Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

дення

 • 261 внос

  см. Внесение.
  * * *
  вне́сення; зане́сення, заве́дення

  Русско-украинский словарь > внос

 • 262 вноска

  см. Внесение. -ка в статью - внесок до статті.
  * * *
  1) ( действие) вне́сення; зане́сення, заве́дення
  2) ( вставка) вста́вка

  Русско-украинский словарь > вноска

 • 263 водворение

  куда) вселення, впровадження, осадження. В. порядка, тишины - утихомирювання, сов. утихомирення.
  * * *
  1) осе́лення, оселя́ння; помі́щення, поміща́ння; поста́влення
  2) устано́влення, запрова́дження, устано́влювання, установля́ння, запрова́джування; заве́дення

  Русско-украинский словарь > водворение

 • 264 возведение

  зведення, виведення, а теснее:
  1) будування, збудування, ставлення;
  2) підведення, знімання, піднімання, підняття;
  3) піднесення, винесення, (скромнее) ставлення. -ние в перл создания - піднесення до височіни перлини над творами, вивершування, сов. вивершення, піднесення на рівень архітвору (гал.). -ние в сан, должность - піднесення до гідности, піднесення на посаду, поставлення;
  4) -ние напраслины - наволікання пені, натягання напасти. (Оттенки - см. Возводить).
  * * *
  1) зве́дення, ви́ведення; підве́дення; підніма́ння, підійма́ння
  2) зве́дення, ви́ведення, підве́дення, спору́дження, спору́джування, будува́ння, збудува́ння, побудува́ння, ста́влення, мурува́ння
  3) зве́дення, підне́сення
  4) зве́дення
  5) підне́сення
  6) ви́ведення

  Русско-украинский словарь > возведение

 • 265 воздвижение

  спору́дження, спору́джування; зве́дення, підве́дення; будува́ння, збудува́ння, побудува́ння, ста́влення, поста́влення; підніма́ння, підійма́ння, підняття́

  Русско-украинский словарь > воздвижение

 • 266 возложение

  накладання, покладання, (венца) наквітчання (вінця) на когось.
  * * *
  1) покла́дення, поклада́ння
  2) покла́дення, поклада́ння, скла́дення, склада́ння; дору́чення, доруча́ння

  Русско-украинский словарь > возложение

 • 267 воспроизведение

  відтворювання, сов. відтворення, репродукція [Відтворення справжнього життя - на сцені], а теснее - віддавання, віддача [Точна віддача вірменського акценту], показування, поновлення, відновлення, віднова. Срв. Воспроизводить.
  * * *
  1) ( действие) відтво́рення, (неоконч.) відтво́рювання; репродукува́ння; ви́кладення, (неоконч.) виклада́ння; наве́дення; копіюва́ння; передру́к, -у, передрукува́ння, (неоконч.) передруко́вування
  2) ( результат действия) відтво́рення; ( репродукция) репроду́кція; ( копия) ко́пія; ( перепечатка) передру́к; ( изложение) ви́клад, -у

  Русско-украинский словарь > воспроизведение

 • 268 времяпрепровождение

  вживання часу, проводіння часу, розвага. Ради времяпрепровождения - аби час згаяти (згуляти), для розваги. В чём состояло ваше времяпрепровождение - як ви час провадили (використовували)?
  * * *
  тж. времяпровожд`ение
  прове́дення (несов.: прово́дження) ча́су

  для времяпровожде́ния — щоб зга́яти (перебу́ти) час, для розва́ги, для розва́г

  Русско-украинский словарь > времяпрепровождение

 • 269 выдерживание

  витримування, витривання; витерплювання; (о стиле) додержування.
  * * *
  витри́мування, виде́ржування; дотри́мування, доде́ржування; склада́ння, скла́дення

  Русско-украинский словарь > выдерживание

 • 270 выкладка

  1) викладання, виладовування (напр. груза);
  2) обкладання, обмурування (стены и т. п.);
  3) облямування (одежды);
  4) см. Валошение;
  5) вираховування; вимірковування, розмірковування.
  * * *
  1) ( действие) викладення, (неоконч.) виклада́ння; облямува́ння, (неоконч.) облямо́вування, обшива́ння; ви́кладення, (неоконч.) виклада́ння; обкла́дення, (неоконч.) обклада́ння; вирахува́ння, (неоконч.) вирахо́вування, обчи́слювання, обчисля́ння
  2)

  вы́кладки — (мн.: расчёты) ви́кладки, -док; ( вычисления) обчи́слення, ви́рахування

  статистические вы́кладки — статисти́чні ви́кладки

  3) воен. ви́кладка
  4) ( накладной узор) візеру́нок, -нка

  Русско-украинский словарь > выкладка

 • 271 выкладывание

  викладання, викладування. См. Выкладка 1, 2, 3.
  * * *
  1) виклада́ння, ви́кладення; обклада́ння, обкла́дення
  2) облямо́вування, облямува́ння, обшива́ння; виклада́ння, ви́кладення, обклада́ння, обкла́дення
  3) обчи́слювання, обчисля́ння, вирахо́вування, вилі́чування
  4) виклада́ння

  Русско-украинский словарь > выкладывание

 • 272 доведение

  доводження, сов. доведення, доведіння.
  * * *
  дове́дення

  Русско-украинский словарь > доведение

 • 273 доводка

  дове́дення

  Русско-украинский словарь > доводка

 • 274 доказательство

  довід (р. доводу), (подтверждение) доказ (р. -зу), (провинц.) доказка, (свидетельство) свідчення, (доказывание) доведіння. [Доводами доведений. Їй усі повірили без доводів (Грінч.). Історія письменства дає найдужчі докази національної індивідуальности народу (Єфр.). От вам доказ на те (Конис.). Ми маємо певні свідчення, що вони не показували йому шляху (Грінч.). Для таких фактів не треба і доведіння]. Нет доказательств - нема доказів, нічим довести. [Усе село знало, що це Панас ізробив, а нічим довести, - так і пропало (Грінч.)]. -ства письменные - доводи листовні. -ства вещественные - речові докази, речові знаки. -ства косвенные - посередні докази, -ство противного - доведе[і]ння супротивного.
  * * *
  1) до́від, -воду, до́каз, -у

  в \доказательство чего́ — на до́каз чого́

  2) мат. дове́дення

  Русско-украинский словарь > доказательство

 • 275 доказывание

  доводження, сов. дово[е]діння, доказування, підпирання доводами, досвідчування доказами, доводами.
  * * *
  дово́дження, дове́дення, дока́зування

  Русско-украинский словарь > доказывание

 • 276 домоводство

  домове (хатнє) господарювання, хазяйнування.
  * * *
  домове́дення, [домове́, ха́тнє] господарюва́ння (хазяйнува́ння)

  Русско-украинский словарь > домоводство

 • 277 домоправление

  домоправлі́ння; ве́дення господа́рства

  Русско-украинский словарь > домоправление

 • 278 жироотложение

  фиоиол.
  жировідкла́дення, (неоконч. процесс) жировідклада́ння

  Русско-украинский словарь > жироотложение

 • 279 заведение

  1) (действие) заводіння, запроваджування, оконч. заведення, запровадження чого;
  2) (обычай) звичай (-чаю). У нас такое -ние - у нас так заведено (так ведеться, так поводиться, такий звичай). У нас и -ния такого нет - такого звичаю у нас і в заводі нема; у нас і заводу такого нема; у нас так не ведеться (не поводиться, не заведено);
  3) (учреждение) установа, заклад (-ду). Учебное -ние - навчальна установа, школа. Воспитательно-исправительное -ние - виховно-поправний заклад; установа (заклад, будинок) для виховання та направи. Богоугодное -ние - шпиталь (-лю), (руссизм) богадільня. Торговое -ние - торговельний заклад. Питейное -ние - шинк, шинок (р. шинку), корчма. Трактирное -ние - трахтир (-ра). Прачешное -ние - пральня. Красильное -ние - фарбарня, красильня.
  * * *
  1) ( учебное) за́клад, -у
  2) ( учреждение) устано́ва, за́клад

  увесели́тельное \заведение ние — за́клад для розва́г

  3) ( отрасль хозяйства) за́клад; ( действие) заве́дення
  4) ( введение) запрова́дження, (неоконч.) запрова́джування
  5) (обычай) зви́чай, -чаю; поведі́нка, ирон. поведе́нція

  тако́е \заведение ние — таки́й зви́чай; так веде́ться, така́ поведі́нка (поведе́нція)

  6) ( установление) устано́влення; ( организация) організа́ція; ( создание) ство́рення

  Русско-украинский словарь > заведение

 • 280 завод

  I. 1) (производств. предприятие) (рус.) завод (-ду), (непривившийся неологизм) виробня. -вод альбуминный - альбумінарня; (винокуренный) винниця, винокурня, гуральня, горільня, (устар.) караван (-ну); (воскобойный) воскобійня, воскобитня, восколитня; восковий завод; (газовый) газовня; (горшечный) ганчарня; (дегтярный) дігтярня, смолярня; (дрожжевой) дріжджарня; (железноплавильный, железоделательный) рудня, гамарня; (для выделки жестяных изделий) бляхарня; (кирпичный) цегельня; (кожевенный, дубильный) гарбарня, чинбарня; (для вычинки козлиных кож) хабатарня, козлівня; (конский) кінський завод; (костеобжигательный) костопальня; (крахмальный) крохмальня; (лесопильный) тартак, драчка, (рус.) лісопильня; (меднокотёльный) котлярня; (металлоплавильн.) гамарня; (мыловаренный) миловарня; (пивоваренный) броварня, бровар (-ра), (редко) пивоварня; (пороховой) пороховий завод, порохівня; (поташный) буда, поташня; (рафинадный) рафінарня; (рыбный, рыборазводный) рибальня, забрід (-броду), ґард, рибня; (сахарный) цукроварня, сахарня; (свечной) свіч(к)арня; (селитренный) салітрарня, бурти (-тів); (солеваренный) солярня; (стекольный) гута; (для гонки смолы) смолярня, майдан; (сухарный) хлібосушарня, сухарня; (уксусный) оцетарня; (чугуннолитейный) ливарня;
  2) завід (-воду); см. Порода. [Якого батька, то такі й діти - велемудрого заводу (Мирн.)];
  3) (племенной рассадник) розплідник;
  4) тип. - пуск (-ку), наклад (-ду), відбій (-бою), (руссизм) завод.
  II. Завод часов - накручування (годинника), накрут (-ту). [Годинник з механічним накрутом].
  * * *
  I
  ( предприятие) виро́бня; заво́д, -
  II
  1) ( в механизме) заво́д, -у; ( действие) заве́дення, (неоконч. д.) заводження; ( пружины) на́крут, -у, (неоконч. д.) накру́чування

  на \завод д, для \завод да — на ро́зві́д, на ро́зплі́д

  3) см. заведение 5)
  4) полигр. заво́д

  Русско-украинский словарь > завод

См. также в других словарях:

 • їдення — я, с., діал. Дія за знач. їсти …   Український тлумачний словник

 • введення — I вв едення (уве/дення), я, с. Дія за знач. ввести і вводити. •• Вве/дення у ді/ю початок господарського, виробничого використання, застосування новостворених об єктів будівництва, основних засобів. Вве/дення да/них введення вхідної інформації в… …   Український тлумачний словник

 • пристрій — рою, ч. Пристосування, обладнання, за допомогою якого виконується яка небудь робота або спрощується, полегшується певний виробничий процес. Запам ятовуючий пристрій. •• Аспіраці/йний при/стрій пристрій для примусового пропускання повітря через… …   Український тлумачний словник

 • ведення — я, с. Дія за знач. вести 2). •• Ве/дення ба/зи да/них діяльність, спрямована на оновлення, структури бази даних. Ве/дення спра/ви управління справою, надання їй певної направленості. Ве/дення раху/нків оформлення рахунків, облік руху коштів на… …   Український тлумачний словник

 • укладення — 1 іменник середнього роду уміщення укладення 2 іменник середнього роду угоди, словника укладення 3 іменник середнього роду кошти …   Орфографічний словник української мови

 • вкладення — I я, с. 1) тільки одн. Дія за знач. вкласти I. 2) Те, що вкладене всередину. Лист із вкладенням. 3) Кошти, вкладені в якесь виробництво. •• Капіта/льні вкла/дення сукупність витрат матеріальних, трудових та грошових ресурсів на відтворення… …   Український тлумачний словник

 • непрямий — а/, е/. 1) Який не стосується прямо, безпосередньо чого небудь, не зв язаний з основним; не безпосередній. 2) спец. Який здійснюється, відбувається не безпосередньо, а з проміжними періодами, етапами. •• Непряма/ мо/ва лінгв. чужа мова, яка… …   Український тлумачний словник

 • вкладення — 1 іменник середнього роду те, що вкладено вкладення 2 іменник середнього роду вміщення в середину …   Орфографічний словник української мови

 • автономний — а, е. 1) Який користується автономією, який має автономію (у 1 знач.); самоврядний. 2) Самостійний, незалежний у розв язанні певних питань. || Який ведеться, здійснюється окремо, незалежно від чого небудь. •• Автоно/мні капіталовкла/дення частина …   Український тлумачний словник

 • банківський — I б анківський а, е. Прикм. до банк I 1). Банківські рахунки. •• Ба/нківська гара/нтія поручительство банка гаранта за виконання грошових зобов язань свого клієнта. Ба/нківська гру/па група інвестиційних дилерів, які беруть на себе індивідуальну… …   Український тлумачний словник

 • біржовий — а/, е/. Прикм. до біржа 1). Біржовий крах. Біржовий бум. || Який здійснюється на біржі. •• Біржова/ інтерве/нція втручання держави, банків та великих підприємців в операції на фондових біржах з метою штучного впливу на курси цінних паперів.… …   Український тлумачний словник


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»