Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

голову платком

 • 1 повязывать

  повязать
  1) зав'язувати, зав'язати що, в'язати, пов'язати що, завивати, завити и завинути що чим, що в що. [Рани мої смертельнії промивав, м'якенькою бавовною закладав, червоною китайкою завивав (Грінч.)]. -вать голову платком, на голову платок - зав'язувати, зав'язати, вив'язувати, вив'язати, в'язати, пов'язати голову хусткою, платком (в хустку, в платок), завивати, завити и завинути, запинати, зап'ясти и запнути голову хусткою, платком (в хустку, в платок), напинати, нап'ясти и напнути голову хусткою, на голову хустку, (о мног.) позав'язувати, повив'язувати, позавивати, позапинати голови хустками, платками (в хустки, в платки), понапинати голови хустками (платками), на голови хустки (платки). Срв. Повязываться. [Зав'яжу я голівоньку шовковим платочком. Жінки зав'язують голову в хустку із купром (Свидн.). Стояла перед дзеркальцем і вив'язувала голову шовковим платком (Мирн.). Молодії молодиці, завивайте головиці (Чуб.). Купи, мати, шовку завинуть головку]. -зать голову лентой, на голову ленту - зав'язати (пов'язати) голову стрічкою (скиндячкою), на голову стрічку (скиндячку). -вать, -зать галстук - в'язати, зав'язати краватку. [В'яже до сорочки кольористі краватки (Васильч.)];
  2) (на спицах) плести (часом, иноді) (прутками);
  3) сов. пов'язати. [Вже пов'язали овес]. Повязанный - зав'язаний, пов'язаний. С -ной головой - з зав'язаною (вив'язаною, пов'язаною, завиненою и т. д.) головою, (о женщине) зав'язана, вив'язана, пов'язана, завинена и завинута и т. д.
  * * *
  несов.; сов. - повяз`ать
  1) зав'я́зувати, зав'яза́ти и позав'я́зувати, пов'я́зувати, пов'яза́ти; ( надевая) вив'я́зувати, ви́в'язати и повив'я́зувати; ( обвязывать) обв'я́зувати, обв'яза́ти и пообв'я́зувати
  2) (несов.: вязать некоторое время) пов'яза́ти; (чулки, сети) поплести́
  3) (несов.: связать) пов'яза́ти

  Русско-украинский словарь > повязывать

 • 2 покрывать

  покрыть покривати, крити, покрити, укривати, окривати, окрити, накривати, накрити, укрити. См. ещё Накрывать, накрыть. -вать пеленой (о тумане, мраке и т. п.) - повивати, повити, оповивати, оповити, обгортати, обгорнути що, налягати, налягти на що. - вать стол скатертью, пол ковром и т. п. - застеляти, застелити, застилати, заслати стіл скатертиною, поміст (підлогу) килимом. -вать слоем листьев и пр. - устилати, услати, устеляти, устелити, укривати, укрити. -вать голову покрывалом, платком - напинати, запинати, запнути голову, хусткою, напинатися, напнутися, запинатися, запнутися хусткою. -вать воз брезентом - укривати, напрядати воза брезентом. -вать (избу) соломой - крити, вкрити (хату, клуню) соломою; ушивати (хату); (тёсом) ґонтувати (хату); (железом) крити бляхою, побивати бляхою, бляхувати (хату). -вать меховую шубу материей - потягати, потягти, покривати, покрити шубу сукном. [Думаю потягти свою кожушку черкасином (Черн.)]. -вать цветами (расцвечивать) - квітувати. [Гляньте, як мороз квітує тафлю - так і видно, як квіти стають]. -вать лаком - скривати, скрити лаком. [Рамці доробив, - ще тільки лаком треба скрити]. Прибыль не -ла затрат - прибуток не покрив витрати. -рыть все долги - оплатитися з усіх боргів; вирівняти (виплатити) сплатити, посплачувати всі борги. - вать дефицит - вирівнювати, вирівняти дефіцит (недобір). -рыть карту - побити, укрити. [Восьмаку побив (укрив) кралею]. Его голос -вает все прочие голоса - його голос над усіма иншими горує (усі инші повершає). -вать, -рыть чей проступок - покривати, покрити що, кого, похитити кого що. [Мати покривала негарні вчинки свого сина. Мати покривала свого сина. Не тягну тебе в суд за марнотравство і перелюб, а покриваю все для чести дому (Л. Укр.). Він давав мені п'ять карбованців, щоб не виказував на його: похити мене, каже. Так я не взяв грошей і сказав, що не похитю (Павлогр.)]. Вода -рыла что - вода поняла що. -рыло водою - поняло водою. Тьма -рывала землю - темрява землю залягала, (о)повивала, обгортала. -рыло язвами - обкинуло чиряками. Покрытый - покритий, укритий, окритий, накритий; (туманом, мраком и т. п.) оповитий, обгорнутий, обгорнений; (скатертью, ковром) застелений, (растениями) устелений; (платком) напнутий, запнутий; (о шубе) потягнений. [Кожух сукном потягнений]. -тый пылью - пилом припалий. -тый дефицит - вирівняний дефіцит (недобір). -тый долг - сплачений, виплачений борг. Это -рыто мраком неизвестности - про це ні знаку, ні сліду; це вкрито туманом безвісти.
  * * *
  несов.; сов. - покр`ыть
  1) покрива́ти, покри́ти; ( накрывать) накрива́ти, накри́ти и понакрива́ти; ( укрывать) укрива́ти, укри́ти и повкрива́ти; ( застилать) застила́ти, засла́ти, застеля́ти, застели́ти; ( крышу соломой) пошива́ти, поши́ти, ушива́ти, уши́ти и повшива́ти; (водой вовремя разлива; тонким слоем чего-л.) пойма́ти, пойня́ти, поніма́ти, поня́ти; ( голову платком) запина́ти, запну́ти и зап'я́сти и позапина́ти
  2) (укрывать, укутывать, обволакивать) укрива́ти, укри́ти, покрива́ти, покри́ти, окрива́ти, окри́ти; (туманом, мраком) оповива́ти, опови́ти, повива́ти, пови́ти, огорта́ти, огорну́ти
  3) ( заглушать) заглуша́ти и заглу́шувати, заглуши́ти, покрива́ти, покри́ти
  4) ( возмещать) покрива́ти, покри́ти; ( расплачиваться) спла́чувати, сплати́ти
  5) (несов.: обругать) покри́ти
  6) ( случать животных) спец. покрива́ти, покри́ти

  Русско-украинский словарь > покрывать

 • 3 накрывать

  накрыть
  1) кого что чем - накривати, накрити, (укрывать) укривати, укрити, (покрывать) покривати, покрити, (тяжёлой посудиной и т. п., перевернув её, ещё) навертати, навернути, (о мног.) понакривати, повкривати, понавертати кого, що чим. [Накрив очі китайкою, заслугою козацькою (Пісня). Понакривав вулики покрівлями череп'яними (Грінч.). Лягайте, дітки, спати, а я вас повкриваю гарненько, щоб не померзли (Богодух.). Навернула його коритом (Борзенщ.)]. -ть голову - надівати, надіти, накладати, накласти шапку (капелюха и т. п.) (на голову). -ть голову платком - напинати, напнути и нап'ясти, запинати, запнути и зап'ясти голову хусткою, напинатися, напнутися, запинатися, запнутися хусткою, (редко, пров.) напрядати, напря[е]нути хустку на себе. [Ти хоч-би напренула на себе хустку, чи що (Олександр.)]. -ть стол скатертью - застеляти, застелити стіл скатеркою (настільником). -ть (на) стол - накривати, накрити стіл (на стіл), застеляти, застелити стіл, готувати, наготувати стіл до обіду, до вечері. [Накривай на стіл! (Брацл.). На понакриваних столах поставили закуски та напитки (Н.-Лев.). Чи не час-би вже столи застеляти? (Н.-Лев.)]. -ть телегу (для защиты от непогоды и т. п.) - накривати, накрити віз (воза), (пров.) напрядати, напря[е]нути віз (воза). [Напрядали віз рядниною (повстю, шкурою) (Сл. Гр.)]; (захватывать кого врасплох) застукувати, застукати; заскакувати, заскочити, (поймать) злапати, зловити, (захватить) захопити кого. [Застукав, як сотника в горосі (Приказка). Нарвав він черешень, сів їсти, - Хведір його застукав: «А що ти робиш у чужому садку?» (Звин.). Не хочу, не хочу… незабаром усі ваші поприходять, застукають тут нас (Крим.). Орда людей живцем брала, де кого заскочила (Літопис Величка)]. -крыть кого на месте преступления - застукати (заскочити, злапати, зловити) кого на гарячому (вчинку). -крыть кого на два рубля - нагріти (напекти) кого на два карбованці. Накрытый -
  1) накритий, укритий, покритий, навернутий и навернений, понакриваний, повкриваний, понавертаний; напнутий, нап'ятий и напнений, запнутий, зап'ятий и запнений; накритий, понакриваний, застелений, наготовлений до обіду, до вечері. [Там серед двору столи понаставляні, понакривані (Рудч.)];
  2) застуканий, заскочений, злапаний, зловлений, захоплений. -ться -
  1) накриватися, накритися, понакриватися; бути накриваним, накритим, понакриваним и т. п.;
  2) (какой-л. одеждой) накриватися, накритися, напинатися, напнутися и нап'ястися, (редко, пров.) напрядатися, напря[е]нутися, (укрываться) укриватися, укритися, (о мн.) понакриватися, понапинатися, понапрядатися, повкриватися чим. [Стоїть дівка з козаком, накрилася рукавом (Пісня). Напнулася од дощу свитиною. (Богодух.). Один рукав підстелю, другим напрянуся (Грінч. III). Жінки понакривалися білими хустками (Комар.). В їх на плечах бурнуси, що одкидаються на голову, - понапиналися їми (Крим.). Полягали на печі, ще й кожухами повкривалися (Харківщ.)]. -кройся!, -кройтесь! - надінь (наклади) (на голову) шапку (капелюха и т. п.), надіньте (накладіть) (на голову) шапки (капелюхи и т. п.).
  * * *
  несов.; сов. - накр`ыть
  1) накрива́ти, накри́ти, -кри́ю, -кри́єш и мног. понакрива́ти; (какой-л. одеждой) напина́ти, на́пнути и нап'ясти́, -пну́, -пне́ш и мног. понапина́ти

  \накрыватьть [на] стол — накрива́ти, накри́ти [на] стіл (до сто́лу), застеля́ти, застели́ти стіл

  \накрыватьть завтра́к (обе́д, у́жин; за́втракать, обе́дать, у́жинать) — накрива́ти, накрити сніда́нок (обі́д, вече́рю; сні́дати, обідати, вече́ряти); ( приготовлять) приготовля́ти, приготува́ти и пригото́вити сніда́нок (обі́д, вече́рю; сні́дати, обі́дати, вече́ряти)

  2) ( захватывать врасплох) накрива́ти, накри́ти, засту́кувати, -кую, -куєш [на мі́сці зло́чину; на гаря́чому], засту́кати [на мі́сці зло́чину; на гаря́чому]; сов. заско́чити
  3) ( одурачивать) накрива́ти, накри́ти

  Русско-украинский словарь > накрывать

 • 4 завязывать

  завязать
  1) зав'язувати, зав'язати. -зать петлёй - запетлювати, зав'язати зашморгом, зашморгнути. -зать так, что трудно развязать - затягти, (диал.) заґрундзювати. -зать, перепутывая завязки - заборсати. -зать узел - зав'язати вузол, заґудзлити, завузлити. -зать голову лентой - пов'язати голову стрічкою (скиндячкою). -зать голову платком - зав'язати (зв'язати) голову хусткою, (себе) зав'язатися хусткою, завинутися, зап'ястися, напнутися (хусткою). [А Оляна гарно вбралась, завинулась, вперезалась (Рудан.). Зап'ялася хустиною]. -вать во что - ув'язувати, ув'язати що в що. [Ув'язала подушки в рядно];
  2) (начинать, начать) починати, почати, зачинати, зачати, розпочинати, розпочати. [Розпочали розмову]. -вать отношения с кем - заходити в зносини, в стосунки, нав'язувати, нав'язати (зав'язувати, зав'язати) відносини з ким. -зать приятельские отношения - заприятелювати з ким, нав'язати приязні стосунки з ким. Завязанный - зав'язаний, ув'язаний; нав'язаний.
  * * *
  несов.; сов. - завяз`ать
  1) зав'я́зувати, зав'яза́ти, -в'яжу́, -в'я́жеш и мног. позав'я́зувати; ( затягивать петлёй) зашмо́ргувати, зашморгну́ти и мног. позашмо́ргувати; ув'я́зувати, ув'яза́ти; (галстук, платок) пов'я́зувати, пов'яза́ти
  2) (устанавливать связи; начинать разговор) зав'я́зувати, зав'яза́ти; ( начинать) почина́ти, поча́ти, -чну́, -чне́ш, розпочина́ти, розпоча́ти
  3) бот. зав'я́зувати, зав'яза́ти и мног. позав'я́зувати

  Русско-украинский словарь > завязывать

 • 5 закрывать

  закрыть
  1) (окна, двери и т. п.) зачиняти, зачинити, захиляти, захилити, (о мн.) позачиняти и позачинювати (вікна, двері); (отверстие) затуляти, затулити, затикати, заткнути и заткати, (о мног.) позатуляти, позатикати, (заслонкой) заслоняти, заслонити, (о мног.) позаслоняти, (запоной и т. п.) запинати, запнути, зап'ясти, заслоняти, заслонити, (о мн.) позапинати, позаслоняти що чим; (что-либо плотно) затушковувати, затушкувати, (пров.) заштурмовувати, заштурмувати. [Без мене й дірочки малої нікому затулити (Номис). Укинув її в піч і заслонив (Рудч. П.). А я вже й піч заслонила (Кониськ.). Робили вони, позаслонявши вікна од двору (Н.-Лев.). Запинає вікно хусткою (Сл. Гр.)]. -крой сундук, крышку - зачини скриню, причини віко, кришку. -крой бутылку - заткни пляшку. -крой кран - закрути кран. -ть уши - затикати, заткнути, заткати (в)уха, защулювати, защулити (в)уха, (о мног.) позатикати, позащулювати (в)уха. [Він сів у куті, скулився, заткав вуха (Франко). Та й мимоволі з одчаєм защулив вуха (Крим.)];
  2) (складывать) згортати, згорнути, стуляти, стулити. -ть книжку - згортати, згорнути книжку, стуляти, стулити книжку. [Книжку згорнув, сховав у свою шаховку (Грінч.)]. -ть зонтик - згортати, згорнути парасольку. -рыть рот - стулити рота, (насм.) зашити губи; (презрительно) замкнути (стулити) писок, заткнутися, заткати каглу. -ть рот кому (заставить замолчать) - заціплювати, заціпити уста, замикати, замкнути губу (уста) кому, зав'язувати, зав'язати язик(а) кому. -крыть рот кому чем - затулити рота кому чим. [Десятник затулив їй уста шапкою (М. Вовч.)]. -ть глаза (веками) - заплющувати (заплющати и плющити), заплющити, сплющувати, сплющити, закривати, закрити, стулювати и стуляти, стулити очі; заплющуватися, заплющитися, (о мног.) позаплющувати, посплющувати, постулювати очі, позаплющуватися; (смежить) склепати, склепити (очі). [Олеся заплющила очі й знов стала як мертва (Н.-Лев.). Плющить він очі (Мирн.). Сплющу очі (Кониськ.). Не дивіться, позаплющуйте очі (Харк. п.). Не стулю ні на хвильку очей (Л. Укр.). Впасти на лаву, як камінь у воду - і вмить склепити очі (Коцюб.)]. -ть глаза умершему - затуляти, затулити, закривати, закрити очі помершому. [Не сумуй, що прийдеться самій у гріб лягать, що не буде кому очей затулить (Франко)]. -крыть глаза (умереть) - с[за]плющити, (смежить) склепити очі. -крыть глаза кому (убить, погубить) - замкнути очі кому. -вать, -крыть глаза на что - заплющувати, заплющити очі на що, не мати очей на що. [Навмисне заплющуючи на правду очі (Єфр.)];
  3) (накрывать) закривати, закрити, накривати, накрити, покривати, покрити, укривати, укрити, (о мног.) позакривати, понакривати, повкривати; (сплошь) крийма крити (укривати, укрити) що. [Зострілася чумаками, закрила дитину (Шевч.)]. -крой крышкой - за[на]крий кришкою. -ть лицо руками - затуляти, затулити обличчя руками, затулятися и затулюватися, затулитися руками, утуляти, утулити лице в долоні. [Він затулив обличчя руками (Крим.). Спустився на лавку і затуливсь руками (Крим.)]. -ть голову платком - запинати, запнути, зап'ясти голову хусткою. -ть глаза чем - затуляти, затулити очі чим. [Зінька затулила хусткою очі і гірко заплакала (Стор.)];
  4) чем (скрывать от глаз, заграждать) - затуляти, затулити, заслоняти, заслонити, заступати, заступити, покривати, крити, покрити кого, що; (застить) застувати; (о тумане: заволакивать) застилати, заслати (-стелю, -стелеш), застеляти, застелити (-стелю; -стелиш); (со всех сторон: о тумане, тьме) обгортати, обгорнути, оповивати, оповити що. [Затуляючи собою мало не все вікно (Васильч.). Чорні хмари непрозорі затулили ясні зорі (Чупр.). Рада- б зірка зійти, чорна хмара заступає (Мет.). І дим хмарою заступить сонце перед вами (Шевч.). Чорна хмара з-за Лиману небо, сонце криє (Шевч.). Неначе якийсь туман застилав йому очі (Грінч.). Не застуй вікна (Київщ.). Одійди, не застуй, бо нічого не видно (Звин.)]. - ть что чем (завешивая) - запинати, запнути и зап'ясти, (о мног.) позапинати, (со всех сторон) обпинати, обіпнути, обіп'ясти що. -вать что чем, заставляя - заставляти, заставити що чим. [Двері заставлено шахвою];
  5) см. Скрывать, Укрывать;
  6) (прекращать, запрещать) закривати, закрити (засідання), припиняти, припинити (засідання, газету, журнал, товариство, приймання вантажу), (счета) замикати, замкнути (рахунки). -крыть кредиты - закрити кредити. -крыть лавку (временно, совсем) зачинити крамницю. Закрытый - зачинений, захилений; затулений, заткнутий, заткнений и затканий, заслонений, запнутий и запнений; згорнений и згорнутий; (о глазах) стулений, заплющений, сплющений, (плотно) засклеплений, склеплений; закритий, по[на]критий; заступлений; застелений; закритий, припинений (журнал), (о лавке) зачинений. -тое учебное заведение - закрита школа, інтернат. -тое заседание - неприлюдне (закрите) засідання. -тое представление - закрита (неприлюдна) вистава. -тое голосование - таємне голосування. -тое платье - закрита сукня. -тое письмо - закритий лист; (заклеиваемое по краям) закритка. -тое море - закрите море. -тый слог - закритий склад. -тый экипаж, вагон - закритий екіпаж (повіз), вагон. Вход, проезд -крыт - вхід, проїзд закрито. Книжный магазин -крыт - книгарня зачинена; (прекратил свою деятельн., запрещен) книгарню зачинено. Магазины по понедельникам -крыты - крамниці понеділками зачинені. Окно -то - вікно зачинено. С -тыми глазами - з заплющеними очима. С плотно -той крышкой - щільно зачинений. Свет -рыт для кого (перен.) - світ зав'язано кому.
  * * *
  несов.; сов. - закр`ыть
  1) закрива́ти, закри́ти и мног. позакрива́ти; (загораживать, заслонять что-л.) затуля́ти и зату́лювати, затули́ти и мног. позатуля́ти и позату́лювати, заслоня́ти, заслони́ти, -слоню́, -сло́ниш и мног. позаслоня́ти; (дверь, окно, ворота; кого-л. в помещении) зачиня́ти, зачини́ти, -чиню́, -чи́ниш и мног. позачиня́ти и позачи́нювати; (застилать, завешивать) запина́ти, запну́ти и зап'ясти́, -пну́, -пне́ш и мног. позапина́ти; (книгу, тетрадь) згорта́ти и зго́ртувати, згорну́ти, -ну́, -неш и мног. позгорта́ти и позго́ртувати

  \закрыватьть буты́лку — затика́ти, заткну́ти (закрива́ти, закри́ти) пля́шку

  \закрыватьть кран — закру́чувати, закрути́ти (закрива́ти, закри́ти) кран

  \закрыватьть рот кому́ — (перен.: заставлять замолчать) затика́ти, заткну́ти (закрива́ти, закри́ти, зама́зувати, зама́зати, затуля́ти, затули́ти) ро́та (рот) кому́, замика́ти, замкну́ти ро́та (рот, вуста́, уста́) кому́, зав'я́зувати, зав'яза́ти (заці́плювати, заці́пити) ро́та (рот, вуста́, уста́, язи́к) кому́; вульг. замика́ти, замкну́ти пи́сок кому́

  2) ( смыкать глаза) заплю́щувати, -щую, -щуєш и плю́щити, заплю́щити и мног. позаплю́щувати, сплю́щувати, сплющити, закрива́ти, закри́ти и мног. позакрива́ти

  Русско-украинский словарь > закрывать

 • 6 повязываться

  повязаться (платком) зав'язуватися, зав'язатися, вив'язуватися, вив'язатися, в'язатися, пов'язатися, запинатися, зап'ястися и запнутися, напинатися, нап'ястися и напнутися (хусткою, платком), (покрывалом шёлком и т. п.) завиватися, завитися и завинутися (наміткою, шовком, у намітку, в шовк), (о мног.) позав'язуватися, повив'язуватися и т. д. Срв. Повязать голову. [Усі дівчата наші новими хустками позав'язувались (Грінч.). Вив'яжеться шовковою хусткою (Г. Барв.). Русинки там завиваються в намітки (Свидн.). Зап'ялась білою хустиною (Г. Барв.)].
  * * *
  несов.; сов. - повяз`аться
  зав'я́зуватися, зав'яза́тися и позав'я́зуватися, пов'я́зуватися, пов'яза́тися; ( надевая) вив'я́зуватися, ви́в'язатися; ( платком) запина́тися, запну́тися и зап'я́стися, несов. напну́тися, позапина́тися, понапина́тися; ( обвязываться) обв'я́зуватися, обв'яза́тися, пообв'я́зуватися

  Русско-украинский словарь > повязываться

 • 7 прикрывать

  прикрыть
  1) прикривати, прикрити, прикутувати, прикутати, окривати, окрити, оповивати, оповити, (во множ.) поприкривати, поприкутувати и т. д. що чим. [Ой вирву я та листочок, та прикрию той слідочок (Чуб.). Прикутала свою дитину (Мил.). Мухи очі виїдають, дак я рядном колиску оповила (Борз.)]. -крыть глаза рукою - прикрити очі рукою, долонею. [Кайдашиха вийшла з хати і прикрила очі долонею (Н.-Лев.)]. -крыть голову шапкой, платком - прикрити голову шапкою, хусткою, прикутати, напнути голову хусткою. -крыть растения соломой - прикутати (поприкутувати) рослини соломою;
  2) (притворять) причиняти, причинити, захиляти, захилити, прищурювати, прищурити що. [Він уліз у скриню, а жінка почала прищурювать віко; поти прищурювала, поки його там і закляпнуло (Переясл.)]. -крыть двери, окно (двери, окна) - причинити двері, вікно (попричиняти двері, вікна);
  3) заступати, заступити, заслоняти, заслонити, затуляти, затулити що; (служить прикрытием, защитой) захищати и хистити, захистити що. Лес -вает речку, ее не видать - ліс заступає (заслоняє, затуляє) річку, її не видно. Гора -вает хижину от ветра - гора захищає (затуляє) хату від вітру. -крыть фланг - захистити фланг. Флот -вает гавань - флота захищає (заступає) гавань;
  4) (скрывать, таить) крити, прикривати, прикрити, покривати, покрити, окривати, окрити, ховати и приховувати, приховати що. Слово дано мне для того, чтобы -вать мысли, когда их выдают мои глаза - слово маю на те, щоб ховати думки, коли зраджують їх мої очі (Самійл.). -вать замыслы свои видом простодушия - окривати свої заміри виглядом простодушности. Прикрытый - прикритий, прикутаний, окритий, оповитий; причинений, захилений, прищурений; заступлений, заслонений, затулений, захищений; прихований.
  * * *
  несов.; сов. - прикр`ыть
  1) прикрива́ти, прикри́ти и поприкрива́ти; ( притворять) причиня́ти, причини́ти и попричиня́ти, прихиля́ти, прихили́ти; ( заслонять) заступа́ти, заступи́ти, затуля́ти, затули́ти, заслоня́ти, заслони́ти, присло́нювати и прислоня́ти, прислони́ти
  2) (перен.: скрывать) прихо́вувати, прихова́ти, прикрива́ти, прикри́ти
  3) (закрывать, ликвидировать) закрива́ти, закри́ти и позакрива́ти

  Русско-украинский словарь > прикрывать

 • 8 прикрываться

  прикрыться
  1) прикриватися, прикритися, прикутуватися, прикутатися, окриватися, окритися, оповиватися, оповитися, бути прикритим, окритим и т. д. чим. [Заснув, прикрившись свитиною (Н.-Лев.)]. -ваться щитом - прикриватися, окриватися щитом. -крыться платком, рядном и т. п. - прикритися, окритися, прикутатися, обіпнутися и обп'ястися, обкинутися, накинутися, напнутися и нап'ястися, (о множ.) поприкриватися, поокриватися и т. д. хусткою (платком), рядном (рядниною) и т. п. [Дощ на дворі. Накинься якоюсь ряднинкою, а так не йди (Звин.). В їх на плечах бурнуси, що одкидуються на голову понапинались їми (Звин.)];
  2) причинятися, причинитися, бути причиненим, захилятися, захилитися, бути захиленим и т. д.; см. Прикрывать 2;
  3) заступатися, заступитися, заслонятися, заслонитися, затулятися, затулитися, захищатися и хиститися, захиститися, бути заступленим, заслоненим, затуленим, захищеним чим від кого, від чого. [На Україні велика була нужда заступатись ким-небудь від азіятів, що раз-у-раз нівечили панські осади і господарство (Куліш)]. -крыться от ветра - захиститися від вітру. [Возами захистились од вітру (Гр.)]. Город -вается крепостью - місто захищається фортецею. -ваться фразами - прикриватися, затулятися фразами, ховатися за фрази;
  4) прикриватися, прикритися, окриватися, окритися чим. [І там і тут чужа мова запанувала серед народу, окрившись святинею віри і повагою зверхности (Куліш)].
  * * *
  несов.; сов. - прикр`ыться
  1) прикрива́тися, прикри́тися и поприкрива́тися; ( притворяться) причиня́тися, причини́тися и попричиня́тися; ( накрываться) накрива́тися, накри́тися; ( заслоняться) затуля́тися, затули́тися, заслоня́тися, заслони́тися
  2) (перен.: скрывать свои действия) прикрива́тися, прикри́тися, прихо́вуватися, прихова́тися
  3) (закрываться, ликвидироваться) закрива́тися, закри́тися
  4) страд. (несов.) прикрива́тися; причиня́тися; прихиля́тися; заступа́тися, затуля́тися, заслоня́тися; прихо́вуватися, прикрива́тися; закрива́тися

  Русско-украинский словарь > прикрываться

 • 9 обвязывать

  обвязать обвязувати, обвязати, ув'язувати, ув'язати, зав'язувати, зав'язати, пообвязувати, поув'язувати, позав'язувати що чим. -зать тюк - ув'язати пакунок. -зать голову, руку платком - зав'язати (звязати) голову хусткою, зав'язати руку хусткою. [Звяжи мені головоньку, най не болить дуже]. Обвязать деревья соломой (на зиму) - повкутувати дерева соломою. Обвязанный - обвязаний, ув'язаний, зав'язаний. С -ной головой - з зав'язаною головою.
  * * *
  несов.; сов. - обвяз`ать
  обв'я́зувати, обв'яза́ти, и пообв'я́зувати

  Русско-украинский словарь > обвязывать

 • 10 покрываться

  покрыться покриватися, критися, покритися, окриватися, окритися, накриватися, накритися, укриватися, укритися; (окутываться) (о)повиватися, (о)повитися, обгортатися, обгорнутися; (по поверхности) братися, взятися чим; (слегка пылью, снегом) припадати, припасти, запорошуватися, запорошитися (пилом, снігом). Лоб -ся потом - на чолі виступив піт; чоло потом укрило. Небо -лось тучами - небо захмарилося; небо хмарами вкрилося. Небо сплошь -лось тучами - небо геть захмарилося; небо геть хмарами вкрилося; все небо хмарами замостило. -ся цветами - заквітнути, зацвісти, окинутися цвітом. [І вишеньки, і черешеньки, і груші, і яблуні окинуться пахучим біленьким цвітом (Греб.)]. -ться плесенью - братися, узятися цвіллю. -ться струпьями - узятися струпом.
  * * *
  несов.; сов. - покр`ыться
  1) ( накрываться) укрива́тися, укри́тися и повкрива́тися, накрива́тися, накри́тися и понакрива́тися, покрива́тися, покри́тися; ( накрывать платком голову) запина́тися, запну́тися и позапина́тися, напина́тися, напну́тися и понапина́тися
  2) ( оказываться покрытым - о поверхности) покрива́тися, покри́тися, укрива́тися, укри́тися и повкрива́тися; (пылью, снегом) припада́ти, припа́сти и поприпада́ти; (туманом, мраком) оповива́тися, опови́тися, повива́тися, пови́тися; ( затапливаться водой) пойма́тися, пойня́тися, поніма́тися, поня́тися; ( застилаться) застила́тися, засла́тися, застеля́тися, застели́тися

  \покрываться ко́ркой — покрива́тися, покри́тися кі́ркою; ( о земле) бра́тися, узя́тися коро́ю

  щёки покры́лись румя́нцем — що́ки вкри́лися (покри́лися) рум'я́нцем, що́ки зашарі́лися

  не́бо покры́лось ту́чами — не́бо вкри́лося хма́рами; не́бо захма́рилося (охма́рилося); безл. нахма́рило, нахма́рилося, захма́рило, захма́рилося

  3) ( возмещаться) покрива́тися, покри́тися
  4) ( заглушаться) покрива́тися, покри́тися, несов. заглуша́тися и заглу́шуватися
  5) страд. (несов.) покрива́тися; накрива́тися; укрива́тися; застила́тися, застеля́тися; пошива́тися; ушива́тися; укрива́тися, покрива́тися; оповива́тися, повива́тися; заглуша́тися, заглу́шуватися, покрива́тися; покрива́тися; спла́чуватися; покрива́тися

  Русско-украинский словарь > покрываться

 • 11 Накрывание

  1) накривання, укривання, покривання, (чем-л. опрокинутым) навертання; (головы) надівання, накладання шапки (капелюха и т. п.) (на голову); (головы платком) напинання, запинання (голови хусткою); (стола скатертью) застеляння (стола скатеркою, настільником); (на стол) накривання стола (на стіл), застеляння стола, готування стола до обіду, до вечері; (телеги) накривання, напрядання;
  2) (врасплох) застукування, заскакування. Срв. Накрывать.

  Русско-украинский словарь > Накрывание

См. также в других словарях:

 • Одежда —    традиционная народов У. Материал, из к рого ее шьют, покрой зависят от окружающей среды, хоз. занятий, моды. Развитие О. нас. У. в ист. плане проследить трудно, т.к. она плохо сохраняется в археол. пам. Мало сведений о ней дают и ранние… …   Уральская историческая энциклопедия

 • Ермолка — У этого термина есть и другие значения, см. Кипа (значения) Кипа (ермолка) с заколкой Ермолка, кипа или кипа (иврит: כִּיפָּה кипа, мн.ч. кипот, идиш: יאַרמלקע ярмолке)  традиционный еврейский мужской головной убор. В словаре Даля… …   Википедия

 • ПОКРЫВАТЬ — ПОКРЫВАТЬ, покрыть, покрывывать что чем, крыть, за(на, у)крывать; класть одну вещь сплошь на другую, одевать наружность одного предмета другим, застилать, обшить, замостить, оболокти. Покрой посудину, накрой крышкой. Непокрытую воду держать… …   Толковый словарь Даля

 • покрыть — крою, кроешь; св. 1. кого что. Закрыть чем л., положенным сверху, накрыть собой. П. стол скатертью. П. кровать покрывалом. П. ноги одеялом. П. плечи платком. П. коня попоной. П. голову платком (надеть, повязать). // (нсв. также крыть). чем. Обить …   Энциклопедический словарь

 • покрыть — кро/ю, кро/ешь; св. см. тж. покрывать, покрываться, покрывание, покрытие 1) а) кого что Закрыть чем л., положенным сверху, накрыть собой …   Словарь многих выражений

 • повяза́ться — вяжусь, вяжешься; сов. (несов. повязываться). Повязать себя чем л. Повязаться кушаком. □ Олизар повязался одной салфеткой, как фартуком, а другую надел на голову. Куприн, Поединок. || разг. Повязать себе голову (платком, косынкой и т. п.).… …   Малый академический словарь

 • ПОВЯЗЫВАТЬ — ПОВЯЗЫВАТЬ, повязать что чем, или что на что, обвязать, обнести и завязать, обвить и укрепить узлом. Бабы повязывают голову (платком). Повяжи платок на шею, холодно. У дружек руки повязаны лентами. | Много ли хлеба повязано? перевязано в снопы. | …   Толковый словарь Даля

 • САМОЗВАНЕЦ — САМОЗВАНЕЦ, званка, подыменщик, принявший чужое имя или звание, утаившийся под видом иного человека, выдающий себя за кого либо иного. Все бывшие на Руси возмущения происходили от самозванцев, которым часть народа верила, или от заступничества… …   Толковый словарь Даля

 • Цирк — У этого термина существуют и другие значения, см. Цирк (значения). Сюда перенаправляется запрос «Цирк России». На эту тему нужна отдельная статья …   Википедия

 • Арауканы — Арауканы …   Википедия

 • Мапуче (народ) — Мапуче в конце XIX века Арауканы (мапуче; самоназвание  mapuche, букв. «люди земли»)  индейский народ в Чили и Аргентине. Численность в Чили по разным оценкам до 1,5 млн чел., Аргентине  до 200 тыс. чел. Говорят на изолированном арауканском… …   Википедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»