Перевод: с русского на таджикский

с таджикского на русский

завернуть

 • 1 завернуть

  сов.
  1. кого-что печондан, бастан; завернуть покупки в бумагу харидро ба коғаз печондан; завернуть ребёнка в одеяло бачаро ба кампал печондан
  2. что барзадан, гардондан, гардонда ба миён халондан, қат кардан; завернуть рукава остин барзадан; завернуть полы пальто домани палторо қат кардан
  3. гаштан, тоб хӯрдан; завернуть в переулок ба паскуча тоб хӯрдан; завернуть за угол ба хамгашти кӯча тоб хӯрдан I/кого-что гардондан; завернуть лошадь к дому сари аспро ба тарафи хона гардондан
  4. разг. роҳгузар шуда (сари роҳ) даромадан; завернуть к товарищу як сари кадам ба хонаи рафиқ даромадан
  5. что тофта (тоб дода) маҳкам кардан; завернуть гайку гайкаро тофта маҳкам кардан; завернуть кран ҷумакро тоб дода маҳкам кардан
  6. разг. бастан, маҳ-кам кардан; \завернуть воду обро бастан; \завернуть газ газро маҳкам кардан

  Русско-таджикский словарь > завернуть

 • 2 за

  приставкаи префиксе, ки маънохои зеринро ифода мекунад:
  1. I) ибтидои амал: зааплодйровать ба чапакзанн сар кардан; заплакать ба гирья даромадан; забегать ба давутоз даромадан 2) итмоми амал: заасфальтировать асфальтфарш карда шудан 3) бо ҳиссачаи «ся» ё бе он - ба ҳадди охир расондани амал; аз ҳад зиёд кардани коре: заглядеться чашм дӯхта мондан, чашм канда натавонистан; заработаться бисьёр кор карда монда шудан; задарить тӯҳфаборон кардан; закормить хуб сер кардан 4) равона шудани амал ба он тарафи предмет ва ё берун аз ҳудуди чизе: зайтй за дерево ба паси дарахт гузаштан; завернуть за угол ба хамгашти кӯча тоб хӯрдан 5) зимнан иҷрошаванда будани амал: забежать сари роҳ даромадан; занести дароварда додан
  2. дар сифатсозӣ ва исмсозӣ маънои дар беруни чизе буданро ифода мекунад: загородный беруни шаҳр, берунишаҳрӣ; зарубежный хориҷӣ; заречье он тарафи дарё предлог
  1. с вин. (указывает направление движения за пределы чего-л.) аз, ба; уехать за город аз шаҳр берун рафтан; выбросить за окно аз тиреза берун партофтан; уйти за реку ба он тарафи дарё рафтан; выйти за дверь аз дар берун баромадан; вынести за скобки аз қавс баровардан // (под, внутрь, за) ба паси…, ба даруни…, ба; заткнуть рукавицы за пояс дастпӯшакро ба миёнбанд андармон кардан; положить за пазуху ба бағал андохган; поставить за шкаф ба паси ҷевон мондан; заложить руки за спину дастро ба пушт кардан
  2. с вин. (указывает на предмет, орудие, средство дейстдия чаще с гл. «сесть», «стоять» и т.п.)ба сари…; сесть за стол ба сари миз нишастан; сесть за руль ба сари руль нишастан; // (указывает на иачало действия, занятия) ба; взяться за работу ба кор сар кардан; приняться за учение ба таҳсил шурӯъ кардан,'). с вин. (указывает на промежуток времени в течение которого что-л. совершается) дар, дар зарфи…, дар бадали…, дар муддати…; за ночь выпало много снегу дар якшаб барфи зиёде боридааст; мальчик подрос за лето дар муддати тобистон бача калон шудааст; за последние три года дар се соли охир; эту работу можно сделать за два часа ин корро дар ду соат кардан мумкин аст; за один раз да як бор, якбора
  4. с вин. (указывает на время, отделяющее одно событые от другого) пеш, пеш аз; за час до отхода поезда як соат пеш аз рафтани поезд; за несколько дней до поездки якчанд рӯз пеш аз сафар
  5. с вии.(указывает на превышение предела, меры) аз; уже за полночь шаб аз нисф гузаштааст; ей далеко за сорок синнаш аз чил кайҳо гузаштааст
  6. с вин. (по причине, вследствие чего-л.) бинобар, ба сабаби…, барои…, ба хотири…; благодарить за услугу барои хизмат миннатдорӣ кардан; наказать за шалость барои шухӣ ҷазо додан; за что? барои чӣ?, ба чй сабаб?; за что его не любят? барои чӣ вайро нағз намебйнанд?; за что-то ба сабабе, бинобар
  1. (во имя, ради, в пользу чего-л.) ба, барои…, аз барои…, дар роҳи…, ба хотири; отдать жизнь за Родину барои Ватан ҷон супурдан; бороться за мир дар роҳи сулҳ мубориза бурдан; голосовать за предложение барои таклифе овоз додан; поднять тост за чьё-л. здоровье ба саломатии касе қадаҳ бардоштан // в знач. нареч. барои…, ба тарафдории…; он голосовал за вай ҳамчун тарафдор овоз додааст // в знач. сказ. разг. тарафдор; все за, один ты против ҳама тарафдору як худи ту зид // в знач. сущ. за разг. «тарафдор»; подсчитать все «за» ҳама «тарафдорҳо»-ро шумурдан
  8. с вин. (указывает на расстояние) дар, то, дар масофаи…; за десять километров от города дар масофаи даҳ километр аз шаҳр; за два шага от обрыва ду қадам дуртар аз ҷарӣ
  9. с вин. (в оомен на что-л.) ба бадали…, ба ивазӣ…; ба, бе; внести деньги за утерянную книгу пули китоби гумшударо нардохтан; уплатить за квартиру пули квартираро додан // (при обозначении цены) ба, ба нархи…; купить книгу за пять рублей китобро ба нархи панч сӯм харидан; за плату ба (бо) музд, пулакӣ
  10. с вин. (вместо кого-л.) ба ҷоп…, ба ивази…; он работает за мастера вай ба ҷои усто кор мекунад; расписаться за кого-л. ба ҷои касе имзо кардан; работать за двоих кори ду касро кардан
  11. с вин. (указывает на то,что предмет, на который направляется действие) аз; взять за руку аз даст доштан; держаться друг за друга дасти якдигарро гирифтан; ба якдигар такя кардан; дернуть за ручку двери дастаки дарро якбора кашидан; трава цепляется за платье алаф ба курта мечаспад
  12. с вин. (с глаголами «отвечать», «ручаться» и т. п.) барои…, ба; отвечать за порядок барои тартиб ҷавобгар будан; ручаться за точность рассказа ба дӯрустии ҳикоя зомин будан; заступаться за кого-л. тарафи касеро гирифтан 1
  3. с вин. (при обозначении лица, предмета, которые вызывают какое-л. чувство) аз, аз барои…, аз ваҷҳи…, барои…, ба ҷои…; мне стыдно за него аз барои вай хиҷолат мекашам; краснеть за кого-л. ба ҷои касе сурх шудан 1
  4. с вин. (с глаголами «выйти», «выдать», «сватать») ба; выйти замуж за кого-л. ба касе ба шавҳар баромадан 1
  5. с вин. разг. (в качестве кого-чего-л.) ҳамчун; признать за правило ҳамчун қоида қабул кардан; считать за честь шарафманд будан; он слышен за остряка ӯ ба теззабонӣ ном баровардааст 1
  6. с тв. (указывает на предмет, место, позади которого происходит действие) дар он тарафи…; дар пушти…, берун аз, дар паси…; жить за городом берун аз шаҳр зистан; стоять за дверью дар пушти дар истодан; за окном дар паси тиреза; за горами дар паси кӯҳҳо; за рекой дар он тарафи дарё;(внут-ри чего-л., за чем-л.) аз таги…, аз зери…, ба даруни…, ба паси…; держать за пазухой дар зери бағал доштан; солнце скрылось за тучами офтоб дар паси абрқо пинҳон шуд 1
  7. с тв. (указывает иа предмет, орудие, средство действия, чаще с гл. «сидеть», «стоять» и т. п.) ба назди…, ба сари…, дар сари…, дар паҳлӯи…, дар пеши…; сидеть за столом ба сари миз нишастан; сидеть за рулём дар сари руль нишастан; сидеть за книгой китоб хондан; за работой время прошло незаметно дар сари кор вақт номаълум гузашт 1
  8. с тв. (при обозначении движения, следования за кем-чем-л.) аз паси…, аз паи…, аз кафои…, аз ақиби…, аз дунболи…; идти [вслед] за кемзал. аз дунболи касе рафтан; следуйте за мной! аз пасм ман биёед!; гнаться за зайцем харгӯшро дунболагирӣ кардан 1
  9. ств. (во время какого-л. занятия) дар аснои…, дар вакти…, ҳангоми…; читать за обедом дар аснои хӯрок китоб хондан
  20. с тв. (после, вслед за кем-чем-л.) баъди…, пас аз; за дождливой весной наступило жаркое лето баъди баҳори сербориш тобистони гарм омад // (вслед, чередуясь) аз паси…, паи ҳам; читать книгу за книгой паи ҳам китоб хондан; шаг за шагом қадам ба қадам; один за другим яке аз паси дигаре; день за днём рӯз ба рӯз
  21. с тв. (по причине, из-за) аз сабаби…, бинобар; за шумом никто её не расслышал аз сабаби ғало-ғула гапашро ҳеҷ кас нашунид; за истечением срока бинобар тамом шудани мӯҳлат; за неимением свободного времени бинобар набудани вақти холй; за ненадобностью бинобар даркор набудан; за отсутствием улик аз сабаби набудани далел
  22. с тв. (с какой-л. целью) барои…, ба мақсади…, ба; пойти за водой барои об рафтан; послать за врачом ба духтур кас фиристодан; занимать очередь за билетами барои билет навбат гирифтан
  23. с тв. (указывает на лицо, предмет, который является объектом ухода, надзора, наблюдения) ба; смотреть за детьми ба бачаҳо нигоҳубин кардан; ухаживать за больными ба беморон нигоҳубии кардан; следить за чистотой ба гозагӣ назорат кардан
  24. с тв. (указывает на лицо, предмет, от которого зависит наступление какого-л. действия) ба сабаби…, сабаби…; задержка за утверждением проекта сабаб ин аст, ки лоиҳа ҳанӯз тасдиқ нашудааст; очередь за мной навбати ман; за вами долг ба гардани шумо қарз ҳаст
  25. с тв. (указывает на лицо, иредмет, которому присущи те или иные свой-ства): замечать за кем-л. недостатки камбудиҳои касеро пай бурдан
  26. с тв. (в значении предлога «с») бо; приказ за подписью директора фармон бо имзои директор; дело за номером два делаи (кори) рақами ду
  27. с тв. (с гл. «свататься») ба; свататься за дочь соседа ба духтари ҳамсоя хостгор шудан // (чаще со сл. «замужем»): быть замужем за кем-л. зани касе будан

  Русско-таджикский словарь > за

 • 3 заворачивать

  несов.
  1. см. завернуть;
  2. чем прост. саркорӣ (саришта) кардан; он заворачива ет всеми делами ҳама кор ба дасти вай аст, ҳама копро вай саришта мекунад

  Русско-таджикский словарь > заворачивать

 • 4 заворотить

  сов. прост. см. завернуть 2, 3

  Русско-таджикский словарь > заворотить

 • 5 завёртывание

  с (по знач. гл. завернуть 1-3, 5) печониш, печондан(и); барзадан(и), қат кардан(и); тофта маҳкам кардан(и); (по знач. гл. завернуться) печидан(и); тоб хӯрдан(и); завёртывание крана тофта маҳкам кардани кран

  Русско-таджикский словарь > завёртывание

 • 6 завертывать

  несов. см. завернуть

  Русско-таджикский словарь > завертывать

 • 7 обернуть

  сов.
  1. что печондан, бастан; обернуть шёю шарфом гарданпечро ба гардан бастан
  2. что (завернуть) печондан, коғазпеч кардан, бастан
  3. что (повернуть) гардондан, баргардондан, рӯ овардан
  4. перен. анҷом додан, маънои (ранги) дигар додан; обернуть дело в свою пользу корро ба фоидаи худ анҷом додан
  5. кого-что кем-чем или в кого-что фольк. ба сурати чизе (ҳайвоне) даровардан (дар афсонахо); обернуть зайцем ба қиёфаи харгӯш даровардан обернуть вокруг пальца кого см. обвести (обвести вокруг пальца)

  Русско-таджикский словарь > обернуть

 • 8 огонёк

  м
  1. уменьш.-ласк. к огонь 1, 2; работать с огоньком бо ҷӯшу хурӯш кор кардан; вдали мелькали огоньки деревни чароғҳои деҳа аз дур менамуданд О зайти (завернуть) на огонёк рушноии тирезаро дида даромадан

  Русско-таджикский словарь > огонёк

 • 9 угол

  м
  1. кунҷ, гӯша, зовия, бурчак; угол стола кунҷи миз; угол дома бурчаки хона; в углу дар кунҷ; угол двора кунҷи ҳавлӣ; забиться в угол дар кунҷ паноҳ шудан; ходить из угла в угол аз ин кунҷ ба он кунҷи хона гаштан
  2. хамгашти кӯча; стоять на углу дар хамгашти кӯча истодан; завернуть за угол ба хамгашти кӯча гузаштан; он вышел из-за угла ӯ аз хамгашти кӯча барамад
  3. мат. кунҷ, гӯша; прямой угол кунҷи рост; тупой угол кунҷи кунд; бстрый угол кунҷи тез; угол прицела кунҷи нишонгирӣ
  4. хона, манзил, макон, паноҳгоҳ; иметь свой угол сарпаноҳ доштан, манзил доштан; снимать угол хона иҷора гирифтан
  5. перен. маҳал, ҷой, мавзеъ, ҷои дур; жить в глухом углу дар ҷои дурдаст зистан
  6. карт. чорьяки пули ба қимор мондашуда <> красный (передний) угол уст. пешгоҳи хона; медвежий угол уст. гӯшаи дурдасти хилват; изза угла напасть (убить и т. п.) ногаҳон ҳамла кардан (куштан ва ғ.); под углом каҷ шуда; говорить (шептаться) по углам миш-миш (гап) кардан; прижать (припереть) в угол мулзам кардан; сгладить (стереть) острые углы зиддиятро бартараф кардан; ставить в угол ҷазо додан (одатан кудаконро дар кунҷи хона рост монда)', ставить что-л. во главу угла чизеро ба мадди аввал гузоштан

  Русско-таджикский словарь > угол

См. также в других словарях:

 • ЗАВЕРНУТЬ — ЗАВЕРНУТЬ, заверну, завернёшь, совер. (к завертывать). 1. кого что. Обернуть, упаковать, окутать. Завернуть покупку в бумагу. Завернула ребенка в одеяло. Завернуть ноги в плед. 2. без доп. Поворотить, скрыться за поворотом. Автомобиль завернул… …   Толковый словарь Ушакова

 • завернуть — См. приходить... Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. завернуть обвернуть, обмотать, забежать, окутать, закрыть, круто взять, закутать, круто заложить, круто завернуть,… …   Словарь синонимов

 • ЗАВЕРНУТЬ — ЗАВЕРНУТЬ, ся, см. завертывать. Толковый словарь Даля. В.И. Даль. 1863 1866 …   Толковый словарь Даля

 • ЗАВЕРНУТЬ — ЗАВЕРНУТЬ, ну, нёшь; вёрнутый; совер. 1. кого (что). Покрыть со всех сторон, помещая внутрь, упаковывая. З. книгу в бумагу. З. ребёнка в одеяло. 2. что. Вертя, закрыть, завинтить (разг.). З. кран. 3. что. Загнуть, отогнуть немного, подвернуть. З …   Толковый словарь Ожегова

 • завернуть — (покрыть со всех сторон, упаковать) кого что во что. Завернуть ребенка в одеяло. Завернуть книгу в бумагу. Помещик молча глянул на его посиневшие и окоченелые члены, завернул несчастного в свою шубу и привез его домой (Тургенев) …   Словарь управления

 • ЗАВЕРНУТЬ НАГЛУХО — (волж.) завернуть трос так, чтобы он не травился, не отдавался. Самойлов К. И. Морской словарь. М. Л.: Государственное Военно морское Издательство НКВМФ Союза ССР, 1941 …   Морской словарь

 • завернуть оглобли — отправиться восвояси, повернуть оглобли, учапать, утопать, уйти восвояси, убраться восвояси, смотаться, убраться, смотать удочки, усвистать, умотать, отретироваться, умотаться, уйти, повернуть, ретироваться Словарь русских синонимов …   Словарь синонимов

 • Завернуть несколько шлагов снасти — на утку, кнехт, кофель нагель и т. п. закрепить, чтобы снасть нелегко было потравить или отдать совсем произвольно, но она не должна быть при этом задавленной затянувшейся петлей шлага. EdwART. Морской словарь, 2010 …   Морской словарь

 • завернуть до отказа — — [http://slovarionline.ru/anglo russkiy slovar neftegazovoy promyishlennosti/] Тематики нефтегазовая промышленность EN turn home …   Справочник технического переводчика

 • завернуть резьбу — свинчивать — [http://slovarionline.ru/anglo russkiy slovar neftegazovoy promyishlennosti/] Тематики нефтегазовая промышленность Синонимы свинчивать EN thread up …   Справочник технического переводчика

 • Завернуть оглобли — ЗАВОРАЧИВАТЬ ОГЛОБЛИ. ЗАВЕРНУТЬ ОГЛОБЛИ. Прост. Экспрес. Уезжать, уходить ни с чем. Идёт сев, все трактора в поле, а один стоит… Нет Сизова… Жена встретила хмуро: «Я сама его третий день не вижу». Заворачивает Василий Афанасьевич оглобли и… …   Фразеологический словарь русского литературного языка


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»