Перевод: с болгарского на английский

с английского на болгарский

из колоните на печата

 • 1 колона

  1. (стълб) column, pillar, post
  с колони columned
  3. воен. column
  в колона по двама in column of files
  в колона по трима/четирма in column of threes/fours
  походна колона a column of route, a route column
  в колона по един мор. line ahead
  пета колона a fifth column
  * * *
  коло̀на,
  ж., -и 1. ( стълб) column, pillar, post; архит. ( между капитела и основата) tige; с \колонаи columned;
  2. строит.: \колонаа с капител bracket-like column; \колонаа със спирална армировка column with spiral hooping; \колонаи с общ пиедестал grouped columns; многоъгълна \колонаа cant column; стоманобетонна \колонаа reinforced concrete column;
  3. ( във вестник) column; (на специална тема) feature;
  4. воен. column; в \колонаа по двама in column of files; в \колонаа по един мор. line ahead; в \колонаа по трима/четирима in column of threes/fours; походна \колонаа column of route, route column; стегната \колонаа close column;
  5. (от коли в улично движение) line, tailback; движа се в \колонаа string out;
  6. ( озвучително тяло) speaker; • пета \колонаа a fifth column; човек от петата \колонаа fifth columnist.
  * * *
  column: in колона of files - в колона по двама; line (от коли); pillar (стълб); tige (арх.); upright
  * * *
  1. (във вестник) column 2. (на специална тема) feature 3. (от коли в улично движение) line 4. (стълб) column, pillar, post 5. apx. (между капитела и основата) tige 6. в КОЛОНА по двама in column of files 7. в КОЛОНА по един мор. line ahead 8. в КОЛОНА по трима/четирма in column of threes/fours 9. воен. column 10. движа се в КОЛОНА string out 11. из колоните на печата a press review 12. пета КОЛОНА a fifth column 13. походна КОЛОНА a column of route, a route column 14. с колони columned 15. стегната КОЛОНА a close column 16. човек от петата КОЛОНА a fifth columnist

  Български-английски речник > колона

 • 2 удебеляване на плоча при колоните в безгредова конструкция

  стр.
  drop panel
  стр.
  drop panels

  Български-Angleščina политехнически речник > удебеляване на плоча при колоните в безгредова конструкция

 • 3 аташе

  attache
  аташе по печата a press attache
  военен аташе a military attache
  аташе по културните въпроси a cultural attache
  * * *
  аташѐ,
  м., -та attaché; \аташе по печата press attaché; военен \аташе military attaché.
  * * *
  attache: press аташе - аташе по печата
  * * *
  1. attache 2. АТАШЕ по културните въпроси a cultural attache 3. АТАШЕ по печата a press attache 4. военен АТАШЕ a military attache

  Български-английски речник > аташе

 • 4 възхвалявам

  възхваля extol, praise (highly), eulogize, glorify, pay tribute to; speak in praise of, speak highly of, sing (s.o.'s) praises, sing praises to
  (в печата) write up; sl. crack up
  възхвалявам до небесата laud to the skies
  * * *
  възхваля̀вам,
  гл. extol, praise (highly), eulogize, glorify, pay tribute to; speak in praise of, speak highly of, sing (s.o.’s) praises, sing praises to; preach up; (в печата) write up; sl. crack up; \възхвалявам до небесата laud to the skies.
  * * *
  belaud; canonize; exalt{ig`zO:lt}; extol; glamorize; laud{lO:d}: възхвалявам to the skies - възхвалявам до небесата; magnify; panegyrize
  * * *
  1. (в печата) write up;sl. crack up 2. ВЪЗХВАЛЯВАМ до небесата laud to the skies 3. възхваля extol, praise (highly), eulogize, glorify, pay tribute to;speak in praise of, speak highly of, sing (s. o.'s) praises, sing praises to

  Български-английски речник > възхвалявам

 • 5 изявление

  statement, declaration
  (в печата, по радио и пр.) announcement
  * * *
  изявлѐние,
  ср., -я statement, declaration; (в печата, по радио и пр.) announcement; (за пресата) press release.
  * * *
  allegation; declaration; enouncement; protest; protestation; statement
  * * *
  1. (в печата, по радио и пр.) announcement 2. statement, declaration

  Български-английски речник > изявление

 • 6 комитет

  committee
  акционен комитет a committee of action
  постоянен комитет a standing committee
  централен комитет a central committee
  член на комитет a committee man
  * * *
  комитѐт,
  м., -и, (два) комитѐта committee; акционен \комитет committee of action; благотворителен \комитет care-committee; Комитет за култура/по печата Committee for Culture/the Press; постоянен \комитет standing committee; редакционен \комитет editorial board; участвам в \комитет sit/be on a committee; член на \комитет committee man.
  * * *
  committee: an executive комитет - изпълнителен комитет
  * * *
  1. committee 2. акционен КОМИТЕТ a committee of action 3. благотворителен КОМИТЕТ а care-committee 4. изпълнителен КОМИТЕТ an executive committee 5. постоянен КОМИТЕТ а standing committee 6. редакционен КОМИТЕТ an editorial board 7. участвувам в КОМИТЕТ sit/be on a committee 8. централен КОМИТЕТ a central committee 9. член на КОМИТЕТ a committee man

  Български-английски речник > комитет

 • 7 неофициален

  (за облекло, посещение, писмо) informal
  (за сведения) inofficial, unofficial
  неофициален обяд a quiet dinner party
  неофициален договор an implied contract
  * * *
  неофициа̀лен,
  прил., -на, -но, -ни unceremonious; (за облекло, посещение, писмо) informal; (за сведения) inofficial, unofficial; ( който не е за публикуване в печата) off the record; комитетът се събра на \неофициаленно заседание the committee met informally; \неофициаленен договор implied contract; \неофициаленен обяд quiet dinner party; \неофициаленно събрание fringe meeting.
  * * *
  informal; inofficial; officious; unofficial
  * * *
  1. (за облекло, посещение, писмо) informal 2. (за сведения) inofficial, unofficial 3. (който не е за публикуване в печата) off the record 4. НЕОФИЦИАЛЕН договор an implied contract 5. НЕОФИЦИАЛЕН обяд a quiet dinner party 6. комитетът се събра на неофициално заседание the committee met informally

  Български-английски речник > неофициален

 • 8 нося

  1. (в ръце, чанта, ни гръб) carry
  (имам у себе си) have with/on/about one
  (за река вятър) carry, bear, drift
  (име, следи, признаци) bear
  нося оръжие carry arms
  нося пушка/куфар carry a gun/suitcase
  нося си парите в джоба carry o.'s money in o.'s pocket
  не нося пари със себе си I have no money on/with me
  нося документите си have o.'s documents with one
  нося името си от take o.'s name from
  нося дете на ръце carry a child in o.'s arms
  вълните носят лодката към скалите the waves are driving/drifting the boat towards the rocks
  какво те носи насам? what brings you here? what wind blows you here?
  нося ви приятно известие I'm bringing you good news
  нося следи от bear the mark/traces of
  краката му едва го носят he can hardly stand on his feet
  носи ти се славата everybody's talking about you, your name's on everybody's lips
  нося печата на carry/bear the seal of
  2. (докарвам, причинявам) bring
  данъкът носи хубав доход the tax yields a handsome revenue
  3. (издържам-тежест) bear, support, sustain
  тези колони носят тежестта на свода these pillars bear the weight of the arch
  4. (понасям, издържам) bear
  той носи he has a broad back
  нося пиене carry o.'s liquor well
  той носи много, главата му носи много he can stand a lot
  той носи майтап he can take a joke
  5. (дреха и пр..) wear, ( в даден случай) have on
  (номер обувки и пр.) take
  нося пръстен wear a ring
  нося очила wear spectacles
  нося дълга коса wear o.'s hair long
  нося брада wear a beard
  тези кокошки носят много яйца these hens are good layers
  нося отговорност bear a/the responsibility, he responsible; bear the blame
  нося наказание bear/carry a penalty
  нося смъртно наказание carry a death penalty
  нося караулна служба поен. perform sentinel duties, stand guard/sentinel, be on guard/duty
  носи кир doesn't stain easily, doesn't show the dirt
  материя, която носи кир a hard surface material/fabric
  нося някого на ръце wait on s.o. (hand and foot)
  носи ме feel dizzy, o.'s head swims
  7. (ходя, движа се безцелно) drift about/along
  (за дим, облаци) float, drift
  (no вода, въздух) navigate
  корабът се носи по вълните the ship rides (on) the waves, the ship glides swiftly over the waves
  нося се по течението прен.) go with the tide
  скиорът се носеше по снега the skier skimmed over the snow
  конникът се носеше над полето the rider galloped across the fields
  ята птици се носят над морето flocks of birds are flying over the sea
  лед се носеше по реката ice floated/drifted along the river
  песента се носеше из нивята the song floated over the fields
  облаци се носеха над планината clouds were floating above the mountain
  носи се слух, че it is rumoured that, a rumour is afloat that
  носи се миризма/звук a smell/sound
  * * *
  но̀ся,
  гл., мин. св. деят. прич. но̀сил 1. (в ръце, чанта, на гръб) carry; ( донасям) bring; ( отнасям) take; ( имам у себе си) have with/on/about one; (за река, вятър) carry, bear, drift; ( име, следи, признаци) bear; (в утробата си) carry; мед. gestate; (в сърцето си) bear; ( оръжие) амер., разг. tote; какво те носи насам? what brings you here? what wind blows you here? краката му едва го носят he can hardly stand on his feet; не \нося пари със себе си I have no money on/with me; носена топка спорт. held ball; носи ти се славата everybody’s talking about you, your name’s on everybody’s lips; \нося дете на гръб ride a child on o.’s back; \нося печата на carry/bear the seal of; \нося следи от bear the mark/traces of; остави се да бъде носен от течението he let himself drift with the current;
  3. ( издържам ­ тежест) bear, support, sustain; тези колони носят тежестта на свода these pillars bear the weight of the arch;
  4. ( понасям, издържам) bear; \нося пиене carry o.’s liquor well; той носи he has a broad back; той носи майтап he can take a joke; sl. he can stand the gaff; той носи много, главата му носи много he can stand a lot;
  5. ( дреха и пр.) wear, (в даден случай) have on; ( номер обувки и пр.) take; има още много да носиш това сако there’s plenty of wear in this jacket; \нося брада wear a beard; \нося дълга коса wear o.’s hair long; \нося очила wear spectacles; \нося пръстен wear a ring;
  \нося ce 1. ( ходя, движа се безцелно) drift about/along; ( движа се стремглаво) rush (along), scud (along); ( движа се плавно) glide; ( едва докосвам повърхността) skim; (за облаци) sail; (за дим, облаци) float, drift; ( летя) fly; (по вода, въздух) navigate; във въздуха се носеха снежинки snowflakes floated in the air; конникът се носеше над полето the rider galloped across the fields; корабът се носи по вълните the ship rides (on) the waves, the ship glides swiftly over the waves; лед се носеше по реката ice floated/drifted along the river; носи се слух, че it is rumoured that; rumours are flying about/around that; \нося се по течението (и прен.) go with the tide; птицата се носи по вятъра the bird rides on the wind; скиорът се носеше по снега the skier skimmed over the snow; чайки се носеха над вълните sea-gulls skimmed (over the waves);
  2. (за дреха) be worn; има още много да се носи (ще трае) there is plenty of wear in it; това сега много се носи this is now in general wear;
  3. ( обличам се): \нося се добре dress well, be always well turned out, be particular about o.’s clothes; • носи им много здраве remember me/us to them; \нося караулна служба воен. perform sentinel duties, stand guard/sentinel, be on guard/duty; \нося някого на ръце wait on s.o. (hand and foot); \нося отговорност bear a/the responsibility, be responsible; bear the blame.
  * * *
  bear; carry: I нося a child in my arms. - Нося дете в ръцете си.; deposit; waft (за вятър, вълни); yield
  * * *
  1. (no вода, въздух) navigate 2. (в ръце, чанта, ни гръб) carry 3. (в сърцето си) bear 4. (в утробата си) carry 5. (движа се стремглаво) rush (along), scud (along) 6. (докарвам, причинявам) bring 7. (донасям) bring 8. (дреха и пр..) wear, (в даден случай) have on 9. (едва докосвам повърхността) skim 10. (за дим, облаци) float, drift 11. (за река 12. (издържам - тежест) bear, support, sustain 13. (имам у себе си) have with/on/about one 14. (име, следи, признаци) bear 15. (летя) fly 16. (номер обувки и пр.) take 17. (отнасям) take 18. (понасям, издържам) bear 19. (снасям) lay 20. (ходя, движа се безцелно) drift about/along 21. НОСЯ ce 22. НОСЯ брада wear a beard 23. НОСЯ ви приятно известие I'm bringing you good news 24. НОСЯ дете на ръце carry a child in o.'s arms 25. НОСЯ документите си have o.'s documents with one 26. НОСЯ дълга коса wear o.'s hair long 27. НОСЯ името си от take o.'s name from 28. НОСЯ караулна служба поен. perform sentinel duties, stand guard/sentinel, be on guard/duty 29. НОСЯ наказание bear/carry a penalty 30. НОСЯ някого на ръце wait on s.o. (hand and foot) 31. НОСЯ оръжие carry arms 32. НОСЯ отговорност bear a/the responsibility, he responsible;bear the blame 33. НОСЯ очила wear spectacles 34. НОСЯ печата на carry/bear the seal of 35. НОСЯ пиене carry o.'s liquor well 36. НОСЯ пръстен wear a ring 37. НОСЯ пушка/куфар carry a gun/suitcase 38. НОСЯ сe по течението (и прен.) go with the tide 39. НОСЯ си парите в джоба carry o.'s money in o.'s pocket 40. НОСЯ следи от bear the mark/traces of 41. НОСЯ смъртно наказание carry a death penalty 42. във въздуха се носеха снежинки snowflakes floated in the air 43. вълните НОСЯт лодката към скалите the waves are driving/drifting the boat towards the rocks 44. вятър) carry, bear, drift 45. данъкът носи хубав доход the tax yields a handsome revenue 46. има още много да носиш това палто there's plenty of wear in this coat 47. какво те носи насам? what brings you here?what wind blows you here? 48. конникът се носеше над полето the rider galloped across the fields 49. корабът се носи по вълните the ship rides (on) the waves, the ship glides swiftly over the waves 50. краката му едва го НОСЯт he can hardly stand on his feet 51. лед се носеше по реката ice floated/drifted along the river 52. материя, която носи кир а hard surface material/fabric 53. не НОСЯ пари със себе си I have no money on/with me 54. носи им много здраве remember me/us to them 55. носи кир doesn't stain easily, doesn't show the dirt 56. носи ме feel dizzy, o.'s head swims 57. носи се миризма/звук a smell/sound 58. носи се слух, че it is rumoured that, a rumour is afloat that 59. носи ти се славата everybody's talking about you, your name's on everybody's lips 60. облаци се носеха над планината clouds were floating above the mountain 61. оставих се да бъда носен от течението I let myself drift with the current 62. песента се носеше из нивята the song floated over the fields 63. птицата се носи по вятъра the bird rides on the wind 64. скиорът се носеше по снега the skier skimmed over the snow 65. тези кокошки НОСЯт много яйца these hens are good layers 66. тези колони НОСЯт тежестта на свода these pillars bear the weight of the arch 67. това носи щастие this brings luck 68. той не носи шапка (обикновено) he does not wear a hat 69. той носеше сламена шапка he had a straw hat on 70. той носи he has a broad back 71. той носи майтап he can take a joke 72. той носи много, главата му носи много he can stand a lot 73. чайки се носеха над вълните sea-gulls skimmed (over the waves) 74. ята птици се НОСЯт над морето flocks of birds are flying over the sea

  Български-английски речник > нося

 • 9 ограничавам

  limit, restrict, confine (в to)
  (разходи и) retrench,cut down
  (свобода, възможности и пр.) restrict, restrain, set limits/bounds to
  (война, конфликт) localize
  (пожар) bring under control
  (стеснявам) narrow, specialize
  (отбелязвам границите на) set landmarks to. mark out, delimit
  ограничавам строго restrict within narrow limits
  ограничавам правата на limit/restrict s.o.'s rights
  ограничавам разходите limit expenses
  ограничавам времето на говорене на оратора give the speaker a time-limit
  ограничавам печата muzzle the press
  ограничавам желанията си restrict o.s. in o.'s wishes
  ограничавам в дадено пространство confine within certain limits
  ограничавам се с confine/restrict o.s. (с to)
  ограничавам се до същественото confine/restrict o.s. to essentials
  ограничавам се до най-необходимото limit o.s. to strict necessities
  ограничавам се във всичко stint o.s. in everything
  * * *
  огранича̀вам,
  гл. limit, restrict, confine (в to); ( разходи и пр.) retrench, curb cut down, cut back (on); амер. crimp; ( свобода, възможности и пр.) restrict, restrain, set limits/bounds to; circumscribe; cramp; разг. put/keep the lid on; ( свободи и пр.) curtail; ( война, конфликт) localize; ( инфекция) focalize; ( пожар, епидемия и пр.) contain, bring under control; ( обвързвам) tie (down); ( стеснявам) narrow, specialize; ( мащаба на) downsize; ( отбелязвам границите на) set landmarks to, mark out, delimit; \ограничавам в дадено пространство confine within certain limits; \ограничавам времето на говорене на оратора give the speaker a time-limit; \ограничавам пресата muzzle the press; \ограничавам строго restrict within narrow limits;
  \ограничавам се confine/restrict o.s. (с to); \ограничавам се във всичко stint o.s. in everything; \ограничавам се до най- необходимото limit o.s. to strict necessities.
  * * *
  restrict: He ограничавамs their rights. - Той ограничава правата им.; limit: I ограничавам myself to the most necessary clothes - Ограничавам се с най -необходимите дрехи; abridge; immure{i`myux}; localize (за пространство); pinch{pintS}; qualify; reduce (намалявам); repress (подтискам); restrain; terminate; trammel{`trEmxl}
  * * *
  1. (война, конфликт) localize 2. (инфекция) focalize 3. (обвързвам) tie (down) 4. (отбелязвам границите на) set landmarks to. mark out, delimit 5. (пожар) bring under control 6. (разходи и) retrench,cut down 7. (свобода, възможности и up.) restrict, restrain, set limits/bounds to 8. (свободи и) curtail 9. (стеснявам) narrow, specialize 10. limit, restrict, confine (в to) 11. ОГРАНИЧАВАМ в дадено пространство confine within certain limits 12. ОГРАНИЧАВАМ времето на говорене на оратора give the speaker a time-limit 13. ОГРАНИЧАВАМ желанията си restrict o.s. in o.'s wishes 14. ОГРАНИЧАВАМ печата muzzle the press 15. ОГРАНИЧАВАМ правата на limit/restrict s.o.'s rights 16. ОГРАНИЧАВАМ разходите limit expenses 17. ОГРАНИЧАВАМ се във всичко stint o.s. in everything 18. ОГРАНИЧАВАМ се до най-необходимото limit o.s. to strict necessities 19. ОГРАНИЧАВАМ се до същественото confine/restrict o.s. to essentials 20. ОГРАНИЧАВАМ се с confine/restrict o.s. (c to) 21. ОГРАНИЧАВАМ строго restrict within narrow limits 22. ОГРАНИЧАВАМce no отношение на restrict o.s. in

  Български-английски речник > ограничавам

 • 10 опровержение

  refutation, disproof, denial, confutation
  юр. disclaimer, traverse
  пол. demention
  * * *
  опровержѐние,
  ср., -я refutation, disproof, disproval; denial, confutation; contradiction; юр. disclaimer, traverse; полит. dementi; (в печата) corrective statement; \опровержениее на обвинение traverse of indictment; \опровержениее на свидетелски показания impeachment of witness; решително \опровержениее square denial.
  * * *
  refutal; disproof; disproval; denegation{deni`gneiSxn}; denial; elenchus; impugnation; rebuttal (юр.)
  * * *
  1. refutation, disproof, denial, confutation 2. пол. demention 3. юр. disclaimer, traverse

  Български-английски речник > опровержение

 • 11 отзив

  report
  notice, comment, opinion, (рецензия) review, criticism
  (отзвук) echo. response
  добри отзиви good reports
  получавам добри отзиви в печата (за книга) have/get/receive a good press
  * * *
  о̀тзив,
  м., -и, (два) о̀тзива report; notice, comment, opinion, ( рецензия) review, criticism; ( отзвук) echo, response; получавам добри \отзиви в печата (за книга) have/get/receive a good press.
  * * *
  comment; review (рецензия); criticism
  * * *
  1. (отзвук) echo. response 2. notice, comment, opinion, (pe-цензия) review, criticism 3. report 4. добри ОТЗИВи good reports 5. получавам добри ОТЗИВи в печата (за книга) have/get/receive a good press

  Български-английски речник > отзив

 • 12 отзовавам

  call back, recall
  отзовавам посланик recall an ambassador
  отзовавам се 1. respond, reply (to); come forward, meet half way
  отзовавам се на поканя за дуел respond to a challenge
  2. отзовавам се за speak of, refer to
  отзовавам се добре/зле за speak well/ill of
  отзовавам се пренебрежително/неодобрително за (в печата) write down
  * * *
  отзова̀вам,
  гл. call back, recall; countermand; (от изборна длъжност) deselect; \отзовавам дипломатически представители withdraw envoys; \отзовавам посланик recall an ambassador;
  \отзовавам се 1. respond, reply (to); come forward, meet half way; \отзовавам се на покана за дуел respond to a challenge; отзоваваме се ( стичаме се) turn out;
  2.: \отзовавам се добре/зле за speak well/ill of; \отзовавам се за speak of, refer to; \отзовавам се пренебрежително/неодобрително за (в печата) write down.
  * * *
  call back; countermand
  * * *
  1. (от из-борна длъжност) diselect 2. call back, recall 3. ОТЗОВАВАМ посланик гесаll an ambassador 4. ОТЗОВАВАМ се respond, reply (to);come forward, meet half way 5. ОТЗОВАВАМ се добре/зле за speak well/ ill of 6. ОТЗОВАВАМ се за speak of, refer to 7. ОТЗОВАВАМ се на поканя за дуел respond to a challenge 8. ОТЗОВАВАМ се пренебрежително/неодобрително за (в печата) write down 9. ОТЗОВАВАМЕ ce (стичаме се) turn out

  Български-английски речник > отзовавам

 • 13 печат

  1. seal
  прен. (отпечатък) stamp
  държавен печат state/great seal
  гумен печат rubber-stamp
  слагам/удрям печат на (rubber-)stamp, put/set/affix a. seal to
  слагам печата си на прен. leave an impress on
  нося печата на прен. bear the stamp/seal/impress of; be marked for
  той носи печата на ранна смърт he is marked for early death
  2. (печатане) print (ing), press
  под печат in the press, at the printer's
  приготвям за печат prepare for the printer's
  подписвам за печат sign/stamp "ready for printing"
  пращам за печат send to press/to the printer's
  бивам даден за печат go to press/the printer's
  излизам от печат come off the press, leave the printer's, come out, be published
  3. (шрифт) print, type, ( вид печат) printing
  дребен/ситен/едър печат small/large print
  колона със ситен печат a closely printed column
  висок letterpress/relief printing, дълбок печат intaglio printing
  плосък печат flat (-bed)/plane printing
  цветен печат colour printing
  чист печат fine printing
  4. (периодичен печат, преса) press
  свобода на печата freedom of the press
  отдел за печата news-department
  пропаганда, чрез печат а и радиото propaganda by press and radio
  * * *
  печа̀т,
  м., -и, (два) печа̀та 1. seal; прен. ( отпечатък) stamp; гумен \печат rubber-stamp; държавен \печат state seal; контролен \печат hallmark; слагам \печата си на прен. leave an impress on; слагам/удрям \печат на stamp, put/set/affix a seal to; той носи \печата на ранна смърт he is marked for early death;
  2. само ед. ( печатане) print(ing), press; бивам даден за \печат go to press/the printer’s; излизам от \печат come off the press, come out, be published; книгата е под \печат the book is now printing; под \печат in the press, at the printer’s; подготвям за \печат prepare for the printer’s; току-що излязъл от \печат just off the press;
  3. само ед. ( шрифт) print, type, ( вид печат) printing; висок \печат letterpress/relief printing; дребен/ситен/едър \печат small/large print; дълбок \печат intaglio printing; колона със ситен \печат closely printed column; плосък \печат flat(-bed)/plane printing; цветен \печат colour printing; чист \печат fine printing;
  4. само ед. ( периодичен печат, преса) press; закон за \печата press law; отдел за \печата news-department; получавам благоприятни отзиви в \печата have/get a good/favourable press; преглед на \печата press review.
  * * *
  seal: put a печат to... - слагам печат на...; cachet; chop; press (и вестници): go of the печат - излизам от печат, send to press - изпращам за печат, make a печат review - правя преглед на печата; impress (и прен.); mark; print; stamp (и прен.)
  * * *
  1. (периодичен печат, преса) press 2. (печатане) print(ing), press 3. (шрифт) print, type, (вид печат) printing 4. seal 5. бивам даден за ПЕЧАТ go to press/ the printer's 6. висок letterpress/relief printing, дълбок ПЕЧАТ intaglio printing 7. гумен ПЕЧАТ rubber-stamp 8. дребен/ситен/едър ПЕЧАТ small/large print 9. държавен ПЕЧАТ state/great seal 10. закон за ПЕЧАТа a press law 11. излизам от ПЕЧАТ come off the press, leave the printer's, come out, be published 12. колона със ситен ПЕЧАТ a closely printed column 13. нося ПЕЧАТа на прен. bear the stamp/seal/impress of;be marked for 14. отдел за ПЕЧАТа news-department 15. периодичен ПЕЧАТ periodicals. 16. плосък ПЕЧАТ flat(-bed)/plane printing 17. под ПЕЧАТ in the press, at the printer's 18. подписвам за ПЕЧАТ sign/stamp "ready for printing" 19. получавам благоприятни отзиви в ПЕЧАТа have/get a good/favourable press 20. пращам за ПЕЧАТ send to press/to the printer's 21. преглед на ПЕЧАТa a press review 22. прен. (отпечатък) stamp 23. приготвям за ПЕЧАТ prepare for the printer's 24. пропаганда, чрез ПЕЧАТ а и радиото propaganda by press and radio 25. свобода на ПЕЧАТа freedom of the press 26. слагам ПЕЧАТа си на прен. leave an impress on 27. слагам/удрям ПЕЧАТ на (rubber-)stamp, put/set/affix a. seal to 28. той носи ПЕЧАТa на ранна смърт he is marked for early death 29. току що излязъл от ПЕЧАТ just off the press 30. цветен ПЕЧАТ colour printing 31. чист ПЕЧАТ fine printing

  Български-английски речник > печат

 • 14 печатар

  printer
  * * *
  печата̀р,
  м., -и printer.
  * * *
  printer; typist; typographer
  * * *
  printer

  Български-английски речник > печатар

 • 15 печатарски

  printer's, printing
  печатарски работник printer
  печатарски чирак a printer's devil
  печатарски съюз a printing union
  * * *
  печата̀рски,
  прил., -а, -о, -и printer’s, printing; \печатарскиа машина (printing) press; \печатарскио изкуство art of printing.
  * * *
  printing; printer's; typographic
  * * *
  1. printer's, printing 2. ПЕЧАТАРСКИ работник printer 3. ПЕЧАТАРСКИ съюз a printing union 4. ПЕЧАТАРСКИ чирак a printer's devil 5. печатарска машина a (printing) press 6. печатарска фирма a printing firm 7. печатарско изкуство an of printing

  Български-английски речник > печатарски

 • 16 печатарство

  printing, typography; printing trade/industry
  * * *
  печата̀рство,
  ср., само ед. printing, typography; printing trade/industry.
  * * *
  printing, typography; printing trade/ industry

  Български-английски речник > печатарство

 • 17 преглед

  1. review; examination, inspection; survey; check
  медицински преглед a medical examination/check up
  митнически преглед a customhouse examination/check
  спортен преглед (no радио и пр.) sports round-up
  преглед на печата press-review
  преглед на художествената самодейност a review/festival of amateur art activities
  военен преглед review, a military inspection
  правя преглед на inspect; take/make a survey of; review; examine; take stock of
  2. кино newsreel
  3. юр. retrial
  * * *
  прѐглед,
  м., -и, (два) прѐгледа 1. review; examination, inspection; survey; check; разг. going-over; военен \преглед a military inspection; външен \преглед visual inspection; медицински \преглед a medical examination/check up; периодичен \преглед routine inspection; правя \преглед на inspect; take/make a survey of; review; examine; \преглед на печата press-review; \преглед на художествената самодейност a review/festival of amateur art activities; спортен \преглед (по радио и пр.) sports round-up;
  2. кино. newsreel;
  3. юр. retrial.
  * * *
  examination: medical преглед - медицински преглед; check-up; inspection; review{revyu}: news преглед - преглед на новините; survey
  * * *
  1. review;examination, inspection;survey;check 2. ПРЕГЛЕД на печата press-review 3. ПРЕГЛЕД на художествената самодейност a review/ festival of amateur art activities 4. военен ПРЕГЛЕД review, a military inspection 5. кино newsreel 6. литературен ПРЕГЛЕД a literary review 7. медицински ПРЕГЛЕД a medical examination/check up 8. митнически ПРЕГЛЕД a customhouse examination/check 9. правя ПРЕГЛЕД на inspect;take/make a survey of;review;examine;take stock of 10. спортен ПРЕГЛЕД (no радио и пр.) sports round-up 11. юр. retrial

  Български-английски речник > преглед

 • 18 прониквам

  penetrate ( през through, в into); permeate, pervade
  make o.'s way (в into); infiltrate; percolate
  (за мъгла и пр.) creep in
  прониквам в печата creep into the news
  прониквам под повърхността get below the surface
  прониквам се be imbued/filled (с with), be penetrated (by); imbue o.'s mind (with); be/become pervaded (with)
  прониквам се от съзнанието за дълг be imbued/pervaded/filled with a sense of duty
  * * *
  пронѝквам,
  гл. penetrate ( през through, в into); permeate, pervade; make o.’s way (в into); infiltrate; percolate; (за мъгла и пр.) creep in;
  \прониквам се be imbued/filled (c with), be penetrated (by); imbue o.’s mind (with); be/become pervaded (with).
  * * *
  penetrate: He прониквамd their thoughts. - Той проникна в мислите им., The sun rays прониквамd into the room. - Лъчите на слънцето проникнаха в стаята.; break through; come through; perforate (into, through); pierce{`pixs}; sweep in (за вятър и пр.); transfuse
  * * *
  1. (за мъгла и пр.) creep in 2. make o.'s way (в into);infiltrate;percolate 3. penetrate (през through, в into);permeate, pervade 4. ПРОНИКВАМ ce be imbued/filled (c with), be penetrated (by);imbue o.'s mind (with);be/become pervaded (with) 5. ПРОНИКВАМ в печата creep into the news 6. ПРОНИКВАМ под повърхността get below the surface 7. ПРОНИКВАМ се от съзнанието за дълг be imbued/pervaded/filled with a sense of duty

  Български-английски речник > прониквам

 • 19 разпространение

  spread (ing), diffusion ( и на идеи); occurrence, incidence
  (на болест, култура, учение) dissemination
  (на вярвания, обичаи, лъжи) propagation
  (на книги, вестници, новини) circulation, distribution
  (продажба) sale, disposal
  разпространение на слухове spreading of rumours
  разпространение на идеи spread/diffusion/dissemination of ideas
  разпространение на бо-лестин/просвета/научни познания spread of disease/education/scientific knowledge
  бюро за разпространение на печата a news agency
  * * *
  разпространѐние,
  ср., само ед. spread(ing), diffusion, currency, currentness (и на идеи); occurrence, incidence; (на болест, култура, учение) dissemination; (на вярвания, обичаи, лъжи) propagation; (на книги, вестници, новини) circulation, distribution; ( продажба) sale, disposal; бюро за \разпространение на печата news agency; добивам (широко) \разпространение gain (wide) currency; право на \разпространение distribution right.
  * * *
  spreading (и на слухове); amplification(на книги вестници); currency; diffusion (продажба); distribution; incidence{in`sidxns}; outspread; pervasion; promulgation (и на болест)
  * * *
  1. (на болест, култура, учение) dissemination 2. (на вярвания, обичаи, лъжи) propagation 3. (на книги, вестници, новини) circulation, distribution 4. (продажба) sale, disposal 5. spread(ing), diffusion (и на идеи);occurrence, incidence 6. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ на бо-лестин/просвета/научни познания spread of disease/education/scientific knowledge 7. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ на идеи spread/ diffusion/dissemination of ideas 8. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ на слухове spreading of rumours 9. бюро за РАЗПРОСТРАНЕНИЕ на печата a news agency 10. добивам (широко) РАЗПРОСТРАНЕНИЕ gain (wide) currency

  Български-английски речник > разпространение

 • 20 свобода

  1. freedom, liberty
  свобода на волята freedom of the will, free will
  свобода на словото freedom of speech/expression
  свобода на печата/събранията/сдружаването freedom of the press/of assembly/of association
  религиозна свобода, свобода на вероизповеданията free exercise of religion; freedom of worship
  свобода на мисълта freedom/liberty of thought
  свобода на съвестта liberty of conscience
  пълна свобода на действие a free hand
  на свобода (неограничаван) in freedom, (свободен, пуснат на свобода) at liberty
  пускам на свобода set free, set at liberty/at large
  давам свобода на allow/grant (s.o.) freedom
  давам някому свобода на действие give/allow s.o. a free hand, leave s.o. a clear field
  давам пълна свобода на въображението си give the reins to o.'s imagination
  имам пълна свобода да have entire freedom to
  позволявам си много голяма свобода с хората make o.s. too free with people
  3. (лекота, непринуденост) ease, freedom
  * * *
  свобода̀,
  ж., -ѝ 1. freedom, liberty; икон. discretion; давам някому \свободаа на действие give/allow s.o. a free hand, leave s.o. a free hand, leave s.o. a clear field; разг. give (s.o.) enough rope, let loose, give (s.o.) their head; давам пълна \свободаа на въображението си give the reins to o.’s imagination; давам \свободаа на allow/grant (s.o.) freedom; имам пълна \свободаа да have entire freedom to; на \свободаа ( неограничаван) in freedom, at leisure; ( свободен, пуснат на свобода) at liberty, ( избягал) on the loose; намирам се отново на \свободаа regain o.’s liberty; поетична \свободаа poetic licence; ползвам се с пълна \свободаа enjoy full liberty; прекалена \свободаа licence; пускам на \свободаа set free, set at liberty/at large; пълна \свободаа на действие a free hand; религиозна \свободаа, \свободаа на вероизповеданието free exercise of religion; freedom of worship; \свободаа на волята freedom of the will, free will; \свободаа на действие разг. elbow room, leeway; \свободаа на мисълта freedom/liberty of thought; \свободаа на печата/събранията/сдружаването freedom of the press/of assembly/of association; \свободаа на придвижване на лицата юр. freedom of movement for persons; \свободаа на словото freedom of speech/expression; \свободаа на съвестта liberty of conscience;
  2. (в отношенията) familiarity;
  3. ( лекота, непринуденост) ease, easiness; freedom; leisure, disengagement.
  * * *
  freedom: свобода of speech - свобода на словото, I am giving you the свобода to do what you think is best. - Давам ти свобода да правиш каквото намериш за най-добре., fight for свобода - боря се за свобода; liberty: set slaves at свобода - пускам робите на свобода, свобода of the press - свобода на печата: свобода of conscience - свобода на съзнанието; free hand (свобода на действие); margin (на действие); ease ; emancipation: poetic свобода - поетическа свобода
  * * *
  1. (в отношенията) familiarity 2. (лекота, непринуденост) ease, freedom 3. freedom, liberty 4. СВОБОДА на волята freedom of the will, free will 5. СВОБОДА на мисълта freedom/liberty of thought 6. СВОБОДА на печата/ събранията/сдружаването freedom of the press/of assembly/of association 7. СВОБОДА на словото freedom of speech/expression 8. СВОБОДА на съвестта liberty of conscience 9. давам СВОБОДА на allow/grant (s.o.) freedom 10. давам някому СВОБОДА на действие give/allow s.o. a free hand, leave s.o. a clear field 11. давам пълна СВОБОДА на въображението си give the reins to o.'s imagination 12. имам пълнаСВОБОДА да have entire freedom to 13. на СВОБОДА (неограничаван) in freedom, (свободен, пуснат на свобода) at liberty 14. намирам се отново на СВОБОДА regain o.'s liberty 15. поетична СВОБОДА poetic licence 16. позволявам си много голяма СВОБОДА с хората make o.s. too free with people 17. ползувам се с пълна СВОБОДА enjoy full liberty 18. прекалена СВОБОДА licence 19. пускам на СВОБОДА set free, set at liberty/at large 20. пълна СВОБОДА на действие a free hand 21. религиознаСВОБОДА,СВОБОДА на вероизповеданията free exercise of religion;freedom of worship

  Български-английски речник > свобода


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»