Перевод: с французского на болгарский

с болгарского на французский

замлевшие+части+тела

 • 41 coupoir

  Dictionnaire français-bulgare > coupoir

 • 42 crochu,

  e adj. (de croc) крив, извит; ongles crochu,es извити нокти; nez crochu, извит, крив нос. Ќ avoir les mains crochu,es алчен съм; les atomes crochu,s филос. според Демокрит - атоми, които се захващат помежду си, за да образуват тела. Ќ Ant. droit.

  Dictionnaire français-bulgare > crochu,

 • 43 curée

  f. (de cuir "peau du cerf") 1. лов. части от дивеча, които се дават на ловджийските кучета; 2. прен. втурване към плячката, към мястото на някого, когато той падне от него. Ќ sonner la curée давам сигнал за кучетата, които ще ядат остатъците от дивеча. Ќ Hom. curé, curer.

  Dictionnaire français-bulgare > curée

 • 44 de-,

  dé-, des-, ou dés- (съставни части на сложни думи) със значение на отдалечаване, разделяне, лишение и др.

  Dictionnaire français-bulgare > de-,

 • 45 débrayage

  m. (de débrayer) 1. техн. разделяне, прегрупиране на части (от машина); авт. изключване на амбриажа при включване на скорост; 2. спиране на работата в знак на протест.

  Dictionnaire français-bulgare > débrayage

 • 46 déchiffonner

  v.tr. (de dé- et chiffon) премахвам, изглаждам намачканите части на нещо.

  Dictionnaire français-bulgare > déchiffonner

 • 47 décile

  m. (du lat. decem) всяка една от десетте части на статистически списък.

  Dictionnaire français-bulgare > décile

 • 48 déclencheur

  m. (de déclencher) техн. механична част, която служи за разединяване на сближени други части.

  Dictionnaire français-bulgare > déclencheur

 • 49 décomposer

  v.tr. (de dé- et composer) 1. хим. разлагам (насъставните части); 2. разделям на части, разчленявам; 3. прен. развалям; помрачавам; la souffrance décompose ses traits мъката помрачава лицето Ј; se décomposer развалям се, разлагам се. Ќ Ant. composer, combiner, synthétiser.

  Dictionnaire français-bulgare > décomposer

 • 50 décomposition

  f. (de décomposer) 1. хим. разлагане (на съставни части); 2. разложение; разваляне; гниене. Ќ Ant. combinaison, composition, synthèse.

  Dictionnaire français-bulgare > décomposition

 • 51 déferrer

  v.tr. (de dé- et ferrer) отковавам, махам железните части на нещо (подкови на кон, катинари, вериги и др.).

  Dictionnaire français-bulgare > déferrer

 • 52 déferrure

  f. (de déferrer) падане, отковаване ( на подкови или други железни части).

  Dictionnaire français-bulgare > déferrure

 • 53 dendro-,

  -dendron (съставни части на сложни думи) от гръцки dendron "дърво".

  Dictionnaire français-bulgare > dendro-,

 • 54 dépareillé,

  e adj. (de dépareiller) 1. непълен; 2. който принадлежи към едно цяло, на което липсват другите части; отделен.

  Dictionnaire français-bulgare > dépareillé,

 • 55 deux

  adj. (lat. duo) 1. две, два, двама; 2. втори; le deux septembre втори септември; 3. m. цифра две, двойка, второ число на месеца; 4. loc. adv. deux а deux (deux par deux) двама по двама; de deux en deux през два, всеки два; en deux на две части, наполовина; tous les deux двамата заедно; всеки два. Ќ ne faire ni un, ni deux решавам се веднага, без колебание; en moins de deux много бързо; comme pas deux единствено по рода си; ça fait deux това са две съвсем различни неща; c'est clair (évident) comme deux et deux font quatre безспорно.

  Dictionnaire français-bulgare > deux

 • 56 deux-pièces

  m.inv. (de deux et pièce) 1. женски костюм от две части (пола и сако); 2. бански костюм (в две части); 3. двустаен апартамент.

  Dictionnaire français-bulgare > deux-pièces

 • 57 diérèse

  f. (lat. gram. diaeresis) 1. език. диереза (разделение на дифтонг); 2. хир. разделяне, отделяне на части от тялото, разсичане. Ќ Ant. synérèse, contraction.

  Dictionnaire français-bulgare > diérèse

 • 58 diviser

  v.tr. (lat. dividere) 1. деля, разделям; diviser un domaine разделям владение; diviser en classes, en parts разделям на класове, на части; 2. разединявам, внасям несъгласие; se diviser деля се, разделям се, разединявам се. Ќ Ant. réunir, grouper; réconcilier, unir, rapprocher.

  Dictionnaire français-bulgare > diviser

 • 59 ébulliométrie

  f. (du lat. ebullire "bouillir" et -métrie) измерване на температурите на кипене на тела с помощта на ебулиометър или ебулиоскоп.

  Dictionnaire français-bulgare > ébulliométrie

 • 60 ébullioscopie

  f. (du lat. ebullire "bouillir" et -scopie) ебулиоскопия ( измерване температурите на кипене на различни тела).

  Dictionnaire français-bulgare > ébullioscopie


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»