Перевод: с испанского на все языки

держать+нос+по+ветру

 • 681 despedir

  (-i-) 1. tr 1) хвърлям, запращам; изхвърлям; 2) навлизам, вдаден съм в морето (за скала, нос, бряг); 3) уволнявам; 4) изпращам; 5) изгонвам, прогонвам; 6) разпръсквам (светлина); 7) прен. изтласквам, изхвърлям от себе си (лоша мисъл, настроение и др.); 8) прен. излъчвам (миризма, светлина и др.); 2. prnl 1) прощавам се, сбогувам се; 2) прен., разг. (de) преставам да се надявам, сбогувам се с мисълта да/за.

  Diccionario español-búlgaro > despedir

 • 682 escapular

  tr мор. обхождам, заобикалям, минавам покрай (за нос, опасност).

  Diccionario español-búlgaro > escapular

 • 683 espolón

  m 1) шип, заден нокът (у птици); 2) вълнолом; 3) нос (на кораб); 4) арх. стълб; подпора на стена; 5) насип, дига.

  Diccionario español-búlgaro > espolón

 • 684 excremento

  m 1) изпражнение; 2) неприятен секрет (от уста, нос и др.); 3) загнила част от растение.

  Diccionario español-búlgaro > excremento

 • 685 hacho1

  m 1) насмолена факла; 2) геогр. нос, високо място за даване на сигнали.

  Diccionario español-búlgaro > hacho1

 • 686 leptorrino,

  a adj 1) човек с тънък и дълъг нос; 2) зоол. животно или птица с тънка дълга муцуна или човка.

  Diccionario español-búlgaro > leptorrino,

 • 687 mascarón

  m 1) голяма маска; 2) грубо изваяна глава (като архитектурна украса на здание или като украса на нос на кораб); 3) маскирано лице.

  Diccionario español-búlgaro > mascarón

 • 688 meter

  1. tr 1) слагам, поставям; 2) вкарвам, влагам, пъхам; 3) пускам (слух, приказка); 4) предизвиквам, причинявам (страх, шум и т. н.); 5) включвам (в сделка, мероприятие); 6) залагам пари (на хазартна игра); оставям в залог; 7) подгъвам плат (при шев); 8) представям, подавам (молба, иск); 9) измамвам, вкарвам в заблуда; 10) притискам, смествам, помествам, сгъстявам (букви, редове); 11) поставям, потапям; 12) разг. удрям, нанасям плесници, побой; 13) мор. поставям, закрепвам платната; 14) карам настойчиво някого да разбере нещо; 2. prnl 1) намесвам се, бъркам се, пъхам се; 2) влизам в близки отношения с някого; 3) прен. забърквам се, оплитам се; meter en un berenjenal прен. попадам в небрано лозе; 4) вливам се (за река, ручей); 5) хвърлям се срещу врага; 6) залавям се с нещо, ставам някакъв (за професия; с предл. a, de); 7) с предл. a залавям се с нещо, което не разбирам; meter a enseñar хващам се да преподавам (без да разбирам нищо); 8) навлизам навътре в морето (за нос, ивица земя), вклинявам се навътре в сушата (за море); 9) с предл. con скарвам се с някого; a todo meter с пълна скорост, с голям порив; estar uno muy metido con una persona прен. много съм близък с някого; estar uno muy metido en una cosa прен. доста съм се увлякъл в нещо, затънал съм до шия; meter a uno con otro въвеждам някого в компанията на друг, за да му помага; meterse uno con otro забърквам се с някого; meterse uno donde no le llaman (en lo que no le importa, en lo que no le toca, en lo que no le va ni le viene) разг. бъркам се, меся се, пъхам си носа, където не ми е работа; meterse uno en sí (mismo) прен. мисля, разсъждавам; meterse uno en todo прен., разг. пъхам се навсякъде, във всичко; meterse hasta el cuello en un asunto прен., разг. затънал съм до гуша в нещо; meterse uno por medio прен., разг. а) намесвам се в спор, проблем, ставам посредник; б) преча на нещо, възпрепятствам; no meterse uno en nada не искам да имам нищо общо; meterse en barajas обезпечавам успех (на работа); meterse de hoz y de coz разг. действам безразсъдно.

  Diccionario español-búlgaro > meter

 • 689 montar

  1. intr 1) яхвам, яздя; 2) качвам се; 3) прен. много важен, съществен съм; 4) прен., с предл. en и същ. като cólera, ira и др.: показвам, изразявам яд, гняв и т. н.; 5) правя общ сбор, сума (за сметки); 2. tr 1) налагам глоба (за добитък, навлязъл в планински резерват); 2) покривам, оплождам, заплождам (за коне); 3) качвам; 4) монтирам, сглобявам механизми (и прен.); 5) монтирам скъпоценен камък върху бижу; 6) воен. прицелвам се; 7) мор. управлявам кораб; 8) мор. заобикалям нос, издатина; 9) разбивам на сняг белтък, каймак; 10) оборудвам, обзавеждам, снабдявам с необходимото; подготвям сделка, уреждам нещо; 11) подготвям, осигурявам спектакъл; 12) извършвам монтаж на филм или телевизионна програма; montàrselo, montàrsela прост. опичам си работата; tanto monta същото е; равен съм другиму.

  Diccionario español-búlgaro > montar

 • 690 napias

  f pl разг. нос (особено, ако е голям).

  Diccionario español-búlgaro > napias

 • 691 narigudo,

  a adj 1) с голям нос; дългонос; 2) с форма на нос.

  Diccionario español-búlgaro > narigudo,

 • 692 nariguera

  f 1) висулка на нос (у индианци); 2) Кол., Екв. брънка на муцуната.

  Diccionario español-búlgaro > nariguera

 • 693 nariguetas

  adj с голям нос, дългонос (и като същ.).

  Diccionario español-búlgaro > nariguetas

 • 694 narigón,

  a 1. adj вж. narigudo; 2. m 1) голям нос; 2) дупка на носа за халка; 3) брънка на муцуната.

  Diccionario español-búlgaro > narigón,

 • 695 nariz

  f 1) нос (често pl); nariz aguileña орлов нос; nariz arremangada (respingada) вирнат нос; nariz chata чип нос; 2) ост. ноздра; 3) прен. обоняние, нюх; 4) прен. букет, аромат на вино; 5) прен. остър връх; la nariz de un puente края на моста; 6) прен. тръбичка на дестилатор; dar en la nariz прен. удря ме в носа (миризма); dejar con un palmo de narices прен. надхитрям някого; hincharse las narices разг. надувам се; tener narices largas, tener narices de perro perdiguero прен., разг. имам развит нюх; màs sonado que las narices разг. много познат и известен; meter uno las narices en una cosa прен., разг. намесвам се, пъхам си носа в нещо; darse de narices con alguien прен., разг. сблъсквам се с някого; dar(se) de narices прен., разг. падам по очи, удрям се в лицето; estar uno hasta las narices de algo прен., разг. до гуша ми е дошло от нещо; hacerle a uno las narices прен., разг. малтретирам, натривам носа някому; Ўnarices! разг. не! по никакъв начин!; no ver uno màs allà de sus narices разг. не виждам по-далече от носа си; Ўtiene narices (la cosa)! разг. нещо намирисва, не е за вярване.

  Diccionario español-búlgaro > nariz

 • 696 narizota

  f голям нос.

  Diccionario español-búlgaro > narizota

 • 697 narizotas

  1. m, f човек с много дълъг нос; 2. f дълъг нос.

  Diccionario español-búlgaro > narizotas

 • 698 narizón

  adj разг. с голям нос.

  Diccionario español-búlgaro > narizón

 • 699 naso

  m разг. голям нос.

  Diccionario español-búlgaro > naso

 • 700 otorrinolaringología

  f мед. наука за уши-нос-гърло.

  Diccionario español-búlgaro > otorrinolaringología

См. также в других словарях:

 • держать нос по ветру — смотреть куда ветер дует, идти куда ветер дует, приспосабливаться, подыгрываться Словарь русских синонимов …   Словарь синонимов

 • ДЕРЖАТЬ НОС ПО ВЕТРУ — кто Беспринципно менять свои взгляды, оценки, поведение в зависимости от изменения обстоятельств. Имеется в виду, что лицо или группа лиц (Х), стремясь к личной выгоде, приноравливается, приспосабливается к чужим мнениям в угоду тем, кому… …   Фразеологический словарь русского языка

 • Держать нос по ветру — Шутл. В зависимости от обстоятельств, изменяющихся условий менять свои взгляды, убеждения, изменять своё поведение. В Москве сейчас всяких иностранных миссий полным полно. Погода у нас делается, вот и сидят, держат нос по ветру, боятся, как бы не …   Фразеологический словарь русского литературного языка

 • держать нос по ветру — приспособиться к обстоятельствам, беспринципно меняя свои убеждения, свое поведение. По одной версии, выражение пришло из речи моряков: первоначально имелся в виду нос корабля. По другой – оборот отражает особенности поведения собак …   Справочник по фразеологии

 • Держать нос по ветру — Разг. Приспосабливаться к обстоятельствам, беспринципно меняя свои убеждения. БМС 1998, 408; ЗС 1996, 67; ШЗФ 2001, 66; БТС, 122, 252; ФСРЯ, 285 …   Большой словарь русских поговорок

 • держать нос по ветру — Изменять свои убеждения, менять своё поведение в зависимости от обстановки …   Словарь многих выражений

 • Нос — а ( у), предл. о носе, на носу; мн. носы; м. 1. Выступающая часть лица человека или морды животного между ртом (пастью) и глазами; наружная часть органа обоняния. Прямой, тонкий, маленький, длинный, короткий, курносый, вздёрнутый, горбатый нос.… …   Энциклопедический словарь

 • нос — а ( у), предл. о носе, на носу; мн. носы; м. 1. Выступающая часть лица человека или морды животного между ртом (пастью) и глазами; наружная часть органа обоняния. Прямой, тонкий, маленький, длинный, короткий, курносый, вздёрнутый, горбатый нос.… …   Энциклопедический словарь

 • нос —   Нос к носу или носом к носу (разг. фам.) с кем чем, непосредственно, вплотную, один против другого.     Столкнуться с кем н. лицом к лицу.     Повстречали вдруг медведя носом к носу. Крылов.   Под носом (разг.) о находящемся, происходящем рядом …   Фразеологический словарь русского языка

 • НОС — НОС, носа, о носе, на носу, мн. носы, муж. 1. Орган обоняния, находящийся на лице у человека и на морде у животных. Прямой нос. Нос с горбинкой. Вздернутый нос. У больной собаки горячий нос. 2. Передняя часть судна. Корабельный нос. Нос лодки. 3 …   Толковый словарь Ушакова

 • НОС — Броситься в нос кому. 1. Яросл. Одобр. Привлечь внимание хорошим качеством (о вещи). ЯОС 2, 24. 2. Перм. Вспомниться, припомниться кому л. Подюков 1989,17. 3. Перм. Захотеться. Подюков 1989, 17. Брунчать себе под нос. Орл. Неодобр. Говорить… …   Большой словарь русских поговорок

Книги

 • Граф Брюль, Крашевский Юзеф. XVIII век, Саксония. Генрих фон Брюль, сын обедневшего дворянина из Тюрингии, неожиданно распрямляет спину, решив получить от жизни все и сполна. Ловкость, изобретательность и умение держать… Подробнее  Купить за 295 руб
 • Милый друг, Ги де Мопассан. Ги де Мопассан, автор нескольких романов, повестей и множества новелл, описывал жизнь как она есть, не приукрашивая и не романтизируя ее, - но в то же время умел видеть подлинную красоту в… Подробнее  Купить за 193 руб
 • Граф Брюль, Крашевский Юзеф. XVIII век, Саксония. Генрих фон Брюль, сын обедневшего дворянина из Тюрингии, неожиданно распрямляет спину, решив получить от жизни все и сполна. Ловкость, изобретательность и умение держать… Подробнее  Купить за 174 руб
Другие книги по запросу «держать+нос+по+ветру» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.