Перевод: с французского на болгарский

с болгарского на французский

за тела с еднакви физически свойства по всички посоки

 • 1 isotrope

  adj. (de iso- et -trope) физ. изотропен ( за тела с еднакви физически свойства по всички посоки). Ќ Ant. anisotrope.

  Dictionnaire français-bulgare > isotrope

 • 2 isologue

  adj. (de iso- et (homo)logue) хим., в съчет. corps isologues близки по строеж органични тела, които имат почти еднакви химични свойства.

  Dictionnaire français-bulgare > isologue

 • 3 énarthrose

  f. (gr. enarthrôsis) мед. става, движеща се във всички посоки.

  Dictionnaire français-bulgare > énarthrose

 • 4 isomère

  adj. et m. (adapt. du gr. isomerês "pourvu d'une part égale") хим. 1. изомерен, който е с еднаква молекулна формула, но се отличава по своите химически и физически свойства вследствие на различното разположение на атомите в молекулата; 2. m. изомер.

  Dictionnaire français-bulgare > isomère

 • 5 isotope

  m. ( de iso- et du gr. topos "lieu, place") хим. изотоп (вариант на химичен елемент с различно атомно тегло, но почти неразличаващ се от него по своите химически и физически свойства); isotope radio-actif радиоактивен изотоп.

  Dictionnaire français-bulgare > isotope

 • 6 tracteur1

  m. (du lat. tractum, supin de trahere "tirer") трактор; tracteur1-navette трактор, който може да се движи на всички посоки.

  Dictionnaire français-bulgare > tracteur1

 • 7 vent

  m. (lat. ventus) 1. вятър; les vents du nord, du sud, d'est, d'ouest северните, южните, източните, западните ветрове; vent d'amont (vent de mer) вятър, който духа откъм морето; vent d'aval (vent de terre) вятър, който духа откъм сушата; coup (rafale) de vent внезапен силен вятър; vent fort силен вятър; vents alizés пасатни ветрове; faire du vent духам; un grand vent se leva задуха силен вятър; vents de mousson мусонни ветрове; le vent tombe вятърът утихва; le vent chasse les nuages вятърът издухва облаците; 2. въздух; ballon plein de vent балон, пълен с въздух; 3. анат. чревни газове, пръдня; avoir des vents имам газове. Ќ aller comme le vent вървя много бързо; avoir du vent plein son sac вятър го вее; avoir vent arrière (avoir le vent en poupe) мор. вятърът ме бие отзад; прен. помага ми щастието; avoir vent debout мор. вятърът ми пречи, духа срещу посоката ми на движение; avoir vent de qqch. подушвам нещо; coup de vent внезапен вятър; des quatre vents от всички краища; en plein vent на открито; fusil а vent въздушна пушка; il fait du vent духа вятър; le nez au vent с вирнат нос; le vent tourne вятърът се променя; le vent remonte мор. вятърът става от северен на западен (за северното полукълбо) и от западен на северен (за южното); n'avoir ni vent ni nouvelles de qqn. нямам вест от някого; petite pluie abat grand vent посл. малката причина води до големи последици; quel bon vent vous amène? какво ви носи тук? être coiffé en coup de vent косите ми са разчорлени; qui sème le vent récolte la tempête който сее ветрове, жъне бури, който копае гроб другиму, сам пада в него; prendre le vent подушвам следи (за ловджийско куче); les quatre vents четирите посоки на света; а tous les vents навсякъде, във всички посоки; vent solaire астр. слънчев вятър; être dans le vent ост. според модата съм; bon vent! на добър път!; tourner а tous les vents много съм непостоянен; le vent était а l'optimisme настроението беше оптимистично; filer comme le vent вървя много бързо; du vent празни, безполезни, несериозни неща; несериозни обещания; faire du vent разг. правя се на важен; sentir le vent du boulet чувствам опасността; instrument а vent духов инструмент. Ќ Hom. van.

  Dictionnaire français-bulgare > vent

 • 8 isopode

  adj. (de iso- et -pode) 1. зоол. на който всички крака са еднакви; 2. m. pl. разред ракообразни с по седем чифта еднакви крака.

  Dictionnaire français-bulgare > isopode

 • 9 régime1

  m. (lat. regimen "action de diriger") 1. режим, система на управление; régime1 monarchique монархическа система на управление; changement de régime1 смяна на режима, на начина на управление; 2. режим, регламентиране, порядък, ред; régime1 électoral изборен ред; régime1 douanier митнически режим; 3. диета; режим; être au régime1 на диета съм; régime1 sec сух режим (без употреба на алкохол); 4. техн. режим, условие за работа; 5. грам. допълнение; régime1 direct пряко допълнение; 6. юр. regime matrimonial законова постановка за разпределяне на брачното имущество на съпрузите; 7. физ. начин на извършване на движение; фаза на физически феномен. Ќ marcher а plein régime1 вървя възможно най-бързо; използвам всички средства.

  Dictionnaire français-bulgare > régime1

 • 10 accastillage

  m. (de esp. castillo "château") 1. мор., ост. част от кораб, която се намира над водата; 2. всички уреди и приспособления, които се намират на надстройката на кораб.

  Dictionnaire français-bulgare > accastillage

 • 11 accessible

  adj. (de accéder) 1. достъпен; 2. прен. чувствителен (към); accessible а la flatterie чувствителен към ласкателството; 3. понятен, разбираем; une science accessible а tous наука, понятна за всички. Ќ Ant. inaccessible; impénétrable; insensible; ardu, difficile, secret.

  Dictionnaire français-bulgare > accessible

 • 12 aciéreux,

  se adj. (de acier) техн. който е близък до стоманата по своите качества и свойства, стоманен.

  Dictionnaire français-bulgare > aciéreux,

 • 13 actinologie

  f. (de actino- et -logie) актинология, наука, която изучава лечебните свойства на различни лъчения (ултравиолетови, инфрачервени и др.).

  Dictionnaire français-bulgare > actinologie

 • 14 activation

  f. (de activer) 1. хим. активация, придаване на радиоактивни свойства на някои вещества; 2. активизиране.

  Dictionnaire français-bulgare > activation

 • 15 admissible

  adj. (lat. médiév. admissibilis) 1. ост. приемлив, допустим; cela n'est pas admissible това е недопустимо; 2. който може да заема някакъв пост; tous les citoyens sont admissibles всички граждани могат да заемат държавни постове; 3. допуснат; candidat déclaré admissible кандидат, допуснат до устен изпит. Ќ Ant. inadmissible, irrecevable, ajourné, refusé.

  Dictionnaire français-bulgare > admissible

 • 16 adsorboluminescence

  f. (de adsorber et luminescence) физ. излъчване на светлина от твърди тела след поглъщане на някои газове.

  Dictionnaire français-bulgare > adsorboluminescence

 • 17 aérodyne

  m. (de aéro- et dyne) общ термин, означаващ всички летящи апарати, по-тежки от въздуха.

  Dictionnaire français-bulgare > aérodyne

 • 18 aéronomie

  f. (de aéro- et -nomie) наука за физичните и химичните свойства на горните слоеве на атмосферата.

  Dictionnaire français-bulgare > aéronomie

 • 19 aérotechnique

  Dictionnaire français-bulgare > aérotechnique

 • 20 agréeur

  m. (de agréer) ост. човек, който снабдява кораб с всички необходими принадлежности.

  Dictionnaire français-bulgare > agréeur


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»