Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

дення

 • 281 заводка

  часов) накручування, накрут (годинника).
  * * *
  заве́дення, (неоконч. д.) заво́дження; ( пружины) накру́чування

  Русско-украинский словарь > заводка

 • 282 заделка

  1) см. Заделывание;
  2) латка, закладка.
  * * *
  1) забиття́, (неоконч. д.) забива́ння; закла́дення, (неоконч: д.) закла́дання; замурува́ння, (неоконч. д.) замуро́вування; зама́зування, зашпаро́вування, шпарува́ння; запакува́ння, (неоконч. д.) запако́вування
  2) загорта́ння, заго́рнення

  Русско-украинский словарь > заделка

 • 283 закладка

  1) (здания, судна и т. п.) закладини (-дин), закладчини чого (будинку, судна). [Вони сьогодні п'ють закладчини];
  2) (проёма в степе камнем, кирпичём) закладання цеглою, камінням, замуровування, оконч. замурування; (деревом: горизонтальная) закладання, (вертикальн.) заставляння;
  3) (лошадей) запрягання (коней);
  4) (в книге) закладка.
  * * *
  1) ( действие) закла́дення, (неоконч.) заклада́ння; ( здания) закла́дини, -дин, закла́дчини, -чин; ( запрягание) запряга́ння
  2) ( в книге) закла́дка

  Русско-украинский словарь > закладка

 • 284 заключение

  1) (в тюрьму и т. п.) ув'язнення, зачиняння (оконч. зачинення), замикання (замкнення, замкнуття), завдавання (завдання), закидання (закинення) до в'язниці. [Поставився до свого ув'язнення цілком байдужно]. Тюремное -ние - (тюремне) ув'язнення, в'яз(н)ення, замкнення.[Сажає її у тяжке в'язення (О. Левиц.)]. Домашнее -ние - домове в'яз(н)ення (О. Левиц.). Одиночное -ние - самотнє замкнення. Предварительное -ние - досудове замкнення, попереднє ув'язнення (замкнення). Наказать тюремным -нием - покарати в'язницею. Подвергнуть -нию - замкнути, забрати (узяти) до в'язниці, в тюрму, за сторожу, (гал.) дати за ключ;
  2) (вывод) висновок (-новку). [Який висновок треба зробити з ваших слів? Висновок експертної комісії. Висновок прокурора]. Вывести -ние - зробити висновок, виснувати. Давать своё -ние - подавати свій висновок, висловлювати (подавати) свою думку. На ваше -ние - на вашу думку, на ваш висновок;
  3) кінець (-нця), закінчення. В -ние - в кінці всього, на закінчення, наостанці, наостанку, напослідок, наприкінці. -ние счетов - замкнення рахунків. Выпить в -ние - випити наостанку, на потуху;
  4) -ние условия, договора, контракта - складання умови, договору, контракту, підписування, підписання умови, договору, контракту. -ние мира, перемирия - замирення.
  * * *
  1) ( действие) за́мкнення, (неоконч.) замика́ння; ув'я́знення, (неоконч.) ув'я́знювання; помі́щення; укла́дення, (неоконч.) уклада́ння, склада́ння
  2) ( тюремное) ув'я́знення

  подверга́ться \заключение нию — ув'я́знюватися, -нююся, -нюєшся

  3) ( вывод) ви́сновок, -вку
  4) (окончание, завершение) закі́нчення, заве́ршення

  в \заключение ние — на закі́нчення

  Русско-украинский словарь > заключение

 • 285 заложение

  1) заклада́ння, закла́дення; ( здания) закла́дини, -дин, закла́дчини, -чин; запряга́ння; заставля́ння
  2) геод. заклада́ння

  Русско-украинский словарь > заложение

 • 286 капвложения

  (капита́льные вложе́ния) мн., эк. капвкла́дення, -день (капіта́льні вкла́дення)

  Русско-украинский словарь > капвложения

 • 287 капиталовложения

  капіталовкла́дення, -день

  Русско-украинский словарь > капиталовложения

 • 288 книговедение

  книгознавство.
  * * *
  I книгов`едение
  ( наука о книге) книгозна́вство
  II книговед`ение
  бухг.
  книгове́дення

  Русско-украинский словарь > книговедение

 • 289 лесоразведение

  лісозавід, лісорозвід (-воду), лісорозведення, розвід (-воду) лісу; срвн. Лесонасаждение 1. Степное -ние - степовий лісозавід.
  * * *
  лісорозве́дення

  Русско-украинский словарь > лесоразведение

 • 290 метеосводка

  (метеорологическая сво́дка) метеозве́дення (метеорологі́чне зве́дення)

  Русско-украинский словарь > метеосводка

 • 291 наведение

  1) (действие) - а) наводження и наводіння, напроваджування оконч. наведення, напровадження; б) направляння, справляння, скеровування, націлювання, нарих[ш]товування, вирихтовування, виміряння, оконч. направлення, справлення, накерування, скерування, націлення, нарих[ш]тування, вирихтування, вимірення. -ние пушки - націлювання (нарих[ш]товування), націлення (нарих[ш]тування) гармати; в) наводження, насилання, оконч. наведення, наслання; наганяння, завдавання, оконч. нагнання на кого чого, завдання кому чого; г) наводження и наводіння, напроваджування, оконч. наведення, (лаком) покощування, оконч. покощення; ґ) доводження и доводіння, оконч. доведення; д) наводження и наводіння, напроваджування, оконч. наведення, напровадження; е) (справки) роблення, оконч. зроблення довідки. Срв. Наводить;
  2) филос. - індукція, навід (-воду). Судить о чём по -нию - судити про що наводом (шляхом наводу).
  * * *
  наве́дення

  Русско-украинский словарь > наведение

 • 292 наводка

  1) (действие) - см. Наведение 1. -ка моста - наведення (навід, ставлення, настав) мосту, (пловучего) наплав мосту. За -ку моста заплачено пятьсот рублей - за наведення мосту (за наведений міст) заплатили (заплачено) п'ятсот карбованців;
  2) (работа и качество действия) наведення, навід (-воду).
  * * *
  1) ( действие) наве́дення, (неоконч.) наво́дження
  2) воен. наві́дка

  бить прямой \наводка кой — би́ти прямо́ю наві́дкою

  Русско-украинский словарь > наводка

 • 293 накопление

  призбирування, назбирування, збирання, збір (р. збору), нагромаджування, збивання (до купи), скупчування, накупчування, оконч. призбирання, назбирання, зібрання, нагромадження, скупчення, накупчення, (нагромождение) накопичування, оконч. накопичення, (наживание, приобретение) наживання, набування, придбавання, надбавання, оконч. нажиття, набуття (-ття), придбання, надбання чого. [Нагромаджування серед громадянства критично-мислящих осіб (Короленко)]. -ние воды на пашне - збір (збирання) води на лану, напливання (наплив) води на лан. -ние капитала - нагромаджування, нагромадження, скупчування, скупчення, призбирування, призбирання, акумуляція капіталу. [Перетворення надвартости в капітал зветься акумуляцією (нагромадженням) капіталу (Екон. Наука). Скупчення капіталу, попереду розпорошеного, зветься централізацією капіталу (Азб. Ком.)]. -ние мокроты - збір (накупчування, накупчення) фля[е]гми (мокротиння). -ние нерассмотренных дел - накупчення (накопичення, навала) нерозглянутих справ. -ние пластов, геол. - скупчування (скупчення) верств.
  * * *
  1) нагрома́дження, накопи́чення, нагрома́джування, накопи́чування; набуття, набува́ння; ску́пчення, ску́пчування; збира́ння, назби́рування, призби́рування, призбира́ння; склада́ння, скла́дення, відклада́ння, відкла́дення
  2)

  \накопление ния — (мн.: то, что накоплено) нагрома́дження

  Русско-украинский словарь > накопление

 • 294 наложение

  накладання, оконч. накладення; (налога, пошлины, штрафа и т. п. ещё) накидання, оконч. накинення. -ние запрещения на что - накладання, накладення заборони на що. -ние заплаты на что - налатування, оконч. налатання чого. -ние клейма на кого, на что - таврування, клейніння, оконч. натаврування, наклейніння кого, чого, (о товарах ещё) шта[е]мпування, оконч. нашта[е]мпування чого. -ние повязки на что - накладання, оконч. накладення пов'язки на що, (чаще) завивання, зав'язування, бандажування, оконч. завиття (- ття), зав'язання, забандажування чого чим, чого в що.
  * * *
  накла́дення, наклада́ння

  Русско-украинский словарь > наложение

 • 295 напиток

  напій (-пою), напиток (-тку), (питьё) пиття (-ття), питво, (диал.) питок (-тка), (пойло) пійло, (хмельной ещё) трунок (-нку). [Я п'ю тебе сонце, твій теплий сцілющий напій (Коцюб.). То Хмельницький теє зачував, ще луччих напитків подавав (Ант.-Драг.). Той наркотичний напиток більше дає йому сили, ніж їжа (Крим.). Дав отруту панові підкоморію в питві (Ор. Левиц.). Не жалуйте, діти, трунку дорогого, із двора не випускайте тверезим нікого (Куліш)]. -ток десертный - десертовий (десертний) напій (трунок). -ток заговорный, волшебный - замовний (чарівний) напій (трунок), дання (-ння), чарівне питво, еліксир (-ру). [Дання гірше від трутизни (Номис)]. -ток игристый - іскристий (шипучий) напій (трунок). - тки крепкие, спиртные - трунки (напої) спиртові (міцні, сильні); спиртуози (-зів). [Напій був сильний - за хвильку я заснув, мов камінь (Франко)]. -ток любовный - любовне дання, любощі (-щів), кохан-зілля (-лля). -ток опьяняющий - п'янкий напій (трунок), п'янюче питво. -тки и яства - напитки (напої) й наїдки, пиття (питення) й їдення, питиме й їдиме. [Наїдки найдобірні та напитки (Франко). Послав йому усякого питення, їдення і горілок усяких (Номис). Пішли собі, покидавши усе: питиме і їдиме (Рудч.)]. Торговать -тками - торгувати напоями (трунками), (шинкарить) шинкувати чим и що. Нет -тка лучше воды - нема(є) напою над воду, нема(є) пиття (питва) за воду.
  * * *
  напі́й, -по́ю; ( хмельной) тру́нок, -нку

  Русско-украинский словарь > напиток

 • 296 насаждение

  1) (действие) насаджування, оконч. насадження (рослин); (перен.) насаджування, заводження, запроваджування, оконч. насадження, заведення, запровадження чого;
  2) (посадка) посадка. [Посадки понад чавункою (Київщ.)].
  * * *
  1) ( действие) наса́дження, наса́джування; наса́дження наса́джування, насаджа́ння; заве́дення, запрова́дження, запрова́джування
  2)

  \насаждение ния — (мн. посадки) наса́дження, посадка

  Русско-украинский словарь > насаждение

 • 297 нахлёстывание

  I. нахльостування, нах(а)лястування, нахвиськування, настьобування, набичовування; срв.
  I. Нахлёстывать.
  II. Нахлёстывание -
  1) зашморгування, накидання зашморга;
  2) наводження (відбивання) пруга;
  3) надовбування перекладки (поперечки, поперечного бруса). Срв.
  II. Нахлёстывать.
  * * *
  I
  нахльо́стування; настьо́бування
  II
  1) зашмо́ргування, накида́ння за́шморга
  2) наве́дення (відби́ва́ння) [пру́га]

  Русско-украинский словарь > нахлёстывание

 • 298 непрямой

  непрямий, непростий; (неискренний) нещирий, непрямодушний, криводушний.
  * * *
  1) непря́мий; ( кривой) криви́й
  2) ( чуждый прямоты) непрями́й; ( неоткровенный) невідве́ртий; ( неискренний) нещи́рий

  \непрямой о́й отве́т — непряма́ ві́дповідь

  \непрямой о́й челове́к — непряма́ (невідве́рта, нещи́ра) люди́на

  3) ( косвенный) непрями́й

  \непрямой о́е доказа́тельство — мат. непряме́ дове́дення

  \непрямой ы́е вы́боры — непрямі́ вибори́

  Русско-украинский словарь > непрямой

 • 299 низведение

  зводження, оконч. зведення; (выведение) виводження, оконч. виведення.
  * * *
  зве́дення

  Русско-украинский словарь > низведение

 • 300 нововведение

  1) (действие) заводження (запроваджування) нового, новозаводження, новозапроваджування, заводження (запроваджування) вперше, оконч. заведення (запровадження) нового, новозаведення, заведення (запровадження) вперше. Путём -ния - шляхом новозаводження (новозаведення и т. п.), вперше заводячи (запроваджуючи);
  2) новозаведення, новозапровадження, (новшество) новина, новість (-вости), (новый обычай) новий звичай, (новый порядок) новий порядок (лад); срв. Новшество. [В нашій установі багато новозаведень (Київ). З новим завідувачем почалися нові порядки (звичаї) (Київ)]. Делать -ния - заводити (запроваджувати) нові звичаї (порядки).
  * * *
  нововве́дення; ( новшество) новина́

  Русско-украинский словарь > нововведение

См. также в других словарях:

 • їдення — я, с., діал. Дія за знач. їсти …   Український тлумачний словник

 • введення — I вв едення (уве/дення), я, с. Дія за знач. ввести і вводити. •• Вве/дення у ді/ю початок господарського, виробничого використання, застосування новостворених об єктів будівництва, основних засобів. Вве/дення да/них введення вхідної інформації в… …   Український тлумачний словник

 • пристрій — рою, ч. Пристосування, обладнання, за допомогою якого виконується яка небудь робота або спрощується, полегшується певний виробничий процес. Запам ятовуючий пристрій. •• Аспіраці/йний при/стрій пристрій для примусового пропускання повітря через… …   Український тлумачний словник

 • ведення — я, с. Дія за знач. вести 2). •• Ве/дення ба/зи да/них діяльність, спрямована на оновлення, структури бази даних. Ве/дення спра/ви управління справою, надання їй певної направленості. Ве/дення раху/нків оформлення рахунків, облік руху коштів на… …   Український тлумачний словник

 • укладення — 1 іменник середнього роду уміщення укладення 2 іменник середнього роду угоди, словника укладення 3 іменник середнього роду кошти …   Орфографічний словник української мови

 • вкладення — I я, с. 1) тільки одн. Дія за знач. вкласти I. 2) Те, що вкладене всередину. Лист із вкладенням. 3) Кошти, вкладені в якесь виробництво. •• Капіта/льні вкла/дення сукупність витрат матеріальних, трудових та грошових ресурсів на відтворення… …   Український тлумачний словник

 • непрямий — а/, е/. 1) Який не стосується прямо, безпосередньо чого небудь, не зв язаний з основним; не безпосередній. 2) спец. Який здійснюється, відбувається не безпосередньо, а з проміжними періодами, етапами. •• Непряма/ мо/ва лінгв. чужа мова, яка… …   Український тлумачний словник

 • вкладення — 1 іменник середнього роду те, що вкладено вкладення 2 іменник середнього роду вміщення в середину …   Орфографічний словник української мови

 • автономний — а, е. 1) Який користується автономією, який має автономію (у 1 знач.); самоврядний. 2) Самостійний, незалежний у розв язанні певних питань. || Який ведеться, здійснюється окремо, незалежно від чого небудь. •• Автоно/мні капіталовкла/дення частина …   Український тлумачний словник

 • банківський — I б анківський а, е. Прикм. до банк I 1). Банківські рахунки. •• Ба/нківська гара/нтія поручительство банка гаранта за виконання грошових зобов язань свого клієнта. Ба/нківська гру/па група інвестиційних дилерів, які беруть на себе індивідуальну… …   Український тлумачний словник

 • біржовий — а/, е/. Прикм. до біржа 1). Біржовий крах. Біржовий бум. || Який здійснюється на біржі. •• Біржова/ інтерве/нція втручання держави, банків та великих підприємців в операції на фондових біржах з метою штучного впливу на курси цінних паперів.… …   Український тлумачний словник


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»