Перевод: с испанского на болгарский

вътрешно

 • 1 anejo,

  a 1. adj 1) добавъчен, приложен; 2) свойствен, вътрешно присъщ, свой; 2. m малка църква без собствен свещеник.

  Diccionario español-búlgaro > anejo,

 • 2 anexo,

  a 1. adj 1) добавъчен, приложен; 2) свойствен, вътрешно присъщ; 2. m 1) анекс; 2) приложение, допълнение.

  Diccionario español-búlgaro > anexo,

 • 3 caballero,

  a 1. adj 1) яздещ; 2): caballero, en su opinión (propósito, empeño) прен. упорстващ; 2. m 1) кавалер; 2) рицар; 3) любезен мъж, кавалер; 4) господин; 5) високо вътрешно укрепление (в обсадено място); caballero, andante странстващ рицар; es un caballero, той е човек на думата си; armar caballero, посвещавам в рицарство; poderoso caballero, es don dinero proverb парите са сила; a caballero, adv прен. нависоко, отвисоко; caballero, de industria (de mohatra) който си придава вид на кавалер, рицар, без да е такъв (обикн. живее на чужда сметка чрез измама).

  Diccionario español-búlgaro > caballero,

 • 4 combustión

  f горене; изгаряне; motor de combustión (interna) мотор с вътрешно горене.

  Diccionario español-búlgaro > combustión

 • 5 conturbación

  f безпокойство; вътрешно смущение.

  Diccionario español-búlgaro > conturbación

 • 6 cooptación

  f вътрешно избиране.

  Diccionario español-búlgaro > cooptación

 • 7 cooptar

  tr назначавам с вътрешно гласуване.

  Diccionario español-búlgaro > cooptar

 • 8 decoración1

  f 1) декорация, украшение; 2) украсяване; 3) вътрешно обзавеждане, дизайн.

  Diccionario español-búlgaro > decoración1

 • 9 decorador

  m 1) декоратор; 2) сценограф; 3) специалист по вътрешно обзавеждане, дизайнер.

  Diccionario español-búlgaro > decorador

 • 10 desazón

  f 1) безвкусност, блудкавост; 2) неподготвена почва (за посев); 3) сърбеж; 4) прен. досада, неприятност; 5) прен. вътрешно безпокойство; неразположение.

  Diccionario español-búlgaro > desazón

 • 11 deshacer

  (hacer) 1. tr 1) разрушавам, унищожавам; нанасям вреда; 2) насичам, разбивам; разтопявам; 3) разпарям (дреха); 4) смекчавам, поправям (грешка); 5) развалям, разстройвам (договор, работа); 6) воен. разбивам, обръщам в бягство (врага); 7) извървявам пътя обратно, връщам се назад; 2. prnl 1) разрушавам се; разбивам се, разсипвам се; 2) прен. разстройвам се, разяждам се вътрешно; 3) разделям се, отървавам се от някого или от нещо; deshacerse de una cosa освобождавам се от нещо; deshacerse de una persona избягвам нечия компания; лишавам се от услугите му; 4) прен. изчезвам от погледа; 5) прен. скъсвам се от работа; 6) прен. с предл. en + sust прекалявам с, скъсвам се от + значението на съществителното; 7) прен. силно се наранявам, разбивам си (уста, нос и др.); 8) прен. съсипвам се, отслабвам.

  Diccionario español-búlgaro > deshacer

 • 12 distanciamiento

  m 1) дистанциране, отдръпване; 2) охлаждане на отношения; 3) оттегляне от социална група, убеждения; 4) лит., театр. остранение, вътрешно дистанциране.

  Diccionario español-búlgaro > distanciamiento

 • 13 entre

  prep между 1) място, пространство; 2) взаимодействие между елементи; entre cuatro hombres, se comieron un cordero четиримата мъже изядоха едно агне; 3) за времетраене: tanto (entretanto) междувременно; entre lobo y can прен. ни риба, ни рак; 4) неопределеност, преход от едно към друго; 5) част от група; в състава на; 6) свързано с друг предлог: hablando para entre los dos между нас казано; 7) вътре, в себе си; tal pensaba yo entre mí така си мислех аз ( вътрешно).

  Diccionario español-búlgaro > entre

 • 14 equidad

  f 1) уравновесеност, вътрешно равновесие; 2) постоянство, справедливост; 3) правдивост; 4) умереност; разумност; 5) равнопоставено, справедливо отношение; 6) умереност (на цени, условия и др.).

  Diccionario español-búlgaro > equidad

 • 15 fondo

  m 1) дъно; echar a fondo потапям, спускам във водата; irse a fondo потъвам; 2) букв., прен. дълбочина; 3) фон, заден план; 4) основа (на тъкан); 5) капитал, фонд; 6) pl фин. фондове; 7) прен. същност, природа; 8) мор. дъно; 9) подводна част на плавателен съд; 10) вътрешно пространство; 11) жив. фон, поле; 12) плътност на диамант; 13) вж. índole; persona de buen fondo добър тип човек; 14) фуста, подплата; 15) прен. основното, същественото в нещо; 16) прен. запас, натрупване; 17) прен., спорт. физическа енергия, запаси; fondos de amortización амортизационни фондове; a fondo loc adv напълно, до границите на възможното; задълбочено; en el fondo всъщност, в действителност, в основата си; estar en fondos разполагам с налични пари; bajos fondos крайните квартали, където се шири престъпността, свърталище, гето; fondo de salarios фонд работна заплата; Fondo Monetario Internacional Международен валутен фонд; fondos públicos обществени фондове; fondos circulantes оборотни фондове; fondos monetarios парични средства.

  Diccionario español-búlgaro > fondo

 • 16 inmanente

  adj вроден, вътрешно присъщ, иманентен; съществуващ сам по себе си.

  Diccionario español-búlgaro > inmanente

 • 17 interior

  1. adj 1) вътрешен; 2) прен. вътрешен, душевен; 3) таен, скрит, прикрит; 4) вътрешен, свой (за нация); 2. m 1) душевност; вътрешен свят; 2) вътрешност, интериор (на стая); 3) вътрешност (на страна); 4) вътрешно министерство; 5) pl вътрешности; 6) pl прен. недра; 7) кин. снимки на закрито; ropa interior бельо, долни дрехи.

  Diccionario español-búlgaro > interior

 • 18 interiorismo

  m вътрешно оформление, вътрешен дизайн.

  Diccionario español-búlgaro > interiorismo

 • 19 interiormente

  adv вътрешно, душевно; вътре в себе си.

  Diccionario español-búlgaro > interiormente

 • 20 motor,

  a 1. adj 1) задвижващ, двигателен; 2) движещ; eje motor, движещ вал; 3) моторен; coche motor, мотриса; 2. m 1) двигател, мотор; motor, de gasolina бензинов двигател; motor, de combustión interna двигател с вътрешно горене; motor, eléctrico електромотор; motor, de retropropulsión реактивен двигател; motor, Diesel дизелов мотор; 2) прен. двигател, подбудител; движеща сила; el primer motor, Бог.

  Diccionario español-búlgaro > motor,

См. также в других словарях:

 • вътрешно — нар. дълбоко, задушевно, в сърцето нар. тайно, скрито, в душата си, на себе си …   Български синонимен речник

 • вътрешно чувство — словосъч. интуиция, прозрение, вътрешен глас, проблясък, предусет …   Български синонимен речник

 • ВЯЗКОСТЬ — [ТРЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ] свойство жидкостей и газов оказывать сопротивление относительному перемещению их частиц (Болгарский язык; Български) вискозитет; вътрешно триене (Чешский язык; Čeština) vnitřní tření; viskozita; vazkost (Немецкий язык;… …   Строительный словарь

 • КОЭФФИЦИЕНТ ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ — количественная характеристика сопротивления жидкостей и газов относительному перемещению их частиц (Болгарский язык; Български) коефициент на вътрешно триене (Чешский язык; Čeština) součinitel vnitřního tření (Немецкий язык; Deutsch) innerer… …   Строительный словарь

 • в душата си — словосъч. вътрешно, тайно, скрито, на себе си …   Български синонимен речник

 • в сърцето — словосъч. вътрешно, дълбоко, задушевно …   Български синонимен речник

 • дълбоко — нар. надълбоко, вдън, неизмеримо нар. вътрешно, задушевно, в сърцето …   Български синонимен речник

 • задушевно — нар. вътрешно, дълбоко, в сърцето …   Български синонимен речник

 • интуиция — същ. непосредствено възприятие, прозрение, проблясък, усет, предусет, вътрешно чувство, подсъзнание, предчувствие, догадка, инстинкт …   Български синонимен речник

 • на себе си — словосъч. вътрешно, тайно, скрито, в душата си …   Български синонимен речник

 • скрито — прил. скришом, скритом, тайно, незабелязано, незнайно, крадешком, крадешката, крадливо, подмолно, задкулисно, през задната врата прил. вътрешно, в душата си, на себе си …   Български синонимен речник


Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.