто́бус — otobüse bindiğini gördüm

  ••

  как бу́дто —...mış gibi;...mış ( кажется)

  как оди́н (челове́к) — tek adammışçasına

  как раз наоборо́т — tam tersine

  э́ти сапоги́ мне как раз — bu çizme ayağıma tam / tastamam geliyor

  не зна́ю, как вы, а я... — sizi bilmem ama ben...

  что, никаки́х весте́й нет? - Как не быть, есть! — haber yok muymuş? - Var ya, olmaz olur mu?

  как он ни сопротивля́лся — her ne kadar direndiyse de

  как бы он ни сопротивля́лся — ne kadar direnirse dirensin

  как мо́жно быстре́е — bir an önce, mümkün olduğu kadar çabuk

  э́тот, как его́... — şey, neydi adı...

  Русско-турецкий словарь > как

 • 2 именно

  tam,
  tam olarak
  * * *
  1) частица ( как раз) asıl; tam

  и́менно поэ́тому — (asıl) bu yüzdendir ki

  и́менно он тебя́ и излечи́л — seni asıl iyileştiren odur

  и́менно э́того он и добива́лся — tam da böylesi bir sonucu elde etmek istemişti

  2) союз ( при перечислении) şöyle ki, onlar da şudur

  при́были три гру́ппы, а и́менно:... — üç grup geldi, onlar da şudur:...

  Русско-турецкий словарь > именно

 • 3 наоборот

  tersine
  * * *
  1) ters

  вы́шло / получи́лось наоборо́т — bunun tersi oldu

  как раз наоборо́т — tam tersine

  он сде́лал как раз наоборо́т — tam tersini yaptı

  прочита́ть сло́во наоборо́т — kelimeyi tersinden okumak

  2) вводн. сл. и частицы tersine; bilakis

  Русско-турецкий словарь > наоборот

 • 4 по

  1) ...da, üzerinde;...a, üzerine

  по всей стране́ — tüm ülkede

  пое́здка по стране́ — yurt / memleket gezisi

  турне́ по Евро́пе — Avrupa turnesi

  гуля́ть по са́ду — bahçede gezmek

  соверша́ть прогу́лку по́ ле́су — ormanda bir gezinti yapmak

  прое́хать по мосту́ — köprüden geçmek

  идти́ по гря́зи — çamurun içinden yürümek

  сле́дуй по пути́ отца́ — перен. babanın yürüdüğü yoldan git

  2) в соч.

  резьба́ по де́реву — tahta oymacılığı

  3) ...a

  уда́р по мячу́ — topa vuruş

  уда́рить / бить кого-л. по лицу́ — birinin yüzüne vurmak

  откры́ть ого́нь по... —...a ateş açmak

  стреля́ть по... —...a... üzerine ateş etmek

  4) ( согласно) göre; ile;...dan; olarak

  по пла́ну — plana göre

  по про́сьбе кого-л. — birinin isteği / arzusu üzerine

  по уста́ву — tüzük uyarınca

  по протоко́лу — protokol gereğince

  по тради́ции — geleneğe uygun olarak

  по мои́м часа́м — saatime göre, benim saatimle

  по сего́дняшнему ку́рсу (валю́ты) — bugünkü rayiçle

  по сове́ту врача́ — doktorun tavsiyesi üzerine

  по приглаше́нию прави́тельства — hükümetin daveti üzerine / davetlisi olarak

  вы́платы по проце́нтам (на займы)faiz ödemeleri

  продава́ть по междунаро́дным це́нам — uluslararası fiyatlardan satmak

  шить по ме́рке — ölçü üzerine dikmek

  одева́ться по мо́де — modaya uygun giyinmek

  тогда́ хлеб был по ка́рточкам — o zamanlar ekmek karne ile idi

  знать что-л. по со́бственному о́пыту — kendi tecrübesiyle bilmek

  стано́к произво́дится по шве́дскому пате́нту — tezgah İsveç patenti ile üretiliyor

  по како́й статье́ его́ су́дят? — kaçıncı maddeden yargılanıyor?

  статья́ зако́на, по кото́рой его́ обвиняют — suçlandığı yasa maddesi

  по э́тому де́лу его́ оправда́ли — bu davadan beraat etti

  он вы́шёл из тюрьмы́ по амни́стии — genel afla hapisten çıktı

  фильм снят по его́ сцена́рию — filim onun senaryosundan çekilmişti

  от ка́ждого - по спосо́бностям, ка́ждому - по труду́ — herkesten yeteneğine göre, herkese emeğine göre

  5) (посредством чего-л.) ile;...dan

  по звонку́ буди́льника — çalar saatin sesiyle / sesine

  по свистку́ судьи́ / арби́тра — спорт. hakemin düdüğü ile

  выступле́ние по ра́дио — radyo konuşması

  слу́шать что-л. по ра́дио — radyodan dinlemek

  что сего́дня передаю́т по ра́дио? — bugün radyoda neler var?

  заявле́ние бы́ло пе́редано по ра́дио — demeç radyoda yayınlandı

  смотре́ть ма́тчи по телеви́дению — televizyonda maç izlemek

  переда́ча идёт / ведётся по двум кана́лам — yayın iki kanaldan yapılıyor

  говори́ть по телефо́ну — telefonla konuşmak / görüşmek

  об э́том по телефо́ну не ска́жешь — telefonda söylenmez

  я получи́л сто рубле́й по по́чте — postadan yüz ruble aldım

  вы́играть что-л. по лотере́е — piyangoda kazanmak

  по су́ше — karadan, kara yoluyla

  э́тот (подъёмный) кран хо́дит / дви́жется по ре́льсам — bu vinç raylar üstünde ileri geri gider

  объясни́ть вое́нное положе́ние по ка́рте — askeri durumu harita üzerinden anlatmak

  6) (вследствие чего-л.) ile;...dan ötürü,...dığından, dolayısıyla

  по рассе́янности — dalgınlıkla

  по ста́рой привы́чке — eski alışkanlıkla

  по ли́чным моти́вам — kişisel nedenlerden

  по состоя́нию здоро́вья — sağlık / sıhhi durumu dolayısıyla

  по слу́чаю пра́здника — bayram vesilesiyle

  по той же причи́не — aynı nedenden ötürü

  по дела́м слу́жбы — görev gereği / icabı

  он вы́ехал по рабо́те / по де́лу — iş gereği / icabı gitti

  ме́ры по предотвраще́нию чего-л. — bir şeyi önleme tedbirleri, önleyici tedbirler

  8) (в области, в сфере чего-л.)...da, часто передается изафетным сочетанием

  специализи́роваться по фи́зике — fizikte uzmanlaşmak

  литерату́ра по ша́хматам — satranç kitapları

  сбо́рная СССР по футбо́лу — SSCB futbol karması

  конфере́нция по разоруже́нию — silahsızlanma konferansı

  четырехсторо́нние соглаше́ния по Берли́ну — Berlin'e ilişkin dörtlü antlaşmalar

  чемпиона́т Европы по бо́ксу — Avrupa boks şampiyonası

  пе́рвенство по стрельбе́ из лу́ка — okçuluk birincilikleri

  тре́нер по пла́ванию — yüzme antrenörü

  расхожде́ния во взгля́дах по да́нному вопро́су — bu sorundaki görüş ayrılıkları

  9) (на основании каких-л. признаков)...lı;...ca;...dan

  челове́к по и́мени Ю́рий — Yuri adlı biri

  окли́кнуть кого-л. по и́мени — birinin adını seslenmek

  звать кого-л. по и́мени — ismiyle çağırmak

  споко́йный по хара́ктеру — sakin tabiatlı

  ста́рший по во́зрасту — yaşça büyük (olan)

  ра́вный по социа́льному положе́нию — sosyal durumca eşit

  ро́дственник по отцу́ — baba tarafından akraba

  э́то был его́ това́рищ по шко́ле — okuldan arkadaşıydı

  това́рищ по кома́нде кого-л.спорт. takım arkadaşı

  я зна́ю его́ по Оде́ссе — onu Odesa'dan tanırım

  по своему́ географи́ческому положе́нию — coğrafi konumu / yeri bakımından / itibariyle

  задо́лженность по нало́гам — vergi borçları

  о́тпуск по бере́менности — gebelik izni

  статьи́ разли́чны и по фо́рме и по су́ти — yazılar biçimce de özce de ayrıdır

  найти́ рабо́ту по специа́льности — mesleğiyle ilgili iş bulmak

  рабо́тать по специа́льности — mesleğinde çalışmak

  по лицу́ ви́дно, что он дово́лен — memnun olduğu yüzünden belli

  по вто́рникам — Salı günleri

  ка́ждый ве́чер по вто́рникам — her Salı akşamı

  по вечера́м — akşamları

  по утра́м и вечера́м — akşamlı sabahlı

  по це́лым часа́м — saatlerce

  не писа́ть (пи́сем) по месяца́м — aylarca yazmamak

  по весне́ — bahar gelince, baharla beraber

  по одному́ — birer

  коло́нна по́ два — ikişerle kol

  по́ двое — ikişer ikişer

  12) (указывает на количество чего-л. при распределении, обозначении цены и т. п.)...dan;...ya

  по рублю́ шту́ка — tanesi bir rubleye

  я́блоки продава́лись по рублю́ за килогра́мм — elmanın kilosu bir rubleden satılıyordu

  дать всем по я́блоку — hepsine birer elma vermek

  13) ( вплоть до) kadar, dek

  по по́яс — beline kadar

  сне́гу бы́ло по коле́но — diz boyu kar vardı

  вы́ставка бу́дет откры́та с 10 по 20 ма́я — sergi 10-20 Mayıs tarihleri arasında açık kalacak

  14) (после чего-л.)...dıktan sonra,...ınca

  по истече́нии сро́ка — süre dolunca

  по прибы́тии — gelince

  по возвраще́нии из Ленингра́да — Leningrad dönüşü

  ••

  э́то пальто́ как раз по тебе́ — bu palto tam sana göredir

  что мы не де́лали - все не по нём — ne yaptıksa bir türlü beğendiremedik

  по мне никто́ не запла́чет — benim ardımdan ağlayanım yok

  фру́кты мы ку́пим по доро́ге — meyvayı yoldan alırız

  Русско-турецкий словарь > по

 • 5 прямо

  на э́том уча́стке доро́га идёт пря́мо — bu kesimde yol doğru gider

  2) ( без наклона) dik, doğru

  держа́ться в седле́ пря́мо — at üstünde dik durmak

  стой пря́мо! — doğru dursana!

  3) ( непосредственно) dolaysızca, doğrudan (doğruya)

  пря́мо или ко́свенно — doğrudan ya da dolaylı olarak

  они́ спа́ли пря́мо на земле́ — düpedüz toprağa yatmışlardı

  отту́да мы пошли́ пря́мо домо́й — oradan doğruca eve gittik

  пря́мо с доро́ги (не отдыхая, сразу по прибытии)ayağının tozu ile

  попа́сть пря́мо в цель — direkt isabet kaydettirmek

  переда́ча ведётся пря́мо со стадио́на — yayın stadyumdan naklen yapılıyor

  4) ( откровенно) açık (açık)

  говори́ пря́мо! — açık(ça) söyle!

  сказа́ть что-л. пря́мо в лицо́ кому-л. — yüzüne karşı söylemek, yüzlemece söylemek

  5) разг. ( просто) düpedüz, bayağı

  пря́мо сканда́л! — düpedüz skandal!

  сложи́лось пря́мо(-таки) парадокса́льное положе́ние — bayağı paradoksal bir durum meydana geldi

  6) ( как раз) tam

  пря́мо у нас над голово́й — tam tepemizde

  пря́мо напро́тив шко́лы (нахо́дится) стадио́н — okulun tam karşısı stadyumdur

  пря́мо противополо́жное мне́ние — tam karşıt görüş

  утвержда́ть пря́мо противополо́жное — tam tersini iddia etmek

  их интере́сы пря́мо противополо́жны — çıkarları birbirinin tam karşıtıdır, çıkarları taban tabana zıttır

  шаг в пря́мо противополо́жном направле́нии — tam tersine atılan bir adım

  разви́тие шло в пря́мо противополо́жном направле́нии — gelişme tam tersi doğrultudaydı

  ••

  пря́м-таки — см. прямо 5)

  Русско-турецкий словарь > прямо

 • 6 самый

  э́то то́ же са́мое — aynı şeydir

  в э́тот са́мый моме́нт... — tam o anda...

  2) (прямо, как раз) tam; ta

  на са́мом берегу́ мо́ря — tam deniz kenarında

  у са́мой скалы́ — kayanın dibinde

  под са́мым у́хом — kulağının hemen dibinde

  в са́мом низу́ — en altta

  с са́мого нача́ла — ta başından beri

  до са́мого утра́ — ta sabaha kadar

  сейча́с са́мое вре́мя пообе́дать — yemek yemenin tam sırası

  (сейча́с) са́мый подходя́щий моме́нт / слу́чай — fırsat bu fırsat

  о́коло са́мого до́ма — evin yanıbaşında

  на са́мом углу́ у́лицы — sokağın köşe başında

  у са́мых воро́т — спорт. kale ağzında

  поклони́ться до са́мой земли́ — yerlere kadar eğilmek

  3) ( как таковой) başlı başına

  са́мое его́ молча́ние - ули́ка — onun susması başlı başına bir delildir

  4) en

  са́мый лу́чший — en iyi

  са́мый молодо́й из них — onların en genci

  оста́лась са́мая ма́лость — pek az bir şey kaldı

  да он са́мый настоя́щий жу́лик! — herif buz gibi hırsız!

  са́мое стра́нное то, что... — işin en tuhaf yanı şudur ki...

  и что са́мое стра́нное... — işin asıl tuhafı,...

  ••

  на са́мом де́ле — gerçekte

  в са́мом де́ле (точно, правда) — sahi, sahiden

  в са́мом де́ле? — sahi mi?

  в са́мый раз — см. раз

  Русско-турецкий словарь > самый

 • 7 раз

  I м
  1) врз kez, defa, kere, sefer

  три ра́за — üç kez / defa

  корми́ть три ра́за в день — günde üç öğün yemek vermek

  увели́читься / возрасти́ в три ра́за — üç kat / misli artmak

  в пе́рвый раз — ilk kez / kere

  я вас пе́рвый раз ви́жу́ — sizi ilk görüyorum

  я уже в тре́тий раз говорю́,... — üçtür söylüyorum,...

  прочти́ ещё раз — bir (kez) daha oku

  терпе́ние, терпе́ние и ещё раз терпе́ние — sabır, sabır, gene sabır

  ка́ждый раз по-ра́зному — her defasında / seferinde başka türlü

  на сей раз — bu kez / defa

  на сей раз хва́тит — bu defalık yeter

  раз в два дня — iki günde bir, gün aşırı

  раз в не́сколько лет — her birkaç yılda bir

  поговорю́(-ка) я с ним в после́дний раз — onunla son olarak konuşayım da

  2) нескл. ( при счёте) bir

  э́то раз, а во-вторы́х,... — bu bir, ikincisi de...

  ••

  в друго́й раз — başka sefere

  ино́й раз — kimi kez / defa

  не раз — defalarca, çok kez

  ни ра́зу — bir kez / kere olsun

  сейча́с в са́мый раз пообе́дать — şimdi yemek yemenin tam sırası

  э́то пальто́ тебе́ в са́мый раз — bu palto tam sana göredir

  II нареч.
  bir gün; bir defasında

  раз ле́том — bir yaz günü

  ка́к-то раз — bir gün, bir defasında / seferinde

  III союз, разг.

  раз (э́то) так,... — madem böyledir,...

  раз ты хо́чешь,... — madem istiyorsun..., sen istedikten sonra...

  Русско-турецкий словарь > раз

 • 8 как-либо

  Русско-турецкий словарь > как-либо

 • 9 как-нибудь

  bir şekilde
  * * *
  1) ( так или иначе) nasıl olsa; ne yapıp yapıp; bir yolunu bulup
  2) разг. ( кое-как) gelişigüzel; yarımyamalak; baştan savma

  он всё де́лает ка́к-нибудь — her işi baştan savma yapar

  ка́к-нибудь вечерко́м — bir akşam

  Русско-турецкий словарь > как-нибудь

 • 10 как-то

  nasılsa
  * * *

  он ка́к-то суме́л узна́ть об э́том — nasılsa bunu öğrenebilmiş

  он вёл себя́ ка́к-то стра́нно — davranışları bir tuhaftı

  я э́того ка́к-то не понима́ю — bunu pek anlamıyorum

  2) ( одежды) bir gün, bir tarihte

  ка́к-то зимо́й — bir kış günü

  ка́к-то под ве́чер — bir akşam üstü

  ка́к-то в по́лдень — bir öğle vakti

  ка́к-то раз — bir seferinde

  Русско-турецкий словарь > как-то

 • 11 как-никак

  ( всё-таки) ne de olsa

  Русско-турецкий словарь > как-никак

 • 12 кое-как

  bir şekilde
  * * *
  1) ( небрежно) gelişigüzel; yarımyamalak; şöyle bir; baştan savma
  2) (с трудом, еле-еле) güçbela; zarzor; düşe kalka

  Русско-турецкий словарь > кое-как

 • 13 в другой раз

  gelecek sefer; başka sefere

  Русско-турецкий словарь > в другой раз

 • 14 в первый раз

  ilk kez

  Русско-турецкий словарь > в первый раз

 • 15 в последний раз

  son defa

  Русско-турецкий словарь > в последний раз

 • 16 в следующий раз

  gelecek sefer

  Русско-турецкий словарь > в следующий раз

 • 17 вот как хорошо

  ne güzel!

  Русско-турецкий словарь > вот как хорошо

 • 18 знать как свои пять пальцев

  avucunun içi gibi bilmek

  Русско-турецкий словарь > знать как свои пять пальцев

 • 19 как живой

  canlı gibi

  Русско-турецкий словарь > как живой

 • 20 лить как из ведра

  bardaktan boşanırcasına yağmak

  Русско-турецкий словарь > лить как из ведра

См. также в других словарях:

 • как раз — как раз …   Орфографический словарь-справочник

 • как раз — См. кстати, случайно, точный быть как раз... Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. как раз именно, прямо, (в) аккурат, в самый раз, впору, тютелька в тютельку, кстати, случайно …   Словарь синонимов

 • КАК-РАЗ — нареч. разом, сразу, живо, мигом, скоро, сейчас; того и гляди. Сделаю как раз. Он как раз уйдет! | Ровно, верно, впору, ладно, акурат. Кафтанчик как раз! Как раз аршин. Толковый словарь Даля. В.И. Даль. 1863 1866 …   Толковый словарь Даля

 • как раз — он позвонил. Костюм мне как раз …   Орфографический словарь русского языка

 • как раз —     КАК РАЗ, именно, прямо, аккурат …   Словарь-тезаурус синонимов русской речи

 • Как раз — КАК. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • как раз — как ра/з, частица, разг. Туфли мне как раз …   Слитно. Раздельно. Через дефис.

 • как раз — Неизм. 1. В нужный момент, своевременно; тогда, когда нужно. Обычно с глаг. сов. вида: прийти, приехать… в какой момент? как раз. …Ленский, жмуря левый глаз, стал также целить – но как раз Онегин выстрелил. (А. Пушкин.) «Дня через три приду». –… …   Учебный фразеологический словарь

 • как раз — см. как; в зн. частицы. 1) а) Именно, точно. Он как раз сегодня звонил. б) отт., употр. для выражения удовлетворения чем л. Мы только домой собрались, а тут как раз попутная машина. 2) употр. для придания большей выразительности указания на… …   Словарь многих выражений

 • Как раз — Экспрес. 1. Совершенно точно (соответствует, подходит). [Жена] пришлась как раз по мыслям молодого секретаря: была молчалива с мужем, величая его по имени и отчеству (Гл. Успенский. Отцы и дети). 2. Точно соответствуя размеру, как по мерке, впору …   Фразеологический словарь русского литературного языка

 • как раз — частица и в значении сказуемого 1. Частица. Не требует постановки знаков препинания. Очень любил он пройти из дома в баню как раз при такой погоде, когда холодно и сыро. В. Шукшин, Алеша Бесконвойный. И вечная мука – вечно молчать, не говорить… …   Словарь-справочник по пунктуации

Книги

Другие книги по запросу «как раз» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»