Перевод: с русского на все языки

жазылыс+әлі+аяқталмаған+қарызхат

 • 121 счет бухгалтерского учета

  счет бухгалтерского учета "Авансы выданные" — бухгалтерлік есептің "Берілген аванс" шоты

  счет бухгалтерского учета "Амортизация нематериальных активов" — бухгалтерлік есептің "Бейматериалдық активтер тозымпұлы" шоты

  счет бухгалтерского учета "Арендные обязательства" — бухгалтерлік есептің "Жалгерлік міндеттемелер" шоты

  счет бухгалтерского учета "Арендные обязательства к поступлению" — бухгалтерлік есептің "Түсуге әзір жалгерлік міндеттемелер" шоты

  счет бухгалтерского учета "Брак в производстве" — бухгалтерлік есептің "ґндірістегі ақау" шоты

  счет бухгалтерского учета "Валютный счет" — бухгалтерлік есептің "Валюталық шот" шоты

  счет бухгалтерского учета "Внутрихозяйственные расчеты" — бухгалтерлік есептің "Шаруашылық ішіндегі есеп айырысу" шоты

  счет бухгалтерского учета "Вспомогательные производства" — бухгалтерлік есептің "Көмекші өндірістер" шоты

  счет бухгалтерского учета "Выполненные этапы по незавершенным работам" — бухгалтерлік есептің "Аяқталмаған жұмыстар бойынша орындалған кезеңдер" шоты

  счет бухгалтерского учета "Выпуск продукции" (работ, услуг) — бухгалтерлік есептің "ґнім шығару (жұмыстарды орындау, қызметтер көрсету)" шоты

  счет бухгалтерского учета "Готовая продукция" — бухгалтерлік есептің "Дайын өнім" шоты

  счет бухгалтерского учета "Готовая продукция и товары" — бухгалтерлік есептің "Дайын өнім және тауарлар" шоты

  счет бухгалтерского учета "Денежные документы" — бухгалтерлік есептің "Ақша құжаттары" шоты

  счет бухгалтерского учета "Добавочный капитал" — бухгалтерлік есептің "Істелме капитал" шоты

  счет бухгалтерского учета "Долгосрочно арендуемые основные средства" — бухгалтерлік есептің "Ұзақ мерзімді жалға берілетін негізгі құрал-жабдық" шоты

  счет бухгалтерского учета "Долгосрочные займы" — бухгалтерлік есептің "Ұзақ мерзімді қарыз" шоты

  счет бухгалтерского учета "Долгосрочные кредиты банков" — бухгалтерлік есептің "Банкілердің ұзақ мерзімді несиелері" шоты

  счет бухгалтерского учета "Долгосрочные кредиты банков для работников" — бухгалтерлік есептің "Банкілердің қызметкерлер үшін ұзақ мерзімді несиелері" шоты

  счет бухгалтерского учета "Долгосрочные финансовые вложения" — бухгалтерлік есептің "Ұзақ мерзімді қаржы жұмсалымы" шоты

  счет бухгалтерского учета "Доходы будущих периодов" — бухгалтерлік есептің "Болашақ кезеңге жатқызылатын кіріс" шоты

  счет бухгалтерского учета "Животные на выращивании и откорме" — бухгалтерлік есептің "Бағудағы және бордақылаудағы мал" шоты

  счет бухгалтерского учета "Заготовление и приобретение материалов" — бухгалтерлік есептің "Материалдарды дайындау және сатып алу" шоты

  счет бухгалтерского учета "Издержки обращения" — бухгалтерлік есептің "Айналыс шығыны" шоты

  счет бухгалтерского учета "Издержки обращения на остаток товаров" — бухгалтерлік есептің "Тауар қалдығына шаққандағы айналыс шығыны" шоты

  счет бухгалтерского учета "Износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов" — бухгалтерлік есептің "Арзан бағалы және тез тозғыш заттардың тозуы" шоты

  счет бухгалтерского учета "Износ основных средств" — бухгалтерлік есептің "Негізгі құрал-жабдықтың тозуы" шоты

  счет бухгалтерского учета "Использование заемных средств" — бухгалтерлік есептің "Іарыз қаражатын пайдалану" шоты

  счет бухгалтерского учета "Использование прибыли" — бухгалтерлік есептің "Пайданың пайдаланылуы" шоты

  счет бухгалтерского учета "Капитальные вложения" — бухгалтерлік есептің "Күрделі қаржы жұмсалымы" шоты

  счет бухгалтерского учета "Капитальные вложения и авансы" — бухгалтерлік есептің "Күрделі қаржы жұмсалымы және аванс" шоты

  счет бухгалтерского учета "Касса" — бухгалтерлік есептің "Касса" шоты

  счет бухгалтерского учета "Коммерческие расходы" — бухгалтерлік есептің "Коммерциялық шығыс" шоты

  счет бухгалтерского учета "Краткосрочные заемные средства" и "Долгосрочные заемные средства" — бухгалтерлік есептің "Іысқа мерзімді қарыз қаражаты" және "Ұзақ мерзімді қарыз қаражаты" шоты

  счет бухгалтерского учета "Краткосрочные займы" — бухгалтерлік есептің "Іысқа мерзімді қарыз" шоты

  счет бухгалтерского учета "Краткосрочные кредиты банков" — бухгалтерлік есептің "Банкілердің қысқа мерзімді несиесі" шоты

  счет бухгалтерского учета "Краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные кредиты" — бухгалтерлік есептің "Іысқа мерзімді, орта мерзімді, ұзақ мерзімді несие" шоты

  счет бухгалтерского учета "Краткофинансовые вложения" — бухгалтерлік есептің "Іысқа мерзімді қаржы жұмсалымы" шоты

  счет бухгалтерского учета "Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы" — бухгалтерлік есептің "Арзан бағалы және тез тозғыш заттар" шоты

  счет бухгалтерского учета "Материалы" — бухгалтерлік есептің "Материалдар" шоты

  счет бухгалтерского учета "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям" — бухгалтерлік есептің "Сатып алынған құндылықтар бойынша қосылған құн салығы" шоты

  счет бухгалтерского учета "Недостачи и потери от порчи" — бухгалтерлік есептің "Бүлінуден болған жетіспеушілік пен ысырап" шоты

  счет бухгалтерского учета "Незавершенное производство" — бухгалтерлік есептің "Аяқталмаған өндіріс" шоты

  счет бухгалтерского учета "Некапитальные работы" — бухгалтерлік есептің "Күрделі құрылысқа жатпайтын жұмыстар" шоты

  счет бухгалтерского учета "Нематериальные активы" — "Бейматериалдық активтер" шоты

  счет бухгалтерского учета "Нераспределенная прибыль" (непокрытый убыток) — бухгалтерлік есептің "Бөлінбеген пайда (өтелмеген залал)" шоты

  счет бухгалтерского учета "Оборудование к установке" — бухгалтерлік есептің "Орнатуға әзір жабдық" шоты

  счет бухгалтерского учета "Обслуживающие производства и хозяйства" — бухгалтерлік есептің "Іызмет көрсетуші өндірістер мен шаруашылықтар" шоты

  счет бухгалтерского учета "Общепроизводственные расходы" — бухгалтерлік есептің "Жалпы өндірістік шығыс" шоты

  счет бухгалтерского учета "Общехозяйственные расходы" — бухгалтерлік есептің "Жалпы шаруашылық шығыс" шоты

  счет бухгалтерского учета "Основное производство" — бухгалтерлік есептің "Негізгі өндіріс" шоты

  счет бухгалтерского учета "Основные средства" — бухгалтерлік есептің "Негізгі құрал-жабдық" шоты

  счет бухгалтерского учета "Отклонение в стоимости материалов" — бухгалтерлік есептің "Материалдар құнындағы ауытқу" шоты

  счет бухгалтерского учета "Оценочные резервы" — бухгалтерлік есептің "Бағаланбалы сақтық қорлар" шоты

  счет бухгалтерского учета "Переводы в пути" — бухгалтерлік есептің "Жолда келе жатқан аударымдар" шоты

  счет бухгалтерского учета "Переоценка материальных ценностей" — бухгалтерлік есептің "Материалдық құндылықтарды қайта бағалау" шоты

  счет бухгалтерского учета "Полуфабрикаты собственного производства" — бухгалтерлік есептің "Меншікті өндірістің дүмбілзаттары" шоты

  счет бухгалтерского учета "Прибыли и убытки" — бухгалтерлік есептің "Пайда мен залал" шоты

  счет бухгалтерского учета "Прибыль" — бухгалтерлік есептің "Пайда" шоты

  счет бухгалтерского учета "Производственные запасы" — бухгалтерлік есептің "ґндірістік босалқы қорлар" шоты

  счет бухгалтерского учета "Прочие денежные средства" — бухгалтерлік есептің "Басқадай ақшалай қаражат" шоты

  счет бухгалтерского учета "Прочие счета в банках" — бухгалтерлік есептің "Банкілердегі басқадай шоттар" шоты

  счет бухгалтерского учета "Расходы будущих периодов" — бухгалтерлік есептің "Болашақ кезеңге жатқызылатын шығыс" шоты

  счет бухгалтерского учета "Расчетный счет" — бухгалтерлік есептің "Есеп айырысу" шоты

  счет бухгалтерского учета "Расчеты за имущество" — бухгалтерлік есептің "Мүлік үшін есеп айырысу" шоты

  счет бухгалтерского учета "Расчеты по авансам выданным" — бухгалтерлік есептің "Берілген алғытөлем бойынша есеп айырысу" шоты

  счет бухгалтерского учета "Расчеты по внебюджетным платежам" — бухгалтерлік есептің "Бюджеттен тыс төлемдер бойынша есеп айырысу" шоты

  счет бухгалтерского учета "Расчеты по имущественному и личному страхованию" — бухгалтерлік есептің "Мүлікті және жеке басты сақтандыру бойынша есеп айырысу" шоты

  счет бухгалтерского учета "Расчеты по претензиям" — бухгалтерлік есептің "кінарат-талаптар бойынша есеп айырысу" шоты

  счет бухгалтерского учета "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" — бухгалтерлік есептің "Әлеуметтік сақтандыру және қамсыздандыру бойынша есеп айырысу" шоты

  счет бухгалтерского учета "Расчеты с бюджетом" — бухгалтерлік есептің "Бюджетпен есеп айырысу" шоты

  счет бухгалтерского учета "Расчеты с дебиторами за товары и услуги" — бухгалтерлік есептің "Тауарлар мен көрсетілетін қызметтер үшін дебиторлармен есеп айырысу" шоты

  счет бухгалтерского учета "Расчеты с дочерними предприятиями" (зависимыми) — бухгалтерлік есептің "Еншілес (тәуелді) кәсіпорындармен есеп айырысу" шоты

  счет бухгалтерского учета "Расчеты с персоналом по оплате труда" — бухгалтерлік есептің "Іызметкерлермен еңбекақы бойынша есеп айырысу" шоты

  счет бухгалтерского учета "Расчеты с персоналом по прочим операциям" — бухгалтерлік есептің "Іызметкерлермен өзге операциялар бойынша есеп айырысу" шоты

  счет бухгалтерского учета "Расчеты с подотчетными лицами" — бухгалтерлік есептің "Есеп беретін адамдармен есеп айырысу" шоты

  счет бухгалтерского учета "Расчеты с покупателями и заказчиками" — бухгалтерлік есептің "Сатып алушылармен және тапсырыс берушілермен есеп айырысу" шоты

  счет бухгалтерского учета "Расчеты с покупателями по полученным ими ссудам банков" — бухгалтерлік есептің "Іызметкерлермен олардың банкілерден алған несиесі бойынша есеп айырысу" шоты

  счет бухгалтерского учета "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" — бухгалтерлік есептің "Жеткізушілермен және мердігерлермен есеп айырысу" шоты

  счет бухгалтерского учета "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" — бухгалтерлік есептің "Түрлі дебиторлармен және кредиторлармен есеп айырысу" шоты

  счет бухгалтерского учета "Расчеты с участниками" — бухгалтерлік есептің "Іатысушылармен есеп айырысу" шоты

  счет бухгалтерского учета "Расчеты с учредителями" — бухгалтерлік есептің "Іұрылтайшылармен есеп айырысу" шоты

  счет бухгалтерского учета "Реализация и прочее выбытие основных средств" — бухгалтерлік есептің "Негізгі құрал-жабдықты өткізу және оның өзгедей Істен шығу" шоты

  счет бухгалтерского учета "Реализация продукции (работ, услуг)" — бухгалтерлік есептің "ґнімді өткізу (жұмыстарды орындау, қызметтер көрсету)" шоты

  счет бухгалтерского учета "Реализация прочих активов" — бухгалтерлік есептің "ґзге активтерді өткізу" шоты

  счет бухгалтерского учета "Резерв на покрытие предстоящих затрат и платежей" — бухгалтерлік есептің "Алдағы шығын мен төлемдерді өтеуге арналған сақтық қор" шоты

  счет бухгалтерского учета "Резервный капитал" — бухгалтерлік есептің "Сақтық қор капиталы" шоты

  счет бухгалтерского учета "Резервы предстоящих расходов и платежей" — бухгалтерлік есептің "Алдағы шығыс пен төлемдердің сақтық қоры" шоты

  счет бухгалтерского учета "Специальные счета в банках" — бухгалтерлік есептің "Банкілердегі арнаулы шоттар" шоты

  счет бухгалтерского учета "Специальные фонды и целевое финансирование" — бухгалтерлік есептің "Арнаулы қорлар және мақсатты қаржыландыру" шоты

  счет бухгалтерского учета "Товары" — бухгалтерлік есептің "Тауарлар" шоты

  счет бухгалтерского учета "Товары отгруженные" — бухгалтерлік есептің "Жөнелтілген тауарлар" шоты

  счет бухгалтерского учета "Торговая наценка" — бухгалтерлік есептің "Сауданың үстеме бағасы" шоты

  счет бухгалтерского учета "Уставной капитал" — бухгалтерлік есептің "Жарғылық капитал" шоты

  счет бухгалтерского учета "Финансирование капитальных вложений" — бухгалтерлік есептің "Күрделі жұмсалымды қаржыландыру" шоты

  счет бухгалтерского учета "Целевые финансирование и поступления" — бухгалтерлік есептің "Мақсатты қаржыландыру мен түсімдер" шоты

  Русско-казахский экономический словарь > счет бухгалтерского учета

 • 122 тендер

  тендер (1. өтінім, оферта, жазбаша ұсыныс, 2. бағалы қағаздарға жазылыс туралы ресми өтініш, 3. мерзімдік шарт бойынша тауар жеткізу ниетін білдірген хабарлама, 4. нарықта облигациялар немесе қазынашылық билеттер ұсыну нысаны, 5. жеткізушілерге конкурстық негізде тауар не жабдық ұсынуға шақыру, 6. кәсіпорынның бәсекелес ұсынған бағаға сүйеніп ұсынған бағасы, 7. халықаралық сауда-саттық, 8. кеме жөндеуші фирмаларға кемені жөндеу мүмкіндіктері мен шарттары туралы сұрау салу)

  Русско-казахский экономический словарь > тендер

 • 123 убытки неоконченные

  Русско-казахский экономический словарь > убытки неоконченные

 • 124 цена подписки

  Русско-казахский экономический словарь > цена подписки

 • 125 ценные бумаги неустановленных лиц

  Русско-казахский экономический словарь > ценные бумаги неустановленных лиц

 • 126 Ипотечные операции

  Ипотека представляет собой залог недвижимости для обеспечения денежного требования кредитора (залогодержателя) к должнику (залогодателю). Ипотека – это кредит, полученный под залог недвижимости.

  Ипотека несиегердің (кепіл ұстаушының) борышқорға (кепіл берушіге) ақшалай талабын қамтамасыз ететін жылжымайтын мүлік кепілі болып табылады. Ипотека – жылжымайтын мүлік кепілімен алынған несие.

  К недвижимости относятся следующие объекты:

  Жылжымайтын мүлікке мына объектілер жатады:

  - земельные участки недр;

  - жер қойнауының жер телімі;

  - обособленные водные объекты;

  - оқшауландырылған су объектілері;

  - леса;

  - ормандар;

  - здания;

  - үймереттер;

  - сооружения;

  - ғимараттар;

  - предприятия;

  - кәсіпорындар;

  - квартиры;

  - пәтерлер;

  - подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда;

  - мемлекеттік тіркеуге алынуға тиіс әуе және теңіз кемелері;

  - суда внутреннего плавания;

  - ішкі жүзу кемелері;

  - космические объекты;

  - ғарыш объектілері;

  - незавершенное строительство недвижимого имущества, возводимого на земельном участке, отведенного для строительства.

  - құрылысқа бөлінген жер телімдерінде салынатын жылжымайтын мүліктің аяқталмаған құрылысы.

  Ипотека не допускается в отношении:

  Ипотекаға мыналарға қатысты рұқсат етілмейді:

  - части земельного участка, которая с учетом его размера не может быть использована в качестве самостоятельного участка с соблюдением назначения земель соответствующей категории;

  - мөлшерін ескергенде тиісті санаттағы жер мақсатын сақтап, дербес телім ретінде пайдалануға болмайтын жер телімі бөлігіне;

  - жилых комнат, составляющих часть дома или квартиры собственника этого дома или квартиры;

  - үйді немесе пәтерді меншіктенушінің осы үйдің немесе пәтердің бір бөлігін құрайтын тұрғын бөлмелері;

  - предприятия, в отношении которого возбуждено дело о банкротстве либо принято решение о ликвидации или реорганизации.

  - банкроттық туралы іс қозғалған не тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған кәсіпорындар.

  Ипотека устанавливается на имущество, которое принадлежит залогодателю на правах собственности или хозяйственного ведения. Имущество остается у залогодателя в его владении и пользовании.

  Ипотека кепіл берушіге тиесілі мүлікке меншік немесе шаруашылық жүргізу құқығы негізінде белгіленеді. Мүлік кепіл берушіде оның иеленуі мен пайдалануында қалады.

  Предмет ипотеки определяется в договоре с указанием его наименования, места нахождения.

  Ипотека заты шартта айқындалып, оның атауы, тұрған жері көрсетіледі.

  В договоре об ипотеке должно быть указано право, в силу которого имущество являющееся предметом ипотеки, принадлежит залогодержателю, и наименование органа государственной регистрации прав на недвижимое имущество, зарегистрировавшего это право залогодателя.

  Онда ипотека заты болып табылатын мүлік кепіл ұстаушыға тиесілі болатын құқық және кепіл ұстаушының осы құқығын тіркеген жылжымайтын мүлікке құқықты мемлекеттік тіркеу органының атауы көрсетілуге тиіс.

  Договор об ипотеке должен быть нотариально удостоверен и подлежит государственной регистрации.

  Ипотека туралы шарт нотариалдық жолмен куәландырылуға және мемлекеттік тіркеуге алынуға тиіс.

  Оценка предмета ипотеки определяется в соответствии с законодательством Казахстана по соглашению залогодателя с залогодержателем. Стороны договора об ипотеке могут поручить оценку предмета ипотеки независимой профессиональной организации.

  Ипотека затының бағасы Қазақстанның заңнамасына сәйкес кепіл берушінің кепіл ұстаушымен келісімі бойынша айқындалады. Ипотека туралы шарт тараптары ипотека затын бағалауды тәуелсіз кәсіпқой ұйымға тапсыруы мүмкін.

  Закладная является именной ценной бумагой, удостоверяющей следующие права ее законного владельца:

  Кепілпұл өзінің заңды иеленушісіне мынадай құқықтарды:

  - право на получение исполнения по денежному обязательству, обеспеченному ипотекой имущества, указанному в договоре об ипотеке;

  - ипотека туралы шартта көрсетілген мүлік ипотекасымен қамтамасыз етілген ақшалай міндеттеме бойынша орындалуын алуға құқықты;

  - право залога на указанное имущество.

  - аталған мүлікке салынған кепіл құқығын куәландыратын атаулы бағалы қағаз болып табылады.

  Обязанными по закладной лицами являются должник по обеспеченному ипотекой обязательству и залогодатель.

  Ипотекамен қамтамасыз етілген міндеттеме бойынша борышкер және кепіл беруші кепілпұл бойынша міндетті тұлғалар болып табылады.

  Закладная составляется залогодателем, а если он является третьим лицом, то должником по обеспеченному ипотекой обязательству.

  Кепілпұлды кепіл беруші жасайды, ал егер ол үшінші тұлға болса, ипотекамен қамтамасыз етілген міндеттеме бойынша борышкер толтырады.

  Закладная выдается первоначальному залогодержателю органом, осуществляющим государственную регистрацию ипотеки, после государственной регистрации ипотеки.

  Кепілпұлды бастапқы ұстаушыға ипотека мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін ипотеканы мемлекеттік тіркеуге алған орган береді.

  Закладная содержит:

  Кепілпұл мынадай мазмұнда болуға тиіс:

  - слово "закладная", включенное в название документа;

  - құжаттың атауына енгізілген "кепілпұл" деген сөз;

  - имя залогодателя и указание его места жительства либо его наименование и указание местонахождения, если залогодатель – юридическое лицо;

  - кепіл берушінің есімі және оның тұрғылықты мекені көрсетілуі не кепіл беруші – заңды тұлға болса, оның атауы және орналасқан мекені көрсетілуі;

  - имя первоначального залогодержателя и указание его места жительства либо его наименование и указание местонахождения, если залогодатель – юридическое наименование права, в силу которого имущество, являющееся предметом ипотеки, принадлежит залогодателю, и наименование органа, зарегистрировавшего это право, с указанием номера, даты и места государственной регистрации, а если предметом ипотеки является принадлежащее залогодателю право аренды – точное название имущества, являющегося предметом аренды и срок действия этого права;

  - бастапқы кепіл ұстаушының есімі және оның тұрғылықты мекені көрсетілуі не кепіл беруші – заңды тұлға болса, оның атауы және орналасқан мекені ипотека заты болып табылатын мүлікті кепіл берушіге тиесілі ететін құқықтың атауы және осы құқықты тіркеген органның атауы, онда мемлекеттік тіркеуге алынған нөмірі, күні және жері, ал егер ипотека заты кепіл берушіге тиесілі жалдау құқығы болса – жалға берілетін зат болып табылатын мүліктің дәл атауы және осы құқықтың қолданылу мерзімі;

  - указание на то, что имущество, являющееся предметом ипотеки, обременено правом пожизненного пользования, аренды, сервитутом, иным правом либо не обременено никаким из подлежащих государственной регистрации правом третьих лиц на момент государственной регистрации ипотеки;

  - ипотека заты болып табылатын мүліктің өмірлік пайдалану, жалға алу құқығымен, сервитутпен, өзгедей құқықпен қамтамасыз етілгені не ипотеканың мемлекеттік тіркеуге алынуы сәтінде үшінші тұлғаның тіркелуге тиісті ешқандай құқығымен қамтамасыз етілмегені көрсетілуі;

  - подпись залогодателя, а если он является третьим лицом, то и должника по обеспеченному ипотекой обязательству;

  - кепіл берушінің қойған қолы, ал егер үшінші тұлға болса, онда ипотекамен қамтамасыз етілген міндеттеме бойынша борышқордың да қолы;

  - сведения о времени и месте нотариального удостоверения договора об ипотеке;

  - ипотека туралы шарттың нотариуста куәландырылған уақыты мен жері туралы мәліметтер;

  - указание даты выдачи закладной первоначальному залогодержателю.

  - бастапқы кепіл ұстаушыға кепілпұлдың берілген күнінің көрсетілуі.

  Русско-казахский экономический словарь > Ипотечные операции

 • 127 Финансовые претензии

  Я хотел бы предъявить вам некоторые претензии по платежам.

  Мен сізге төлемдер бойынша кейбір кінәрат-талап қойғым келеді.

  С нашей стороны к вам также есть некоторые претензии.

  Біз тарапынан да сізге кейбір кінәрат-талаптар бар.

  Наши объяснения по вашим претензиям, вероятно, удовлетворят вас.

  Сіздің кінәрат-талаптар жөніндегі біздің түсініктеріміз, сірә, сізді қанағаттандыратын болар.

  После тщательного анализа мы установили, что платежный баланс сейчас в нашу пользу.

  Мұқият талдау жасағаннан кейін біз төлем теңгерімінің қазір біздің пайдамызда екенін анықтадық.

  У вас же, напротив, имеется значительная задолженность по платежам.

  Сізде, керісінше, төлемдер бойынша едәуір берешек бар.

  Скажите, пожалуйста, в чем конкретно выражается наша задолженность.

  Айтыңызшы, біздің берешегіміз нақты неден көрініп отыр.

  Условия открытого вами аккредитива отличаются от условий, предусмотренных в контракте, и мы не можем получить причитающейся нам суммы.

  Сіз ашқан аккредитивтің шарттары келісімшартта көзделген шарттардан өзгеше, сондықтан біз өзімізге тиесілі соманы ала алмаймыз.

  Понимаю, мы немедленно внесем в аккредитив необходимые поправки.

  Түсінемін, біз аккредитивке қажетті түзетулерді дереу енгіземіз.

  Мы не можем произвести платежи с аккредитива, так как в документах, направленных в банк, имеются многочисленные расхождения.

  Біз аккредитивтен төлем төлей алмаймыз, өйткені банкіге жолданған құжаттарда көп алшақтықтар бар.

  Мы не нашли в своих записях получение вашего авизо на сумму...

  Біз өз жазбаларымызда... сомаға сіздің авизоңызды таппадық.

  Вот, кстати, я покажу вам ваше официальное письмо, в котором вы ставите нас в известность об отказе от этих платежей.

  Айтқандайын, міне, мен сізге өзіңіздің ресми хатыңызды көрсетейін, онда сіз бізге осы төлемдерден бас тартатыныңызды хабарлағансыз.

  Вы не можете отказаться от этих платежей.

  Сіз бұл төлемдерден бас тарта алмайсыз.

  У нас к вам есть серьезные претензии относительно несвоевременной оплаты. Срок платежей истек еще в мае этого года.

  Бізде төлемнің уақытылы төленбегені жөнінде елеулі кінәрат-талаптар бар.Төлем мерзімі осы жылдың мамырында-ақ өтіп кеткен.

  Эту задолженность вы должны погасить немедленно.

  Бұл берешекті сіз дереу өтеуге тиіссіз.

  Вы не оплатили счета №...

  Сіз ғ... шоттарды төлемегенсіз.

  Кроме того, вы задержали платежи за..., что является грубым нарушением контракта.

  Сонымен бірге сіз... кідірткенсіз, мұның өзі келісімшартты өрескел бұзу болып табылады.

  - поставки промышленных товаров.

  Целый ряд платежных документов у вас составлен с нарушениями и отклонениями.

  Сізде толып жатқан төлем құжаттары бұрмалаушылықпен және ауытқушылықпен толтырылған.

  У вас не приложена к документам импортная (экспортная) лицензия.

  Сізде құжаттарға импорттық (экспорттық) лицензия тіркелмеген.

  В связи с изменением срока платежа ваша тратта не акцептована.

  Төлем мерзімінің өзгертілуіне байланысты сіздің траттаңыз акцептелмеген.

  По всем указанным претензиям у нас есть обоснованные объяснения.

  Барлық көрсетілген кінәрат-талаптар бойынша бізде негізделген түсініктемелер бар.

  Во-первых, в ходе выполнения контракта произошли непредвиденные изменения в расходах.

  Біріншіден, келісімшарттың орындалуы барысында шығыстарда болжанбаған өзгерістер болған.

  Изменения произошли по многим направлениям:

  Өзгерістер көптеген бағыттар бойынша:... болған.

  Во-вторых, вы должны принять во внимание, что все расходы по... мы берем на себя.

  Екіншіден, сіз... шығыстарының барлығын біз көтеретінімізді сіз ескеруге тиіс едіңіз.

  За наш счет идут...

  Біздің шотымызға... барады.

  - расходы по страхованию.

  Мы также надеемся на компенсацию убытков, понесенных нами из-за...

  Біз сондай-ақ... себепті бізге келтірілген залалдың өтелуіне үміт артамыз.

  - несвоевременной отправки платежных документов.

  Поэтому мы снимаем с себя ответственность за...

  Сондықтан біз... үшін жауапкершілікті өзімізден аламыз.

  - несоблюдение договорных обязательств.

  Вот один пример. В прошлом году ваше уведомление об отгрузке товара мы получили с опозданием. Поэтому мы оказались не готовыми к приемке товара от железной дороги. Это привело, в конце концов, к большим дополнительным затратам по транспортировке и хранению.

  Міне, бір мысал. Өткен жылы тауардың жөнелтілгені туралы сіздің хабарламаңызды біз кешігіп алдық. Сондықтан біз теміржолдан тауар қабылдауға дайын болмай қалдық. Мұның өзі, сайып келгенде, тасымалдау мен сақтаудың көп қосымша шығындарын туғызды.

  О подобных фактах мы неоднократно ставили вас в известность.

  Мұндай фактілер жайында біз сіздерге талай рет хабарладық.

  Поэтому мы не можем нести полную ответственность за дополнительные расходы.

  Сондықтан қосымша шығыстар үшін толық жауапкершілік ала алмаймыз.

  У нас к вам есть также ряд встречных претензий.

  Бізде сіздерге қоятын бірқатар қарсы кінәрат-талаптар бар.

  Наши платежи приостановлены в связи с...

  Біздің төлемдер... байланысты тоқтатылды.

  - задержками поставок.

  Нарушение сроков платежей произошло вследствие некомплектности поставок с вашей стороны.

  Төлем мерзімінің бұзылуы сіздер тарапынан жеткізілімнің жиынтықталмауы салдарынан болды.

  Уже в этом году вы представили документы к оплате с опозданием на два месяца.

  Биылдың өзінде сіздер құжаттарды төлеуге екі ай кешіктіріп ұсындыңыздар.

  Было обнаружено несколько ошибок в расчетах.

  Есеп айырысуларда бірнеше қателер табылды.

  Вот, например, выписка из счета. Она подтверждает правильность именно наших расчетов.

  Міне, мысалы, шоттан үзінді көшірме. Ол нақ біздің есеп айырысуларымыздың дұрыстығын қуаттайды.

  Проверьте, пожалуйста, сами этот счет.

  Өздеріңіз бұл шотты тексеріңіздерші.

  Вы не учли, что нами 2-го октября была ошибочно переведена вам сумма...

  Сіздерге 2-ші қазанда... сома қате аударылғанын сіздер ескермегенсіздер.

  Давайте снова сверим наши расчеты.

  Қанекей, біздің шоттарымызды қайтадан салыстырайық.

  Эти вопросы мы обязательно рассмотрим вновь.

  Бұл мәселелерді біз міндетті түрде қайтадан қараймыз.

  Все недостатки по платежам мы устраним самое позднее через месяц.

  Төлемдер бойынша кемшіліктердің бәрін біз әрі кеткенде бір айдан кейін жоямыз.

  Платежи будут осуществляться...

  Төлемдер... төленеді.

  - после подписания счета.

  В связи с известными вам событиями мы просим...

  Сіздерге белгілі оқиғаларға байланысты біз... сұраймыз.

  - о пересмотре платежных сумм.

  Все же вам следует уплатить...

  Қалай дегенмен сіздердің... төлеулеріңіз керек.

  - штраф за просрочку в уплате.

  Вы нам предъявили штраф за нарушение договора. Но уплату названных сумм мы произведем только в арбитражном порядке.

  Сіздер бізге шарттың бұзылғаны үшін айыппұл төлеуді ұсындыңыздар. Бірақ аталған соманы тек төрелік сот тәртібімен ғана төлейміз.

  По-моему, вы недооцениваете серьезность ситуации.

  Меніңше, сіздер жағдайдың елеулі сипатын жете бағаламай отырсыздар.

  В результате нарушений в платежах произойдут известные вам последствия, предусмотренные в договоре.

  Төлемдегі бұрмалаушылықтар салдарынан шартта көзделген сіздерге мәлім зардаптар болады.

  Уклонение от уплаты налогов влечет штраф в большом размере.

  Салықтарды төлеуден жалтару көп мөлшерде айыппұл төлеуге апарып соқтырады.

  Вследствие задержки в оплате мы приостанавливаем поставки.

  Төлем төлеудегі кідірістің салдарынан біз жеткізілімді тоқтата тұрамыз.

  Мы просим вас также отослать нам назад товары, поставленные ранее, но не оплаченные до сих пор.

  Біз сіздерден бұрын жеткізілген, бірақ осы кезге дейін төленбеген тауарларды бізге кері қайтаруларыңызды да сұраймыз.

  Издержки в этом случае, естественно, пойдут за ваш счет.

  Бұл ретте, әлбетте, шығындар сіздердің есебіңізден өтеледі.

  По результатам этой сделки мы оказались в убытке.

  Осы мәміленің нәтижелері бойынша біз залал шектік.

  Поэтому мы вынуждены обратиться в суд.

  Сондықтан біз сотқа жүгінуге мәжбүр болдық.

  Взыскание ваших долгов тогда произойдет в законном порядке.

  Сіздердің борыштарыңыз заңды тәртіппен өндіріп алынады.

  Судебные издержки пойдут также за ваш счет.

  Сот шығындары да сіздердің есебіңізден өтеледі.

  Наш договор будет расторгнут.

  Біздің шартымыз бұзылады.

  Мы предоставляем это дело на ваше усмотрение.

  Біз бұл істі сіздердің қалауыңызға ұсынамыз.

  Русско-казахский экономический словарь > Финансовые претензии

 • 128 незавершенный

  аяқталмаған

  Русско-казахский терминологический словарь "Медицина" > незавершенный

 • 129 незавершенный фагоцитоз

  аяқталмаған фагоцитоз

  Русско-казахский терминологический словарь "Медицина" > незавершенный фагоцитоз

 • 130 обморок

  талма, талу

  Русско-казахский терминологический словарь "Медицина" > обморок

 • 131 припадки истерические

  есірік, талма, ұстама

  Русско-казахский терминологический словарь "Медицина" > припадки истерические

 • 132 припадки малые

  кіші талма, ұстама

  Русско-казахский терминологический словарь "Медицина" > припадки малые

 • 133 припадок

  талма

  Русско-казахский терминологический словарь "Медицина" > припадок

 • 134 контур карьера незамкнутый

  карьердің тұйықталмаған жиегі

  Русско-казахский терминологический словарь "Горное дело и металлургия" > контур карьера незамкнутый

 • 135 недобитые выработки

  аяқталмаған қазындылар

  Русско-казахский терминологический словарь "Горное дело и металлургия" > недобитые выработки

 • 136 гольян красный

  сұлу талма

  Русско-казахский терминологический словарь "Биология" > гольян красный

 • 137 гольян озерный

  көк талма

  Русско-казахский терминологический словарь "Биология" > гольян озерный

 • 138 припадок

  талма, қояншық

  Русско-казахский терминологический словарь "Биология" > припадок

 • 139 рис-сырец

  ақталмаған күріш

  Русско-казахский терминологический словарь "Биология" > рис-сырец

 • 140 строительство незавершенное

  аяқталмаған құрылыс

  Русско-казахский терминологический словарь "Архитектура и строительство" > строительство незавершенное


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»