Перевод: с болгарского на все языки

заздравявам отношенията си с чуждестранните си партньори

 • 1 заздравявам

  заздравя́вам, заздраве́я гл. verheilen sw.V. sn itr.V., heilen sw.V. sn itr.V.; прен. festigen sw.V. hb tr.V.; Раната заздравява die Wunde (ver)heilt; прен. заздравявам отношенията си с чуждестранните си партньори ich festige die Beziehungen zu den ausländischen Partnern.

  Български-немски речник > заздравявам

 • 2 договорирам

  договори́рам гл. vertraglich binden unr.V. hb tr.V., vertraglich regeln sw.V. hb tr.V., vertraglich sichern sw.V. hb tr.V.; договорирам търговските си отношения с чуждестранните си партньори Ich binde vertraglich, regele vertraglich die gegenseitigen Handelsbeziehungen zu den ausländischen Partnern.

  Български-немски речник > договорирам

 • 3 заздравявам

  1. заздравя
  2. (заякчавам) reinforce, strengthen
  (стена, ограда) brace
  воен. fortify; consolidate
  3. прен. reinforce, strengthen, consolidate
  заздравявам положението си retrieve o.'s position
  regain the upper hand
  4. заздравея (за рана) heal
  * * *
  заздравя̀вам,
  гл.
  1. ( заякчавам) reinforce, strengthen; ( стена, ограда) brace; воен. fortify; consolidate; ( позиция, град) embattle;
  2. прен. reinforce, strengthen, consolidate; \заздравявам позициите си разг. strengthen o.’s hand; \заздравявам положението си retrieve o.’s position; regain the upper hand.
  ——————
  гл. (за рана) heal.
  * * *
  cicatrize; consolidate; heal (за рана){hi;l}
  * * *
  1. (заякчавам) reinforce, strengthen 2. (стена, ограда) brace 3. 1, заздравя 4. 4, заздравея (за рана) heal 5. regain the upper hand 6. ЗАЗДРАВЯВАМ положението си retrieve o.'s position 7. воен. fortify;consolidate 8. прен. reinforce, strengthen, consolidate

  Български-английски речник > заздравявам

 • 4 заздравявам

  consolidate

  Български-Angleščina политехнически речник > заздравявам

 • 5 заздравявам

  заздравя̀вам1 нсв
  заздравѐя св
  нпрх (за рана) cicatrizzàre, cicatrizzàrsi, rimarginàrsi
  заздравя̀вам2 нсв
  заздравя̀ св
  прх rafforzàre, consolidàre, rinforzàre

  Български-италиански речник > заздравявам

 • 6 възстановявам

  restore, rehabilitate
  (здание, основно) rebuild, reconstruct
  възстановявам напълно re (d)integrate
  възстановявам единството на страната restore unity to a country
  възстановявам загубите си recoup o.'s losses
  възстановявам здравето си/силите си recruit o.'s health/o.'s strength
  възстановявам здравето на някого restore s.o. to health, restore health to s.o.
  възстановявам някому имуществото reinstate s.o. in his possessions
  възстановявам индустрия restore/rehabilitate industry
  възстановявам истината set the record straight
  възстановявам отношенията resume/re-establish relations
  възстановявам по памет reconstruct from memory
  възстановявам положението restore/retrieve the situation
  възстановявам правата на някого restore s.o. to his rights, rehabilitate s.o.
  възстановявам престижа си recoup/regain o.'s prestige
  възстановявам някому загубените привилегии reinstate s.o. to his lost privileges
  възстановявам равновесието redress the balance
  възстановявам реда restore order
  възстановявам реда в града restore-a city to order
  възстановявам силите на restore/repair the strength of
  възстановявам някого на предишната му служба reinstate s.o. in his former office, възстановявам спокойствието restore peace
  възстановявам сума reimburse/refund a sum/an amount
  възстановявам се recuperate, recover, regain o.'s health
  биол. regenerate
  * * *
  възстановя̀вам,
  гл. restore, rehabilitate, re-establish; ( здание, основно) rebuild, reconstruct; ( пари) refund, reimburse; \възстановявам единството на страната restore unity to a country; \възстановявам загубите си recoup o.’s losses; \възстановявам здравето на някого restore s.o. to health, restore health to s.o.; \възстановявам здравето си/силите си regain/recruit o.’s health/o.’s strength; \възстановявам индустрия restore/rehabilitate industry; \възстановявам истината set the record straight; \възстановявам напълно reintegrate; \възстановявам някого на старата му длъжност reinstate s.o. in his former office; \възстановявам някому загубените привилегии reinstate s.o. to his lost privileges; \възстановявам някому имуществото reinstate s.o. in his possessions; \възстановявам отношения resume/re-establish relations; \възстановявам положението restore/retrieve the situation; \възстановявам по памет reconstruct from memory; \възстановявам правата на някого restore s.o. to his rights, rehabilitate s.o.; \възстановявам престижа cи recoup/regain o.’s prestige; \възстановявам равновесието redress the balance; \възстановявам разрушен брак repair a broken marriage; \възстановявам реда в града restore a city to order; \възстановявам сума reimburse/refund a sum/an amount; \възстановявам щети repair damages, make amends;
  \възстановявам се recuperate, recover, regain o.’s health, convalesce, rally; биол. regenerate; \възстановявам се бързо make a quick recovery.
  * * *
  give back; redress: to възстановявам a broken window - възстановявам счупен прозорец; make up; furbish; re- establish; recover{ri`kXvx}: He is slowly възстановявамing from his illness. - Той бавно се възстановява от болестта си.; rehabilitate; repair{ri`pex} (сили); replace
  * * *
  1. (здание, основно) rebuild, reconstruct 2. (на здание) rebuilding 3. (на права и пр.) reinstatement 4. restore, rehabilitate 5. ВЪЗСТАНОВЯВАМ ce recuperate, recover, regain o.'s health 6. ВЪЗСТАНОВЯВАМ единството на страната restore unity to a country 7. ВЪЗСТАНОВЯВАМ загубите си recoup o.'s losses 8. ВЪЗСТАНОВЯВАМ здравето на някого restore s. o. to health, restore health to s. о. 9. ВЪЗСТАНОВЯВАМ здравето си/ силите си recruit o.'s health/o.'s strength 10. ВЪЗСТАНОВЯВАМ индустрия restore/rehabilitate industry 11. ВЪЗСТАНОВЯВАМ истината set the record straight 12. ВЪЗСТАНОВЯВАМ на дипломатически отношения reestablishment of diplomatic relations (c with) 13. ВЪЗСТАНОВЯВАМ напълно re(d)integrate 14. ВЪЗСТАНОВЯВАМ някого на предишната му служба reinstate s.o. in his former office,. ВЪЗСТАНОВЯВАМ спокойствието restore peace 15. ВЪЗСТАНОВЯВАМ някому загубените привилегии reinstate s.o. to his lost privileges 16. ВЪЗСТАНОВЯВАМ някому имуществото reinstate s.o. in his possessions 17. ВЪЗСТАНОВЯВАМ отношенията resume/re-establish relations 18. ВЪЗСТАНОВЯВАМ пo памет reconstruct from memory 19. ВЪЗСТАНОВЯВАМ положението restore/retrieve the situation 20. ВЪЗСТАНОВЯВАМ правата на някого restore s. o. to his rights,. rehabilitate s.o. 21. ВЪЗСТАНОВЯВАМ престижа си recoup/ regain o. 's prestige 22. ВЪЗСТАНОВЯВАМ равновесието redress the balance 23. ВЪЗСТАНОВЯВАМ реда restore order 24. ВЪЗСТАНОВЯВАМ реда в града restore-a city to order 25. ВЪЗСТАНОВЯВАМ силите на restore/repair the strength of 26. ВЪЗСТАНОВЯВАМ сума reimburse/refund a sum/an amount 27. биол. regenerate 28. бързо се ВЪЗСТАНОВЯВАМ make a quick recovery. възстановяване restoration, reconstruction,. rehabilitation;recovery

  Български-английски речник > възстановявам

 • 7 затвърдявам

  1. затвърдя harden, become hard, he hardened
  (за стави и пр.) stiffen, become/grow stiff
  2. (втвьрдявам се) solidify, become solid, (become) firm
  (за хляб) become stale
  (за власт и пр.) become stable, come to stay
  4. затвърдя harden, stiffen, make hard/stiff
  5. (заздравявам) strengthen, consolidate, make firm; stabilize
  (знания) assimilate; make s.o. assimilate, make s.o. assimilate, help s.o. to assimilate; repeat
  затвърдявам положението/позицията си consolidate/strengthen o.'s position
  това затвърди убеждението ми, че this confirmed my conviction that
  * * *
  затвърдя̀вам,
  гл.
  1. harden, become hard, he hardened; (за стави и пр.) stiffen, become/grow stiff;
  2. ( заздравявам) strengthen, consolidate, make firm; stabilize; ( знания) assimilate; make s.o. assimilate, help s.o. to assimilate; repeat; това затвърди убеждението ми, че this confirmed my conviction that;
  \затвърдявам се 1. ( втвърдявам се) solidify, become solid, (become) firm; (за хляб) become stale;
  2. ( установявам се) establish o.s.; (за власт и пр.) become stable, come to stay.
  * * *
  cement; confirm: This затвърдявамed my conviction that... - Това затвърди убеждението ми, че...; consolidate: затвърдявам o.'s position - затвърдявам позициите си; harden; fortify
  * * *
  1. (втвьрдявам се) solidify, become solid, (become) firm 2. (за власт и пр.) become stable, come to stay 3. (за стави и пр.) stiffen, become/ grow stiff 4. (за хляб) become stale 5. (заздравявам) strengthen, consolidate, make firm;stabilize 6. (знания) assimilate;make s.o. assimilate, make s.o. assimilate, help s.o. to assimilate;repeat 7. (установявам се) establish o.s. 8. 1, затвърдя harden, become hard, he hardened 9. 4, затвърдя 10. harden, stiffen, make hard/stiff 11. ЗАТВЪРДЯВАМ ce 12. ЗАТВЪРДЯВАМ положението/позицията си consolidate/strengthen o.'s position 13. това затвърди убеждението ми, че this confirmed my conviction that

  Български-английски речник > затвърдявам

 • 8 изострям

  1. sharpen, whet (и прен.), give/set an edge to
  (правя островръх) bring to a point, taper off
  2. (усилвам) intensify
  (влошавам) aggravate; accentuate
  изострям противоречия intensify/aggravate contradictions
  изострям бдителността/класовата борба intensify the vigilance/the class struggle
  изострям нервите на някого set s.o.'s nerves on edge
  изострям отношенията между strain the relations between
  изострям апетита whet/edge the appetite
  изострям безработицата aggravate/accentuate unemployment
  3. taper off, become pointed
  4. прен. become aggravated/strained/tense
  (за криза) come to a head
  * * *
  изо̀стрям,
  гл.
  1. sharpen, whet (и прен.), give/set/put an edge to; ( правя островърх) bring to a point, taper off;
  2. ( усилвам) intensify; ( създавам напрежение) strain, escalate; ( влошавам) aggravate; accentuate; exacerbate; \изострям апетита whet/edge the appetite; \изострям нервите на някого set s.o.’s nerves on edge; \изострям отношенията между strain the relations between; \изострям противоречия intensify/aggravate contradictions;
  \изострям се 1. taper off, become pointed;
  2. прен. become aggravated/strained/tense; (за криза) come to a head.
  * * *
  edge: set s.o.'s nerves at изострям - изострям нервите на някого; exacerbate; nib{nib}; point; strain (отношения); whet: This smell изострямs my appetite. - Тази миризма изостря апетита ми.
  * * *
  1. (влошавам) aggravate;accentuate 2. (за криза) come to a head 3. (правя островръх) bring to a point, taper off 4. (създавам напрежение) strain 5. (усилвам) intensify 6. sharpen, whet (и прен.), give/set an edge to 7. taper off, become pointed 8. ИЗОСТРЯМ ce 9. ИЗОСТРЯМ апетита whet/edge the appetite 10. ИЗОСТРЯМ бдителността/класовата борба intensify the vigilance/the class struggle 11. ИЗОСТРЯМ безработицата aggravate/accentuate unemployment 12. ИЗОСТРЯМ нервите на някого set s.o.'s nerves on edge 13. ИЗОСТРЯМ отношенията между strain the relations between 14. ИЗОСТРЯМ противоречия intensify/aggravate contradictions 15. прен. become aggravated/strained/tense

  Български-английски речник > изострям

 • 9 каре

  (мильо) table-centre
  плат на карета chequered/checked cloth
  2. карти four of a kind
  3. (месо) fillet, loin
  4. тех. centre-cross; cross-piece; joint
  5. воен. square
  * * *
  карѐ,
  ср., -та 1. ( нещо квадратно) square; ( фигура върху плат) check; ( мильо) table-centre; библиографско \каре colophon; издателско \каре printer’s imprint; плат на \карета текст. chequered/checked cloth;
  2. карти four of a kind; ( четирима партньори) foursome;
  3. ( месо) fillet, loin;
  4. техн. centre-cross; cross-piece; joint;
  5. воен. square.
  * * *
  check (плат); square (форма); foursome (за карти)
  * * *
  1. (месо) fillet, loin 2. (мильо) table-centre 3. (нещо квадратно) square 4. (фигура на плат) check 5. (четирма партньори) foursome 6. воен. square 7. карти four of a kind 8. плат на КАРЕта chequered/checked cloth 9. тех. centre-cross;cross-piece;joint

  Български-английски речник > каре

 • 10 обтегнат

  stretched (tight), tightly stretched, tense, taut
  обтегнати нерви tense nerves
  обтегнати отношения strained/tense relations
  * * *
  обтѐгнат,
  мин. страд. прич. (и като прил.) stretched (tight), tightly stretched, tense, taut; \обтегнати нерви tense nerves; \обтегнати отношения strained/tense relations.
  * * *
  tense Our relations are обтегнат - Отношенията ни са обтегнати; tight
  * * *
  1. stretched (tight), tightly stretched, tense, taut 2. ОБТЕГНАТи нерви tense nerves 3. ОБТЕГНАТи отношения strained/tense relations

  Български-английски речник > обтегнат

 • 11 отношение

  1. (гледище, становище) attitude
  правилно отношение the proper attitude ( към to)
  имам отношение have an opinion (по on)
  имам правилно отношение към have the right attitude toward
  имам определено отношение по даден въпрос feel strongly about/on a matter
  вземам отношение take a stand (no on), take up a position (on)/an attitude (towards)
  възприемам критично отношение към take up/assume a critical attitude towards
  имам погрешно отношение към take a wrong attitude to
  2. (връзка) relation, relationship. bearing
  това няма никакво отношение към въпроса this has no relation to/bearing on the subject, this is irrelevant
  търговски отношения trade relations, business dealings
  в добри отношения съм с be on good terms with, stand well with
  поддържам добри отношения, не си развалям отношенията с keep in with
  в добри/лоши отношения съм с be on good/bad terms with
  в свойски/интимни отношения съм с be on intimate/familiar terms with, be hail-fellow-well-met with
  3. (отнасяне, държане) treatment ( към of) behaviour (to)
  (подход) approach (to)
  4. (насока, страна) respect
  no отношение на as regards, regarding, with respect/regard to; in/with relation to, in reference to, in the case of
  в известно отношение in a way, in a (certain) sense, in some sort
  във всяко отношение in every respect; in all respects
  5. мат. ratio
  * * *
  отношѐние,
  ср., -я 1. ( гледище, становище) attitude (to, toward); вземам \отношениее take a stand (по on), take up a position (on)/an attitude (towards); имам критично \отношениее към take up/assume a critical attitude towards; имам определено \отношениее по ( даден въпрос) feel strongly about/on, feel deeply about; имам \отношениее have an opinion (по on);
  2. ( връзка) relation (с to), relationship, bearing (on); брачни \отношениея marital relations; в добри \отношениея съм с be on good terms with, stand well with; в свойски/интимни \отношениея съм с be on intimate/familiar terms with, be hail-fellow-well-met with; законът няма \отношениее към случая the law doesn’t touch the case; \отношениея между родители и деца parent-child relations; \отношениея между ученици и учители pupil-teacher relationship; поддържам добри \отношениея, не развалям \отношениеята си с keep in with; производствени \отношениея relations of production; развалям \отношениея break a relationship; това няма никакво \отношениее към this is beside the point; търговски \отношениея trade relations, business dealings; установявам дипломатически \отношениея establish diplomatic relations; честни/открити \отношениея plain dealings;
  3. ( отнасяне, държане) treatment ( към of) behaviour (to); ( подход) approach (to); не очаквах от вас подобно \отношениее I did not expect such a treatment at your hands;
  4. ( насока, страна) respect; в едно или друго \отношениее one way or the other; в известно \отношениее in a way, in a (certain) sense, in some sort; във всички по-важни \отношениея substantially; във всяко друго \отношениее for the rest; нехаен по \отношениее на careless of; по \отношениее на as regards, regarding, with respect/regard to; in/with relation to, in reference to, in the case of; само в това \отношениее in this one respect;
  5. мат. ratio.
  * * *
  attitude (становище); contact{`kOntEkt}; deal; dealing; feeling; proportion; respect{ris`pekt}: I have something to say in this отношение. - Имам какво да кажа в това отношение.; regard; relation (връзка): This has no отношение to the subject. - Това няма отношение към въпроса.; relationship (връзка): There are bad отношениеs between the father and the son. - Между бащата и синът отношенията са лоши.;
  * * *
  1. (връзка) relation, relationship. bearing 2. (гледище, становище) attitude 3. (насока, страна) respect 4. (отнасяне, държане) treatment (към of) behaviour (to) 5. (подход) approach (to) 6. no ОТНОШЕНИЕ на as regards, regarding, with respect/ regard to;in/with relation to, in reference to, in the case of 7. брачни отношения marital relations 8. в добри отношения съм с be on good terms with, stand well with 9. в добри/лоши отношения cъм c be on gоod/bad terms with 10. в едно или друго ОТНОШЕНИЕ one way or the other 11. в известно ОТНОШЕНИЕ in a way, in a (certain) sense, in some sort 12. в най-добри отношения съм с be on the best (of) terms with 13. в свойски/интимни отношения съм с be on intimate/familiar terms with, be hail-fellow-well-met with 14. в това ОТНОШЕНИЕ in this respect 15. вземам ОТНОШЕНИЕ take a stand (no on), take up a position (on)/ an attitude (towards) 16. във всички по-важни отношения substantially 17. във всяко ОТНОШЕНИЕ in every respect;in all respects 18. във всяко друго ОТНОШЕНИЕ for the rest 19. възприемам критично ОТНОШЕНИЕ към take up/assume a critical attitude towards 20. имам ОТНОШЕНИЕ have an opinion (пo on) 21. имам напълно определено ОТНОШЕНИЕ feel deeply about 22. имам определено ОТНОШЕНИЕ по даден въпрос feel strongly about/on a matter 23. имам погрешно ОТНОШЕНИЕ към take a wrong attitude to 24. имам правилно ОТНОШЕНИЕ към have the right attitude toward 25. мат. ratio 26. нехаен no ОТНОШЕНИЕ на careless of 27. отношения между народи relations between nations 28. отношения между ученици и учители a pupil-teacher relationship 29. поддържам добри отношения, не си развалям отношенията с keep in with 30. правилно ОТНОШЕНИЕ the proper attitude (към to) 31. производствени отношения relations of production 32. развалям отношения break a relationship 33. само в това ОТНОШЕНИЕ in this one respect 34. това няма никакво ОТНОШЕНИЕ към въпроса this has no relation to/bearing on the subject, this is irrelevant 35. търговски отношения trade relations, business dealings 36. установявам дипломатически отношения с establish diplomatic relations with

  Български-английски речник > отношение

 • 12 поизострям

  sharpen a bit, make/render a little sharper
  прен. strain to a certain degree
  поизострям се (за болка) get/become somewhat more acute
  прен. become somewhat strained
  отношенията се поизостриха relations became more or less strained
  * * *
  поизо̀стрям,
  гл. sharpen a bit, make/render a little sharper; прен. strain to a certain degree;
  \поизострям се (за болка) get/become somewhat more acute; прен. become somewhat strained.
  * * *
  1. sharpen a bit, make/ render a little sharper 2. ПОИЗОСТРЯМ се (за болка) get/become somewhat more acute 3. отношенията се поизостриха relations became more or less strained 4. прен. become somewhat strained 5. прен. strain to a certain degree

  Български-английски речник > поизострям

 • 13 разрив

  rupture; disruption
  разрив на сърцето rupture of the heart
  * * *
  ра̀зрив,
  м., -и обикн. ед.
  1. rupture; disruption; split;
  2. прен. (в отношенията между хора) bust-up, break-up, collapse; \разрив на сърцето мед. rupture of the heart.
  * * *
  rupture; abruption; disruption; rent{rent}
  * * *
  1. rupture;disruption 2. РАЗРИВ на сърцето rupture of the heart

  Български-английски речник > разрив

 • 14 свобода

  1. freedom, liberty
  свобода на волята freedom of the will, free will
  свобода на словото freedom of speech/expression
  свобода на печата/събранията/сдружаването freedom of the press/of assembly/of association
  религиозна свобода, свобода на вероизповеданията free exercise of religion; freedom of worship
  свобода на мисълта freedom/liberty of thought
  свобода на съвестта liberty of conscience
  пълна свобода на действие a free hand
  на свобода (неограничаван) in freedom, (свободен, пуснат на свобода) at liberty
  пускам на свобода set free, set at liberty/at large
  давам свобода на allow/grant (s.o.) freedom
  давам някому свобода на действие give/allow s.o. a free hand, leave s.o. a clear field
  давам пълна свобода на въображението си give the reins to o.'s imagination
  имам пълна свобода да have entire freedom to
  позволявам си много голяма свобода с хората make o.s. too free with people
  3. (лекота, непринуденост) ease, freedom
  * * *
  свобода̀,
  ж., -ѝ 1. freedom, liberty; икон. discretion; давам някому \свободаа на действие give/allow s.o. a free hand, leave s.o. a free hand, leave s.o. a clear field; разг. give (s.o.) enough rope, let loose, give (s.o.) their head; давам пълна \свободаа на въображението си give the reins to o.’s imagination; давам \свободаа на allow/grant (s.o.) freedom; имам пълна \свободаа да have entire freedom to; на \свободаа ( неограничаван) in freedom, at leisure; ( свободен, пуснат на свобода) at liberty, ( избягал) on the loose; намирам се отново на \свободаа regain o.’s liberty; поетична \свободаа poetic licence; ползвам се с пълна \свободаа enjoy full liberty; прекалена \свободаа licence; пускам на \свободаа set free, set at liberty/at large; пълна \свободаа на действие a free hand; религиозна \свободаа, \свободаа на вероизповеданието free exercise of religion; freedom of worship; \свободаа на волята freedom of the will, free will; \свободаа на действие разг. elbow room, leeway; \свободаа на мисълта freedom/liberty of thought; \свободаа на печата/събранията/сдружаването freedom of the press/of assembly/of association; \свободаа на придвижване на лицата юр. freedom of movement for persons; \свободаа на словото freedom of speech/expression; \свободаа на съвестта liberty of conscience;
  2. (в отношенията) familiarity;
  3. ( лекота, непринуденост) ease, easiness; freedom; leisure, disengagement.
  * * *
  freedom: свобода of speech - свобода на словото, I am giving you the свобода to do what you think is best. - Давам ти свобода да правиш каквото намериш за най-добре., fight for свобода - боря се за свобода; liberty: set slaves at свобода - пускам робите на свобода, свобода of the press - свобода на печата: свобода of conscience - свобода на съзнанието; free hand (свобода на действие); margin (на действие); ease ; emancipation: poetic свобода - поетическа свобода
  * * *
  1. (в отношенията) familiarity 2. (лекота, непринуденост) ease, freedom 3. freedom, liberty 4. СВОБОДА на волята freedom of the will, free will 5. СВОБОДА на мисълта freedom/liberty of thought 6. СВОБОДА на печата/ събранията/сдружаването freedom of the press/of assembly/of association 7. СВОБОДА на словото freedom of speech/expression 8. СВОБОДА на съвестта liberty of conscience 9. давам СВОБОДА на allow/grant (s.o.) freedom 10. давам някому СВОБОДА на действие give/allow s.o. a free hand, leave s.o. a clear field 11. давам пълна СВОБОДА на въображението си give the reins to o.'s imagination 12. имам пълнаСВОБОДА да have entire freedom to 13. на СВОБОДА (неограничаван) in freedom, (свободен, пуснат на свобода) at liberty 14. намирам се отново на СВОБОДА regain o.'s liberty 15. поетична СВОБОДА poetic licence 16. позволявам си много голяма СВОБОДА с хората make o.s. too free with people 17. ползувам се с пълна СВОБОДА enjoy full liberty 18. прекалена СВОБОДА licence 19. пускам на СВОБОДА set free, set at liberty/at large 20. пълна СВОБОДА на действие a free hand 21. религиознаСВОБОДА,СВОБОДА на вероизповеданията free exercise of religion;freedom of worship

  Български-английски речник > свобода

 • 15 усилие

  effort, exertion; endeavour; striving
  правя усилия make efforts; take pains; try hard
  с общи усилия by common effort(s)
  напразна/безполезни усилия lost labour, vain/wasted efforts
  отчаяни усилия violent efforts, a dead set
  правя отчаяни усилия да make a dead set at (c ger.), make an all-out effort (to с inf.)
  всичките им усилия бяха напразно all their efforts were in vain/were unavailing
  големи усилия, дребни резултати a grain of wheat in a bushel of chaff
  * * *
  усѝлие,
  ср., -я effort, exertion; endeavour; striving; големи \усилиея, дребни резултати a grain of wheat in a bushel of chaff; отчаяни \усилиея violent efforts, a dead set; печеля без \усилиее win hands down; полагам особени \усилиея да go out of o.’s way to; правя всички \усилиея да make every endeavour to; правя \усилиея make efforts; take pains; try hard; put o.’s best foot forward; с общи \усилиея by common effort(s); това струва \усилиея it takes an effort; \усилиея да се нормализират отношенията moves to normalize relations; хабя напразни \усилиея burn daylight.
  * * *
  effort: make усилиеs - правя усилия, wasted усилиеs - напразни усилия; exertion ; essay {e`sei}; fetch ; striving ; struggle ; trouble
  * * *
  1. effort, exertion;endeavour;striving 2. всичките им усилия бяха напразно all their efforts were in vain/were unavailing 3. върховни усилия a supreme effort 4. големи усилия, дребни резултати a grain of wheat in a bushel of chaff 5. напразна/безполезни усилия lost labour, vain/wasted efforts 6. отчаяни усилия violent efforts, a dead set 7. полагам особени усилия да go out of o.'s way to 8. правя всички усилия да make every endeavour to 9. правя отчаяни усилия да make a dead set at (c ger.), make an all-out effort (to c inf.) 10. правя усилия make efforts;take pains;try hard 11. с общи усилия by common effort(s) 12. това струва усилия it takes an effort 13. усилия да се нормализират отношенията moves to normalize relations 14. хабя напразни усилия burn daylight

  Български-английски речник > усилие

 • 16 забелязвам

  забеля́звам, забеле́жа гл. 1. bemerken sw.V. hb tr.V.; 2. ( чувствам) merken sw.V. hb tr.V.; spüren sw.V. hb tr.V.; 3. ( внимавам) auf|passen sw.V. hb itr.V.; Acht geben unr.V. hb itr.V. ( нещо auf etw. (Akk)); Веднага го забелязах ich habe ihn gleich bemerkt; забелязвам промяната в отношенията ни Ich spüre den Wandel in unseren Beziehungen.

  Български-немски речник > забелязвам

 • 17 напрегнатост

  напрегна̀тост ж., само ед. Spannung f, -en, Verspannung f, -en, Angespanntheit f o.Pl.; напрегнатост на мускулатурата Verspannung der Muskulatur; напрегнатост в отношенията Angespanntheit in der Verhaltensweise.

  Български-немски речник > напрегнатост

 • 18 фаза

  фа̀з|а ж., -и 1. Phase f, -n; 2. ел. Phase f, -n, Leitung f, -n; Луната е в първата си фаза Der Mond steht in seiner ersten Phase; Отношенията ни навлизат в нова фаза Unsere Verhältnisse treten in eine neue Phase ein.

  Български-немски речник > фаза

 • 19 затвърдя

  затвърдя̀,
  затвърдя̀вам гл.
  1. harden, become hard, he hardened; (за стави и пр.) stiffen, become/grow stiff;
  2. ( заздравявам) strengthen, consolidate, make firm; stabilize; ( знания) assimilate; make s.o. assimilate, help s.o. to assimilate; repeat; това затвърди убеждението ми, че this confirmed my conviction that;
  \затвърдя се 1. ( втвърдявам се) solidify, become solid, (become) firm; (за хляб) become stale;
  2. ( установявам се) establish o.s.; (за власт и пр.) become stable, come to stay.

  Български-английски речник > затвърдя

 • 20 изостря

  изо̀стря,
  изо̀стрям гл.
  1. sharpen, whet (и прен.), give/set/put an edge to; ( правя островърх) bring to a point, taper off;
  2. ( усилвам) intensify; ( създавам напрежение) strain, escalate; ( влошавам) aggravate; accentuate; exacerbate; \изостря апетита whet/edge the appetite; \изостря нервите на някого set s.o.’s nerves on edge; \изостря отношенията между strain the relations between; \изостря противоречия intensify/aggravate contradictions;
  \изостря се 1. taper off, become pointed;
  2. прен. become aggravated/strained/tense; (за криза) come to a head.

  Български-английски речник > изостря


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»