Перевод: с казахского на все языки

елдің+аузынан

 • 121 төлем теңгерімі

  баланс платежный (фирманың, елдің барлық қаржы операцияларының нәтижесін көрсететін құжат, елдің белгілі бір уақыт кезеңінде шетелде төлеген төлемдері мен оның шетелден алған түсімдері сомасының арақатынасы)

  Казахско-русский экономический словарь > төлем теңгерімі

 • 122 трансшекаралық несиелендіру

  Казахско-русский экономический словарь > трансшекаралық несиелендіру

 • 123 тұрмыс деңгейі

  уровень жизни (1. елдің қол жеткізілген экономикалық дамуы деңгейіне сай келетін халық тұрмысы жағдайларының жиынтығы, 2. адамдардың қалаған тауарларын сатып алуы және қызмет көрсетумен қамтамасыз етілу қабілетін бейнелейтін жалпы сипаттағы көрсеткіш)

  Казахско-русский экономический словарь > тұрмыс деңгейі

 • 124 түсінік

  имидж (1. тауардың, кәсіпорынның, елдің, қайраткердің, кәсіпкердің бейнесі, 2. сатып алушылардың фирманың беделі, ол дайындайтын тауардың, көрсететін қызметтің сапасы, басшылардың жақсы атағы туралы түсінігі)

  Казахско-русский экономический словарь > түсінік

 • 125 ұлттық ақша

  валюта национальная (елдің аумағында қабылдануға міндетті заңды төлем құралы ретіндегі ақша өлшемі)

  Казахско-русский экономический словарь > ұлттық ақша

 • 126 ұлттық байлық

  национальное богатство (мемлекеттің экономикалық жай-күйінің аса маңызды көрсеткіші, қоғам жасаған және жинаған тұтынушылық құндылықтары жиынтығының ақшалай тұлғаланған көрінісі, ол табиғат байлығын, материалдық және рухани құндылықтарды қамтиды, яғни ұлттық байлық алдыңғы өткен ұрпақ пен қазіргі ұрпақтың еңбегімен жасалған материалдық игілік және қоғамның иелігіндегі табиғат ресурстары, елдің экономикалық әлеуетінің маңызды сипаттамасы)

  Казахско-русский экономический словарь > ұлттық байлық

 • 127 ұлттық валюта жүйесі

  национальная валютная система (елдің сыртқы экономикалық байланыстарын қамтамасыз ету үшін валютаның жұмыс істеуін көздейтін экономикалық, ақша-несие қатынастарының жиынтығы)

  Казахско-русский экономический словарь > ұлттық валюта жүйесі

 • 128 ұлттық заңнама

  Казахско-русский экономический словарь > ұлттық заңнама

 • 129 фирмалық несие

  фирменный кредит (бір елдің фирмалары екінші мемлекеттің фирмаларына төлем мерзімі ұзартылған тауар жеткізілімі түрінде беретін коммерциялық несие)

  Казахско-русский экономический словарь > фирмалық несие

 • 130 халық шаруашылығының жоспары

  народнохозяйственный план (елдің алуан түрлі экономикалық байланыстармен біріктірілген барлық салалары мен аймақтарының жиынтығы)

  Казахско-русский экономический словарь > халық шаруашылығының жоспары

 • 131 хризогедонизм

  хризогедонизм (елдің байлығы асыл металдардың, ең алдымен алтынның қорлануына байланысты дейтін экономикалық ілім)

  Казахско-русский экономический словарь > хризогедонизм

 • 132 шетелдік міндеттемелер

  иностранные обязательства (1. елдің, халықаралық валюта-несие ұйымының шетелдегі инвестициялаудың барлық түрлеріне салған барлық капиталының жиынтығы, 2. шетел банкілеріне, несиегерлеріне қатысты борыштар, міндеттемелер)

  Казахско-русский экономический словарь > шетелдік міндеттемелер

 • 133 шығарылған жерінің атауы

  наименование места происхождения (тиісті сапасымен ерекшеленетін тауар өндірілетін жердің, ауданның, елдің аты)

  Казахско-русский экономический словарь > шығарылған жерінің атауы

 • 134 ықпалды қайраткерлер

  ньюс-мейкеры (елдің қоғамдық-саяси өміріне елеулі ықпал ететін экономика, биржалық, кәсіпкерлік іс, саясат, мәдениет, ғылым, білім, өнер қайраткерлері)

  Казахско-русский экономический словарь > ықпалды қайраткерлер

 • 135 ішкі айырбасталымдылық

  внутренняя конвертируемость (шетел валютасын елдің ішінде ұлттық валютаға айырбас ретінде сатып алу және сату мүмкіндігі)

  Казахско-русский экономический словарь > ішкі айырбасталымдылық

 • 136 ішкі базар

  внутренний рынок (елдің ішінде, шегінде әрекет ететін базар, нарық)

  Казахско-русский экономический словарь > ішкі базар

 • 137 экономикалық босқындар

  экономические беженцы (экономикалық себептер бойынша, тұрмыс деңгейінің төмендігі, жұмыссыздық, аштық, т.б. салдарынан елді тастап кетушілер)

  Казахско-русский экономический словарь > экономикалық босқындар

 • 138 экономикалық дағдарыс

  экономический кризис (елдің экономикалық жағдайының күрт нашарлауы, өндірістің айтарлықтай құлдырауынан, қалыптасқан өндірістік байланыстардың бұзылуынан, кәсіпорындардың банкроттық ұшырауынан, жұмыссыздықтың өсуінен, сайып келгенде, халықтың тұрмыс деңгейі мен әл-ауқатының төмендеуінен көрініс табады)

  Казахско-русский экономический словарь > экономикалық дағдарыс

 • 139 экономиканы долларландыру

  долларизация экономики (ішкі сауда айналымында отандық валютаның орнына басқа елдің, әдетте, АІШ-тың ақшасын енгізу үдерісі)

  Казахско-русский экономический словарь > экономиканы долларландыру

 • 140 Ұлттық банкінің атқарымдары мен өкілеттіктері

  Ұлттық банк:

  Национальный банк:

  - республикадағы мемлекеттік ақша-несие саясатын жүргізеді;

  - проводит государственную денежно-кредитную политику в республике;

  - айналыстағы ақша массасының көлемін реттеу жолымен бағалы қағаздар шығарады;

  - эмитирует ценные бумаги путем регулирования объема массы в обращении;

  - Үкіметтің мемлекеттік борышына қызмет көрсетуге қатысады, Ұлттық банкінің мемлекеттік борышына қызмет көрсетеді;

  - участвует в обслуживании государственного долга правительства, обслуживает государственный долг Национального банка;

  - мыналарға:

  - выдает разрешение:

  - банкілердің ашылуына, олардың ерікті түрде қайта ұйымдастырылуына және таратылуына;

  - на открытие банков и их добровольную реорганизацию и ликвидацию;

  - Қазақстан аумағында банкілердің, ал республика аумағынан тыс жерлерде резидент-банкілердің филиалдары мен өкілдіктерінің ашылуына (олардың қосылуына);

  - на открытие филиалов (их слияние) и представительств банков на территории Казахстана, а для банков-резидентов – вне территории республики;

  - жеке және заңды тұлғалардың банкіге ірі қатысушы және банк холдингі мәртебесін алуына;

  - на приобретение физическими и юридическими лицами статуса крупного участника банка и банковского холдинга;

  - банкілердің бағалы қағаздар нарығында кәсіптік қызметті жүзеге асырушы ұйымдардың жарғылық капиталына қатысуына;

  - на участие банков в уставном капитале организаций, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг;

  - бағалы қағаздар нарығында кәсіптік қызметті жүзеге асыру үшін банкілерге лицензиялар беруіне рұқсат береді;

  - на выдачу банкам лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

  - банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыруға лицензия береді;

  - выдает лицензии на осуществление отдельных видов банковских операций;

  - банкілердің бағалы қағаздар эмиссияларының аңдатпаларын мемлекеттік тіркеуге дейін міндетті сараптаудан өткізеді, оларға енгізілетін өзгерістерді келіседі;

  - проводит обязательную экспертизу проспектов эмиссий ценных бумаг банков до их государственной регистрации, согласование изменений к ним;

  - банкілердің бағалы қағаздарды шығару және орналастыру қорытындылары туралы есеп, құрылтай құжаттары бойынша тұжырым береді;

  - дает заключение по отчету об итогах выпуска и размещения ценных бумаг банками, учредительным документам;

  - банкінің құрылтай құжаттарына өзгертулер енгізуге, оларды қайта тіркеуге, банкінің басшы қызметтерін тағайындауға (сайлауға) келісім береді;

  - дает согласие на внесение изменений в учредительные документы банка, их перерегистрацию, назначение (избирание) руководящих работников банка;

  - банкілердің қызметін, ерікті не мәжбүрлі түрде таратылатын банкілердің тарату комиссияларының қызметін бақылайды және қадағалайды;

  - осуществляет контроль и надзор за деятельностью банков, за деятельностью ликвидационных комиссий, добровольно и принудительно ликвидируемых банков;

  - банкілерге пруденциялық нормативтерді, банк капиталының белгілі бір күнгі мөлшерін белгілейді;

  - устанавливает банкам пруденциальные нормативы, размер капитала банка на определенную дату;

  - республикадағы несиелер бойынша сыйақы (мүдде) мөлшерлемесін реттейді;

  - осуществляет регулирование ставок вознаграждения (интереса) по кредитам в республике;

  - республикада төлемдерді төлеу және ақша аудару тәртібін, жүйесі мен нысанын айқындайды;

  - определяет порядок, систему и форму осуществления платежей и переводов денег в республике;

  - банкілердің арасында теңге түріндегі ақшаның уақтылы және үздіксіз аударылуын қамтамасыз ететін төлем жүйесінің жұмыс істеуін ұйымдастырады;

  - организует функционирование платежной системы, обеспечивающей своевременное и бесперебойное проведение переводов денег между банками в тенге;

  - республикадағы валюталық реттеу мен валюталық бақылауды жүзеге асырады;

  - осуществляет валютное регулирование и валютный контроль в республике;

  - банк қызметі, есебі, төлем төлеу, ақша аудару, заңнамалық құжаттарда белгіленген өкілеттіктер шегінде валюталық операцияларды жүзеге асыру мәселелері бойынша барлық банкілер мен олардың қызметін пайдаланушылар үшін орындалуы міндетті нормативтік құқықтық актілер шығарады;

  - издает обязательные для исполнения всеми банками и их клиентами нормативные правовые акты по вопросам банковской деятельности, учета, платежей и переводов денег, осуществления валютных операций в пределах полномочий, определенных законодательными актами;

  - нормативтік-құқықтық актілердің сақталуын қадағалайды;

  - осуществляет надзор за соблюдением нормативно-правовых актов;

  - Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігімен келісе отырып, банкілердің бухгалтерлік есебінің стандарттарын белгілейді;

  - по согласованию с Министерством финансов Республики Казахстан устанавливает стандарты бухгалтерского учета банков;

  - нақты банкноттар мен мәнеттерді есептеу, сақтау, тасымалдау және инкассолау ережелерін белгілейді;

  - устанавливает правила учета, хранения, перевозки и инкассации наличных банкнот и монет;

  - нақты банкноттар мен мәнеттерді тасымалдауға, сақтауға және инкассолауға қатысады;

  - участвует в обеспечении перевозки, хранении и инкассации наличных банкнот и монет;

  - банкноттар мен мәнеттердің сақтық қорын құрады;

  - создает резервные фонды банкнот и монет;

  - республика банкілерінің жиынтық теңгерімін және өзінің теңгерімін жасап, тұрақты түрде жариялайды;

  - составляет и регулярно публикует сводный баланс банков республики и собственный баланс;

  - елдің есептік төлем теңгері-мін қалыптастырады;

  - формирует отчетный платежный баланс страны;

  - төлем теңгерімі көрсеткіштерінің қысқа мерзімді, орта мерзімді және ұзақ мерзімді болжамды бағалануын әзірлеуге қатысады;

  - участвует в разработке краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных прогнозных оценок показателей платежного баланса;

  - мемлекеттік кепілдіктері жоқ беймемлекеттік сыртқы қарыздар бойынша шарттарды тіркеп, мониторингін жүзеге асырады;

  - осуществляет регистрацию и мониторинг договоров по негосударственным внешним займам, не имеющим государственных гарантий;

  - елдің жалпы сыртқы борышының бағасын қалыптастырады;

  - формирует оценку валового внешнего долга страны;

  - республикадағы банк жүйесі үшін кадрлар даярлауға қатысады;

  - участвует в осуществлении подготовки кадров для системы банков в республике;

  - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің бірыңғай қазынашылық шотына қызмет көрсетеді;

  - обслуживает единый казначейский счет Министерства финансов Республики Казахстан;

  - Ұлттық банкінің нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес вексельдерді қайта есептейді.

  - осуществляет переучет векселей в соответствии с нормативными правовыми актами Национального банка.

  Казахско-русский экономический словарь > Ұлттық банкінің атқарымдары мен өкілеттіктері

См. также в других словарях:

 • жуан — бақай. Бақайы жуан (ат). Қартаң ж у а н б а қ а й жирен ат пен жайдақ шананы ол оны мұны жұмыс үшін жегеді (Б. Соқпақбаев, Таңд., 174). Жуан қара. Ірі мал: жылқы, түйе, сиыр. Бәтенге жиыны 50 ж у а н қ а р а жөнелтілді (М. Әуезов, Қараш., 79).… …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»