Перевод: с русского на таджикский

с таджикского на русский

десять

 • 1 десять

  даҳ

  Русско-таджикский словарь > десять

 • 2 десять

  числ. даҳ; человек даҳ кас (нафар); десять километров даҳ километр; дней за десять (за десять) до этого даҳ рӯз пеш аз ин; за десять-двенадцать километров отсюда аз ин ҷо даҳ-дувоздаҳ километр дур <> за (под) десятью замками дар паси ҳафт парда; нон дар нондон - калидаш дар осмон

  Русско-таджикский словарь > десять

 • 3 очко

  с (на карте, кости) хол, нишонаи қарта
  2. (единица счёта) хол, бурд; набрать десять очков из одйннадцати возможных аз ёздаҳ холи имконпазир даҳ хол гирифтан; выбить шестьдесят очков шаст хол задан
  3. разг. «бисту як» (номи кимори қарта); играть в очко «бисту як» бозӣ кардан
  4. (отверстие) равзанак, чашм, дарича; очко уля равзанаки кавора; гс сети чашми тӯр
  5. сад. муғҷа, чашмак, ҷавона <> втереть очки кому ба чашм хок пошидан; дать сто (десять) очков вперед кому бартарӣ (имтиёз) додан

  Русско-таджикский словарь > очко

 • 4 делить

  несов.
  1. кого-что тақсим (ҳисса) кардан, ба ҳиссаҳо ҷудо кардан; делить на группы ба гурӯҳҳо ҷудо кардан; делить поровну баробар тақсим кардан
  2. что мат. тақсим кардан; делить десять на два даҳро ба ду тақсим кардан
  3. что с кем-чем шарик шудан, ба ҳам дидан; делить с кем-л. последние деньги охирин пули дасти худро бо касе ба ҳам дидан Цйперен. шарик шудан; делить с кем-л. горе и радости ба ғаму шодии касе шарик шудан <> делить время 1) между чем вақт сарф кардан; он делит своё время между спортом и работой вай вақташро ба спорту кор сарф мекунад 2) с кем-л. вақт гузарондан (бо касе); делить нечего кому ба ҷангу ҷидол сабабе нест; делить шкуру неубитого медведя погов. \делить бача дар камар, номаш Музаффар

  Русско-таджикский словарь > делить

 • 5 делиться

  несов.
  1. тақсим (ҷудо) шудан; делиться на части ба ҳиссаҳо тақсим шудан; делиться на группы ба гурӯҳҳо тақсим шудан I/ (совершать раздел имущества) молу мулкро тақсим кардан
  2. чем с кем-чем ба ҳам дидан; делиться деньгами с кем-л. пулро бо касе ба ҳам дидан; делиться последним с кем-л. порчаи нонро бо касе ба ҳам дидан Ц перен. ба ҳам дидан; делиться знаниями дониши худро бо дигарон ба ҳам дидан
  3. мат. тақсим шудан; десять делится на пять даҳ ба панҷ тақсим мешавад
  4. страд. тақсим (ҳисса) карда шудан, ба ҳиссаҳо ҷудо карда шудан

  Русско-таджикский словарь > делиться

 • 6 за

  приставкаи префиксе, ки маънохои зеринро ифода мекунад:
  1. I) ибтидои амал: зааплодйровать ба чапакзанн сар кардан; заплакать ба гирья даромадан; забегать ба давутоз даромадан 2) итмоми амал: заасфальтировать асфальтфарш карда шудан 3) бо ҳиссачаи «ся» ё бе он - ба ҳадди охир расондани амал; аз ҳад зиёд кардани коре: заглядеться чашм дӯхта мондан, чашм канда натавонистан; заработаться бисьёр кор карда монда шудан; задарить тӯҳфаборон кардан; закормить хуб сер кардан 4) равона шудани амал ба он тарафи предмет ва ё берун аз ҳудуди чизе: зайтй за дерево ба паси дарахт гузаштан; завернуть за угол ба хамгашти кӯча тоб хӯрдан 5) зимнан иҷрошаванда будани амал: забежать сари роҳ даромадан; занести дароварда додан
  2. дар сифатсозӣ ва исмсозӣ маънои дар беруни чизе буданро ифода мекунад: загородный беруни шаҳр, берунишаҳрӣ; зарубежный хориҷӣ; заречье он тарафи дарё предлог
  1. с вин. (указывает направление движения за пределы чего-л.) аз, ба; уехать за город аз шаҳр берун рафтан; выбросить за окно аз тиреза берун партофтан; уйти за реку ба он тарафи дарё рафтан; выйти за дверь аз дар берун баромадан; вынести за скобки аз қавс баровардан // (под, внутрь, за) ба паси…, ба даруни…, ба; заткнуть рукавицы за пояс дастпӯшакро ба миёнбанд андармон кардан; положить за пазуху ба бағал андохган; поставить за шкаф ба паси ҷевон мондан; заложить руки за спину дастро ба пушт кардан
  2. с вин. (указывает на предмет, орудие, средство дейстдия чаще с гл. «сесть», «стоять» и т.п.)ба сари…; сесть за стол ба сари миз нишастан; сесть за руль ба сари руль нишастан; // (указывает на иачало действия, занятия) ба; взяться за работу ба кор сар кардан; приняться за учение ба таҳсил шурӯъ кардан,'). с вин. (указывает на промежуток времени в течение которого что-л. совершается) дар, дар зарфи…, дар бадали…, дар муддати…; за ночь выпало много снегу дар якшаб барфи зиёде боридааст; мальчик подрос за лето дар муддати тобистон бача калон шудааст; за последние три года дар се соли охир; эту работу можно сделать за два часа ин корро дар ду соат кардан мумкин аст; за один раз да як бор, якбора
  4. с вин. (указывает на время, отделяющее одно событые от другого) пеш, пеш аз; за час до отхода поезда як соат пеш аз рафтани поезд; за несколько дней до поездки якчанд рӯз пеш аз сафар
  5. с вии.(указывает на превышение предела, меры) аз; уже за полночь шаб аз нисф гузаштааст; ей далеко за сорок синнаш аз чил кайҳо гузаштааст
  6. с вин. (по причине, вследствие чего-л.) бинобар, ба сабаби…, барои…, ба хотири…; благодарить за услугу барои хизмат миннатдорӣ кардан; наказать за шалость барои шухӣ ҷазо додан; за что? барои чӣ?, ба чй сабаб?; за что его не любят? барои чӣ вайро нағз намебйнанд?; за что-то ба сабабе, бинобар
  1. (во имя, ради, в пользу чего-л.) ба, барои…, аз барои…, дар роҳи…, ба хотири; отдать жизнь за Родину барои Ватан ҷон супурдан; бороться за мир дар роҳи сулҳ мубориза бурдан; голосовать за предложение барои таклифе овоз додан; поднять тост за чьё-л. здоровье ба саломатии касе қадаҳ бардоштан // в знач. нареч. барои…, ба тарафдории…; он голосовал за вай ҳамчун тарафдор овоз додааст // в знач. сказ. разг. тарафдор; все за, один ты против ҳама тарафдору як худи ту зид // в знач. сущ. за разг. «тарафдор»; подсчитать все «за» ҳама «тарафдорҳо»-ро шумурдан
  8. с вин. (указывает на расстояние) дар, то, дар масофаи…; за десять километров от города дар масофаи даҳ километр аз шаҳр; за два шага от обрыва ду қадам дуртар аз ҷарӣ
  9. с вин. (в оомен на что-л.) ба бадали…, ба ивазӣ…; ба, бе; внести деньги за утерянную книгу пули китоби гумшударо нардохтан; уплатить за квартиру пули квартираро додан // (при обозначении цены) ба, ба нархи…; купить книгу за пять рублей китобро ба нархи панч сӯм харидан; за плату ба (бо) музд, пулакӣ
  10. с вин. (вместо кого-л.) ба ҷоп…, ба ивази…; он работает за мастера вай ба ҷои усто кор мекунад; расписаться за кого-л. ба ҷои касе имзо кардан; работать за двоих кори ду касро кардан
  11. с вин. (указывает на то,что предмет, на который направляется действие) аз; взять за руку аз даст доштан; держаться друг за друга дасти якдигарро гирифтан; ба якдигар такя кардан; дернуть за ручку двери дастаки дарро якбора кашидан; трава цепляется за платье алаф ба курта мечаспад
  12. с вин. (с глаголами «отвечать», «ручаться» и т. п.) барои…, ба; отвечать за порядок барои тартиб ҷавобгар будан; ручаться за точность рассказа ба дӯрустии ҳикоя зомин будан; заступаться за кого-л. тарафи касеро гирифтан 1
  3. с вин. (при обозначении лица, предмета, которые вызывают какое-л. чувство) аз, аз барои…, аз ваҷҳи…, барои…, ба ҷои…; мне стыдно за него аз барои вай хиҷолат мекашам; краснеть за кого-л. ба ҷои касе сурх шудан 1
  4. с вин. (с глаголами «выйти», «выдать», «сватать») ба; выйти замуж за кого-л. ба касе ба шавҳар баромадан 1
  5. с вин. разг. (в качестве кого-чего-л.) ҳамчун; признать за правило ҳамчун қоида қабул кардан; считать за честь шарафманд будан; он слышен за остряка ӯ ба теззабонӣ ном баровардааст 1
  6. с тв. (указывает на предмет, место, позади которого происходит действие) дар он тарафи…; дар пушти…, берун аз, дар паси…; жить за городом берун аз шаҳр зистан; стоять за дверью дар пушти дар истодан; за окном дар паси тиреза; за горами дар паси кӯҳҳо; за рекой дар он тарафи дарё;(внут-ри чего-л., за чем-л.) аз таги…, аз зери…, ба даруни…, ба паси…; держать за пазухой дар зери бағал доштан; солнце скрылось за тучами офтоб дар паси абрқо пинҳон шуд 1
  7. с тв. (указывает иа предмет, орудие, средство действия, чаще с гл. «сидеть», «стоять» и т. п.) ба назди…, ба сари…, дар сари…, дар паҳлӯи…, дар пеши…; сидеть за столом ба сари миз нишастан; сидеть за рулём дар сари руль нишастан; сидеть за книгой китоб хондан; за работой время прошло незаметно дар сари кор вақт номаълум гузашт 1
  8. с тв. (при обозначении движения, следования за кем-чем-л.) аз паси…, аз паи…, аз кафои…, аз ақиби…, аз дунболи…; идти [вслед] за кемзал. аз дунболи касе рафтан; следуйте за мной! аз пасм ман биёед!; гнаться за зайцем харгӯшро дунболагирӣ кардан 1
  9. ств. (во время какого-л. занятия) дар аснои…, дар вакти…, ҳангоми…; читать за обедом дар аснои хӯрок китоб хондан
  20. с тв. (после, вслед за кем-чем-л.) баъди…, пас аз; за дождливой весной наступило жаркое лето баъди баҳори сербориш тобистони гарм омад // (вслед, чередуясь) аз паси…, паи ҳам; читать книгу за книгой паи ҳам китоб хондан; шаг за шагом қадам ба қадам; один за другим яке аз паси дигаре; день за днём рӯз ба рӯз
  21. с тв. (по причине, из-за) аз сабаби…, бинобар; за шумом никто её не расслышал аз сабаби ғало-ғула гапашро ҳеҷ кас нашунид; за истечением срока бинобар тамом шудани мӯҳлат; за неимением свободного времени бинобар набудани вақти холй; за ненадобностью бинобар даркор набудан; за отсутствием улик аз сабаби набудани далел
  22. с тв. (с какой-л. целью) барои…, ба мақсади…, ба; пойти за водой барои об рафтан; послать за врачом ба духтур кас фиристодан; занимать очередь за билетами барои билет навбат гирифтан
  23. с тв. (указывает на лицо, предмет, который является объектом ухода, надзора, наблюдения) ба; смотреть за детьми ба бачаҳо нигоҳубин кардан; ухаживать за больными ба беморон нигоҳубии кардан; следить за чистотой ба гозагӣ назорат кардан
  24. с тв. (указывает на лицо, предмет, от которого зависит наступление какого-л. действия) ба сабаби…, сабаби…; задержка за утверждением проекта сабаб ин аст, ки лоиҳа ҳанӯз тасдиқ нашудааст; очередь за мной навбати ман; за вами долг ба гардани шумо қарз ҳаст
  25. с тв. (указывает на лицо, иредмет, которому присущи те или иные свой-ства): замечать за кем-л. недостатки камбудиҳои касеро пай бурдан
  26. с тв. (в значении предлога «с») бо; приказ за подписью директора фармон бо имзои директор; дело за номером два делаи (кори) рақами ду
  27. с тв. (с гл. «свататься») ба; свататься за дочь соседа ба духтари ҳамсоя хостгор шудан // (чаще со сл. «замужем»): быть замужем за кем-л. зани касе будан

  Русско-таджикский словарь > за

 • 7 вмещать

  несов. см. вместить; котёл вмещает десять ведер воды ба дег даҳ сатил об мебарад, дег даҳ сатил об мегирад

  Русско-таджикский словарь > вмещать

 • 8 воз

  м
  1. ароба
  2. (количество груза) ароба (миқдори боре, ки дар ароба гунҷад); десять возов песку даҳ ароба рег
  3. перен. разг. бисёр, хеле бисёр, як дунё; целый воз новостей як дунё хабари тоза <> что с возу (воза) упало, то [и] пропало посл. воз тир аз камон ҷаст, ҷаст, мурғ аз қафас раст, раст возз (восз) приставка пр маъноҳои зеринро ифода мекуна ба боло равона шудани вознести боло баровардан 2) ки аз нав руй додан- возродить аз нав ба вуҷуд овардан 3) ҷавобан рӯйдиҳанда - возместин, кардан, подош (товои) додан 4) дати амал - возненавидеть сах дидан, беҳад нафрат кардан; возрадоваться хеле хурсанд шудан

  Русско-таджикский словарь > воз

 • 9 вперёд

  нареч.
  1. пеш, ба пеш; шагнуть вперёд ба пеш қадам мондан
  2. разг. (впредь) минбаъд, дар оянда, аз имрӯз эътиборан; вперёд будь осторожней минбаъд ҳушьёр бош
  3. разг. (заранее) пешакӣ; заплатить вперёд пулро пешаки додан <> шаг вперёд қадаме ба пеш; взад и вперёд пасу пеш; ни взад ни вперёд на ин сӯ, на он сӯ; на пасу на пеш, аз ҷои худ наҷунбида; дать сто (десять) очков вперёд кому бартарӣ (имтиёз) додан; забегать вперёд 1) кореро бармаҳал кардан 2) уст. пешдастй кардан; часы ушли \вперёд соат пеш рафтааст

  Русско-таджикский словарь > вперёд

 • 10 вышина

  ж
  1. баландӣ, фарозӣ; вышиной в десять метров баландиаш даҳ метр
  2. фазо, осмон; орёл парйл в вышинё уқоб дар осмон мепарид

  Русско-таджикский словарь > вышина

 • 11 гривна

  ж
  1. ист. гривна (воҳиди пул дар Руси Қадим)
  2. уст. (десять копеек) даҳ тин, пули (тангаи) даҳтинӣ
  3. (украшение) зеби гардан

  Русско-таджикский словарь > гривна

 • 12 дважды

  нареч.
  1. ду бор, ду карат; я дважды был у него ман ду бор назди ӯ рафта будам; дважды в неделю ҳафтае ду бор
  2. ду карат; дважды пять - десять ду карат панҷ - даҳ

  Русско-таджикский словарь > дважды

 • 13 должен

  в знач. сказ.
  1. с неопр. бояд; собрание должно состояться завтра маҷлис бояд фардо шавад; он должен скоро вернуться ӯ бояд зуд боз гашта ояд
  2. кому-чему қарздор; я вам должен десять рублей ман аз шумо даҳ сӯм қарздор(ам) <> должно быть в знач. вводн. сл. шояд, эҳтимол, мумкии аст, ки…, аз афташ; должно быть, он не приедет аз афташ вай намеояд, вай намеомадагӣ барин; должно прост. и обл., должно статься (полагать) см. \долженно быть

  Русско-таджикский словарь > должен

 • 14 забить

  I
  сов.
  1. задан (кӯфтан) гирифтан, кӯфтанро сар кардан; лошадь забила копытами асп по кӯфтан гирифт // (застучать) задан (тақ-так кардан) гирифтан; дождь забил в окна борон ба тирезаҳо задан гирифт
  2. (об орудиях и т. п.) ба паррондан сар кардан; забили пушки тӯпҳо ба паррондан сар карданд // (дать сигнал ударами) задан гирифтан; забили барабаны нақоразанӣ сар шуд; забили тревогу бонги хатар заданд // (о часах) занг задан гирифтан
  3. (о жидкости) фаввора зада баромадан; из скважины забила нефть аз чоҳ нафт фаввора зада баромад
  4. кого гирифтан; его забила дрожь ӯро ларза гирифт <> заби козла прост. доминобозй кардаи
  II
  сов.
  1. что зада даровардан, кӯфтан, задан; забить гвоздь в стену ба девор мех задан; забить сваю поя задан // спорт. задан; забить мяч в ворота против-ника ба дарвозаи ҳариф тӯб задан
  2. что тахтабанд кардан; забить окно досками тирезаҳоро тахтабанд кардан
  3. что (заткнуть) маҳкам кардан, тиққондан; (засорить, закупорить) маҳкам кардан, пахш кардан; песок забил трубу қубурро рег пахш кардааст // (заполнить до отказа) пур кардан; забить сарай дровами ҳезумхонаро пури ҳезум кардан; железнодорожная станция была забита товарными составами станцияи роҳи оҳан аз поездҳои боркаш пур буд
  4. кого (замучить побоями) зада азоб додан // перен. (довесты до отупения, запугать) зада-зада карахт кардан
  5. что (заглушить - о растениях) пахш (зер) кардан; сорняки забили всходы пшеницы алафҳон бегона майсан гандумро пахш карданд
  6. кого-что перен. разг. бартари доштан, сар баровардан; он всех забил своими знаниями дониши вай афзалияти комил дошт
  7. кого-что (убить на охоте, бойне) куштан, задан; забить десять голов скота даҳ сар мол куштан<> забить голову чем майна гиҷ кардан; голова забита у кого чем. майна гиҷ шуд; забить себе в голову санги ман сад ман гуфтан, гап гапи ман гуфта истодан

  Русско-таджикский словарь > забить

 • 15 исполнить

  I
  сов. кого-что чем, чеео уст. пур кардан; воздух был исполнен аромата ҳаво пур аз накҳат буд; её голос исполнен грустью овози ӯ пур аз андӯҳ аст исполниться
  II
  сов.
  1. иҷро шудан, ба вуҷуд (ба амал) омадан; буд (адо) игудан; мой наяежды не исполнлись ман ба орзуҳоям нарасидам
  2. (о времени, сроке) гузаштан, тамом шудан, мурур кардан; скоро исполн тся десять лет, как я здесь живу ба наздикй даҳ сол мешавад, ки ман дар ин ҷо зиндагй мекунам // кому-чему безл. пур шудан, расо шудан; вчера ему исполнлось шестнадцать лет дина вай шонздаҳсола шуд
  II
  сов. что
  1. иҷро кардан, ба ҷо (ба вуҷуд, ба амал) овардан; буд (адо) кардан; он исполнил своё намерение вай мақсадашро ба ҷо овард
  2. театр., муз. иҷро кардан, навохтан, сурудан; исполнить романс романс сурудан; исполнить народный танец рақси халқиро иҷро кардан

  Русско-таджикский словарь > исполнить

 • 16 исчисляться

  несов.
  1. ташкил додан, иборат будан, ифода ёфтан, расидан; убытки исчисляются в десять тысяч рублей зарар ба даҳ ҳазор сӯм мерасад
  2. страд. ҳисоб карда шудан, шумурда шудан

  Русско-таджикский словарь > исчисляться

 • 17 каждый

  1. мест. опреде-лит. ҳар, ҳар як, ҳар кадом; каждые сӯтки ҳар шабонарӯз; каждые десять дней ҳар даҳ рӯз; каждый встречный ҳар кас, ҳар кӣ
  2. в знач. сущ. каждый м, каждая ж ҳар кас; каждый выбирает работу по своему желанию ҳар кас му-вофиқи хоҳиши худ кореро хуш мекунад <> на каждом шагӯ дар сари ҳар қадам, дар ҳама ҷо; ҳамеша, доимо; всех и каждого, всем и каждому ба ҳама ва ҳар кас; всем и каждому это известно ин ба ҳама маълум аст

  Русско-таджикский словарь > каждый

 • 18 махать

  несов.
  1. чем афшондан, ҷунбондан; гуси махали крыльями гозҳо бол меафшонданд; махать рукой даст ҷунбондан
  2. чем, кому (подзывать) бо даст имо кардан, бо даст назди худ ҷеғ задан
  3. прост. роҳи дарозеро тай кардан; нам еще километров десять махать до города мо то ба шаҳр расидан бояд боз ягон даҳ километр роҳ равем

  Русско-таджикский словарь > махать

 • 19 недогруз

  м
  1. (по знач. гл. недогрузить) кам (нопурра) бор кардан(и); недогруз строительных материалов кам бор карда фиристодани масолеҳи бинокорӣ
  2. қисми бор карданашуда; недогруз составляет десять тонн қисми бор карданашуда даҳ тонна мебошад

  Русско-таджикский словарь > недогруз

 • 20 недодать

  сов. что, чего
  1. пурра надодан, кам додан; недодать десять копеек даҳ тин кам додан
  2. кам баровардан, кам истеҳсол кардан; завод недодал сто машин завод садто мошин кам баровардааст

  Русско-таджикский словарь > недодать

См. также в других словарях:

 • ДЕСЯТЬ — ДЕСЯТЬ, девять с одним: одиннадцать без одного. Десять раз примерь, один раз отрежь. Кто украл, на том один грех; у кого украли, на том десять, за поклеп. Никто беды не перебудет: одна сбудет, десять будет. Ты ему слово, а он тебе десять. Знаешь… …   Толковый словарь Даля

 • десять — десять. В сочетании с предлогами: за десять и за десять, на десять и на десять, по десяти и допустимо по десять …   Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке

 • ДЕСЯТЬ — ДЕСЯТЬ, десяти, десятью (не смешивать с десятью!), числ. колич. Число 10; цифра 10. Разделить десять напять. Написать десять. || Количество 10. Десять рублей. С десятью рублями. По десяти рублей. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

 • десять — десятеро, чирик, десяток, червон, цифра Словарь русских синонимов. десять десяток Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. М.: Русский язык. З. Е. Александрова. 2011 …   Словарь синонимов

 • десять — [Десять] (2): Тогда пущашеть і̃ соколовь на стадо лебедѣи. 3. Боянъ же, братіе, не і̃ соколовь на стадо лебедѣи пущаше, нъ своя вѣщіа пръсты на живая струны въскладаше. 4. И написа на скрижалехъ глаголы завѣта · і̃ · словесъ. Хрон. Амарт., 97… …   Словарь-справочник "Слово о полку Игореве"

 • Десять — см. Число …   Библейская энциклопедия Брокгауза

 • ДЕСЯТЬ — ДЕСЯТЬ, и, ью, колич. Число и количество 10. | поряд. десятый, ая, ое. Это дело десятое (перен.: неважное, второстепенное; разг.). • С пятого на десятое (разг. шутл.) о рассказе, пересказе: сбивчиво, перескакивая с одного на другое. Толковый… …   Толковый словарь Ожегова

 • ДЕСЯТЬ — (10) США, 1979, 122 мин. Романтическая комедия. Сорокалетний преуспевающий композитор, разочарованный в личной жизни и тщетно ищущий «девушку своей мечты», однажды встречает на пляже в Калифорнии потрясающую блондинку, выглядящую на все 10 баллов …   Энциклопедия кино

 • десять — числ., употр. очень часто Морфология: сколько? десять, (нет) скольких? десяти, скольким? десяти, (вижу) сколько? десять, сколькими? десятью, о скольких? о десяти 1. Десять обозначает число и количество 10. Десять детей. | Ему было десять лет. |… …   Толковый словарь Дмитриева

 • Десять — 10 десять 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 20 · 10 · 0 · 10 · 20 · 30 · 40 Факторизация: 2×5 Римская запись: X Двоичное: 1010 Восьме …   Википедия

 • Десять — счетное число, количественное числительное. Символически оно означает некую целостность, совершенство, законченность (по десять пальцев на руках и ногах, десять дней в декаде, десятичная система мер, десятиборье). Десятисловием назывались десять… …   Основы духовной культуры (энциклопедический словарь педагога)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»