Перевод: с русского на таджикский

с таджикского на русский

из+рук+вон+плохо

 • 1 вон

  I
  частица разг.
  1. указ. ҳу ана, мана; вон та деревня ҳу ана он деҳа
  2. усил. ана; вон ты куда мётишь! ана ту чӣ мақсад доштай!; вон ты какой обйдчивый! ана ту чй хел зудранҷ будай! вон вон [оно] что! ана гап дар куҷо будааст!; ҳамин тавр гӯед!
  II
  нареч. разг.
  1. берун, ба берун; выгнать вон берун рондан, ҳай кардан, пеш кардан; вынести вон из комнаты аз хона берун баровардан
  2. в знач. межд. дур шав, гум шав, дафъ шав, нест шав; вон отсюда! гум шав! <> дух вон [у (из) кого-л.] прост. ҷонаш баромад; из ума (из головы, из памяти) вон аз хотир баромад, фаромӯш шуд; из рук вон плохо бисьёр бад, аз ҳад зиёд ганда; бади бад, гандаи ганда; из ряда вон выходящий ғайриоддй, фавқулодда; из кожи вон лезть бисьёр кӯшиш карда ҷон коҳондан (кандан)

  Русско-таджикский словарь > вон

 • 2 плохо

  1. нареч. бад, ганда; плохо себя чувствовать тоб гурехтан, нотоб шудан, худро нотоб ҳис кардан; плохо поступить с кем-л. ба касе бадӣ кардан, нисбат ба касе бад рафтор кардан
  2. в знач. сказ. безл. кому, с чем и без доп. бад аст, ганда аст, хуб нест; ему плохо аҳволаш бад аст, тобаш нест (гурехт) <> плохо лежит дуздиданаш осон; кончить плохо ба оқибати бад гирифтор шудан; плохо-плохо прост. ҳеҷ набошад, камаш, лоақал; из рук вон плохо бисёр бад, аз ҳад зиёд ганда; бади бад, гандан ганда; у него язык плохо подвешен (привешен) вай ба гап нӯноқ аст

  Русско-таджикский словарь > плохо

 • 3 рука

  ж
  1. даст; кисть рукй панҷаи даст; пальцы на рукё ангуштҳои даст; левая рука дасти чап; по левую руку тарафи дасти чап; по правую руку тарафи дасти рост; брать в руки (на руки) ба даст гирифтан; брать за руку кого-л. касеро аз даст гирифтан; брать из рук у кого-л. аз дасти касе гирифтан; выронить из рук аз даст додан; держать за руку аз даст доштан; заложить руки за спину даст ба пушт кардан; перчатки по руке дастпӯшакҳо лоиқи даст; отдать в собственные руки ба дасти худаш супурдан; подать руку даст додан; пожать руку кому-л. дасти касеро фушурдан; прижать руку к сердцу даст ба сина гузоштан
  2. с определением даст; одам; твёрдая рука дасти тавоно; опытные руки дастони моҳир; умелые руки одами боҳунар
  3. хат; это его рука ин хати ӯст; чёткая рука хати хоно
  4. мн. руки коргар, коркун, қувваи коргарӣ; не хватало рабочих рук коргар намерасид
  5. разг. пуштибон, ҳомӣ, пушту паноҳ; своя рука одами худӣ, ошно; сильная рука пуштибони боэътимод; иметь руку ҳомӣ доштан, пушту паноҳ доштан
  6. уст.: отдать кому-л. руку [и сердце] касеро шавҳар ихтиёр кардан; просить чьей-л. рукй касеро ба занӣ хостан; предложить руку и сердце кому уст. таклифи издивоҷ кардан
  7. разг. дараҷа, рутбаи касбӣ; токарь первой рукй харроти забардаст (моҳир), харроти дараҷаи якӯм; большой рукй негодяй нобакори гузаро
  8. с предлогом «под» и определением дар ҳолати … дар вазъияти; под пьяную руку дар ҳолати мастӣ <> золотые руки 1) устои гулдаст 2) у кого-л. дасташ гул аст 3) ҳунарварӣ; лёгкая рука дасти сабук; правая рука дасти рост; средней рукй миёна, миёнахел; тяжёлая рука дастони бехосият; щедрою рукою, щедрой рукой бо дасти кушод, сахиёна; в руках кого-л., чьих-л., у кого-л. дар ихтиёри касе; на руках кого-л., чьйх-л., у кого-л. 1) дар парастории касе 2) дар ихтиёри касе; не с рукй кому ноқулай, носоз, нобоб; от рукй (писать, рисовать) бо даст (дастӣ, бо қалам) навиштан (расм кашидан); по рукам! розӣ!, хуб, майлаш!; под рукой наздикак, дар зери даст; под руку аз қултуқ (аз бағал) гирифта; взять под руку кого-л. бағали касе гирифтан; под руку говорить кому бемаврид гап зада халал расондан; под руку подвернуться (попасться) кому нохост ба даст афтодан; руками и ногами, с руками и ногами, с руками - ногами 1) бо ҷону дил 2) тамоман, комилан; рука об руку даст ба даст; руки вверх! даст боло кун!; руки коротки у кого зӯр намерасад; рукой не достать (не достанешь) дастнорас будан, даст кӯтоҳӣ мекунад; руки не доходят даст намерасад, фурсат нест; рука не дрогнет у кого-л. мижааш хам намехӯрад; руки опустились (отнялись) у кого ҳавсала пир шуд; рукой подать бисёр наздик; руки прочь! от кого, чего дафъ шав(ед)!, даст каш(ед)!, даст бардор!, дастатро гир!; руки чешутся у меня 1) дастҳоям касеро зан мегӯянд 2) дастҳоям кор талаб мекунанд; в наших (ваших. его и т. д.) руках дар ихтиёри мо (шумо, вай ва ғ.)\ из рук в руки, с рук на руки даст ба даст, бевосита; из рук вон (плохо) бисьёр бад, аз ҳад зисд ганда; бади бад, гандаи ганда; из вторых рук [узнать, получить] аз даҳони касе [фаҳмидан, шунидан]; из первых рук [узнать, получить] аниқ, яқин [фаҳмидан, гирифтан]; как без рук без кого-чего ноӯҳдабаро; как рукой сняло ту дидӣ ман надидам шуд, тамоман нест шуд; на живую руку шитобкорона, саросемавор, муваққатан; на скорую руку ҳаромуҳариш, даст ба даст нарасида; на руку нечист (нечистый) дасташ калб; положа руку на сердце кушоду равшан, рӯйрост; скор на руку 1) зуд ҷазодиҳанда 2) тезкор, абҷир, тездаст; с легкой рукй чьей-л. бо ташаббуси касе; с пустыми руками бо дасти холи, дастхолӣ; с рук долой аз сар соқит; с руками оторвать чанг зада гирифтаы; брать голыми руками осон ба даст даровардан; взять себя в руки худдори кардан, худро ба даст гирифтан; выпустить из рук аз даст додан (баровардан); дать волю рукам 1) даст задан, даст расондан, даст дароз кардан 2) кӯфтан, задан, занозани кардан; дать по рукам кому-л. прост. дасти касеро кӯтоҳ кардан; держать в руках 1) что дар даст доштаи 2) кого дар таҳти назорати худ гирифтан; держать бразды правления в своих руках инони ҳокимиятро дар дасти худ доштан; держать власть в своих руках ҳокимиятро дар дасти худ нигоҳ доштан; держать вожжи в руках зимом дар даст доштан; держать себя в руках худдорӣ кардан; забрать в [свой]- руки ба даст гирифтан, мутеъ кардан; запустить руку во что, куда аз они худ кардан, соҳибӣ кардан; играть в четыре рукй дукаса роял навохтан; играть на руку кому-л. ба осиёи касе об рехтан; иметь (держать) в [своих] руках что доштан, соҳиб будан; ломать руки. даст бар сар задан, афсӯс хӯрдан; марать (пачкать) руки 1) об кого-л. бо нокасе сару кор доштан 2) обо что-л.. ба чизе даст олондан, ба кори баде даст задан; махнуть рукой на кого-что-л. даст афшондан, аз баҳри касе, чизе гузаштан; набить руку в чём, на чём моҳир шудан, малака ҳосил кардан, ёд гирифтан; нагреть руки на чем бо фиребу қаллобӣ бой шудан, таматтӯъ бурдан; наложить руку (лапу) на что зердаст (мутеъ! кардан; наложить на себя руки худро куштан; не знать, куда руки деть аз шарм саросема шудан, аз ҳиҷолат худро гум кардан; носить на руках когс 1) болои даст бардошта гаштан 2) эрка кардан, ба ноз парваридан; обагрить руки кровью (в крови) одам куштан, хун рехтан; опустить руки аз сарп худ соқит кардан; отбиться от рук бенӯхта (бесар, вайрон) шудан; отмахиваться руками и ногами, отмахиваться обёими руками қатъиян даст кашидан; плыть в руки осон (муфт) ба даст даромадан; подать (протянуть) руку [помощи] кому дасти ёрӣ дароз кардан; поднять руку на кого-л. 1) бар зидди касе даст бардоштан 2) дасти тааддӣ (таҷовуз) дароз кардан: покупать с рук аз даст харидан; попасть (попасться) в руки кого-л.. чьи-л., кому-л., к кому-л. 1) зердасти касе шуда мондан 2) ба дасти касе афтидан; попасть под горячую руку кому-л. ба ғазаби касе гирифтор шудан; прибрать к рукам 1) кого ба тасарруфи худ даровардан, зердаст кардан 2) что ба дасти худ гирифтан; приложить руку (руки) к кому, к чему даст задан, дар коре иштирок кардан; приложить руку к чему, под чем уст. даст мондан, имзо гузоштан; продать в одни руки ба як кас фурӯхтан: пройти между рук беҳуда сарф шуда мондан, бар бод рафтан (оид ба пул): развязать руки кому-л. ихтиёр ба дастг. касе додан; сбыть (спустить) с рук кого-что 1) фурӯхта халос шула;; 2) халос шудан; связать по рукам и ногам кого-л. дасту пои касеро бастан: связать руки кому-л. ҳуқуқи касеро маҳдуд кардан; сидеть сложа руки бекор нишастан, даст ба киса зада гаштан; сложить руки даст кашидан, дигар ба коре даст назадан; сойти с рук 1) кому бе ҷазо мондан, бе оқибат мондан 2) навъе гузаштан, бе ҷаиҷол гузаштан; стоять (держать) руки по швам хода барин рост истодан; умыть руки аз сари худ соқит кардан; ухватиться обеими руками за что-л. ба чизе дудаста часпида гирифтан; всё валится из рук у кого 1) кор пеш намеравад 2) ҳавсала нест; даю руку на отсечёние ба ҷонам қасам; дело горит в руках I/ кого кор ба дасти кордон аст; дело рук чьйх-л. ин кори вай: и карты (книги) в руки кому-л. панч панҷааш барин медонад; мастер на всё руки ба ҳар кор усто, ҳаркора даҳ ангушташ ҳунар; охулки на руку не положит прост. девона ба кори худ ҳушёр; сон в руку хоб рост баромад; рука руку моет погов. « даст дастро мешӯяд; чужими \рукаами жар загребать погов. бо дасти ғайр оҳаки таста хамир кардан

  Русско-таджикский словарь > рука

См. также в других словарях:

 • ИЗ РУК ВОН ПЛОХО — выглядеть; делать что л.; обстоять Очень плохо, скверно, отвратительно. Имеется в виду, что лицо (Х) осуществляет деятельность (Р) наихудшим образом или что действие, дела, ситуация (Р) представляются говорящему крайне неудачными,… …   Фразеологический словарь русского языка

 • из рук вон плохо — из рук вон <плохо, плохой> Разг. Неизм. Очень, совсем плохо (плохой), скверно (скверный) (чаще употребляется для выражения негодования, возмущения при отрицательной оценке кого либо или чего либо). С глаг. несов. и сов. вида: выполнять,… …   Учебный фразеологический словарь

 • из рук вон плохо — См. худой... Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. из рук вон плохо негодный, худой; как нельзя хуже, бог знает как, черт знает как, скверно, паршиво, дело табак, не фонтан,… …   Словарь синонимов

 • Из рук вон (плохо) — РУКА, и, вин. руку, мн. руки, рук, рукам, ж. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • из рук вон плохо — Из рук вон пло/хо (плохой) кто что Очень плохо (очень плохой), никуда не годится …   Словарь многих выражений

 • Из рук вон [плохо] — Разг. Неодобр. 1. Очень плохо, никуда не годится. 2. Очень плохой, скверный. ДП, 470; БТС, 148, 845; АОС 5, 79; ФСРЯ, 394; БМС 1998, 66; НОС 1, 136 …   Большой словарь русских поговорок

 • ИЗ РУК ВОН СКВЕРНО — выглядеть; делать что л.; обстоять Очень плохо, скверно, отвратительно. Имеется в виду, что лицо (Х) осуществляет деятельность (Р) наихудшим образом или что действие, дела, ситуация (Р) представляются говорящему крайне неудачными,… …   Фразеологический словарь русского языка

 • из рук вон — <плохо, плохой> Разг. Неизм. Очень, совсем плохо (плохой), скверно (скверный) (чаще употребляется для выражения негодования, возмущения при отрицательной оценке кого либо или чего либо). С глаг. несов. и сов. вида: выполнять, делать,… …   Учебный фразеологический словарь

 • из рук вон плохой — из рук вон <плохо, плохой> Разг. Неизм. Очень, совсем плохо (плохой), скверно (скверный) (чаще употребляется для выражения негодования, возмущения при отрицательной оценке кого либо или чего либо). С глаг. несов. и сов. вида: выполнять,… …   Учебный фразеологический словарь

 • из рук вон — См. очень …   Словарь синонимов

 • Из рук вон — Разг. Экспрес. 1. как. Очень, совсем (плохо, скверно). В темноте ночи невозможно было определить, насколько успешна была стрельба русских комендоров, но турецкие стреляли из рук вон плохо (Сергеев Ценский. Синопский бой). 2. какой. Крайне, совсем …   Фразеологический словарь русского литературного языка


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»