Перевод: с французского на все языки

все още в употреба

 • 1 devanâgari

  ou nâgari f. et adj. (mot sancrit, hindi, de deva "dieu" et nâgari "de la ville") санскритско писмо ( все още в употреба).

  Dictionnaire français-bulgare > devanâgari

 • 2 maya

  adj. et n. (mot indigène) който се отнася до маите; le maya езикът на маите ( все още в употреба).

  Dictionnaire français-bulgare > maya

 • 3 encore

  adv. (lat. pop. °hinc ha hora ou hanc ad horam) 1. още, пак; encore une fois още веднъж; 2. още повече, повече; il doit s'efforcer encore той трябва да се помъчи още повече; 3. все още, още; vous êtes encore là? все още ли сте тук? 4. поне; encore si (si encore) il faisait un effort, on lui pardonnerait поне да беше положил малко усилие щяха да му простят; 5. все пак, въпреки това; cinq millions, ce n'est pas cher, encore faut-il les avoir пет милиона, това не е скъпо, но все пак трябва да ги имаш; 6. loc. conj. encore que макар че. Ќ encore vous! пак ли вие! et encore! и кой знае още колко!

  Dictionnaire français-bulgare > encore

 • 4 nouveau,

  nouvelle adj. (lat. novellus) (nouvel пред думи, които почват с гласна или нямо h; nouvel an, nouvel habitat); 1. нов; un nouveau, modèle нов модел; 2. друг; 3. непознат; нов, който се е появил отскоро; 4. неопитен; je suis encore fort nouveau, dans mes affaires все още съм съвсем неопитен в работата си; 5. m., f. новоприет; 6. adv. скорошно, откоро; 7. loc. adv. de nouveau, отново, пак; а nouveau, наново. Ќ le nouveau, monde Америка; le nouveau, Testament Новият завет; rien de nouveau, sous le soleil нищо особено, нищо ново; tout nouveau,, tout beau погов. всичко ново е хубаво. Ќ Ant. vieux, ancien, antique; banal, expérimenté.

  Dictionnaire français-bulgare > nouveau,

 • 5 perdu,

  e adj. (de perdre) 1. изгубен, загубен; temps perdu, изгубено, пропиляно време; 2. пропаднал, опропастен; fille perdu,e проститутка; 3. напразен; peine perdu,e напразно усилие; 4. отдалечен, затънтен, уединен; 5. в безнадеждно състояние; le malade est perdu, болният е в безнадеждно състояние; 6. прен. потънал, вглъбен; 7. m. луд, полудял човек; 8. loc. adv. а corps perdu, стремглаво; а fonds perdu,s безвъзвратно; tirer а coups perdu,s стрелям наслуки; il n'y a rien de perdu, положението може да бъде все още спасено; balle perdu,e заблуден куршум; occasion perdu,e пропуснат случай; а temps perdu, през свободното време; je suis perdu,, je ne m'y retrouve plus; ma tête est perdu,e обърквам се, не мога да се ориентирам.

  Dictionnaire français-bulgare > perdu,

 • 6 ressource

  f. (lat. resurgere) 1. средство, възможност; la seule ressource de la femme est de plaire aux hommes единственото средство на жената е да се харесва на мъжете; 2. помощ, опора, надежда; vous êtes ma dernière ressource вие сте последното ми средство; 3. ав. изправяне, издигане (на самолет след пикиране); 4. pl. ресурси, финансови източници, финансови средства; être sous ressources без пари съм, беден съм; ressources naturelles d'un pays природни ресурси на държава; ressources humaines човешки ресурси. Ќ avoir de la ressource още съм способен да правя нещо, имам все още средства, енергия; sans ressource ост. без лекарство, без лек.

  Dictionnaire français-bulgare > ressource

 • 7 reste

  m. (subst. verb. de rester) 1. остатък от сума, ресто; 2. следа, известно малко количество; des restes de verdure следа, слаби остатъци от зеленина; on voyait dans ses yeux un reste de colère в очите му личеше следа от гняв; 3. останало, остатък, останала част; le reste de la vie остатъкът от живота; le reste du temps през останалата част от времето; ne t'occipe pas du reste не се занимавай с останалото; avoir de beaux restes все още съм красив; 4. мат. остатък; 5. последен представител; cette aristocratie, reste des familles autrefois nobles тази аристокрация, която е последен представител на някога благородни фамилии; 6. остатъци (от храна); 7. останки, отломки; 8. лит. тленни останки, прах; 9. loc. adv. de reste повече, отколкото трябва, доста; du reste, au reste лит. впрочем; 10. останалите хора. Ќ être (demeurer) en reste avec qqn. длъжник съм на някого; donner son reste а qqn. уволнявам някого, като му давам остатъка от заплатата, която му дължа; et le reste и така нататък.

  Dictionnaire français-bulgare > reste

 • 8 tenir

  v. (lat. pop. °tenire, class. tenere) I. v.tr. 1. държа; tenir son chapeau а la main държа шапката си в ръка; tenir un enfant par la main държа дете за ръката; 2. държа под наем; наемам; 3. задържам; le médecin m'a tenu là pendant une demi-heure лекарят ме задържа тук за половин час; 4. съдържател съм, съдържам; bouteille qui tient le litre бутилка, която съдържа цял литър; 5. пазя, запазвам; ses cheveux tenaient la frisure косите Ј запазваха фризурата си; 6. поддържам; tenir un plat chaud поддържа ястие топло; 7. заемам; tenir une position воен. заемам позиция; 8. произнасям (реч, беседа); 9. провеждам; tenir une assemblée (une réunion) провеждам събрание; 10. ръководя, управлявам; tenir qqn. ръководя някого; tenir un hôtel управлявам хотел; 11. прен. считам, смятам; tenir un fait pour certain считам даден факт за сигурен; 12. наследявам; il tient cela de son père наследил го е от баща си; 13. поемам (за посока); движа се; conducteur qui tient sa droite шофьор, който кара от дясната страна; 14. извършвам изпълнявам; tenir une charge изпълнявам задължение; tenir un emploi изпълнявам дадена длъжност; 15. удържам, държа; tenir parole удържам на думата си; tenir un pari изпълнявам облога си; 16. в съчет. tenir а jour държа в изправност (дневник, търговски книги и др.); tenir compagnie държа, правя компания; tenir compte (note) държа сметка (бележка) tenir conseil съвещавам се; tenir en respect държа в респект, страх (подчинение); tenir en secret пазя в тайна; tenir l'affiche не слизам от афиша; tenir l'air, le vol ав. държа се във въздуха; tenir les livres счетоводител съм; tenir la mer плавам в открито море (за кораб); tenir lieu de замествам; tenir rigueur сърдя се; tenir tête противопоставям се; II. v.intr. 1. държа, устоявам; tenir bon, tenir ferme държа (се) здраво; 2. задържам се, стоя; n'y tenant plus, il est parti не можейки да стои повече, той си тръгна; 3. побирам; nous ne tiendrons pas tous dans la voiture няма да можем да се поберем всички в колата; 4. продължавам, трая; leur union tient toujours връзката им все още продължава; 5. поддържам; tenir pour une opinion поддържам дадено мнение; III. v.tr.ind. 1. tenir а qqn., а qqch. прикрепен съм; държа за; желая много; 2. произлизам, произтичам; а quoi donc tient son illusion? откъде произлиза тази му илюзия? 3. tenir de qqn., de qqch. приличам, имам общи черти с; il a de qui tenir има на кого да прилича; IV. v. pron. se tenir 1. стоя държа се; se tenir les bras croisés стоя със скръстени ръце (безделнича); se tenir sur ses gardes (sur le qui-vive) стоя нащрек; 2. държим се (хванали сме се); 3. считам се, смятам се; je me tiens pour insulté считам се за обиден; 4. s'en tenir а задоволявам се с; ограничавам се с; s'en tenir là спирам се ( ограничавам се за нещо). Ќ а l'impossible nul n'est tenu погов. от никого не може да се иска нещо невъзможно; en tenir pour qqn. държа за някого, влюбен съм в някого; faire tenir qqch. а qqn. изпращам, доставям, връчвам нещо на някого; mieux vaut tenir que courir ou un tiens vaut mieux que deux tu l'auras погов. по-добре да притежаваш, отколкото да имаш да вземаш; tenir la main а une chose внимавам зорко за нещо; tenir son rang държа се достойно на поста, който заемам; tenir table ouverte обичам да каня (приемам) гости на трапезата си; tenir un pari хващам се на бас; tiens! а! я гледай! я виж! как така! en tenir une bonne пиян съм; se tenir bien а table имам добър апетит.

  Dictionnaire français-bulgare > tenir

 • 9 toujours

  adv. (de tous(tout) et jour(s)) 1. винаги, всякога; pour (а) toujours завинаги; il arrive toujours а cinq heures той пристига винаги в пет часа; 2. все още; on ne démarrait toujours pas те не тръгваха все още; 3. все, все пак, при все това; c'est toujours pas toi qui l'auras все пак не ти ще го имаш; 4. loc.conj. toujours est-il que както и да е. Ќ Ant. jamais, parfois; exceptionnellement.

  Dictionnaire français-bulgare > toujours

 • 10 все

  I всё
  с. р. к весь
  II всё, нареч.
  1) (всегда, все время) toujours
  2) (до сих пор, не переставая) encore
  3) (однако, тем не менее)
  как он ни старается, все не выходит — il a beau faire, il ne réussit pas
  4) (перед сравн. ст.) de plus en plus
  все более и более — de plus en plus
  5) (только, исключительно) разг. tout
  все из-за вас — tout cela à cause de vous
  III
  мн. от весь

  БФРС > все

 • 11 все же

  БФРС > все же

 • 12 все-таки

  БФРС > все-таки

 • 13 А все-таки мы живем

     см. Dokkoi ikiteru

  Авторская энциклопедия фильмов Жака Лурселля > А все-таки мы живем

 • 14 Все мы – убийцы

  Авторская энциклопедия фильмов Жака Лурселля > Все мы – убийцы

 • 15 Все прекрасны, все добры

  Авторская энциклопедия фильмов Жака Лурселля > Все прекрасны, все добры

 • 16 Все ради пения

  Авторская энциклопедия фильмов Жака Лурселля > Все ради пения

 • 17 Все, что позволят небеса

  Авторская энциклопедия фильмов Жака Лурселля > Все, что позволят небеса

 • 18 bien2

  adv. et adj. (lat. bene) 1. adv. добре, хубаво; c'est bien2 добре; très bien2 много добре; se conduire bien2 държа се добре; bien2 faire постъпвам добре; bien2 faire et laisser dire погов. постъпвам както трябва, без да се интересувам от хорските приказки; 2. много, твърде, доста; il est bien2 grand той е доста голям; bien2 а propos твърде на място; bien2 sale доста мръсен; c'est bien2 dommage това е много жалко; 3. почти, поне, около; il y a bien2 une heure има поне час; 4. за усилване (обикновено не се превежда): je le vois bien2 аз го виждам; 5. adj. разг. добър; добре; être bien2 avec qqn. в добри отношения съм с някого; faire bien2 предизвиквам добър ефект; un monsieur très bien2 добре изглеждащ, изискан господин; 6. loc.prép. bien2 que (+ subj.) макар че, при все че, ако и да; si bien2 que (+ subj.) така че; тъй че. Ќ bien2 s'en faut още много трябва; tant bien2 que mal горе-долу; tout est bien2 qui finit bien2 погов. всичко е хубаво, което има добър край; bien2 sûr разбира се; bien2 entendu ясно, разбрано; merci bien2 благодаря много; bien2 de много; eh bien2! и какво? е, добре!; добре де!; il n'est pas bien2 той не е добре; той е луд; elle est encore très bien2 тя е още много красива. Ќ Ant. mal.

  Dictionnaire français-bulgare > bien2

 • 19 comment

  adv. et m.inv. (a. fr. com "comme") 1. как, защо; comment allez-vous? как сте?; comment ça va? разг. как сте? Dieu sait comment бог знае как; n'importe comment все едно как; без усърдие, небрежно; 2. m.inv. начин; chercher le pourquoi et le comment търся причината и начина (по който това е станало); 3. interj. как; comment vous voilà? как, това сте вие? comment donc! как така!; и още как! 4. loc. conj. comment que както и да; 5. защо; comment n'êtes-vous pas avec les autres? защо не сте с другите?

  Dictionnaire français-bulgare > comment

 • 20 même

  adj. (lat. pop. °metipsimus, superlat. de metipse, lat. egomet ipse "moi-même en personne") 1. пред същ. предшества се от члена le, la, les, un, une, des: същ, еднакъв; la même chose същото нещо; 2. след същ. или местоим.: сам, самият; l'homme même самият човек; lui-même той самият; 3. pron. et n. само членувано: le même, la même, du même, au même и пр.; същият, същата, същото и пр.; също нещо; cela revient au même това е същото нещо; 4. adv. даже, дори; je ne me rappelle même plus дори не си спомням вече; 5. loc. adv. de même същото, по същия начин; tout de même въпреки това, все пак; същото, по същия начин; quand même, quand bien même все пак, при все това; въпреки всичко! 6. loc. conj. de même que както и, тъй както; 7. loc. prép. а même de в състояние да; être а même de faire qqch. в състояние съм да направя нещо. Ќ en même temps едновременно; а même директно, право; manger а même le plat ям направо от чинията си; même que още повече че; on prend les mêmes (et on recommence) все едно и също.

  Dictionnaire français-bulgare > même


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»