Перевод: с русского на казахский

с казахского на русский

в+общем

 • 1 голосование на общем собрании акционеров

  Русско-казахский экономический словарь > голосование на общем собрании акционеров

 • 2 субвенционное право в общем рынке

  "ортақ нарықтағы" субвенциялық құқық

  Русско-казахский экономический словарь > субвенционное право в общем рынке

 • 3 Высший орган акционерного коммерческого банка

  Какой орган является высшим органом управления в акционерном коммерческом банке?

  Акционерлік коммерциялық банкіде қандай орган басқарудың жоғары органы болып табылады?

  Высшим органом коммерческого банка является общее собрание акционеров, которое должно проходить не реже одного раза в год. На общем собрании присутствуют акционеры или представители акционеров банка на основании доверенностей. Собрание акционеров правомочно решать вынесенные на его рассмотрение вопросы, если участники обеспечивают необходимый кворум.

  Коммерциялық банкінің жоғары органы – акционерлердің жалпы жиналысы, ол жылына сирек дегенде бір рет шақырылуға тиіс. Жалпы жиналысқа акционерлер немесе банк акционерлерінің сенімхат берілген өкілдері қатысады. Акционерлердің жиналысы қатысушылардың қажетті жиналымы қамтамасыз етілгенде ғана өзінің қарауына ұсынылған мәселелерді шешуге құқылы.

  Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции собрания таковы:

  Жиналыстың айрықша құзыретіне жатқызылатын мәселелер:

  - внесение изменений и дополнений в Устав общества;

  - қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу;

  - реорганизация;

  - қайта құру;

  - определение количественного состава директоров;

  - директорлардың сандық құрамын айқындау;

  - увеличение уставного капитала;

  -жарғылық капиталды көбейту;

  - образование исполнительного органа;

  - атқарушы орган құру;

  - утверждение аудитора и др.

  - аудиторды бекіту, т.б.

  Какой орган осуществляет общее руководство деятельностью коммерческого банка?

  Коммерциялық банкінің қызметіне жалпы басшылықты қандай орган жүзеге асырады?

  Общее руководство деятельностью банка осуществляет Совет директоров.

  Банкінің қызметіне жалпы басшылықты Директорлар кеңесі жүзеге асырады.

  Совет директоров выполняет следующие функции:

  Директорлар кеңесі мынадай атқарымдарды орындайды:

  - определяет приоритетные направления деятельности банка;

  - банк қызметінің басым бағыттарын айқындайды;

  - рассматривает проекты кредитных и других планов банка;

  - банкінің несие және басқа жоспарларының жобаларын қарайды;

  - утверждает планы доходов, расходов и прибыли банка;

  - банкінің кірісі мен шығысының және пайдасының жоспарларын бекітеді;

  - рассматривает вопросы об открытии и закрытии филиалов банка;

  - банк филиалдарын ашу және жабу туралы мәселелерді қарайды;

  - формирует состав Правления банка;

  - Банк басқармасының құрамын жасақтайды;

  - контролирует работу Правления банка и др.

  - Банк басқармасының жұмысын бақылайды, т.б.

  Правление банка осуществляет непосредственное руководство текущей деятельностью банка. Оно несет ответственность перед Общим собранием акционеров и Советом банка. Правление состоит из Председателя правления, его заместителей и других членов. Заседания Правления проводятся регулярно. Решения Правления принимаются большинством голосов. При равенстве голосов, голос Председателя является решающим. Решения Правления выносятся в форме приказа Председателя Правления банка.

  Банк басқармасы банкінің күнделікті (ағымдағы) қызметіне тікелей басшылық жасайды. Ол акционерлердің жалпы жиналысы мен Банк кеңесі алдында жауап береді. Басқарма Басқарманың төрағасынан, оның орынбасарларынан және басқа мүшелерден құралады. Мәжілістер тұрақты түрде өткізіліп тұрады. Шешімдер көпшілік дауыспен қабылданады. Дауыстар тең болған кезде Төрағаның дауысы шешуші дауыс болып табылады. Басқарманың шешімдері банк Басқармасы Төрағасының бұйрығы нысанында шығарылады.

  Кредитную политику определяет Кредитный комитет, который создается при правлении банка.

  Несие саясатын банк басқармасының жанынан құрылатын Несие комитеті айқындайды.

  В компетенцию Кредитного комитета входят следующие вопросы:

  Несие комитетінің құзыре-тіне мына мәселелер кіреді:

  - разработка кредитной политики банка, определение структуры привлекаемых средств и их размещения;

  - банкінің несие саясатын әзірлеу; тартылатын қаражаттың құрылымын айқындау және оны орналастыру;

  - подготовка заключений по предоставлению ссуд;

  - несие беру жөніндегі қорытындыларды дайындау;

  - рассмотрение вопросов, связанных с инвестированием и ведением трастовых операций.

  - инвестициялаумен және сенімгерлік операцияларды жүргізумен байланысты мәселелерді қарау кіреді.

  Коммерческий банк в целях оперативного кредитно-расчетного обслуживания предприятий и организаций – клиентов банка, территориально удаленных от места расположения коммерческого банка, может организовывать филиалы и представительства.

  Коммерциялық банкінің орналасқан жерінен шалғай аумақтағы кәсіпорындар мен ұйымдарға – банк клиенттеріне оралымды несие-есеп айырысу қызметін көрсету мақсатымен филиалдар мен өкілдіктер ұйымдастыра алады.

  В чем различия между филиалами коммерческого банка и его представительствами?

  Коммерциялық банк филиалы қызметінің оның өкілдігінің қызметінен айырмашылығы неде?

  Филиалами банка считаются обособленные структурные подразделения, расположенные вне места его нахождения и осуществляющие все или часть его функции. Филиал не является юридическим лицом и совершает делегированные ему головным банком операции в пределах, предусмотренных лицензией Нацбанка. Он заключает договоры и ведет иную хозяйственную деятельность от имени коммерческого банка, его создавшего. Представительство является обособленным подразделением коммерческого банка, которое расположено вне места нахождения банка, не обладает правами юридического лица и не имеет самостоятельного баланса. Оно создается для обеспечения представительских функций банка, совершения сделок и иных правовых действий. Представительство не занимается расчетно-кредитным обслуживанием клиентов. Для осуществления хозяйственных расчетов ему открывается текущий счет.

  Банк орналасқан жерден тысқары орналасқан және оның барлық міндеттерін немесе олардың бір бөлігін жүзеге асырушы құрылымдық бөлімшелер банкінің филиалдары деп саналады. Филиал заңды тұлға емес және өзіне бас банк берген Ұлттық банкінің лицензиясында көзделген шекте берілген операцияларды жасайды. Ол өзін құрған коммерциялық банкінің атынан шарттар жасасады және өзгедей шаруашылық қызметті жүргізеді. Өкілдік коммерциялық банкінің оқшауландырылған бөлімшесі болып табылады, ол банкінің орналасқан жерінен тысқары орналасқан, заңды тұлға құқықтарына ие емес және оның дербес теңгерімі жоқ. Ол банкінің өкілдікті міндеттерін қамтамасыз ету, мәмілелер жасасу және өзгедей құқықтық әрекеттер жасау үшін құрылады. Өкілдік клиенттерге есеп айырысу-несие қызметін көрсетумен айналыспайды. Шаруашылық мақсатта есеп айырысу үшін оған ағымдағы шот ашылады.

  Русско-казахский экономический словарь > Высший орган акционерного коммерческого банка

 • 4 Создание банков

  В Казахстане банки создаются в форме акционерных обществ. Для этого необходимо разрешение уполномоченного органа на открытие банка.

  Қазақстанда банкілер акционерлік қоғам нысанында құрылады. Бұл үшін уәкілетті органның банк ашуға берген рұқсаты керек.

  Банк создается в порядке, определяемом гражданским законодательством Республики Казахстан для юридических лиц, с учетом особенностей, установленных банковским законодательством.

  Банк Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасымен айқындалатын тәртіппен, банк заңнамасында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып құрылады.

  Какие условия требуются для создания банка? Это, наверное, очень сложный процесс?

  Банк құру үшін қандай шарттар талап етіледі? Бұл, сірә, өте күрделі үдеріс шығар?

  Да, создание банка представляет собой сложный процесс, в течение которого:

  Иә, банк құру күрделі үдеріс болып табылады, оны құру барысында:

  - формируются взаимоотношения будущих учредителей банка;

  - банкінің болашақ құрылтайшыларының өзара қарым-қатынасы қалыптасады;

  - представляются необходимые документы:

  - мынадай қажетті құжаттар табыс етіледі:

  заявление с ходатайством о государственной регистрации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций;

  мемлекеттік тіркеуге алу және банк операцияларын жүзеге асыруға лицензия беру туралы қузаухатпен қоса өтініш;

  - устав банка;

  - банкінің жарғысы;

  - учредительный договор;

  - құрылтайшылық шарт;

  - протокол общего собрания учредителей;

  - құрылтайшылардың жалпы жиналысының хаттамасы;

  - свидетельство об уплате государственной пошлины за регистрацию кредитной организации;

  - несие ұйымын тіркеу үшін мемлекеттік баждың төленгені туралы куәлік;

  - список учредителей;

  - құрылтайшылардың тізімі;

  - заключение аудиторской организации;

  - аудиторлық ұйымның қорытындысы;

  - экономическое обоснование;

  - экономикалық негіздеме;

  - сведения о составе руководителей банка;

  - банк басшыларының құрамы туралы мәліметтер;

  - подтверждение банком об оплате уставного капитала Нацбанком.

  - Ұлттық банкінің жарғылық капиталдың төленгені туралы банкінің қуаттамасы.

  Значит, в Казахстане кредитная организация действует только на основании специального разрешения?

  Демек, Қазақстанда несие ұйымы тек арнаулы рұқсат негізінде ғана жұмыс істейтін болды ғой?

  Совершенно верно. А это разрешение называется лицензией. В ней указываются банковские операции, на осуществление которых данная кредитная организация имеет право, а также валюта, в которой эти банковские операции могут осуществляться.

  Өте дұрыс. Ал бұл рұқсат лицензия деп аталады. Онда осы несие ұйымының жүзеге асыруына құқығы бар банк операциялары, сондай-ақ осы банк операцияларын жүзеге асыруға болатын валюта көрсетіледі.

  Вновь организованному банку могут быть выданы следующие лицензии:

  Жаңадан құрылған банкіге мынадай лицензиялар берілуі мүмкін:

  - лицензия на осуществление банковских операций со средствами в тенге (без права привлечения во вклады средств физических лиц);

  - теңге түріндегі қаражатпен банк операцияларын жүзеге асыруға (жеке тұлғалардың қаражатын салымға тарту құқығы жоқ) лицензия;

  - лицензия на осуществление банковских операций со средствами в тенге и иностранной валюте (без права привлечения во вклады средств физических лиц);

  - теңге және шетел валютасы түріндегі қаражатпен банк операцияларын жүзеге асыруға (жеке тұлғалардың қаражатын салымға тарту құқығы жоқ) лицензия;

  -лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;

  - асыл металдарды салымға тарту және орналастыруға лицензия;

  - лицензия на привлечение во вклады средств физических лиц в тенге;

  - жеке тұлғалардың теңге түріндегі қаражатын салымға тартуға лицензия;

  - лицензия на привлечение во вклады средств физических лиц в тенге и иностранной валюте;

  - жеке тұлғалардың теңге және шетел валютасы түріндегі салымдарын тартуға лицензия;

  - генеральная лицензия.

  - бас лицензия.

  Во-первых, генеральная лицензия может быть выдана банку, имеющему лицензии на выполнение всех банковских операций со средствами в тенге и иностранной валюте. Во-вторых, банк, имеющий генеральную лицензию, может открывать в установленном порядке филиалы за рубежом и приобретать доли в уставном капитале банков-нерезидентов.

  Біріншіден, бас лицензия теңге және валюта түріндегі қаражатпен барлық банк операцияларын орындауға лицензиясы бар банкіге беріледі. Екіншіден, бас лицензиясы бар банк белгіленген тәртіппен шетелде филиалдар аша алады және бейрезидент-банкілердің жарғылық капиталындағы үлестерді сатып ала алады.

  Допускается ли для формирования уставных капиталов казахстанских банков привлечение иностранных инвестиций?

  Қазақстан банкілерінің жарғылық капиталдарды құрауы үшін шетел инвестицияларын тартуына рұқсат етіле ме?

  Да, допускается. Под банками с иностранными инвестициями понимаются:

  И¸, рұқсат етіледі. Шетел инвестициялары бар банкілер деп мыналар айтылады:

  - банки, уставный капитал которых формируется за счет резидентов и нерезидентов;

  - жарғылық капиталы резиденттер мен бейрезиденттердің есебінен құралатын банкілер;

  - иностранные банки, т.е. банки, уставный капитал которых формируется за счет нерезидентов;

  - шетел банкілері, яғни жарғылық капиталы бейрезиденттердің есебінен құралатын банкілер;

  - филиалы банков-нерезидентов.

  - бейрезидент-банкілердің филиалдары.

  Имеется ли лимит участия иностранного капитала в банковской системе страны?

  Да, установлены ограничения на участие иностранного капитала в банковской системе страны. Эти ограничения преследуют цель создать наиболее благоприятные условия для становления отечественных коммерческих банков и защиты от экспансии зарубежных банков.

  Иә, еліміздің банк жүйесіне шетел капиталының қатысуына шектеулер қойылған. Бұл шектеулер отандық коммерциялық банкілердің қалыптасуы және шетел банкілерінің экспансиясынан қорғау үшін неғұрлым қолайлы жағдайлар жасау мақсатын көздейді.

  Увеличение уставного фонда осуществляется как за счет внесения участниками дополнительных взносов, так и за счет вступления в банк новых участников.

  Жарғылық қор қатысушылардың қосымша жарналар салуы есебінен де, банкіге жаңа қатысушылардың кіруі есебінен де ұлғайтылады.

  Вопрос о вступлении новых членов и размерах их вклада в уставный капитал банка решается на общем собрании участников.

  Жаңа мүшелердің кіруі және олардың банкінің жарғылық капиталына салатын салымының мөлшері туралы мәселе қатысушылардың жалпы жиналысында шешіледі.

  Учредителями и акционерами банка могут быть юридические и физические лица - резиденты и нерезиденты Республики Казахстан. Государство может быть учредителем и акционером банка только в лице Правительства, а акционерами Банка развития Казахстана могут быть также и местные органы.

  Банкіге заңды және жеке тұлғалар - Қазақстан Республикасының резиденттері мен бейрезиденттері құрылтайшылар және акционерлер бола алады. Мемлекет тек Үкімет арқылы ғана құрылтайшы және акционер болады, ал Қазақстан Даму банкісіне сондай-ақ жергілікті органдар да акционерлер болуы мүмкін.

  Прекращение деятельности банка происходит путем его реорганизации или ликвидации.

  Банкінің қызметі оның қайта құрылуы немесе таратылуы жолымен тоқтатылады.

  Реорганизация банка происходит путем:

  Банк:

  - слияния;

  - бірігу;

  - присоединения;

  - қосылу;

  - разделения;

  - бөліну;

  - выделения;

  - бөліп шығару;

  - преобразования.

  - өзгерту жолымен қайта құрылады.

  Они переходят к правопреемникам, т.е. все документы, сроки которых не истекли, передаются в установленном порядке правопреемнику.

  Олар құқық мирасқорларына ауысады, яғни мерзімі бітпеген барлық құжаттар белгіленген тәртіппен құқықты мирасқорға табысталады.

  Ликвидация коммерческого банка может происходить как в добровольном, так и в принудительном порядке. Добровольная ликвидация осуществляется только по решению общего собрания учредителей. При этом на момент принятия решения о добровольной ликвидации банк должен выполнить все обязательства перед кредиторами. Следовательно, решение о добровольной ликвидации не может быть принято, если банк является неплатежеспособным.

  Коммерциялық банк ерікті тәртіппен де, мәжбүрлі тәртіппен де таратылуы мүмкін. Тек құрылтайшылардың жалпы жиналысының шешімімен ғана ерікті түрде таратылуы мүмкін. Мұнда ерікті түрде таратылу туралы шешім қабылдау сәтінде банк несиегерлердің алдындағы барлық міндеттемелерді орындауға тиіс. Демек, банк төлем төлеуге қабілетсіз болса, ерікті тәртіппен таратылу туралы шешім қабылдауға болмайды.

  Принудительная ликвидация коммерческого банка происходит по решению уполномоченного органа об отзыве у банка лицензии:

  Коммерциялық банк:

  - за нарушение коммерческим банком банковского законодательства;

  - коммерциялық банкінің банк заңнамасын бұзғаны үшін;

  - в связи с неплатежеспособностью коммерческого банка;

  - коммерциялық банкінің төлем төлеуге қабілетсіздігіне байланысты;

  - решением арбитражного суда о признании банка банкротом.

  - төрелік соттың банкіні банкрот деп тану туралы шешімімен банкіден лицензияны қайтарып алу туралы уәкілетті органның шешімі бойынша мәжбүрлеу тәртібімен таратылады.

  Русско-казахский экономический словарь > Создание банков

См. также в других словарях:

 • в общем(-то) — наречие и вводное слово 1. Наречие. То же, что «в общих чертах, в целом, не вдаваясь в детали». Не требует постановки знаков препинания. Директив дать туда не успели, только напомнили в общем, что следует делатью. Д. Фурманов, Чапаев. В общем то… …   Словарь-справочник по пунктуации

 • в общем — в целом, всего, вообще, итого, в основном, обобщенно, не выделяя частностей, по отношению ко всему, не касаясь частностей, не вдаваясь в подробности, без подробностей, в итоге, в сумме, по большому счету, во всех отношениях, в общей сложности, в… …   Словарь синонимов

 • в общем — 1. см. общий; в зн. нареч. В итоге, вообще. В общем он прав. В общем всё в порядке! 2. см. общий; в зн. вводн. словосоч. 1) Короче говоря, словом. В общем, будем считать, что худшее позади. 2) В сущности, по существу …   Словарь многих выражений

 • в общем-то — 1. см. общий; в зн. нареч. 1) В достаточной степени, в основном. Это был типичный в общем то провинциальный город. 2) Вообще, обычно. Окно на улицу в общем то открывать не разрешается. 2. см. общий; в зн. вводн. словосоч. В сущности, по существу …   Словарь многих выражений

 • винт вертолета на общем горизонтальном шарнире — винт на общем горизонтальном шарнире Ндп. винт на полукарданной подвеске Винт, втулка которого соединена с валом редуктора общим шарниром, перпендикулярным оси вала. [ГОСТ 21892 76] Недопустимые, нерекомендуемые винт на полукарданной подвеске… …   Справочник технического переводчика

 • ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ — основным принципом голосования в соответствии с действующим законодательством является: одна обыкновенная акция один голос . Таким образом, чем значительнее вклад участника АО в уставной капитал акционерного общества (чем большим количеством… …   Энциклопедический словарь экономики и права

 • в общем и целом — нареч, кол во синонимов: 11 • в общем (25) • в общих чертах (21) • в основном (24) • …   Словарь синонимов

 • в общем-то — обобщая, вообще говоря, вообще, заключая, вообще то, по идее, в принципе Словарь русских синонимов. в общем то нареч, кол во синонимов: 7 • в принципе (8) • …   Словарь синонимов

 • Вариться в общем котле — Разг. Находиться в какой либо среде, воспринимая её взгляды, интересы, понятия. Если он придёт на другое предприятие, то и там отвечаем за него мы: пятнадцать лет он в общем котле варился (А. Рыбаков. Водители). «Чего же не жил ты один? Чего… …   Фразеологический словарь русского литературного языка

 • В общем — В целом, в итоге. [Астров:] От прежних выселков, хуторов, скитов, мельниц и следа нет. В общем, картина постепенного и несомненного вырождения (Чехов. Дядя Ваня). Вообще, не касаясь частностей, подробностей. В общем и целом, судить о полных… …   Фразеологический словарь русского литературного языка

 • в общем-то — в общем то, вводн. сл. Это был типичный, в общем то, провинциальный городок …   Слитно. Раздельно. Через дефис.


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»