Перевод: с французского на все языки

за хишни птици

 • 1 airer

  v.intr. (de aire) гнездя ( за хишни птици). Ќ Hom. errer.

  Dictionnaire français-bulgare > airer

 • 2 abecquer

  v.tr. (de a- et bec) храня птиче с клюн; s'abecquer храня се с клюн ( за птици).

  Dictionnaire français-bulgare > abecquer

 • 3 accipitridités

  m. pl. (du lat. accipiter "faucon, oiseau de proie") зоол. семейство на хищни грабливи птици, които ловуват денем (сокол, орел, ястреб).

  Dictionnaire français-bulgare > accipitridités

 • 4 agrainage

  m. (de grain) даване на зърнени храни на птици.

  Dictionnaire français-bulgare > agrainage

 • 5 agrainer

  v.tr. (de agrain) давам зърнена храна (на птици); agrainer la volaille давам зърнена храна на домашни птици.

  Dictionnaire français-bulgare > agrainer

 • 6 appareiller2

  v.tr. (de a- et pareil) 1. събирам двойка животни; 2. съчетавам, събирам две подобни неща; s'appareiller2 събирам се с подобен на себе си; съвокупявам се, съешавам се ( за птици).

  Dictionnaire français-bulgare > appareiller2

 • 7 apparier

  v.tr. (a. fr. apairier) 1. подбирам по двойки; apparier des gants подбирам ръкавици; 2. съешавам, събирам по двойки за разплод ( птици). Ќ Ant. déparier.

  Dictionnaire français-bulgare > apparier

 • 8 appeau

  m. (var. de appel) 1. свирка за примамване на птици, примамка; 2. птица, която служи за примамка на други птици. Ќ se prendre, se faire prendre а l'appeau хващам се в клопката.

  Dictionnaire français-bulgare > appeau

 • 9 ardéidés

  m. pl. (de ardea "héron" et suff. -idés) зоол. птици от семейството чапли.

  Dictionnaire français-bulgare > ardéidés

 • 10 avifaune

  f. (du lat. avis "oiseau" et faune) съвкупността от всички птици в дадена област или даден период.

  Dictionnaire français-bulgare > avifaune

 • 11 barbotage

  m. (de barboter) 1. жабуркане на птици във вода, в кал; 2. хим. преминаване на газ през течност.

  Dictionnaire français-bulgare > barbotage

 • 12 basse-cour

  f. (de basse et cour) (pl. basses-cours) 1. заден двор за отглеждане на домашни птици; 2. кокошарник; 3. домашни животни и птици.

  Dictionnaire français-bulgare > basse-cour

 • 13 bâtir

  v.tr. (p.-к. du frq. °bastjan "assembler ou construire avec de l'écorce") 1. строя, построявам; застроявам; bâtir un terrain застроявам място; 2. градя, съграждам, изграждам; bâtir sa reputation градя репутацията си; 3. основавам; 4. тропосвам; bâtir une robe тропосвам рокля; 5. правя гнездо (за птици); se bâtir 1. строя се, построявам се, застроявам се; 2. градя се, съграждам се, изграждам се; 3. основавам се; 4. тропосвам се. Ќ bâtir des châteaux en Espagne строя въздушни кули; bâtir en l'air (sur le sable) строя въздушни кули; bâtir un nid вия, свивам гнездо; un homme bien (mal) bâti разг. добре (лошо) сложен човек. Ќ Ant. démolir, détruire, renverser, ruiner, raser.

  Dictionnaire français-bulgare > bâtir

 • 14 becfigue

  m. (it. beccafico, de beccare "becquer" et fico "figue") зоол. название на някои птици от семейството на врабците; мухолов ( птица).

  Dictionnaire français-bulgare > becfigue

 • 15 blanc-manger

  m. (de blanc et manger) (pl. blancs-mangers) 1. бадемово желе; 2. желе от бяло месо на птици.

  Dictionnaire français-bulgare > blanc-manger

 • 16 cagée

  f. (de cage) един кафез птици.

  Dictionnaire français-bulgare > cagée

 • 17 cageot

  m. (de cage) 1. малък кафез, кафезче; 2. кафез от върбови пръчки за пренасяне на домашни птици, плодове и др.; 3. разг. грозновато момиче.

  Dictionnaire français-bulgare > cageot

 • 18 casque

  m. (lat. pop. °quassicare "casser") 1. каска, шлем; casque de pompier пожарникарска каска; casque d'écoute слушалки за радиоприемане; 2. сешоар във форма на каска; 3. коси; 4. разг. глава; 5. твърд израстък на главата или човката на някои птици; 6. горна част на венчето на цвят ( при някои растения). Ќ avoir le casque боли ме глава; casque а pointe стара островърха германска каска; casque а mèche ост., разг. нощно боне; les Casques bleus сините каски ( военни сили на ООН).

  Dictionnaire français-bulgare > casque

 • 19 chalumeau

  m. (bas lat. calamellus, de calamus "roseau") 1. цев, тръбичка от слама или тръстика; 2. техн. малко метално духало за спояване или за разтопяване; горелка; soudure en chalumeau запояване с горелка; 3. муз. свирка, кавал от тръстиково стебло; 4. муз. ниски тонове под "ла" на кларинет; 5. клонче, намазано с лепило за хващане на малки птици; 6. ручило на гайда.

  Dictionnaire français-bulgare > chalumeau

 • 20 chanterelle2

  f. (de chanter) 1. муз. квинта (най-тънката струна на инструмент); 2. примамка (птица, която служи за примамване на други птици). Ќ appuyer sur la chanterelle2 засягам болното място, чувствителната струна.

  Dictionnaire français-bulgare > chanterelle2