Перевод: с русского на казахский

с казахского на русский

девять

 • 1 девять

  Русско-казахский словарь > девять

 • 2 Согласование цен

  По этому вопросу выявляются различные точки зрения.

  Бұл мәселе жөніндегі көзқарастардың түрліше екендігі анықталып отыр.

  Предложения не соответствуют мировым ценам.

  Ұсыныстар әлемдік бағаға сай келмейді.

  Мы хотели бы сравнить ваши цены с ценами конкурентных предложений (с прошлогодними ценами).

  Біз сіздердің бағаларыңызды бәсекелік ұсыныстардың бағасымен (өткен жылғы бағамен) салыстырғымыз келеді.

  По этим позициям нет материалов для сравнения.

  Бұл айқындама бойынша салыстыру үшін материалдар жоқ.

  Мы просим произвести сравнительный расчет.

  Салыстырмалы есеп жүргізуді өтінеміз.

  Ваши цены на этот вид оборудования превышают цены мирового рынка.

  Жабдықтың бұл түріне қойған сіздің бағаңыз әлемдік нарықтың бағасынан асып түседі.

  Давайте поищем компромиссное решение.

  Қанекей, ымыраға келу шешімін іздейік.

  Может быть сойдемся на середине.

  Бәлкім, ортақ байламға тоқтармыз.

  Мы можем подтвердить наши цены конкурентными материалами, а вы?

  Біз бағамызды бәсекелік материалдармен қуаттай аламыз, ал сіз ше?

  У вас цена выше предложений партнеров.

  Сізде баға серіктестердің бағасынан жоғары.

  Мы просим пересмотреть затраты на...

  Біз... жұмсалған шығындарды қайта қарауды сұраймыз.

  - монтаж.

  Ваше обоснование следует признать неубедительным и неполным.

  Сіздің негіздемеңізді сенімді емес және толық емес деп тапқан жөн.

  Ваши цены превышают соответствующие мировые цены на пять процентов.

  Сіздің бағаңыз тиісті әлемдік бағадан бес пайызға асып түседі.

  Назовите, пожалуйста, товары и услуги, на которые, по вашему мнению, цены завышены.

  Сіздің пікіріңізше, бағасы өсірілген тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді атаңызшы.

  Цены на... вами завышены.

  Сіздер... бағасын өсіргенсіздер.

  Да, в последнее время цены очень выросли.

  Иә, соңғы уақытта баға өте көтерілді.

  Өткен жылғымен салыстырғанда баға қалай өзгерді.

  Цены повысились на 10%.

  Баға 10%-ға жоғарылады.

  Годовой рост цен составляет 7%.

  Бағаның жылдық өсуі 7% болады.

  По сравнению с прошлым годом у нас качество товара также значительно улучшилось.

  Өткен жылмен салыстырғанда бізде тауардың сапасы да едәуір жақсарды.

  Этот прибор работает по совершенно другому принципу, у него другая конструкция и мощность.

  Бұл прибор мүлде басқа принцип бойынша жұмыс істейді, оның конструкциясы мен қуаты басқаша.

  Поэтому повысилась и цена.

  Бағасы да сондықтан көтерілді.

  Контрактные цены на эти группы изделий должны быть соответственно повышены.

  Бұйымдардың бұл топтарының келісімшарттық бағасы тиісінше көтерілуге тиіс.

  Но повышение составляет... процентов и распространяется на все виды оборудования.

  Бірақ өсу... пайызды құрайды және жабдықтың барлық түрлеріне қолданылады.

  Вот, например, цена на пылесосы увеличилась с 500 тенге до 1000 тенге, т.е. на 100%.

  Міне, мысалы, шаңсорғыштың бағасы 5000 теңгеден 10000 теңгеге, яғни 100%-ға көбейді.

  Это не совсем точно.

  Бұл тіпті де дәл емес.

  На эту группу изделий цена поднялась незначительно.

  Бұйымдардың бұл тобының бағасы болмашы көтерілді.

  Я назвал вам только среднюю цену.

  Мен сізге тек орташа бағаны ғана атадым.

  Средняя цена составляет всего... тенге, и цены остались, в основном, прежними.

  Орташа баға небәрі... теңге ғана, сөйтіп баға негізінен бұрынғы қалпында қалды.

  Расхождение в цене составляет всего 10%.

  Бағадағы алшақтық небәрі 10%-ды құрайды.

  Я считаю, что цена должна быть лучше обоснована.

  Мен баға жақсы негізделуге тиіс деп есептеймін.

  Такие высокие цены создают значительные трудности в расширении наших... связей.

  Мұндай жоғары баға біздің... байланыстарымызды едәуір қиындатады.

  Требования о снижении цен основываются на том, что...

  Бағаны төмендету жайындағы талаптар мынаған негізделеді...

  - у нас нет возможности снизить цену, хотя вы считаете, что цены завышены.

  - сіз баға өсірілген деп есептегеніңізбен бізде бағаны төмендетуге мүмкіндік жоқ.

  Все же мы просим вас пойти на некоторые уступки.

  Қалай дегенмен біз сізден кейбір кеңшіліктер жасауыңызды сұраймыз.

  Мы просим о снижении цен на...

  Біз... бағасын төмендетуді сұраймыз.

  - услуги.

  Мы уже уступили вам в цене. Учитывая этот факт, нужно пересмотреть цены и на новые машины.

  Біз баға жөнінен кеңшілік жасадық та. Осы фактіні ескере отырып, жаңа машиналардың да бағасын қайта қарау керек.

  Мы поднимаем вопрос о пересмотре цен.

  Біз бағаны қайта қарау туралы мәселе көтереміз.

  В связи с этим возникла необходимость изменения цен.

  Осыған байланысты бағаны өзгерту қажеттігі туды.

  Хорошо, мы скорректируем цены с учетом ваших замечаний.

  Жақсы, біз сіздердің ескертулеріңізді ескере отырып бағаны түзетеміз.

  Таким образом, мы не придем к соглашению.

  Сонымен біз келісімге келмейміз.

  По-видимому, нам предстоят трудные переговоры по корректировке цен на машины.

  Тегінде, біздің алдымызда машинаның бағасын түзету жөнінде қиын келіссөз тұрса керек.

  Мы можем договориться о цене только путем взаимных уступок.

  Біз баға туралы тек өзара кеңшілік жолымен ғана уағдаласа аламыз.

  Цены не могут быть изменены.

  Бағаны өзгертуге болмайды.

  Мы не можем согласиться...

  Біз... келісе алмаймыз.

  - с повышением цены на 50 процентов.

  Хотя техническое исполнение обеих машин одинаково, при установлении цены нужно учесть объем поставок.

  Екі машинаның да техникалық орындалуы бірдей болғанымен, бағаны белгілеу кезінде жеткізілімнің көлемін ескеру керек.

  Поэтому мы просим сделать десятипроцентную скидку с цены.

  Сондықтан біз бағадан он пайыздық шегерім жасауды сұраймыз.

  Если учесть все приведенные данные и факторы, мы можем согласиться на изменение цены на 10%.

  Егер барлық келтірілген деректер мен факторларды ескерсек, біз бағаның 10%-ға өзгертілуіне келісе аламыз.

  Мы согласны пересмотреть цены, но это касается только скидки на количество.

  Біз бағаны қайта қарауға келісеміз, бірақ бұл тек көлеміне қарай жасалатын шегерімге ғана қатысты.

  Отмечается сближение точек зрения.

  Көзқарастың жақындай түскені байқалып отыр.

  Мы готовы пойти вам навстречу и предоставить разумную скидку.

  Біз сіздің ыңғайыңызға көніп, орынды шегерім жасауға дайынбыз.

  Мы должны сделать соответствующую корректировку цены.

  Біз бағаға тиісті түзету жасауға тиіспіз.

  Мы должны на эту модель установить новую цену.

  Біз бұл үлгіге жаңа баға белгілеуге тиіспіз.

  Согласно имеющимся у нас данным мы можем согласиться на повышение цены не более, чем на девять процентов.

  Бізде бар деректерге орай біз бағаны көп дегенде тоғыз пайызға көтеруге келісе аламыз.

  Ваши цены находятся на уровне мировых цен.

  Сіздің бағаңыз әлемдік баға деңгейінде тұр.

  Мы рады, что...

  Біз... қуаныштымыз.

  - вы считаете наши цены обоснованными (приемлемыми, справедливыми)

  - біздің бағамызды негізделген (қолайлы, әділ) деп есептейтініңізге

  - мы смогли урегулировать проблему цен.

  Ваши цены превышают мировые цены на 10%.

  Сіздің бағаңыз әлемдік бағадан 10%-ға асып түседі.

  Расценки выполнения отдельных видов работ значительно превышают расценки, существующие в нашей стране.

  Жұмыстардың жекелеген түрлерін орындау бағасы біздің елімізде қолданылып жүрген бағадан едәуір асып түседі.

  Разница в ценах незначительна.

  Бағадағы айырма болмашы.

  Просим учесть нашу просьбу увеличить долю местного оборудования в реализации проекта.

  Жобаны іске асыруда жергілікті жабдықтың үлесін көбейту жөніндегі біздің өтінішіміздің ескерілуін өтінеміз.

  Мы не настаиваем на наших ценах.

  Біз өз бағамызды қорғаштамаймыз.

  Нам удалось добиться частичного снижения цены.

  Біз бағаның ішінара төмендетілуіне қол жеткізе алдық.

  Наша новая цена...

  Біздің жаңа баға...

  Разница между нашими ценами составляет 15%.

  Біздің бағаларымыздың арасындағы айырма 15%-ды құрайды.

  К сожалению, мы должны прервать переговоры, так как...

  Өкінішке қарай, біз келіссөзді үзуге тиіспіз, өйткені...

  - у нас нет необходимых котировок (разбивок цен).

  - бізде қажетті баға белгіленімі (бағаның бөліктемесі) жоқ.

  Переговоры по ценам будут возобновлены...

  Баға жөніндегі келіссөз... қайта басталатын болады.

  - после того, как будут уточнены спецификации.

  Мы готовы...

  Біз... дайынбыз.

  - перейти к подробному обсуждению установления цены.

  Мы можем заключить сделку при условии уплаты вперед.

  Біз алдын ала төлеу шартымен мәміле жасаса аламыз.

  На этих условиях мы согласны.

  Осы шарттар негізінде біз келісеміз.

  После тщательной проверки была выведена новая цена.

  Мұқият тексергеннен кейін жаңа баға шығарылды.

  Цены были подробно обоснованы.

  Баға егжей-тегжейлі негізделді.

  Мы не настаиваем на наших прежних ценах.

  Біз бұрынғы бағамызды талап етпейміз.

  Предложенные вами цены находятся на уровне мировых цен.

  Сіздер ұсынған баға әлемдік баға деңгейінде.

  Мы принимаем ваши цены. Они нас устраивают.

  Біз сіздердің бағаларыңызды қабылдаймыз. Ол бізге ұнайды.

  Наши точки зрения совпадают.

  Біздің көзқарасымыз үйлеседі.

  На переговорах по ценам оба партнера пришли к единому мнению.

  Баға жөніндегі келіссөзде екі серіктес те бір пікірге келді.

  У нас единое мнение, что наши цены...

  Біздің бағамыз... деген бірауызды пікірдеміз.

  - умеренны.

  Мы рады, что смогли урегулировать проблему цен. Результаты наших переговоров мы должны представить на утверждение директору.

  Біз баға проблемасын реттей алғанымызға қуаныштымыз. Біз келіссөзіміздің нәтижелерін директорға бекітуге ұсынуға тиіспіз.

  Русско-казахский экономический словарь > Согласование цен

См. также в других словарях:

 • ДЕВЯТЬ — ДЕВЯТЬ, восемь с одним, десять без одного. Девять ден, девять верст, как сокол летел! насмешка. С пальцем девять! острота, при подаче кому руки. В девяти без пути (нет пути), картежн. Девять веников, по деньге веник, много ль денег? скороговорка …   Толковый словарь Даля

 • ДЕВЯТЬ — ДЕВЯТЬ, девяти, девятью (не смешивать с девятью). числ. колич. Название числа 9; цифра 9. Трижды три девять. Написать девять. || Количество 9. С девятью рублями. Девять рублей. По девяти рублей. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

 • девять — девять, род. девяти, твор. девятью. В сочетании с предлогом «по»: по девяти и допустимо по девять …   Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке

 • ДЕВЯТЬ — ДЕВЯТЬ, и, ью, колич. Число, цифра и количество 9. | поряд. девятый, ая, ое. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • девять — сущ., кол во синонимов: 1 • цифра (20) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 …   Словарь синонимов

 • Девять — 9 девять 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 Факторизация: 3×3 Римская запись: IX Двоичное: 1001 Восьмеричное: 11 Шестнадцатеричное …   Википедия

 • девять — прил., употр. часто Морфология: сколько? девять, (нет) скольких? девяти, скольким? девяти, (вижу) сколько? девять, сколькими? девятью, о скольких? о девяти Девять означает число и количество 9. Трижды три девять. | Мы приехали в девять часов. |… …   Толковый словарь Дмитриева

 • Девять — счетное число, количественное числительное. «Девять» имеет большое значение в русской культуре, где было символом порядка. В Христианстве ангелы делятся на девять чинов, ад имеет девять кругов. Девять – это количество месяцев беременности женщины …   Основы духовной культуры (энциклопедический словарь педагога)

 • девять — Общеслав. Производное от девятъ «девятый» (ср. новь от новъ), которое образовано с помощью суф. t от той же основы, что и нем. neun «девять», др. инд. náva тж., лат. novem тж. и т. д. Начальное н > д в результате диссимиляции с внутренним н.… …   Этимологический словарь русского языка

 • девять — C чис см. Приложение II девяти/ девяти/ де/вять девятью/ о девяти/ за/ девять и за де/вять; …   Словарь ударений русского языка

 • ДЕВЯТЬ — Группа была создана Сергеем Лазориным в конце 1986 года. В состав группы вошли: Сергей Аполлонов (ударные), Андрей Масленников (гитара), Олег Мещеряков, Вячеслав Половинкин (клавишные). Место за клавишами позже занял Вадим Чугунов, а с 1989 года… …   Русский рок. Малая энциклопедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»