Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

из-за чего

 • 1 чего

  1) мест. см. что I
  2) (нареч.: зачем) чого́, наві́що, на́що; ( почему) чому́
  3) межд. чого́ там; ( ещё бы) ще б пак

  Русско-украинский словарь > чего

 • 2 чего-то

  1) мест. см. что-то I
  2) нареч. см. что-то II

  Русско-украинский словарь > чего-то

 • 3 вне

  чего) по-за чим. [Град випав по-за нашим полем. Інтелігентність «по-за часом і просторонню» (Крим.). По-за письменством не маємо джерела, щоб спізнати істоту нашого народу (Єфр.)]. Вне пределов - по-за межами. Вне всякого сомнения - по-за всякими сумнівами, по-над усякі сумніви. Вне сравнения - по-над (усяке) порівняння, без порівняння. Вне себя - нестямно, у нестямі, у нестямці, не тямлячи себе. Быть вне себя (от радости и т. д.) - нетямитися (сов. нестямитися) (від [з] радощів). Находящийся вне себя - нестямний, несамовитий (в исступлении).
  * * *
  предл. с род. п.
  по́за (ким-чим); (без чего-л.) без (чого)

  вне вре́мени — и

  простра́нства — по́за ча́сом і простором

  Русско-украинский словарь > вне

 • 4 изобилие

  чего ряснота, рясота чого, розкішшя, розкіш (-коши), при[до]вілля, призвіл (- волу) у чому, (полнота) щерть, повня, повнява у чому, чого, (достаток) достача, достаток (- тку), обычно во мн. достатки (-ків) в чому чого, (довольство) догода в чому; срвн. Обилие, Избыток. [Моїм багатством я втішався і повнею моєю веселився (Кн. Іова). І на полі у тебе буде повня (Кн. Іова). Там рясота така, що гілля підпирай (Кам. п.)]. В -лии что - уповні, удозвіль, здобіль чого. [Удозвіль хліба (Звин.). Всього в мене здобіль; скриня як налита (Г. Барв.)]. Иметь в -лии что, чего - мати удозвіль, здобіль чого, (достаточно) удостач, удосталь чого. В -лии (обильно) - рясно; в таком -лии (так обильно) - так рясно. [Співець тужливих переживаннів, яких рясно доводиться зазнавати серед нашої буденщини (Єфр.)]. Жить в -лии - жити в розкошах, в довіллі, в привіллі, гойно. -лие плодов земных - ряснота овощ[ч]ів земних (на овощ[ч]і земні), розкішшя, довілля в овочах земних или уповні, удозвіль овочів земних. Рог -лия - ріг достатку (достатків). [Вони були для мене тим рогом достатків, з якого сипалися на мене всякі раювання (Кон.)].
  * * *
  1) ( множество) вели́ка (величе́зна) кі́лькість (-кості), числе́нність, -ності, си́ла, ( избыток) доста́ток, -тку, диал. зби́тки, -ків, по́вня, (об урожае плодов и перен.) ряснота́ и рясно́та, рясо́та́, ря́сність, (о буйном росте и перен.) буя́ння

  в \изобилие лии — удо́сталь, удоста́чу, у доста́тку, ( обильно) ря́сно, ще́дро, щедро́тно

  2) ( достаток) доста́ток, доста́тки, -ків, по́вний доста́ток, наддоста́ток, диал. гара́зди, -дів, ( богатство) бага́тство, диал. зби́тки, по́вня

  Русско-украинский словарь > изобилие

 • 5 касательно

  чего нрч. що-до чого, з приводу чого, дотично чого, про що. А что -но… - а що тичеться (чого)… -но пищи,- плохо - що-до їжі, то поганенько. Потолковать -но литературы - поговорити, побалакати з приводу письменства. Пришёл -но денег напомнить - прийшов про гроші нагадати.
  * * *
  (кого-чего) предл. відно́сно (кого-чого), про (кого-що), що́до, стосо́вно (кого-чого)

  Русско-украинский словарь > касательно

 • 6 кружение

  (чего или вокруг чего) кружіння, кружляння, крутіння, круг (навколо) чого. -ние головы - морочення в голові, паморока, памороки (-ків). Почувствовал -ние головы кто - заморочилося в голові кому; світ обертом пішов кому, (сильное) памороки взялися кого (забилися кому). -ние у овец (болезнь) - (вертячка) вертячка, крутячка, метелиця; (дистоматоз) мотилиця. Баран больной -нием - кручак (-ка).
  * * *
  1) круті́ння, кру́чення, кружі́ння, кружля́ння; кружля́ння, кружі́ння; круті́ння; кружі́ння; колува́ння; круті́ння
  2) круті́ння, кружі́ння; кружля́ння

  Русско-украинский словарь > кружение

 • 7 предотвращение

  чего запобігання чому, (завчасне) відвертання чого, оконч. запобіження, відвернення. Я вам обязан за -ние несчастья - вам завдячую за те, що ви відвернули лихо (запобігли лихові).
  * * *
  (чего) запобіга́ння, запобі́ження (чому), відверта́ння, відве́рнення (чого)

  Русско-украинский словарь > предотвращение

 • 8 близ

  чего предл.
  1) поблизу, близ, близько, край, коло, біля чого. [Старий зупинився близ нього. Живемо близько вас. Край віконця. Біля того місця];
  2) (около, приблизительно) з, близько. Близ пяти пудов - пудів із п'ятеро. [Близько двох годин].
  * * *
  предл. с род. п.
  1) поблизу́, бли́зько, ко́ло, бі́ля, край, окра́й, недале́ко
  2) ( приблизительно) диал. прибли́зно (скі́льки), бли́зько, ко́ло, бі́ля; неподалі́к

  Русско-украинский словарь > близ

 • 9 вследствие

  чего
  1) через що, з чого, в наслідок чого;
  2) (а) тому, з тієї, цієї причини.
  * * *
  предл.
  с род. п. вна́слідок (чого), че́рез (що)

  Русско-украинский словарь > вследствие

 • 10 комок

  (чего-нб. рассыпчатого) грудка, грудочка (напр. землі, каші); (теста) балабух, галка, галушка, (глины) вальок (-лька), валька, (снега) грудка, куля, сніжка, (нерастёртый в какой-нб. массе) вузлик, (шерсти) ковтун, ковтюх, (пряжи) жмут (-та), (ягод) кім'ях, кетях, (грязи, воску) грудка, оковелок (-лка) (болота, воску), (округленный) галка, галочка. Сжать в -мок, -ком - жужмом зібгати. Падать -ком - опукою падати. -мок подкатывает - до горла підступає. Сбиться в -мок (о волокнистых) - скімшитися, склочіти(ся). Борзая в -мке - хорт при купці. Лапа в -мке - цупка лапа. См. Ком.
  * * *
  гру́дка, гру́дочка; жмут, жму́тик, жмуто́к, -тка́; клубо́к, -бка́

  сверну́ться (сжа́ться, съёжиться) в \комок (комко́м) — скрути́тися (зщу́литися, зіщу́литися, ску́литися) в клубо́к (клубко́м)

  Русско-украинский словарь > комок

 • 11 надавать

  чего кому надавати, наздавати, пона(з)давати чого кому. [І хвиг, і родзинок, - всього понадає (Шевч.). Поназдавали люди потрошку (Сл. Ум.)]. -вать взаймы - напозичати. [Напозичав людям багато (Харківщ.)]. -вать пощёчин - см. Пощёчина. -вать подзатыльников - надавати (за)потиличників (нашийників) кому, (шутл.) нагодувати (за)потиличниками кого. Надаванный - надаваний, наздаваний, пона(з)даваний.
  * * *
  надава́ти, -даю́, -дає́ш, мног. понадава́ти

  Русско-украинский словарь > надавать

 • 12 наискаться

  (чего) нашука́тися (чого), попошука́ти (що)

  Русско-украинский словарь > наискаться

 • 13 нехватка

  чего в чём) недостача, нестача, брак (-ку) (чого). [В нас хліба недостача (Звин.). Ну, кажи: чого тобі недостача? (Звин.). Недостача популярної літератури про протиповітряну оборону (Пр. Правда). Нестача внутрішнього змісту (Н. Громада)].
  * * *
  недоста́ча, неста́ча, брак, -у

  Русско-украинский словарь > нехватка

 • 14 определение

  чего
  1) означування, (оконч.) означення, визначування, визначення, визнака, вияснювання, вияснення. [Означення сили таланту. Визначення часу (платні, кари). Вияснювання нового розуміння]. Научное -ние - наукове означення. -ние денег на расходы - визначування (призначування) грошей на трати;
  2) -ние на должность - призначення на посаду. -ние в школу - віддавання до школи. -ние (суда) - вирок, декрет, рішенець (-нця).
  * * *
  1) ( действие) ви́значення, визнача́ння; окре́слення, окре́слювання; призна́чення, признача́ння; ухва́лення, постано́влення, ухва́лювання, постановля́ння; ви́значення, визнача́ння; призна́чення, приді́лення, признача́ння; улаштува́ння, улашто́вування; відда́ння и віддання́, віддава́ння
  2) (формулировка) ви́значення
  3) юр. ухва́ла, постано́ва
  4) грам. озна́чення
  5) мат. озна́чення, ви́значення

  Русско-украинский словарь > определение

 • 15 перескакивание

  чего) перескакування, перестрибування, пересягання через віщо.
  * * *
  I переск`акивание
  переска́кування; переганя́ння; обска́кування
  II
  переска́кування; перестри́бування, перепли́гування

  Русско-украинский словарь > перескакивание

 • 16 перечень

  чего перелік, вилік, реєстр, спис (чому и чого). [Реєстр книгам у біблютеці. Перелік надрукованих праць].
  * * *
  1) пере́лік, -у
  2) ( краткая запись) нота́тки, коро́ткий за́пис (-у)

  Русско-украинский словарь > перечень

 • 17 поверх

  чего зверх, поверх, наповерх, верх чого, по-над чим. [Зверх (поверх, верх) води]. Поверх лесу стоячего, пониз облака ходячего - вище лісу, нижче хмари.
  * * *
  1) предл. с род. п. пове́рх, зве́рх; ( над) по́над, над
  2) нареч. зве́рху; ( выше) ви́ще

  Русско-украинский словарь > поверх

 • 18 подготавливание

  (чего) готування, налагоджування чого; (кого к чему) готування, способлення кого до чого [Готування до школи, до іспитів]; (ученьем) підучування; (телеги к дороге) рихтування. -ние кого к какому-л. известию - готування до звістки.
  * * *
  готува́ння, підготовля́ння; приготовля́ння

  Русско-украинский словарь > подготавливание

 • 19 подгребание

  (чего граблями) підгрібання. -ние горящих углей - підгортання. -ние к чему вёслами - веслування до чого.
  * * *
  підгріба́ння; підгорта́ння

  Русско-украинский словарь > подгребание

 • 20 подкатывание

  (чего-л. катящегося) підкочування, підточування. -ние лошадьми к подъезду - підбігання, підкочування.
  * * *
  підко́чування

  Русско-украинский словарь > подкатывание

См. также в других словарях:

 • Чего хотят женщины — Чего хотят женщины? What Women Want …   Википедия

 • ЧЕГО — [во ], мест. 1. нареч. Зачем, с какой целью (разг.). Ч. я туда пойду? Ч. с ним разговаривать? (т. е. незачем). 2. нареч. Почему, по какой причине (разг.). Ч. остановились? Ч. загрустил? 3. вопрос. и союзн., нескл. То же, что что 1 (в 1 знач.)… …   Толковый словарь Ожегова

 • ЧЕГО — 1. ЧЕГО [во] (прост.). 1. нареч. вопрос. Почему, зачем (обл.). « Чего мне врать? Положим, наш брат, бродяга, сказки рассказывать мастер.» Максим Горький. «Чего ж так долго ездила?» Шолохов. 2. межд. Вводит подтверждение высказанной мысли в знач …   Толковый словарь Ушакова

 • чего — 1. ЧЕГО [во] (прост.). 1. нареч. вопрос. Почему, зачем (обл.). « Чего мне врать? Положим, наш брат, бродяга, сказки рассказывать мастер.» Максим Горький. «Чего ж так долго ездила?» Шолохов. 2. межд. Вводит подтверждение высказанной мысли в знач …   Толковый словарь Ушакова

 • ЧЕГО — 1. ЧЕГО [во] (прост.). 1. нареч. вопрос. Почему, зачем (обл.). « Чего мне врать? Положим, наш брат, бродяга, сказки рассказывать мастер.» Максим Горький. «Чего ж так долго ездила?» Шолохов. 2. межд. Вводит подтверждение высказанной мысли в знач …   Толковый словарь Ушакова

 • чего — 1. ЧЕГО [во] (прост.). 1. нареч. вопрос. Почему, зачем (обл.). « Чего мне врать? Положим, наш брат, бродяга, сказки рассказывать мастер.» Максим Горький. «Чего ж так долго ездила?» Шолохов. 2. межд. Вводит подтверждение высказанной мысли в знач …   Толковый словарь Ушакова

 • Чего хотят женщины (фильм) — Чего хотят женщины? What Women Want Жанр комедия, мелодрамма, фантастика Режиссёр Нэнси Мейерс Продюсер Сьюзан Картсонис Мэтт Уильямс Дж …   Википедия

 • Чего хочешь, того и просишь — (объ изобиліи). (Одна рука въ меду, другая въ патокѣ) чего хочешь, того и просишь (и дадутъ). Ср. Не прошло безъ году недѣли, а городъ ужъ во всѣхъ статьяхъ такъ и играетъ на солнышкѣ. И казначейство, и суды, и всякія управленія, и кабаки, и… …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

 • Чего душа просит! — Чего душа проситъ! (подразум.) все достану безъ отказу. Сколько душѣ угодно. Ср. Подъѣхали къ Волгѣ... на пароходъ; внизъ то бѣжитъ онъ ходко, по берегу то не догонишь. Денекъ въ Казани, другой въ Самарѣ, третій въ Саратовѣ; жить, чего душа… …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

 • Чего-чего нет (не...)! — ЧТО 1 [шт], чего, чему, чем, о чём, мест. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • Чего мы стоим в жизни (фильм) — Чего мы стоим в жизни The Sum Of Us Жанр драма, комедия …   Википедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»