Перевод: с русского на таджикский

с таджикского на русский

выкинуть+из+головы

 • 1 выкинуть

  сов.
  1. кого-что партофтан," андохтан, ҳаво додан
  2. что перен. партофтан, баровардан, бароварда партофтан; выкинуть из статьй послёдний абзац аз мақола абзатси охиринро бароварда партофтан
  3. что дароз кардан, андох-тан, партофтан; выкинуть руку вправо дастро ба тарафи рост дароз кардан // баланд кардан, бардоштан; выкинуть флаг байрақ баланд кардан
  4. что (дать ростки, побеги) баровардан
  5. кого ы без доп. прост. бача партофтан
  6. что прост. (пустить в продажу) ба фурӯш баровардан, барои фурӯхтан овардан
  7. что разг. (проделать) ногаҳон ягон рафтори ғайриоддй кардан; выкинуть номер (шутку, колено, колёнце, фбкус) кирдоре (най-ранге) кардан <> выкинуть за борт кого-что радди маърака кардан; выкинуть за ворота кого-л. касеро аз кор (аз ризқу рӯзӣ) маҳрум кардан; выкинуть из головы (т памяти, из сердца) кого-что аз хотир бар-овардан; выкинуть дурь из головы прост. аҳмакиро(бемаззагиро) бас кардан; савдоро аз сар дур кардан; выкинуть на уицу кого-л. 1) (выселить) ба кӯча бароварда партофтан 2) (лишить работы) касеро аз кор маҳрум кардан

  Русско-таджикский словарь > выкинуть

 • 2 голова

  ж
  1. сар, калла; седая голова сари сафед; голова болит (трещит) сар(ам) дард мекунад; голова кружится сар чарх мезанад, сар гашта истодааст; у меня голова тяжёлая сарам хум барин; кивать головой бо сар ишорат кардан; покачать головой сар ҷунбондан; дурная голова ногам покоя не даёт посл. каллаи бемағз - ҷабри пой // (единица счёта скота) сар; стадо в двести голов подаи иборат аз дусад сар ҳайвон
  2. перен. ақл, хирад, майна, шуур; у него ясная голова вай одами боақл аст, ӯ одами калладор аст; в его голове всё перепуталось майнаи ӯ гиҷ мешуд, сари вай гаранг буд; этот парень - голова! ин ҷавон боақл аст!
  3. м, ж перен. разг. сардор, роҳбар, садр; он всему делу голова ӯ сардори ҳамаи корҳост
  4. м ист. ҳоким; городской голова ҳокими шаҳр, шаҳрдор
  5. перен. (первые ряды чего-л.) сар, сафи пеш; голова колонны сари колонна
  6. калла; голова сыру як калла панир; сахарная голова як калла қанд, каллақанд <> голова садовая прост. каллакаду, каллаварам; бедовая голова прост. одами бекалла; ветреная голова одами ҳардамхаёл; горячая голова одами саргарм; дырявая голов а шутл. одами фаромӯшхотир; светлая голов а одами хирадманд; головой выше, на голову выше як сару гардан болотар; без головы I) (неумный) одами бекалла 2) (не обдумав) бешуурона, беақлона, бефикрона; в голов ах болои сар, тарафи сар; с головой 1) (умиый) одами доно, одами боақл 2) (обдуманно) бошуурона, боақлона; с головы аз ҳар кас, сари ҳар кас; с головы до ног, с ног до головы, с (от) головы до пят [аз] сар то по, саросар, комилан; через чью-л. голову ба каси дахлдор нагуфта (нафаҳмонда); очертя голову бемулоҳиза, беандеша; сломя гблову шитобон, саросемавор; бежать (мчаться) сломя голову шитобон давидан, саросемавор тохтан; в первую голову дар навбати якум, сараввал; на свою голову бар зарари худ; сам себе голов а худам ба худам хӯҷаин; голов а варит у кого кала(аш) кор мекунад; голов а идёт крӯгом чья, у кого сар гаранг шуда истодааст; голов а пухнет у кого сар варам мекунад; сарам хум барин; валить с больной головы на здоровую айби худро ба гардани дигарон мондан; вбить в голову кому-л. [ақидаеро] ба касе талкин кардан; вертится в - ё у кого ба нӯги забонам (забонат, забонаш) истодааст; ветер в головё у кого бодӣ; взбрести в голову кому ба хаёл омадан; вскружить голову кому-л. сари касеро гаранг кардан; выбросить (выкинуть) из голов ы кого-что аз хотир баровардан; выдать с голов ой кого сирро фош кардан; выдать себя с голов ой сирри худро фош (ошкор) кардан; вылететь (выскочить) из головы тамоман аз хотир баромадан, тамоман фаромӯш шудан; держать в головё дар хотир доштан; из головы вон аз хотир баромад, фаромӯш шуд; иметь голову на плечах фаҳм (фаросат) доштан; кровь бросилась в голову хун ба сар (ба майна) зад; кружить голову кому-л. сари касеро гаранг кардан; ломать гблову на чем майна об кардан; морбчить (дурить) голову кому аҳмақ (саргаранг) кардан, фирефтан; намылить голову кому-л. прост. сари касеро бе об тарошидан; негде (некуда) голову (голов -ы) приклонить ҷои сарпаноҳ нест; не выходит из голов ы аз хотир намебарояд, аз ёд намеравад; не сносить головы кому сар ба саломат набурдан; отвечать головой за кого-что-л. барои касе (чизе) кафил будан; повесить голову сар ба зер афкандан, лабу лунҷ овезон кардан; погрузиться (окунуться, уйтй) с голов ой во что-л. саргарми (ғарқи) коре шудан; поднять голову рӯҳбаланд шудан, зиндадил шудан; понурить голову сар хам кардан; поплатиться головой за что сар додан, сари худро қурбон кардан; посыпать голову пеплом хок бар сар кардан; потерять голову дасту по гум кардан, ақл гум кардан, саргаранг шудан; прийтй в голову кому ба хаёл (ба ёд) омадан, ба хотир расидан; прийти с повйнной головой гуноҳи худро ба гардан гирифтан; пропала моя голов а! мурдам акнун!, сари сахтам!; ручаться голов ой за кого-что-л. барои касе, коре зомин (кафил) шудан; свернуть голову кому-л. прост. сари касеро хӯрдан; свернуть [себе] голову сари худро хӯр-дан; сесть на голову кому-л. ба гардани касе савор шуда гирифтан; сложить голову сар додан, ҷон супурдан, шаҳид шудан; ходить на головё прост. бозӣ карда хонаро ба сар бардоштан; голову даю на отсечение сад қасам, ки…, сарамро ба гарав медиҳам, ки…; как снег на голову якбора; ногаҳон, нохост; навязался ты на мою голову! ту ба ман дарди сар шудӣ!; хоть кол на \головаё теши кому прост. гӯшташро бурда-бурда кунй ҳам, аз раҳаш намегардад

  Русско-таджикский словарь > голова

 • 3 дурь

  ж разг. аҳмақй, девонагй; на-пустйть на себя дурь худро ба девонагй задан // (вздор) сафсата, гапи беҳуда, сухани бемаънӣ, ҳарза; всякая дурь ле-зет в голову ҳар хел гапҳои бемаънй ба хаёл меояд <> выбить (выколотить) дурь из головы кого-л., чьёй-л., у кого-л. прост. касеро ба тавфиқ овардан; выбросить (выкинуть) дурь из головы прост. аҳмақиро (бемаззагиро) бас кардан; савдоро аз сар дур кардан

  Русско-таджикский словарь > дурь

См. также в других словарях:

 • Выкинуть из головы — Выкинуть изъ головы (думу) иноск. забыть, не думать, оставить мысль (о несбыточномъ, нежелательномъ). Ср. Ни съ чѣмъ несообразныя надежды надо, конечно, изъ головы выкинуть, потому, какой въ нихъ толкъ? Тургеневъ. Несчастная. 17 …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

 • выкинуть из головы — См. замышлять... Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999 …   Словарь синонимов

 • ВЫКИНУТЬ ИЗ ГОЛОВЫ — кто кого, что Заставить себя перестать удерживать в сознании что л.; перестать думать, переживать, постараться забыть. Имеется в виду, что лицо, группа лиц (Х) решительно отказались от мыслей, переживаний по поводу другого лица (Y), события,… …   Фразеологический словарь русского языка

 • выкинуть из головы — Разг. Только сов. Забыть, перестать думать о ком либо или о чем либо. = Выбросить из головы. С сущ. со знач. лица: сестра, брат… выкинет из головы кого что? ее, их, заботы, сомнения… Выкинь из головы обиды, тем более ты сам виноват. Уезжая, он… …   Учебный фразеологический словарь

 • Выкинуть из головы — кого, что. Разг. Экспрес. Забыть, перестать думать о ком либо или о чём либо. Промотал Ерохольский всё своё состояние, но не удалось ему, бедняге, выкинуть из головы образа любимой женщины (Чехов. Живой товар). «Совсем выкиньте из головы, что кто …   Фразеологический словарь русского литературного языка

 • выкинуть из головы — (думу) иноск.: забыть, не думать, оставить мысль (о несбыточном, нежелательном) Ср. Ни с чем не сообразные надежды надо, конечно, из головы выкинуть, потому, какой в них толк? Тургенев. Несчастная. 17 …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона

 • выкинуть из сердца — выбросить из сердца, похоронить, выкинуть из души, вырвать из памяти, заставить себя забыть, предать забвению, стереть из памяти, выкинуть из головы, вырвать из души, выбросить из души, вырвать из сердца, забыть, выбросить из головы, выкинуть из… …   Словарь синонимов

 • ВЫКИНУТЬ — ВЫКИНУТЬ, выкину, выкинешь, совер. (к выкидывать) (разг.). 1. кого что. То же, что выбросить в 1, 2, 3 и 4 знач. Выкинуть окурок в окно. Редактор выкинул главу из книги. Выкинуть прогульщика с фабрики. Выкинуть на ветер 100 рублей. 2. без доп.… …   Толковый словарь Ушакова

 • выкинуть —   Выкинуть из головы что (разг.) забыть, оставить мысль о чем н.     Забудь это, выкипи свои фантазии из головы …   Фразеологический словарь русского языка

 • ВЫКИНУТЬ ИЗ ПАМЯТИ — кто кого, что Заставить себя перестать удерживать в сознании что л.; перестать думать, переживать, постараться забыть. Имеется в виду, что лицо, группа лиц (Х) решительно отказались от мыслей, переживаний по поводу другого лица (Y), события,… …   Фразеологический словарь русского языка

 • выкинуть — глаг., св., употр. сравн. часто Морфология: я выкину, ты выкинешь, он/она/оно выкинет, мы выкинем, вы выкинете, они выкинут, выкинь, выкиньте, выкинул, выкинула, выкинуло, выкинули, выкинувший, выкинутый, выкинув 1. см. нсв …   Толковый словарь Дмитриева

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»