Перевод: с французского на болгарский

с болгарского на французский

замлевшие+части+тела

 • 81 fractionnement

  m. (de fractionner) 1. разделяне на части; 2. раздробяване, превръщане в дроб; 3. хим. разпадане.

  Dictionnaire français-bulgare > fractionnement

 • 82 fraga-,

  fragi- (съставни части на сложни думи) от латински fragum "ягода".

  Dictionnaire français-bulgare > fraga-,

 • 83 frotter

  v. (lat. pop. °frictare) I. v.tr. 1. търкам, трия; изстъргвам; frotter pour enlever un dépôt изстъргвам предмет от нещо наслоено; frotter le parquet търкам паркет; 2. разтърквам, разтривам; frotter qqn. pour le réchauffer разтривам някого, за да го стопля; 3. драсвам; frotter une allumette драсвам клечка кибрит; 4. прен., разг. бия, удрям, тупам; 5. излъсквам, изтърквам; frotter les cuivres излъсквам медни предмети; II. v. intr. търкам се (за механични части); se frotter 1. търкам се (си), разтърквам се (си), трия се (си); 2. разг. нападам, търся да се бия с някого. Ќ qui s'y frotte s'y pique разг. не си навирай носа, ще си навлечеш беля.

  Dictionnaire français-bulgare > frotter

 • 84 furée

  f. (de fût) маджун за китване на дървени части, съставен от ситни стърготини и лепило за дърво.

  Dictionnaire français-bulgare > furée

 • 85 garni,

  e adj. et m. (p. p. subst. de garnir) 1. снабден, съоръжен; garni, de pièces de rechange снабден с резервни части; 2. украсен, гарниран; l'arbre de Noêl est garni, de guirlandes коледната елха е украсена с гирлянди; 3. гарниран; choucroute garni,e кисело зеле гарнирано с различни колбаси; 4. пълен, изпълнен; portefeuille bien garni, d'argent портфейл пълен с пари; 5. мебелиран; chambre garni,e мебелирана стая; 6. m. мебелирана стая, къща; louer un garni, наемам, давам под наем мебелирана стая, къща.

  Dictionnaire français-bulgare > garni,

 • 86 gigogne

  adj. et f. (Mère Gigogne ou Dame Gigogne, personnage de théвtre crée en 1602, femme géante, des jupes de laquelle sortaient une foule d'enfants; altér. probabl. de cigogne) 1. f. многодетна майка; 2. adj. за мебел или предмет от много части, които влизат една в друга; table gigogne разтегателна маса; poupées gigognes матрьошки; fusée gigogne многостепенна ракета.

  Dictionnaire français-bulgare > gigogne

 • 87 goujure

  Dictionnaire français-bulgare > goujure

 • 88 gour1

  m. pl. (mot ar., pl. de gara) геогр. части от ерозирало плато, които образуват хълм ( в Сахара). Ќ Hom. gourd.

  Dictionnaire français-bulgare > gour1

 • 89 graphitage

  m. (de graphiter) техн. смазване с графитна грес на машинни части.

  Dictionnaire français-bulgare > graphitage

 • 90 grignoteur,

  euse m., f. (de grignoter) 1. човек, който гложде, гризе; 2. f. техн. инструмент за нарязване на дървени или метални части на листове.

  Dictionnaire français-bulgare > grignoteur,

 • 91 incrustation

  f. (lat. incrustatio) 1. инкрустиране; 2. инкрустация; 3. слой, кора върху тела, престояли във вода, богата с калциеви соли; 4. котлен камък; 5. вмъкване в телевизионен екран на картини от две различни програми.

  Dictionnaire français-bulgare > incrustation

 • 92 inégalité

  f. (lat. inæqualitas) 1. нееднаквост, неравност; липса на равенство, диспропорция; inégalité sociale социално неравенство. 2. грапавост; 3. неравномерност; 4. лит. непостоянство в настроението; 5. мат. неравенство; 6. неравномерност в движението на звездните тела. Ќ Ant. égalité, identité; régularité, uniformité.

  Dictionnaire français-bulgare > inégalité

 • 93 instance

  f. (lat. instantia) 1. настоятелна, настойчива молба; настояване, настойчивост; demander avec instance моля настоятелно; céder aux instances de qqn. отстъпвам пред молбите на някого; 2. юр. прошение, искова молба; 3. юр. инстанция; tribunal de première instance съд от първа инстанция; 4. разш. трибунал, съд; институция; les instances internationales международните институции; 5. псих. всяка от различните части на психиката ( в психоанализата). Ќ en instance (de) текущ, който се намира в стадий на изпълнение; être en instance de divorce намирам се в развод; train en instance de départ влак, който потегля.

  Dictionnaire français-bulgare > instance

 • 94 intégrant,

  e adj. (lat. integrans) допълващ, допълнителен (към цялото); Ќ partie intégrant,e неразделна съставна част; m. ез. intégrant, de phrase дума; intégrant, de mot морфема; faire partie intégrant,e de qqch. представям една от най-важните части от нещо.

  Dictionnaire français-bulgare > intégrant,

 • 95 irisation

  f. (de iriser) спец. 1. свойство на някои тела да разпръскват светлината в оцветени лъчи, подобно на дъгата; 2. самите цветове, подобни на дъгата.

  Dictionnaire français-bulgare > irisation

 • 96 isoler

  v.tr. (de isolé) 1. изолирам; isoler une pièce изолирам стая (против шум, студ и др.); 2. усамотявам, уединявам; 3. физ. изолирам (проводници и др. тела от електрически ток); s'isoler 1. изолирам се; 2. усамотявам се, уединявам се, отделям се; s'isoler des autres отделям се от другите, усамотявам се; s'isoler dans un coin уединявам се в един ъгъл. Ќ Ant. associer, combiner, grouper, joindre, rassembler, unir.

  Dictionnaire français-bulgare > isoler

 • 97 isologue

  adj. (de iso- et (homo)logue) хим., в съчет. corps isologues близки по строеж органични тела, които имат почти еднакви химични свойства.

  Dictionnaire français-bulgare > isologue

 • 98 isomérie

  f. (de isomère) науч. изомерия, състояние на изомерните тела.

  Dictionnaire français-bulgare > isomérie

 • 99 isotrope

  adj. (de iso- et -trope) физ. изотропен ( за тела с еднакви физически свойства по всички посоки). Ќ Ant. anisotrope.

  Dictionnaire français-bulgare > isotrope

 • 100 joue

  f. (p.-к. du prélat. °gaba, °gabota) 1. буза, страна; embrasser qqn. sur la joue целувам някого по бузата; joues creuses хлътнали бузи; joues flasques увиснали бузи; danser joue contre joue танцувам буза до буза; 2. издута част ( на кораб). Ќ en joue! за стрелба! coucher (mettre) en joue прицелвам се; mettre son fusil en joue прикладвам; joues de poulie странични части на макара на скрипец; joue d'un fauteuil странична част на фотьойл между седалището и облегалката за ръце. Ќ Hom. joug.

  Dictionnaire français-bulgare > joue


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»