Перевод: с русского на все языки

жазылыс әлі аяқталмаған қарыз

 • 1 заем открытый

  Русско-казахский экономический словарь > заем открытый

 • 2 открытый заем

  Русско-казахский экономический словарь > открытый заем

 • 3 счет бухгалтерского учета

  счет бухгалтерского учета "Авансы выданные" — бухгалтерлік есептің "Берілген аванс" шоты

  счет бухгалтерского учета "Амортизация нематериальных активов" — бухгалтерлік есептің "Бейматериалдық активтер тозымпұлы" шоты

  счет бухгалтерского учета "Арендные обязательства" — бухгалтерлік есептің "Жалгерлік міндеттемелер" шоты

  счет бухгалтерского учета "Арендные обязательства к поступлению" — бухгалтерлік есептің "Түсуге әзір жалгерлік міндеттемелер" шоты

  счет бухгалтерского учета "Брак в производстве" — бухгалтерлік есептің "ґндірістегі ақау" шоты

  счет бухгалтерского учета "Валютный счет" — бухгалтерлік есептің "Валюталық шот" шоты

  счет бухгалтерского учета "Внутрихозяйственные расчеты" — бухгалтерлік есептің "Шаруашылық ішіндегі есеп айырысу" шоты

  счет бухгалтерского учета "Вспомогательные производства" — бухгалтерлік есептің "Көмекші өндірістер" шоты

  счет бухгалтерского учета "Выполненные этапы по незавершенным работам" — бухгалтерлік есептің "Аяқталмаған жұмыстар бойынша орындалған кезеңдер" шоты

  счет бухгалтерского учета "Выпуск продукции" (работ, услуг) — бухгалтерлік есептің "ґнім шығару (жұмыстарды орындау, қызметтер көрсету)" шоты

  счет бухгалтерского учета "Готовая продукция" — бухгалтерлік есептің "Дайын өнім" шоты

  счет бухгалтерского учета "Готовая продукция и товары" — бухгалтерлік есептің "Дайын өнім және тауарлар" шоты

  счет бухгалтерского учета "Денежные документы" — бухгалтерлік есептің "Ақша құжаттары" шоты

  счет бухгалтерского учета "Добавочный капитал" — бухгалтерлік есептің "Істелме капитал" шоты

  счет бухгалтерского учета "Долгосрочно арендуемые основные средства" — бухгалтерлік есептің "Ұзақ мерзімді жалға берілетін негізгі құрал-жабдық" шоты

  счет бухгалтерского учета "Долгосрочные займы" — бухгалтерлік есептің "Ұзақ мерзімді қарыз" шоты

  счет бухгалтерского учета "Долгосрочные кредиты банков" — бухгалтерлік есептің "Банкілердің ұзақ мерзімді несиелері" шоты

  счет бухгалтерского учета "Долгосрочные кредиты банков для работников" — бухгалтерлік есептің "Банкілердің қызметкерлер үшін ұзақ мерзімді несиелері" шоты

  счет бухгалтерского учета "Долгосрочные финансовые вложения" — бухгалтерлік есептің "Ұзақ мерзімді қаржы жұмсалымы" шоты

  счет бухгалтерского учета "Доходы будущих периодов" — бухгалтерлік есептің "Болашақ кезеңге жатқызылатын кіріс" шоты

  счет бухгалтерского учета "Животные на выращивании и откорме" — бухгалтерлік есептің "Бағудағы және бордақылаудағы мал" шоты

  счет бухгалтерского учета "Заготовление и приобретение материалов" — бухгалтерлік есептің "Материалдарды дайындау және сатып алу" шоты

  счет бухгалтерского учета "Издержки обращения" — бухгалтерлік есептің "Айналыс шығыны" шоты

  счет бухгалтерского учета "Издержки обращения на остаток товаров" — бухгалтерлік есептің "Тауар қалдығына шаққандағы айналыс шығыны" шоты

  счет бухгалтерского учета "Износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов" — бухгалтерлік есептің "Арзан бағалы және тез тозғыш заттардың тозуы" шоты

  счет бухгалтерского учета "Износ основных средств" — бухгалтерлік есептің "Негізгі құрал-жабдықтың тозуы" шоты

  счет бухгалтерского учета "Использование заемных средств" — бухгалтерлік есептің "Іарыз қаражатын пайдалану" шоты

  счет бухгалтерского учета "Использование прибыли" — бухгалтерлік есептің "Пайданың пайдаланылуы" шоты

  счет бухгалтерского учета "Капитальные вложения" — бухгалтерлік есептің "Күрделі қаржы жұмсалымы" шоты

  счет бухгалтерского учета "Капитальные вложения и авансы" — бухгалтерлік есептің "Күрделі қаржы жұмсалымы және аванс" шоты

  счет бухгалтерского учета "Касса" — бухгалтерлік есептің "Касса" шоты

  счет бухгалтерского учета "Коммерческие расходы" — бухгалтерлік есептің "Коммерциялық шығыс" шоты

  счет бухгалтерского учета "Краткосрочные заемные средства" и "Долгосрочные заемные средства" — бухгалтерлік есептің "Іысқа мерзімді қарыз қаражаты" және "Ұзақ мерзімді қарыз қаражаты" шоты

  счет бухгалтерского учета "Краткосрочные займы" — бухгалтерлік есептің "Іысқа мерзімді қарыз" шоты

  счет бухгалтерского учета "Краткосрочные кредиты банков" — бухгалтерлік есептің "Банкілердің қысқа мерзімді несиесі" шоты

  счет бухгалтерского учета "Краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные кредиты" — бухгалтерлік есептің "Іысқа мерзімді, орта мерзімді, ұзақ мерзімді несие" шоты

  счет бухгалтерского учета "Краткофинансовые вложения" — бухгалтерлік есептің "Іысқа мерзімді қаржы жұмсалымы" шоты

  счет бухгалтерского учета "Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы" — бухгалтерлік есептің "Арзан бағалы және тез тозғыш заттар" шоты

  счет бухгалтерского учета "Материалы" — бухгалтерлік есептің "Материалдар" шоты

  счет бухгалтерского учета "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям" — бухгалтерлік есептің "Сатып алынған құндылықтар бойынша қосылған құн салығы" шоты

  счет бухгалтерского учета "Недостачи и потери от порчи" — бухгалтерлік есептің "Бүлінуден болған жетіспеушілік пен ысырап" шоты

  счет бухгалтерского учета "Незавершенное производство" — бухгалтерлік есептің "Аяқталмаған өндіріс" шоты

  счет бухгалтерского учета "Некапитальные работы" — бухгалтерлік есептің "Күрделі құрылысқа жатпайтын жұмыстар" шоты

  счет бухгалтерского учета "Нематериальные активы" — "Бейматериалдық активтер" шоты

  счет бухгалтерского учета "Нераспределенная прибыль" (непокрытый убыток) — бухгалтерлік есептің "Бөлінбеген пайда (өтелмеген залал)" шоты

  счет бухгалтерского учета "Оборудование к установке" — бухгалтерлік есептің "Орнатуға әзір жабдық" шоты

  счет бухгалтерского учета "Обслуживающие производства и хозяйства" — бухгалтерлік есептің "Іызмет көрсетуші өндірістер мен шаруашылықтар" шоты

  счет бухгалтерского учета "Общепроизводственные расходы" — бухгалтерлік есептің "Жалпы өндірістік шығыс" шоты

  счет бухгалтерского учета "Общехозяйственные расходы" — бухгалтерлік есептің "Жалпы шаруашылық шығыс" шоты

  счет бухгалтерского учета "Основное производство" — бухгалтерлік есептің "Негізгі өндіріс" шоты

  счет бухгалтерского учета "Основные средства" — бухгалтерлік есептің "Негізгі құрал-жабдық" шоты

  счет бухгалтерского учета "Отклонение в стоимости материалов" — бухгалтерлік есептің "Материалдар құнындағы ауытқу" шоты

  счет бухгалтерского учета "Оценочные резервы" — бухгалтерлік есептің "Бағаланбалы сақтық қорлар" шоты

  счет бухгалтерского учета "Переводы в пути" — бухгалтерлік есептің "Жолда келе жатқан аударымдар" шоты

  счет бухгалтерского учета "Переоценка материальных ценностей" — бухгалтерлік есептің "Материалдық құндылықтарды қайта бағалау" шоты

  счет бухгалтерского учета "Полуфабрикаты собственного производства" — бухгалтерлік есептің "Меншікті өндірістің дүмбілзаттары" шоты

  счет бухгалтерского учета "Прибыли и убытки" — бухгалтерлік есептің "Пайда мен залал" шоты

  счет бухгалтерского учета "Прибыль" — бухгалтерлік есептің "Пайда" шоты

  счет бухгалтерского учета "Производственные запасы" — бухгалтерлік есептің "ґндірістік босалқы қорлар" шоты

  счет бухгалтерского учета "Прочие денежные средства" — бухгалтерлік есептің "Басқадай ақшалай қаражат" шоты

  счет бухгалтерского учета "Прочие счета в банках" — бухгалтерлік есептің "Банкілердегі басқадай шоттар" шоты

  счет бухгалтерского учета "Расходы будущих периодов" — бухгалтерлік есептің "Болашақ кезеңге жатқызылатын шығыс" шоты

  счет бухгалтерского учета "Расчетный счет" — бухгалтерлік есептің "Есеп айырысу" шоты

  счет бухгалтерского учета "Расчеты за имущество" — бухгалтерлік есептің "Мүлік үшін есеп айырысу" шоты

  счет бухгалтерского учета "Расчеты по авансам выданным" — бухгалтерлік есептің "Берілген алғытөлем бойынша есеп айырысу" шоты

  счет бухгалтерского учета "Расчеты по внебюджетным платежам" — бухгалтерлік есептің "Бюджеттен тыс төлемдер бойынша есеп айырысу" шоты

  счет бухгалтерского учета "Расчеты по имущественному и личному страхованию" — бухгалтерлік есептің "Мүлікті және жеке басты сақтандыру бойынша есеп айырысу" шоты

  счет бухгалтерского учета "Расчеты по претензиям" — бухгалтерлік есептің "кінарат-талаптар бойынша есеп айырысу" шоты

  счет бухгалтерского учета "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" — бухгалтерлік есептің "Әлеуметтік сақтандыру және қамсыздандыру бойынша есеп айырысу" шоты

  счет бухгалтерского учета "Расчеты с бюджетом" — бухгалтерлік есептің "Бюджетпен есеп айырысу" шоты

  счет бухгалтерского учета "Расчеты с дебиторами за товары и услуги" — бухгалтерлік есептің "Тауарлар мен көрсетілетін қызметтер үшін дебиторлармен есеп айырысу" шоты

  счет бухгалтерского учета "Расчеты с дочерними предприятиями" (зависимыми) — бухгалтерлік есептің "Еншілес (тәуелді) кәсіпорындармен есеп айырысу" шоты

  счет бухгалтерского учета "Расчеты с персоналом по оплате труда" — бухгалтерлік есептің "Іызметкерлермен еңбекақы бойынша есеп айырысу" шоты

  счет бухгалтерского учета "Расчеты с персоналом по прочим операциям" — бухгалтерлік есептің "Іызметкерлермен өзге операциялар бойынша есеп айырысу" шоты

  счет бухгалтерского учета "Расчеты с подотчетными лицами" — бухгалтерлік есептің "Есеп беретін адамдармен есеп айырысу" шоты

  счет бухгалтерского учета "Расчеты с покупателями и заказчиками" — бухгалтерлік есептің "Сатып алушылармен және тапсырыс берушілермен есеп айырысу" шоты

  счет бухгалтерского учета "Расчеты с покупателями по полученным ими ссудам банков" — бухгалтерлік есептің "Іызметкерлермен олардың банкілерден алған несиесі бойынша есеп айырысу" шоты

  счет бухгалтерского учета "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" — бухгалтерлік есептің "Жеткізушілермен және мердігерлермен есеп айырысу" шоты

  счет бухгалтерского учета "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" — бухгалтерлік есептің "Түрлі дебиторлармен және кредиторлармен есеп айырысу" шоты

  счет бухгалтерского учета "Расчеты с участниками" — бухгалтерлік есептің "Іатысушылармен есеп айырысу" шоты

  счет бухгалтерского учета "Расчеты с учредителями" — бухгалтерлік есептің "Іұрылтайшылармен есеп айырысу" шоты

  счет бухгалтерского учета "Реализация и прочее выбытие основных средств" — бухгалтерлік есептің "Негізгі құрал-жабдықты өткізу және оның өзгедей Істен шығу" шоты

  счет бухгалтерского учета "Реализация продукции (работ, услуг)" — бухгалтерлік есептің "ґнімді өткізу (жұмыстарды орындау, қызметтер көрсету)" шоты

  счет бухгалтерского учета "Реализация прочих активов" — бухгалтерлік есептің "ґзге активтерді өткізу" шоты

  счет бухгалтерского учета "Резерв на покрытие предстоящих затрат и платежей" — бухгалтерлік есептің "Алдағы шығын мен төлемдерді өтеуге арналған сақтық қор" шоты

  счет бухгалтерского учета "Резервный капитал" — бухгалтерлік есептің "Сақтық қор капиталы" шоты

  счет бухгалтерского учета "Резервы предстоящих расходов и платежей" — бухгалтерлік есептің "Алдағы шығыс пен төлемдердің сақтық қоры" шоты

  счет бухгалтерского учета "Специальные счета в банках" — бухгалтерлік есептің "Банкілердегі арнаулы шоттар" шоты

  счет бухгалтерского учета "Специальные фонды и целевое финансирование" — бухгалтерлік есептің "Арнаулы қорлар және мақсатты қаржыландыру" шоты

  счет бухгалтерского учета "Товары" — бухгалтерлік есептің "Тауарлар" шоты

  счет бухгалтерского учета "Товары отгруженные" — бухгалтерлік есептің "Жөнелтілген тауарлар" шоты

  счет бухгалтерского учета "Торговая наценка" — бухгалтерлік есептің "Сауданың үстеме бағасы" шоты

  счет бухгалтерского учета "Уставной капитал" — бухгалтерлік есептің "Жарғылық капитал" шоты

  счет бухгалтерского учета "Финансирование капитальных вложений" — бухгалтерлік есептің "Күрделі жұмсалымды қаржыландыру" шоты

  счет бухгалтерского учета "Целевые финансирование и поступления" — бухгалтерлік есептің "Мақсатты қаржыландыру мен түсімдер" шоты

  Русско-казахский экономический словарь > счет бухгалтерского учета

 • 4 апеллировать

  1) юр. шағым арыз беру
  2) өтіну, сұрау

  Русско-казахский словарь > апеллировать

 • 5 взаймы

  қарыз, қарызға

  Русско-казахский словарь > взаймы

 • 6 грязнуть

  Русско-казахский словарь > грязнуть

 • 7 должок

  разг.

  Русско-казахский словарь > должок

 • 8 доносить

  Русско-казахский словарь > доносить

 • 9 жаба

  1) зоол. құрбақа
  2)

  мед. грудная жаба — жүректің талма ауруы

  Русско-казахский словарь > жаба

 • 10 жаловаться

  Русско-казахский словарь > жаловаться

 • 11 задолженность

  қарыз, борыш, берешек

  Русско-казахский словарь > задолженность

 • 12 заём

  қарыз, заем

  Русско-казахский словарь > заём

 • 13 заимообразно

  Русско-казахский словарь > заимообразно

 • 14 заимообразный

  қарызға, қарыз есебінде

  Русско-казахский словарь > заимообразный

 • 15 занимание

  Русско-казахский словарь > занимание

 • 16 занимать

  I
  ( о деньгах) қарызға алу
  II
  ( о месте) орын алу

  Русско-казахский словарь > занимать

 • 17 заниматься

  Русско-казахский словарь > заниматься

 • 18 занять

  Русско-казахский словарь > занять

 • 19 зачесться

  Русско-казахский словарь > зачесться

 • 20 заявитель

  арыз беруші, мәлімдеуші

  Русско-казахский словарь > заявитель


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»