Перевод: с французского на болгарский

с болгарского на французский

замлевшие+части+тела

 • 121 morph(o)-,

  -morphe, -morphique, -morphisme (съставни части на сложни думи) от гръцки morphê "форма".

  Dictionnaire français-bulgare > morph(o)-,

 • 122 mort,

  e adj. (lat. pop. °mortus) 1. мъртъв, умрял; il est mort, depuis longtemps той е мъртъв отдавна; 2. лишен от живот, от дейност; мъртъв; 3. който вече не се говори, мъртъв (за език); 4. увяхнал (за растение); 5. m., f. мъртвец, покойник; le royaume des morts царството на мъртвите; 6. m. играч, изключен от играта; изгорял ( при някои игри на карти). Ќ être plus mort, que vif много съм уплашен, умирам от страх; faire le mort, оставам пасивен; nature mort,e худ. натюрморт; њuvres mort,es части на кораб на плавателната линия; papier mort, необгербван документ; point mort, техн. мъртва точка; temps mort, техн. мъртво време.

  Dictionnaire français-bulgare > mort,

 • 123 moyé,

  e adj. (de moyer) техн. който съдържа меки части (за камък); pierre moyé,e камък, съдържащ меки части.

  Dictionnaire français-bulgare > moyé,

 • 124 myél(o)-,

  -myélite (съставни части на сложни думи) от гръцки muelos "мозък".

  Dictionnaire français-bulgare > myél(o)-,

 • 125 myél(o)-,

  -myélite (съставни части на сложни думи) от гръцки muelos "мозък".

  Dictionnaire français-bulgare > myél(o)-,

 • 126 myria-

  ou myrio- (съставни части на сложни думи) от гръцки murias "десетки хиляди".

  Dictionnaire français-bulgare > myria-

 • 127 organisé,

  e adj. (de organiser) 1. организиран, добре съчетан, който представя стройна система, чиито отделни части са съчетани в стройна система; voyage organisé, организирано пътуване; esprit organisé, методично съзнание; 2. прен. устроен; методичен; personne bien organisé,e добре организирана личност. Ќ Ant. anarchique, inorganisé.

  Dictionnaire français-bulgare > organisé,

 • 128 ot(i)-,

  ot(o)- (съставни части на сложни думи) от гръцки oûs, ôtos "ухо".

  Dictionnaire français-bulgare > ot(i)-,

 • 129 ot(i)-,

  ot(o)- (съставни части на сложни думи) от гръцки oûs, ôtos "ухо".

  Dictionnaire français-bulgare > ot(i)-,

 • 130 ovo-,

  ov-, ovi- (съставни части на сложни думи) от латински ovum "яйце".

  Dictionnaire français-bulgare > ovo-,

 • 131 paire

  f. (lat. par) 1. чифт; une paire de gants чифт ръкавици; 2. двойка (за лица); 3. бройка (за предмет, съставен от две еднакви части). Ќ se faire la paire избягвам, офейквам; les deux font la paire и двамата имат едни и същи качества, недостатъци.

  Dictionnaire français-bulgare > paire

 • 132 pan-,

  pant(o)- (съставни части на сложни думи) от гръцки pan, pantos "всичко".

  Dictionnaire français-bulgare > pan-,

 • 133 paquet

  m. (de l'a. fr. pacque, du néerl. pak) 1. пакет; вързоп, връзка; 2. пощенска пратка, поща; 3. мор., в съчет. paquet de mer голяма вълна ( като се стоварва върху кораба). Ќ donner а qqn. son paquet казвам някому истината в очите; paquet de голямо количество; les paquets de l'épousée мъжки полови органи; paquet de nerfs нервен човек; paquet d'os слаб човек; avoir son paquet пиян съм; mettre le paquet рискувам голяма сума, за да спечеля; полагам голямо усилие; faire son paquet вдигам си багажа, отивам си; par petits paquets на малки части, групи; risquer le paquet рискувам всичко; recevoir son paquet получавам заслужен отговор.

  Dictionnaire français-bulgare > paquet

 • 134 parcellaire

  adj. (de parcelle) 1. който се извършва на части; 2. разделен на части, на парцели, на участъци (земя); парцелиран.

  Dictionnaire français-bulgare > parcellaire

 • 135 parcellé,

  e adj. (de parceller) раздробен, разпокъсан на части, на парцели; парцелиран.

  Dictionnaire français-bulgare > parcellé,

 • 136 parceller

  v.tr. (de parcelle) раздробявам, разделям на части, на участъци; парцелирам.

  Dictionnaire français-bulgare > parceller

 • 137 parcellisation

  f. (de parcelliser) разделяне на парцели, на отделни части; parcellisation du travail разпределение на труда.

  Dictionnaire français-bulgare > parcellisation

 • 138 parcelliser

  v. (de parcelle) 1. v.tr. разпределям на малки части; 2. v. pron. se parcelliser разпределям се, разделям се.

  Dictionnaire français-bulgare > parcelliser

 • 139 parti2,

  e adj. (de partir1) 1. разделен на две равни части от перпендикуляр; разполовен; 2. пийнал.

  Dictionnaire français-bulgare > parti2,

 • 140 partie

  f. (de partir2) 1. част; les parties du discours грам. частите на речта; faire partie de част съм от нещо, влизам в състава на; участвам в нещо; 2. игра; партия; partie nulle игра с равен резултат; avoir la belle partie имам изгодно положение в играта; être de la partie, se mettre de la partie участвам в играта; вземам участие в нещо; 3. развлечение, увеселение; partie de plaisir увеселение; 4. юр. страна; la partie adverse противната страна; la partie plaignante обвинител; 5. муз. партия, глас; partie de violon партия за цигулка; 6. търг. бранш; счетоводство; 7. част от книга, произведение; 8. борба; la partie est inégale борбата е неравностойна; 9. loc. adv. en partie отчасти, не напълно. Ќ avoir affaire а forte partie имам си работа със силен противник; avoir partie liée avec qqn. тясно съм свързан с някого; ce n'est que partie remise работата е само временно отложена; partie fine парти, забавление; faire une partie арго бия се; prendre qqn. а partie обвинявам някого; partie carrée четирима души, събрали се да се забавляват; parties charnues задник; parties honteuses срамни части; avoir la partie belle в благоприятна позиция съм. Ќ Ant. ensemble, totalité, tout. Ќ Hom. parti.

  Dictionnaire français-bulgare > partie


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»