Перевод: с русского на таджикский

с таджикского на русский

вторая+дочь+ветхозаветного+патриарха+иова

 • 1 дочь

  духтар

  Русско-таджикский словарь > дочь

 • 2 дочь

  ж духтар; названая дочь духтархонд; приемная дочь духтархонд, духтарандар <> дочь Ёвы книжн. шутл. зани бисьёр кунҷков

  Русско-таджикский словарь > дочь

 • 3 вторая космическая скорость

  суръати дуввуми кайҳонӣ. физ.

  Краткий русско-таджикский терминологический словарь по точным, естественным и техническим наукам > вторая космическая скорость

 • 4 вторая производная

  ҳосилаи дуюм. матем.

  Краткий русско-таджикский терминологический словарь по точным, естественным и техническим наукам > вторая производная

 • 5 барышня

  ж
  1. уст. (дочь барина) бойдухтар, хонумадухтар
  2. уст. (молодая девушка) духтар, ҷавондухтар, дӯшиза
  3. перен. разг. духтари эрка <> кисейная барышня ирои. эркадухтар

  Русско-таджикский словарь > барышня

 • 6 за

  приставкаи префиксе, ки маънохои зеринро ифода мекунад:
  1. I) ибтидои амал: зааплодйровать ба чапакзанн сар кардан; заплакать ба гирья даромадан; забегать ба давутоз даромадан 2) итмоми амал: заасфальтировать асфальтфарш карда шудан 3) бо ҳиссачаи «ся» ё бе он - ба ҳадди охир расондани амал; аз ҳад зиёд кардани коре: заглядеться чашм дӯхта мондан, чашм канда натавонистан; заработаться бисьёр кор карда монда шудан; задарить тӯҳфаборон кардан; закормить хуб сер кардан 4) равона шудани амал ба он тарафи предмет ва ё берун аз ҳудуди чизе: зайтй за дерево ба паси дарахт гузаштан; завернуть за угол ба хамгашти кӯча тоб хӯрдан 5) зимнан иҷрошаванда будани амал: забежать сари роҳ даромадан; занести дароварда додан
  2. дар сифатсозӣ ва исмсозӣ маънои дар беруни чизе буданро ифода мекунад: загородный беруни шаҳр, берунишаҳрӣ; зарубежный хориҷӣ; заречье он тарафи дарё предлог
  1. с вин. (указывает направление движения за пределы чего-л.) аз, ба; уехать за город аз шаҳр берун рафтан; выбросить за окно аз тиреза берун партофтан; уйти за реку ба он тарафи дарё рафтан; выйти за дверь аз дар берун баромадан; вынести за скобки аз қавс баровардан // (под, внутрь, за) ба паси…, ба даруни…, ба; заткнуть рукавицы за пояс дастпӯшакро ба миёнбанд андармон кардан; положить за пазуху ба бағал андохган; поставить за шкаф ба паси ҷевон мондан; заложить руки за спину дастро ба пушт кардан
  2. с вин. (указывает на предмет, орудие, средство дейстдия чаще с гл. «сесть», «стоять» и т.п.)ба сари…; сесть за стол ба сари миз нишастан; сесть за руль ба сари руль нишастан; // (указывает на иачало действия, занятия) ба; взяться за работу ба кор сар кардан; приняться за учение ба таҳсил шурӯъ кардан,'). с вин. (указывает на промежуток времени в течение которого что-л. совершается) дар, дар зарфи…, дар бадали…, дар муддати…; за ночь выпало много снегу дар якшаб барфи зиёде боридааст; мальчик подрос за лето дар муддати тобистон бача калон шудааст; за последние три года дар се соли охир; эту работу можно сделать за два часа ин корро дар ду соат кардан мумкин аст; за один раз да як бор, якбора
  4. с вин. (указывает на время, отделяющее одно событые от другого) пеш, пеш аз; за час до отхода поезда як соат пеш аз рафтани поезд; за несколько дней до поездки якчанд рӯз пеш аз сафар
  5. с вии.(указывает на превышение предела, меры) аз; уже за полночь шаб аз нисф гузаштааст; ей далеко за сорок синнаш аз чил кайҳо гузаштааст
  6. с вин. (по причине, вследствие чего-л.) бинобар, ба сабаби…, барои…, ба хотири…; благодарить за услугу барои хизмат миннатдорӣ кардан; наказать за шалость барои шухӣ ҷазо додан; за что? барои чӣ?, ба чй сабаб?; за что его не любят? барои чӣ вайро нағз намебйнанд?; за что-то ба сабабе, бинобар
  1. (во имя, ради, в пользу чего-л.) ба, барои…, аз барои…, дар роҳи…, ба хотири; отдать жизнь за Родину барои Ватан ҷон супурдан; бороться за мир дар роҳи сулҳ мубориза бурдан; голосовать за предложение барои таклифе овоз додан; поднять тост за чьё-л. здоровье ба саломатии касе қадаҳ бардоштан // в знач. нареч. барои…, ба тарафдории…; он голосовал за вай ҳамчун тарафдор овоз додааст // в знач. сказ. разг. тарафдор; все за, один ты против ҳама тарафдору як худи ту зид // в знач. сущ. за разг. «тарафдор»; подсчитать все «за» ҳама «тарафдорҳо»-ро шумурдан
  8. с вин. (указывает на расстояние) дар, то, дар масофаи…; за десять километров от города дар масофаи даҳ километр аз шаҳр; за два шага от обрыва ду қадам дуртар аз ҷарӣ
  9. с вин. (в оомен на что-л.) ба бадали…, ба ивазӣ…; ба, бе; внести деньги за утерянную книгу пули китоби гумшударо нардохтан; уплатить за квартиру пули квартираро додан // (при обозначении цены) ба, ба нархи…; купить книгу за пять рублей китобро ба нархи панч сӯм харидан; за плату ба (бо) музд, пулакӣ
  10. с вин. (вместо кого-л.) ба ҷоп…, ба ивази…; он работает за мастера вай ба ҷои усто кор мекунад; расписаться за кого-л. ба ҷои касе имзо кардан; работать за двоих кори ду касро кардан
  11. с вин. (указывает на то,что предмет, на который направляется действие) аз; взять за руку аз даст доштан; держаться друг за друга дасти якдигарро гирифтан; ба якдигар такя кардан; дернуть за ручку двери дастаки дарро якбора кашидан; трава цепляется за платье алаф ба курта мечаспад
  12. с вин. (с глаголами «отвечать», «ручаться» и т. п.) барои…, ба; отвечать за порядок барои тартиб ҷавобгар будан; ручаться за точность рассказа ба дӯрустии ҳикоя зомин будан; заступаться за кого-л. тарафи касеро гирифтан 1
  3. с вин. (при обозначении лица, предмета, которые вызывают какое-л. чувство) аз, аз барои…, аз ваҷҳи…, барои…, ба ҷои…; мне стыдно за него аз барои вай хиҷолат мекашам; краснеть за кого-л. ба ҷои касе сурх шудан 1
  4. с вин. (с глаголами «выйти», «выдать», «сватать») ба; выйти замуж за кого-л. ба касе ба шавҳар баромадан 1
  5. с вин. разг. (в качестве кого-чего-л.) ҳамчун; признать за правило ҳамчун қоида қабул кардан; считать за честь шарафманд будан; он слышен за остряка ӯ ба теззабонӣ ном баровардааст 1
  6. с тв. (указывает на предмет, место, позади которого происходит действие) дар он тарафи…; дар пушти…, берун аз, дар паси…; жить за городом берун аз шаҳр зистан; стоять за дверью дар пушти дар истодан; за окном дар паси тиреза; за горами дар паси кӯҳҳо; за рекой дар он тарафи дарё;(внут-ри чего-л., за чем-л.) аз таги…, аз зери…, ба даруни…, ба паси…; держать за пазухой дар зери бағал доштан; солнце скрылось за тучами офтоб дар паси абрқо пинҳон шуд 1
  7. с тв. (указывает иа предмет, орудие, средство действия, чаще с гл. «сидеть», «стоять» и т. п.) ба назди…, ба сари…, дар сари…, дар паҳлӯи…, дар пеши…; сидеть за столом ба сари миз нишастан; сидеть за рулём дар сари руль нишастан; сидеть за книгой китоб хондан; за работой время прошло незаметно дар сари кор вақт номаълум гузашт 1
  8. с тв. (при обозначении движения, следования за кем-чем-л.) аз паси…, аз паи…, аз кафои…, аз ақиби…, аз дунболи…; идти [вслед] за кемзал. аз дунболи касе рафтан; следуйте за мной! аз пасм ман биёед!; гнаться за зайцем харгӯшро дунболагирӣ кардан 1
  9. ств. (во время какого-л. занятия) дар аснои…, дар вакти…, ҳангоми…; читать за обедом дар аснои хӯрок китоб хондан
  20. с тв. (после, вслед за кем-чем-л.) баъди…, пас аз; за дождливой весной наступило жаркое лето баъди баҳори сербориш тобистони гарм омад // (вслед, чередуясь) аз паси…, паи ҳам; читать книгу за книгой паи ҳам китоб хондан; шаг за шагом қадам ба қадам; один за другим яке аз паси дигаре; день за днём рӯз ба рӯз
  21. с тв. (по причине, из-за) аз сабаби…, бинобар; за шумом никто её не расслышал аз сабаби ғало-ғула гапашро ҳеҷ кас нашунид; за истечением срока бинобар тамом шудани мӯҳлат; за неимением свободного времени бинобар набудани вақти холй; за ненадобностью бинобар даркор набудан; за отсутствием улик аз сабаби набудани далел
  22. с тв. (с какой-л. целью) барои…, ба мақсади…, ба; пойти за водой барои об рафтан; послать за врачом ба духтур кас фиристодан; занимать очередь за билетами барои билет навбат гирифтан
  23. с тв. (указывает на лицо, предмет, который является объектом ухода, надзора, наблюдения) ба; смотреть за детьми ба бачаҳо нигоҳубин кардан; ухаживать за больными ба беморон нигоҳубии кардан; следить за чистотой ба гозагӣ назорат кардан
  24. с тв. (указывает на лицо, предмет, от которого зависит наступление какого-л. действия) ба сабаби…, сабаби…; задержка за утверждением проекта сабаб ин аст, ки лоиҳа ҳанӯз тасдиқ нашудааст; очередь за мной навбати ман; за вами долг ба гардани шумо қарз ҳаст
  25. с тв. (указывает на лицо, иредмет, которому присущи те или иные свой-ства): замечать за кем-л. недостатки камбудиҳои касеро пай бурдан
  26. с тв. (в значении предлога «с») бо; приказ за подписью директора фармон бо имзои директор; дело за номером два делаи (кори) рақами ду
  27. с тв. (с гл. «свататься») ба; свататься за дочь соседа ба духтари ҳамсоя хостгор шудан // (чаще со сл. «замужем»): быть замужем за кем-л. зани касе будан

  Русско-таджикский словарь > за

 • 7 второй

  1. числ. дуюм, дуюмин; второй месяц моҳи дуюм
  2. прил. …и дараҷаи. дуюм, …и дуюмдараҷа, дуюмдараҷагӣ; на втором плане дар ҷои дуюм, дар мадди сони
  3. прил, дуюм, ивазкунанда; вторая родина ватани дуюм
  4. в знач. сущ. второе с (блюдо) таоми дуюм
  5. в знач. сущ. вторая ж употр. обычно в сочет. мат. ним, нисф, аз ду як қисмаш; одна ^ая аз ду як; три вторых аз вторая молодость ҷавонии дубора; до вторых петухов (проговорйть, просидеть) то як поси шаб гап задан (нишастан); из вторых рук (узнать, получить) аз касе (фаҳмидан, шунидан); играть вторую скрипку камнуфӯз (камобрӯ) будан; обрести второе дыхание аз нав қувват гирифтан

  Русско-таджикский словарь > второй

 • 8 дитя

  с
  1. бача, кӯдак, тифл, фарзанд; у семй нянек дитя без глазу посл. « кайвонӣ нӯҳ шуд, завола гум шуд
  2. обращ. ласк. бачем, бачаякам; дитя моё бачем
  3. (сын или дочь) фарзанд; родное дитяу ҷигарбанд, ҷигарпор.а
  4. фарзанд, зода; дитя вёка фарзанди замон; гу свободы зодаи озодӣ; дитя улицы бепарастор; дитя природы уст. и шутл. зодаи табиат, фарзанди саҳро, саҳроӣ

  Русско-таджикский словарь > дитя

 • 9 доченька

  ж уменьш.-ласк. к дочь духтарча, духтарак, духтарҷон

  Русско-таджикский словарь > доченька

 • 10 дочка

  ж разг.
  1. см. дочь;
  2. обращ. духтарак, духтарча, духтарҷон <> маменькина дочка духтари нозпарвард, эркадухтар

  Русско-таджикский словарь > дочка

 • 11 дочурка

  ж уменьш.-ласк. к дочь духтарча

  Русско-таджикский словарь > дочурка

 • 12 духовный

  1. рӯҳӣ, маънавӣ, ботинй; духовное и физическое развитие инкишофи маънавй ва ҷисмонӣ; духовный мир человека олами ботинии инсон; духовные запрбсы талаботи маънавӣ; духовные интерёсы талаботи маънавй; духовное богатство сарвати маънавӣ
  2. динй, рӯҳонй; духовные кнйги китобҳои динй; духовная семииария семинарияи динй; духовный сан мансаби динӣ
  3. в знач. сущ. духовная ж то же, что духовн ое завещание <> духовная пйща ғизои рӯҳй; духовное завещание васиятнома; духовный отец церк. падари рӯҳонӣ; духовный сын (духовная дочь) церк. писари (духтари) рӯҳонӣ (касе, ки ҳамеша аз кашишаш омурзиши гуноҳ мехоҳад)

  Русско-таджикский словарь > духовный

 • 13 записать

  I
  сов.
  1. что навиштан, навишта гирифтан; записать лекцию навишта гирифтан; записать адрес адресро навишта гирифтан
  2. кого-что (внести в список) ба рӯйхат даровардан, нависондан; записать к врачу ба духтур нависондан; записать сына в школу писари худро ба мактаб нависондан // кого разг. (посчитать кем-л.) ҳисоб кардан; записать в старухи кампир ҳисоб кардан
  3. чта гирифтан, сабт кардан; записать концерт на пленку консертро ба навор сабт кардан
  4. что разг. (исписать) навишта пур кардан; записать бумагу каракулями коғазро бо хатҳои каҷу килеб навишта пур кардан
  5. на кого, за кем, кому уст. гузарондан, васият кардан; записать дом на дочь хонаро ба номи духтар гузарондан
  II
  сов. разг. (начать писать) ба навиштан сар (шурӯъ) кар-дан, ба хатнависӣ даромадан

  Русско-таджикский словарь > записать

 • 14 золото

  I
  с
  1. зар, тилло; червонное золото тиллои тезоб (сурх); чистое золото зари ноб (холис)
  2. собир. (ызделия) чизҳои (ашьёи) тиллогин (заррин) // ресмони (нахи) заррин; шить (вышивать) золотом зардӯзӣ кардан
  3. собир. (деньги) пули тилло // разг. (медали) медалҳои тилло (мукофоти мусобиқаи варзишӣ)
  4. в знач. сказ. разг. тилло (тилло барин) аст; дочь у меня золото духтари ман тиллост <> белое золото (хлопок) тиллои сафед; мягкое золото (пушнина) тиллои нарм; черное золото (нефть) тиллои сиёҳ; на вес золота ба нархи тилло; баробари тилло; купаться в золоте бисёр бой будан; не всё то золото, что блестит посл. на ҳар чи ки дурахшад тиллост; на ҳар чӣ ба сурат некӯст, сирати нек дар ӯст; слово - серебро, молчание -\золотоо посл. даҳони пӯшида сад тилло
  II
  қисми аввали калимаҳои мураккаб ба маънои «заррин», «тилло»: золотоносный зархез, зарафшон, тиллодор; золотоволосый зарринмӯй

  Русско-таджикский словарь > золото

 • 15 курицын

  разг. …и мурғ, …и мокиён <> курицын сын, курицына дочь, курицыны дети бран. сагбача, падарлаънат, оқипадар; лаънатиҳо

  Русско-таджикский словарь > курицын

 • 16 молодость

  ж
  1. ҷавонӣ; в молодости дар ҷавонӣ
  2. (начальный период) навигарӣ, нав будан(и) <> вторая молодость ҷавонии дуюм, рӯҳи ҷавони дар куҳансолӣ; не первой молодост и солхӯрда, миенсол; по молодости лет аз ҷавонӣ, аз хомӣ, аз бетаҷрибагӣ

  Русско-таджикский словарь > молодость

 • 17 названый

  названый брат додархонд; названая сестра хоҳархонд; названый сын писархонд; названая дочь духтархонд; названые родители падархонду модархонд

  Русско-таджикский словарь > названый

 • 18 назвать

  I
  сов. что, кого-чего разг. даъват (хабар) кардан, ҷеғ задан, хондан (одатан одами бисёре); назвать полный дом гостей як хона меҳмон ҷеғ задан
  II
  сов. кого-что
  1. кем-чем ном (исм) додан, номидан, ном мондан (кардан); назвать дочь Зарриной духтарро Заррина номидан
  2. тавсиф кардан, гуфтан; его можно назвать великим писателем ӯро нависандаи бузург номидан (гуфтан) мумкин
  3. ошно (шинос) кардан, муаррифӣ кардан; назвать себя худро муаррифӣ кардан, номи худро гуфтан
  4. (перечислить) номбар (зикр) кардан <> боюсь \назвать аниқ намедонам

  Русско-таджикский словарь > назвать

 • 19 натура

  ж
  1. уст. табиат
  2. мизоҷ, табъ, табиат, феълу хӯ, характер, тинат; пылкая натура мизоҷи тунд; по натуре табиатан; привычка - вторая натура погов. натур тарки одат - амри маҳол; дили одаткарда - балои ҷон // разг. (человеческий организм) тан, бадан; натура требует отдыха тан оромӣ металабад
  3. воқеият, ҳақиқат, ҳастӣ; в натуре такого не бывает дар хақиқат ин хел намешавад
  4. иск. асл; рисовать с - ы аз асл сурат кашидан
  5. эк. мол, чиз, маҳсулот, озуқа; поставки натурой пардохтҳои молӣ <> в натуре вещей уст. табиатан, одатан

  Русско-таджикский словарь > натура

 • 20 не

  I
  частица отриц.
  1. придаёт значение полного отрицания не, на (на=), нест; это не моя книга ин китоби ман не; я не пойду в театр ман ба театр намеравам; не уходи! нарав!; он так изменился, что его не узнать ӯ чунон атғьир ёфтааст, ки шивохта намешавад; я вовсе не хотел вас обидеть ман шуморо ҳеч (ҳаргиз) хафа кардан намехостам; не так скоро на ба ин наздикӣ, на он қадар зуд
  2. придаёт значение неопределённости на (на=)… на (на=); …ҳам на (на=); что-то чернеет вдали человек не человек, дерево не дерево аз дур чизе сиёҳ менамояд, на ба одам монанд, на ба дарахт; горит не горит ҳам месӯзад, ҳам намесӯзад
  3. придаёт выражению утв. значение: 1) перед словами с отриц. знач. на (на=) … на (на=); не могу не согласиться розӣ нашуда наметавонам; нельзя не понять этого инро нафаҳмидан мумкин нест 2) в вопр. предложениях с частицей «ли» мумкин аст [ки]…; на (на=) …=ми…, ё…; не нужно ли вам чего? мумкин аст ба шумо ягон чиз лозим бошад? 3) в воскл. предложениях с мест. «кто», «что», нареч. «как» и т. п. на=…; кто не знает его! кӣ ӯро намедонад! 4) перед сущ. с предлогом «без» не, нест; не без этого бе ин не; свет не без добрых людей погов. дар дунё одамони хуб кам нестанд
  4. с частицами «чуть», «едва», «едва ли» и т. д. образует сочет. со знач. возможности, допустимости қариб, қариб аст [ки]…; чуть не каждый это знает инро кариб ҳама медонанд; он едва не упал ӯ қариб афтида буд
  5. при гл. на «ся» с приставкой «на-» обозначает невозможность прекращения какого-л. действия, состоя-ния [ҳеҷ] … на=, [ҳеҷ] не (нест); гляжу не нагляжусь на него аз дидори вай ҳеҷ сер намешавам; мать не нарадуется на дочь модар аз духтараш бисёр хурсанд <> не раз борҳо, чанд бор, чанд маротиба; не то 1) (в противном случае) вагарна, дар акси ҳол; набошад; уходи, не то прогонят бирав, вагарна пеш мекунанд 2) (или) ё… ё… на (на=), …-мӣ … на (на=) … -мӣ…; не то ехать, не то нет равам ё наравам; не кто иной, как он маҳз ӯ, худи ӯ; тем не менее аммо, вале, лекин, бо вуҷуди ин; ему не по себе авзоаш беҷо, табъаш хира
  II
  чузъи заданоки чонишинхои «некого», «нечего», ки дар таркибҳои пешоянддор ҷудо мешавад: не к кому пойти касе надорам, ки наздаш равам; не о чем говорить ҷои гап нест приставка префиксе, ки ба калима маънои «зид» медиҳад: недруг душман; неправда дурӯғ; неприязнь хусумат, душманӣ; невнимательный бедиққат, камдиккат

  Русско-таджикский словарь > не

См. также в других словарях:

 • ИЕРОНИМ СТРИДОНСКИЙ — [лат. Hieronymus Stridonensis], или Евсевий Иероним [лат. Eusebius Hieronymus] (ок. 347, Стридон 30.09.419/20, Вифлеем), блж. (пам. 15 июня, пам. зап. 30 сент.), пресвитер, библеист, экзегет, переводчик Свящ. Писания, один из 4 великих учителей… …   Православная энциклопедия