Перевод: с английского на болгарский

с болгарского на английский

войска

 • 1 troops

  войска;

  English-Bulgarian dictionary > troops

 • 2 army

  {'a:mi}
  1. армия, войска
  ARMY list/ам. register списък на командния състав
  ARMY in the field действуваща армия
  2. прен. армия, голям брой, множество
  3. attr военен, войскови, боен
  * * *
  {'a:mi} n 1. армия, войска; army list/ ам. register списък на коман
  * * *
  боен; армия; войскови; военен; войска; войнство;
  * * *
  1. army in the field действуваща армия 2. army list/ам. register списък на командния състав 3. attr военен, войскови, боен 4. армия, войска 5. прен. армия, голям брой, множество
  * * *
  army[´a:mi] n 1. армия, войска; regular ( standing) \army редовна войска; conscript \army наборна войска; \army of occupation окупационна армия; \army agent военен доставчик; ам. \army register списък на командния състав; to enter ( go into, join) the \army постъпвам във войската; 2. голям брой, множество (of); прен. армия; an \army of workers армия от работници; 3. attr военен, войскови, боен.

  English-Bulgarian dictionary > army

 • 3 regular

  {'regjulə}
  I. 1. правилен (и грам., мат.), симетричен
  2. редовен (и воен.), постоянен
  REGULAR way of life, REGULAR habits редовен живот
  to keep REGULAR hours водя редовен живот
  REGULAR army/soldiers редовна войска/войници
  3. обичаен, приет, нормален, правилен, коректен, обикновен
  REGULAR introduction официално запознанство
  procedure that is not REGULAR неправилна процедура
  REGULAR marriage законен брак
  4. редовен, квалифициран, професионален, на постоянна служба
  5. нормален, правилен (за пулc и пр.), равномерен
  6. разг. симпатичен, чудесен
  7. разг. същински, истински, цял
  REGULAR rascal истински/цял мошеник
  8. църк. монашески
  REGULAR clergy черно духовенство
  9. ам. пол. верен, стопроцентов (за привърженик)
  II. 1. редовен войник, офицер от редовната армия
  рl редовна войска
  2. разг. редовен посетител/клиент
  3. разг. човек на редовна/щатна работа
  4. църк. член на монашески орден
  5. ам. обикновен/среден размер (на облекло)
  6. ам. пол. верен привърженик
  III. 1. редовно, често
  2. истински, не на шега
  * * *
  {'regjulъ} a 1. правилен (и грам.,мат.); симетричен; 2. редов(2) {'regjulъ} n 1. редовен войник; офицер от редовната армия{3} {'regjulъ} adv непр. 1. редовно; често; 2. истински, не н
  * * *
  редовен; постоянен; правилен; закономерен;
  * * *
  1. i. правилен (и грам., мат.), симетричен 2. ii. редовен войник, офицер от редовната армия 3. iii. редовно, често 4. procedure that is not regular неправилна процедура 5. regular army/soldiers редовна войска/войници 6. regular clergy черно духовенство 7. regular introduction официално запознанство 8. regular marriage законен брак 9. regular rascal истински/цял мошеник 10. regular way of life, regular habits редовен живот 11. to keep regular hours водя редовен живот 12. ам. обикновен/среден размер (на облекло) 13. ам. пол. верен привърженик 14. ам. пол. верен, стопроцентов (за привърженик) 15. истински, не на шега 16. нормален, правилен (за пулc и пр.), равномерен 17. обичаен, приет, нормален, правилен, коректен, обикновен 18. рl редовна войска 19. разг. редовен посетител/клиент 20. разг. симпатичен, чудесен 21. разг. същински, истински, цял 22. разг. човек на редовна/щатна работа 23. редовен (и воен.), постоянен 24. редовен, квалифициран, професионален, на постоянна служба 25. църк. монашески 26. църк. член на монашески орден
  * * *
  regular[´regjulə] I. adj 1. правилен (и ез., мат.); симетричен; at \regular intervals на равни интервали; 2. редовен; постоянен; регулярен; to keep \regular hours водя редовен живот; \regular army ( soldiers) редовна войска (войници); 3. обичаен, приет; нормален; рутинен; what is the \regular dress for such occasions? какво облекло е подходящо в такива случаи? procedure that is not \regular неправилна процедура; 4. редовен, напълно квалифициран (за лекар и пр.); 5. разг. истински, същински, цял; a \regular fool голям (абсолютен) глупак; he's a \regular fellow ( guy) той е прекрасен човек; 6. рел., ист. монашески (обр. secular); 7. кубичен (за кристал); II. adv грубо 1. редовно, често, постоянно; 2. истински, не на шега; III. n 1. рел., ист. член на орден; 2. редовен войник; офицер от редовната армия; pl редовна войска; 3. разг. редовен клиент (посетител); 4. разг. човек на редовна (щатна) работа.

  English-Bulgarian dictionary > regular

 • 4 array

  {ə'rei}
  I. 1. нареждам в боен ред
  2. юр. съставям списък на съдебни заседатели
  3. обличам празнично, украсявам
  II. 1. боен ред (и battle ARRAY)
  2. войска, войски
  3. облекло, премяна
  4. внушителен брой/количество/група, добре подредени предмети
  5. юр. списък/състав на съдебни заседатели
  * * *
  {ъ'rei} v 1. нареждам в боен ред; 2. юр. съставям списък на съд (2) n 1. боен ред (и battle array); 2. войска, войски; 3. облекл
  * * *
  ред; масив;
  * * *
  1. i. нареждам в боен ред 2. ii. боен ред (и battle array) 3. внушителен брой/количество/група, добре подредени предмети 4. войска, войски 5. облекло, премяна 6. обличам празнично, украсявам 7. юр. списък/състав на съдебни заседатели 8. юр. съставям списък на съдебни заседатели
  * * *
  array[ə´rei] I. v 1. построявам в боен ред (войска); прен. опълчвам ( against); to \array o.s. against повеждам борба срещу; 2. съставям списък на съдебни заседатели; 3. обличам, украсявам (in); to \array o.s. пременям се, нагиздям се; докарвам се; II. n 1. боен ред (и battle \array); 2. войска, войски; 3. внушително количество, сбирка, редица (of); 4. списък на съдебни заседатели; 5. поет. премяна, облекло; 6. комп. масив (от данни); 7. антенна решетка.

  English-Bulgarian dictionary > array

 • 5 militia

  {mi'liʃə}
  1. ист. войска
  2. ист. народно опълчение
  3. запасна армия, запас (в Англия, САЩ)
  4. милиция
  * * *
  {mi'lishъ} n 1. ист. войска; 2. ист. народно опълчение; З. зап
  * * *
  войска; запас; милиция;
  * * *
  1. запасна армия, запас (в Англия, САЩ) 2. ист. войска 3. ист. народно опълчение 4. милиция
  * * *
  militia[mi´liʃə] n 1. ист. войска; 2. ист. народно опълчение; 3. запасна армия, запас (в Англия, САЩ); 4. милиция (в социалистическите страни).

  English-Bulgarian dictionary > militia

 • 6 muster

  {'mʌstə}
  I. 1. сбор, събиране (за проверка, преглед), строени войници (за проверка), свикване навойници
  to pass MUSTER годен/на ниво съм, годен съмза дадена цел
  2. поименен/инвентарен списък
  II. 1. свиквам, събирам, набирам (войска, екипаж и пр.) (ам. in, into)
  2. струпваме се, събирамесе
  3. събирам, набирам (сила, кураж и пр.) (up)
  4. ам. демобилизирам, уволнявам (out)
  * * *
  {'m^stъ} n 1. сбор, събиране (за проверка, преглед); строени в(2) {'m^stъ} v 1. свиквам, събирам, набирам (войска, екипаж и
  * * *
  стадо; събирам; свиквам; сбор;
  * * *
  1. i. сбор, събиране (за проверка, преглед), строени войници (за проверка), свикване навойници 2. ii. свиквам, събирам, набирам (войска, екипаж и пр.) (ам. in, into) 3. to pass muster годен/на ниво съм, годен съмза дадена цел 4. ам. демобилизирам, уволнявам (out) 5. поименен/инвентарен списък 6. струпваме се, събирамесе 7. събирам, набирам (сила, кураж и пр.) (up)
  * * *
  muster[´mʌstə] I. n 1. сбор, събиране (за проверка, преглед); строени войници (за проверка); свикване на войници; to pass \muster минавам преглед, годен съм; 2. поименен списък; 3. стадо; II. v 1. свиквам, събирам (войска, екипаж и пр.); 2. струпваме се, събираме се; 3. събирам, набирам (сили, кураж и пр.; up); \muster in свиквам, набирам войска; \muster out демобилизирам, уволнявам.

  English-Bulgarian dictionary > muster

 • 7 soldiery

  {'souldʒəri}
  n войска, войници, войнство
  * * *
  {'souljъri} n войска, войници, войнство.
  * * *
  войска;
  * * *
  n войска, войници, войнство
  * * *
  soldiery[´souldʒəri] n 1. войска, войници; 2. войнство.

  English-Bulgarian dictionary > soldiery

 • 8 troop

  {tru:p}
  I. 1. група, компания, множество, тълпа
  2. воен. кавалерийски взвод, батарея, ескадрон
  рl войска
  3. сбор (с барабан)
  4. стадо
  II. 1. събирам се, трупам се, тълпя се
  to TROOP off разотивам се
  2. минавам в строй
  to TROOP the colours посрещам тържествено знамето
  * * *
  {tru:p} n 1. група, компания; множество, тълпа; 2. воен. кавале(2) {tru:p} v 1. събирам се, трупам се, тълпя се; to troop off разо
  * * *
  стадо; събирам; тълпя се; тълпа; войскови; група; компания;
  * * *
  1. i. група, компания, множество, тълпа 2. ii. събирам се, трупам се, тълпя се 3. to troop off разотивам се 4. to troop the colours посрещам тържествено знамето 5. воен. кавалерийски взвод, батарея, ескадрон 6. минавам в строй 7. рl войска 8. сбор (с барабан) 9. стадо
  * * *
  troop [tru:p] I. n 1. трупа; компания, тълпа, множество; група хора; отряд; 2. стадо; 3. воен. pl войска; to raise \troops набирам войска; 4. воен. кавалерийски взвод; батарея; ам. ескадрон; \troop duty воен. строева служба; 5. сбор (с барабан); II. v 1. събирам се, трупам се, тълпя се; to \troop off разотивам се; 2. минавам в строй; to \troop the colours посрещам тържествено знамето; минавам тържествено със знамето пред строя.

  English-Bulgarian dictionary > troop

 • 9 accommodate

  {ə'kɔmədeit}
  1. приспособявам, приго дявам, пригаждам
  2. настанявам, подслонявам, давам квартира на
  to be well ACCOMMODATEd живея в удобно жилище
  3. разквартирувам (войска и пр.)
  4. побирам (за салон, кола и пр.)
  5. правя услуга/услужвам на
  6. давам, снабдявам, доставям
  to ACCOMMODATE someone with a loan давам заем на някого
  7. сдобрявам, помиря вам, примирявам
  to ACCOMMODATE differences изглаждам раз личия/разногласия
  8. съгласувам (се) /съгласявам (се) с
  9. физиол. приспособявам (се), акомодирам (се)
  * * *
  {ъ'kъmъdeit} v 1. приспособявам, приго дявам, пригаждам;
  * * *
  снабдявам; съгласувам; сдобрявам; пригодявам; пригаждам; адаптирам; акомодирам се; настанявам;
  * * *
  1. to accommodate differences изглаждам раз личия/разногласия 2. to accommodate someone with a loan давам заем на някого 3. to be well accommodated живея в удобно жилище 4. давам, снабдявам, доставям 5. настанявам, подслонявам, давам квартира на 6. побирам (за салон, кола и пр.) 7. правя услуга/услужвам на 8. приспособявам, приго дявам, пригаждам 9. разквартирувам (войска и пр.) 10. сдобрявам, помиря вам, примирявам 11. съгласувам (се) /съгласявам (се) с 12. физиол. приспособявам (се), акомодирам (се)
  * * *
  accommodate[ə´kɔmə¸deit] v 1. приспособявам (се), пригодявам (се), пригаждам (се); нагаждам (се); 2. настанявам, подслонявам; побирам; разквартирувам (войска и под.); his car can \accommodate six persons колата му побира шестима (шест души); to be well \accommodated живея в удобно жилище; 3. правя услуга на; to \accommodate a friend услужвам на приятел; 4. давам; снабдявам; доставям; to \accommodate s.o. with a loan давам заем на някого; 5. сдобрявам, примирявам; to \accommodate differences изглаждам различия; 6. съгласувам се; съобразявам се; физиол. акомодирам се.

  English-Bulgarian dictionary > accommodate

 • 10 break

  {breik}
  I. 1. чупя (се), отчупвам (се), сцепвам (се), начупвам (се), троша (се), разбивам (се), къртя (се)
  to BREAK the ground разоравам/обръщам (земя), правя първите копки, започвам разкопки, подготвям почвата (и прен.), започвам работа
  to BREAK the skin of one's knee ожулвам/обелвам/одирам кожата на коляното си
  2. начевам (хляб и пр.), развалям, разбивам на дребно (пари)
  3. скъсвам (се) (за конец, въже и пр.)
  to BREAK a blood-vessel пуква ми се кръвоносен съд
  4. пробивам се, пуквам се (за цирей и пр.)
  5. разкъсвам се. разпръсвам се (за облачност)
  6. разразявам се (за буря)
  7. откривам се, разкривам се (за гледка)
  8. разпръсвам. разстройвам (войска)
  9. нарушавам, развалям, накърнявам, прекъсвам (закон, споразумение и пр.)
  to BREAK a set развалям сервиз/комплект, продавам го на части
  to BREAK step не вървя в крак/такт
  to BREAK bounds воен. излизам без позволение, самоотлъчвам се
  10. прекъсвам, прекратявам
  to BREAK for coffee правя кратка почивка, за да (из) пия (едно) кафе
  to BREAK from work прекъсвам работа за кратка почивка
  to BREAK camp вдигам лагер
  11. пресичам се, секвам от вълнение и пр., променям се, мутирам (за глас)
  12. ломя, сломявам (дух, воля, съпротивa и пр.)
  to BREAK someone /oneself of a habit отучвам някого/себе си от навик
  to BREAK one's heart умирам от мъка (over за, заради)
  to BREAK someone's heart разбивам сърцето на някого
  13. намалявам силата на, обуздавам (стихия, удар и пр.)
  14. опитомявам, укротявам, обучавам, тренирам (кон и пр.)
  15. разорявам (се), докарвам до фалит
  16. унищожавам, разсипвам (и прен.)
  17. понижавам, разжалвам
  18. провалям (стачкa)
  19. избягвам (от затвор и пр.)
  to BREAK free/loose отскубвам се, избягвам
  20. разчиствам/проправям път
  21. разбивам (нос), счупвам (врат, гръб и пр.)
  22. променям се внезапно, развалям се (за време), намалявам, преминавам (за студ, горещина и пр.)
  23. крикет отклонявам се, криввам (за топка)
  24. променям хода си (за кон)
  25. развивам се, случвам се, ставам
  26. опровергавам, доказвам неверността/несъстоятелността на (алиби и пр.)
  27. влошавам се (за здравe)
  28. внезапно/рязко спадам (за цени)
  29. ам. пресичам се (за сметана и пр.)
  to BREAK with скъсвам връзките си/разделям се с
  the day broke зората се пукна/сипна, зазори се, започна да се разсъмва
  to BREAK a flag развивам знаме
  to BREAK even приключвам (сделка и пр.) без загуба и без печалба
  to BREAK a leg ам. изпълнявам с успех (роля, музикално произведение), break away откъсвам (се), отделям (се), отцепвам (се) (и прен.), освобождавам (се), отклонявам (се)
  избягвам (from от)
  скъсвам (with с), изоставям, разпръсвам се (за мрак и пр.)
  break down руша, събарям (се), разбивам, рухвам, грохвам, сломявам (се), прекъсвам, нарушавам, осуетявам, унищожавам, разладам се, разтурям се, съсипвам се, претърпявам авария, повреждам се, претърпявам неуспех, провалям се, бивам осуетен, загубвам самообладание, не издържам, разплаквам се, анализирам, категоризирам, класифицирам, хим. разлагам, смекчавам (цветове, бои)
  break forth бликвам, пробивам, появявам се внезапно, избухвам (в смях, плач и пр.)
  break in вмъквам се (за крадец), нахлувам, намесвам се в, прекъсвам (разговор), укротявам. опитомявам, дресирам (кон и пр.), обучавам (войници и и пр.), разработвам (нова кола), омекотявам, разтъпквам (нови обувки и пр.)
  срутвам се, пропадам (за покрив и пр.), to BREAK in on/upon нахлувам неочаквано при, прекъсвам, преча на, обезпокоявам
  break into нахлувам/вмъквам се/прониквам в, влизам с взлом в, разбивам
  the house has been broken into в къщата e влизано с взлом
  to BREAK into show business пробивам си път/влизам в шоу-бизнеса, рад., телев. прекъсвам програмата (за важно съобщение и пр.), преминавам рязко от едно състояние в друго
  to BREAK into a run/gallop започвам да тичам, преминавам в галоп
  to BREAK into tears/laughter избухвам в сълзи/смях
  to BREAK into someone's time отнемам времето на някого
  break off отчупвам (се), откъртвам (се)
  внезапно прекъсвам/скъсвам (връзки, отношения), to BREAK off an engagement развалям годеж, изведнъж спирам/преставам да говоря/лея и пр., спирам/прекратявам работа и пр., правя кратка пауза (за обед, чай, почивка)
  break out избягвам
  to BREAK out of prison избягвам от затвора, появявам се, излизам, избивам (за пот, пъпки, обрив и пр.), получавам обрив, изривам се (при шарка и пр.)
  II. 1. пробиване, пукване, разбиване, разкъсване
  2. пукнатина, пролука, дупка, отвор
  3. прекъсване, спиране, пауза, почивка, уч. междучасие
  a BREAK in the weather неочаквана рязка промяна на времето, разваляне на времето
  a BREAK in the heat-wave край на горещата вълна
  4. прелом
  5. муз. промяна на регистър
  6. скъсване, раздяла
  7. хукване, бягство
  8. рaзг. възможност, шанс
  a bad BREAK лош късмет, нетактична забележка/постъпка
  a lucky BREAK щастлив случай, късмет
  9. ам. внезапно спадане на цените
  10. сп. отклоняване на топка
  11. цепнатина, разместени пластове
  BREAK of day разсъмване, зазоряване
  * * *
  {breik} v (broke {brouk} ; broken {broukъn}) 1. чупя (се),(2) n 1. пробиване, пукване, разбиване, разкъсване; 2. пукна
  * * *
  цепнатина; утъпквам; чупя; строшавам; съсипвам; спуквам; счупвам; троша; скъсване; сломявам; почивка; пауза; пресеквам; прекъсване; пробив; пробиване; прекъсвам; прелом; раздробявам; пролом; развалям; пръсвам; проправям; пукнатина; разбивам; разкъсвам; избивам; ломя; междучасие; мутирам; нарушавам;
  * * *
  1. 1 избягвам (от затвор и пр.) 2. 1 ломя, сломявам (дух, воля, съпротивa и пр.) 3. 1 намалявам силата на, обуздавам (стихия, удар и пр.) 4. 1 опитомявам, укротявам, обучавам, тренирам (кон и пр.) 5. 1 понижавам, разжалвам 6. 1 пресичам се, секвам от вълнение и пр., променям се, мутирам (за глас) 7. 1 провалям (стачкa) 8. 1 разорявам (се), докарвам до фалит 9. 1 унищожавам, разсипвам (и прен.) 10. 1 цепнатина, разместени пластове 11. 2 ам. пресичам се (за сметана и пр.) 12. 2 влошавам се (за здравe) 13. 2 внезапно/рязко спадам (за цени) 14. 2 крикет отклонявам се, криввам (за топка) 15. 2 опровергавам, доказвам неверността/несъстоятелността на (алиби и пр.) 16. 2 променям се внезапно, развалям се (за време), намалявам, преминавам (за студ, горещина и пр.) 17. 2 променям хода си (за кон) 18. 2 разбивам (нос), счупвам (врат, гръб и пр.) 19. 2 развивам се, случвам се, ставам 20. 20. разчиствам/проправям път 21. a bad break лош късмет, нетактична забележка/постъпка 22. a break in the heat-wave край на горещата вълна 23. a break in the weather неочаквана рязка промяна на времето, разваляне на времето 24. a lucky break щастлив случай, късмет 25. break down руша, събарям (се), разбивам, рухвам, грохвам, сломявам (се), прекъсвам, нарушавам, осуетявам, унищожавам, разладам се, разтурям се, съсипвам се, претърпявам авария, повреждам се, претърпявам неуспех, провалям се, бивам осуетен, загубвам самообладание, не издържам, разплаквам се, анализирам, категоризирам, класифицирам, хим. разлагам, смекчавам (цветове, бои) 26. break forth бликвам, пробивам, появявам се внезапно, избухвам (в смях, плач и пр.) 27. break in вмъквам се (за крадец), нахлувам, намесвам се в, прекъсвам (разговор), укротявам. опитомявам, дресирам (кон и пр.), обучавам (войници и и пр.), разработвам (нова кола), омекотявам, разтъпквам (нови обувки и пр.) 28. break into нахлувам/вмъквам се/прониквам в, влизам с взлом в, разбивам 29. break of day разсъмване, зазоряване 30. break off отчупвам (се), откъртвам (се) 31. break out избягвам 32. i. чупя (се), отчупвам (се), сцепвам (се), начупвам (се), троша (се), разбивам (се), къртя (се) 33. ii. пробиване, пукване, разбиване, разкъсване 34. the day broke зората се пукна/сипна, зазори се, започна да се разсъмва 35. the house has been broken into в къщата e влизано с взлом 36. to break a blood-vessel пуква ми се кръвоносен съд 37. to break a flag развивам знаме 38. to break a leg ам. изпълнявам с успех (роля, музикално произведение), break away откъсвам (се), отделям (се), отцепвам (се) (и прен.), освобождавам (се), отклонявам (се) 39. to break a set развалям сервиз/комплект, продавам го на части 40. to break bounds воен. излизам без позволение, самоотлъчвам се 41. to break camp вдигам лагер 42. to break even приключвам (сделка и пр.) без загуба и без печалба 43. to break for coffee правя кратка почивка, за да (из) пия (едно) кафе 44. to break free/loose отскубвам се, избягвам 45. to break from work прекъсвам работа за кратка почивка 46. to break into a run/gallop започвам да тичам, преминавам в галоп 47. to break into show business пробивам си път/влизам в шоу-бизнеса, рад., телев. прекъсвам програмата (за важно съобщение и пр.), преминавам рязко от едно състояние в друго 48. to break into someone's time отнемам времето на някого 49. to break into tears/laughter избухвам в сълзи/смях 50. to break one's heart умирам от мъка (over за, заради) 51. to break out of prison избягвам от затвора, появявам се, излизам, избивам (за пот, пъпки, обрив и пр.), получавам обрив, изривам се (при шарка и пр.) 52. to break someone /oneself of a habit отучвам някого/себе си от навик 53. to break someone's heart разбивам сърцето на някого 54. to break step не вървя в крак/такт 55. to break the ground разоравам/обръщам (земя), правя първите копки, започвам разкопки, подготвям почвата (и прен.), започвам работа 56. to break the skin of one's knee ожулвам/обелвам/одирам кожата на коляното си 57. to break with скъсвам връзките си/разделям се с 58. ам. внезапно спадане на цените 59. внезапно прекъсвам/скъсвам (връзки, отношения), to break off an engagement развалям годеж, изведнъж спирам/преставам да говоря/лея и пр., спирам/прекратявам работа и пр., правя кратка пауза (за обед, чай, почивка) 60. избягвам (from от) 61. муз. промяна на регистър 62. нарушавам, развалям, накърнявам, прекъсвам (закон, споразумение и пр.) 63. начевам (хляб и пр.), развалям, разбивам на дребно (пари) 64. откривам се, разкривам се (за гледка) 65. прекъсвам, прекратявам 66. прекъсване, спиране, пауза, почивка, уч. междучасие 67. прелом 68. пробивам се, пуквам се (за цирей и пр.) 69. пукнатина, пролука, дупка, отвор 70. рaзг. възможност, шанс 71. разкъсвам се. разпръсвам се (за облачност) 72. разпръсвам. разстройвам (войска) 73. разразявам се (за буря) 74. скъсвам (with с), изоставям, разпръсвам се (за мрак и пр.) 75. скъсвам (се) (за конец, въже и пр.) 76. скъсване, раздяла 77. сп. отклоняване на топка 78. срутвам се, пропадам (за покрив и пр.), to break in on/upon нахлувам неочаквано при, прекъсвам, преча на, обезпокоявам 79. хукване, бягство
  * * *
  break [breik] I. v ( broke [brouk]; broken[broukən]) 1. чупя (се), счупвам (се), троша (се), къртя (се), разбивам (се); to \break open отварям със сила; to \break the ground разоравам, правя първите копки; подготвям почвата, започвам работа; to \break o.'s head against (o.'s teeth on) срещам непреодолими трудности; to \break the skin ожулвам, обелвам; no bones broken няма загуба; 2. нарушавам, не изпълнявам, не спазвам; развалям; to \break an agreement не изпълнявам споразумение; to \break o.'s faith with изменям на; to \break o.'s fast закусвам; to \break step не вървя в такт; to \break an appointment не се явявам на среща; 3. скъсвам (се) (за конец и пр.); to \break a blood-vessel скъсва ми се кръвоносен съд; 4. прекъсвам, скъсвам, прерязвам; прекратявам (пътуване, ток и пр.); to \break for lunch правя обедна почивка; 5. пуквам (мехури, цирей), пуквам се (за мехур, цирей), сипвам се, пуквам се (за зора); разразявам се (за буря); откривам се, изпречвам се пред очите на (за гледка) (on); the day broke зазори се, развиделява се, настъпва ден, пуква зора, съмна се; 6. разкъсвам се, разпръсвам се (за облаци); разпръсквам в безредие ( войска); 7. покарвам, пускам издънки, филизи, избивам; изтръгвам се, отронвам се (за въздишка, стон и пр.) ( from); 8. начевам, набърквам; развалям ( пари); to \break a loaf начевам хляб; 9. разстройвам ( редици), вдигам ( лагер); 10. разбивам, развлачвам, гръстя, мъна; 11. пресеквам (за глас), променям се (за глас, тон), мутирам; 12. ломя, сломявам, съкрушавам, побеждавам (дух, съпротива и пр.); 13. опитомявам, укротявам, дресирам; тренирам; to \break a horse to harness обяздвам кон; 14. намалявам силата на, обуздавам, усмирявам, спирам ( стихия); the bushes broke his fall храстите намалиха силата на падането му; 15. разорявам (се), фалирам, банкрутирам, "изгърмявам"; провалям ( стачка); to \break the bank накарвам банка да фалира; 16. разжалвам, деградирам; унищожавам, разбивам живота на; 17. избягвам от; to \break ( out of) jail избягвам от затвора; to \break loose ( free) измъквам се, освобождавам се, спасявам се, изплъзвам се; 18. очиствам, утъпквам, пробивам, проправям ( път); 19. съобщавам ( новина); 20. отучвам; to \break s.o. (o.s.) of a habit отучвам някого (се); 21. променям се, развалям се, влошавам се (за време), намалявам, минавам, преминавам (за студ); 22. разшифровам, разбирам, разгадавам (таен код, шифър); 23. извивам, изкълчвам ( врат); 24. отклонявам се, криввам (за топка), променям хода си (за кон); to \break cover излизам от дупката си, показвам се (за дивеч); to \break o.'s duck бележа първия си успех; to \break even възвръщам си първоначалната инвестиция, излизам на чисто; to \break ranks отцепвам се, оттеглям се (от кауза); to \break the ice стопявам леда, предразполагам; to \break the back ( neck) of свършвам най-трудната и най-важната част от някаква задача; to \break a lance with кръстосвам шпага, счепквам се с; to \break surface излизам на повърхността, изплувам (за подводница), показвам се, избивам; to \break the water показвам се, излизам на повърхността; II. n 1. пробиване, пукване, разбиване, разкъсване; 2. пукнатина, пробив, пробито, пролука, дупка, отвор; лом; a \break in the clouds прен. проблясък, лъч на надежда, надежда за подобряване на нещата; 3. прекъсване, спиране, пауза, почивка, междучасие; coffee \break почивка за кафе; \break in the weather разваляне, влошаване на времето; \break in the heat-wave край на горещата вълна; in \break през междучасие; a \break in a wiring circuit прекъсване на електрическа верига, изключване на ток; give me a \break! остави ме на мира! я стига! 4. шанс, вероятност; щастие; удобен случай; to get an even \break получавам равен шанс; the \breaks are against us не ни върви, нямаме късмет; to get the \breaks използвам благоприятните обстоятелства, постигам успех; 5. муз. промяна (на регистър); 6. скъсване, прен. прекратяване, спиране, прекъсване; to make a clean \break with скъсвам напълно с; 7. хукване, опит за бягство; 8. ам. разг. възможност, шанс; 9. грешка, погрешна стъпка, нетактичност; to make a ( bad) \break правя погрешна стъпка, неуместна забележка, постъпвам нетактично, изтървавам се, изпускам се; 10. ам. внезапно спадане на цените; 11. сп. отклоняване на топка; 12. геол. цепнатина, разместени пластове; ( the) \break of day разсъмване, развиделяване, зазоряване.

  English-Bulgarian dictionary > break

 • 11 cantonment

  {kən'tu:nmənt}
  1. временно разквартируване на войска
  2. временно построени жилища за войници
  3. ист. постоянна военна база в Индия
  * * *
  {kъn'tu:nmъnt} n 1. временно разквартируване на войска: 2.
  * * *
  разквартируване;
  * * *
  1. временно построени жилища за войници 2. временно разквартируване на войска 3. ист. постоянна военна база в Индия
  * * *
  cantonment[kæn´tu:nmənt] n казарма, войнишки бараки.

  English-Bulgarian dictionary > cantonment

 • 12 disarray

  {disə'rei}
  I. n безредие, бъркотия, безпорядък
  in DISARRAY неглиже, разхвърлян, в безпорядък
  II. 1. v книж. разбутвам, разреждам, обръщам в бягство (войска)
  2. ост. събличам
  * * *
  {disъ'rei} n безредие, бъркотия, безпорядък; in disarray 1) неглиже(2) {disъ'rei} v книж. 1. разбутвам, разреждам; обръщам в бя
  * * *
  безредие; безпоря; бъркотия;
  * * *
  1. i. n безредие, бъркотия, безпорядък 2. ii. v книж. разбутвам, разреждам, обръщам в бягство (войска) 3. in disarray неглиже, разхвърлян, в безпорядък 4. ост. събличам
  * * *
  disarray[¸disə´rei] I. n безредие, бъркотия, безпорядък; in \disarray неглиже, разхвърлян; II. v 1. книж. разреждам, разбърквам; обръщам в бягство ( войска); 2. ост., поет. събличам.

  English-Bulgarian dictionary > disarray

 • 13 host

  {houst}
  I. 1. множество, тълпа
  HOSTs of troubles куп неприятности
  2. ост. воинство, войска
  the HOSTs of Heaven небесните светила, звездите, ангелите
  II. 1. домакин, стопанин
  2. хотелиер, съдържател
  3. биол. гостоприемник
  III. n църк. хостия, нафора
  * * *
  {houst} n 1. множество, тълпа; hosts of troubles куп неприятности; (2) {houst} n 1. домакин, стопанин; 2. хотелиер, съдържател; 3. {3} {houst} n църк. хостия;нафора.
  * * *
  хостия; хотелиер; съдържател; стопанин; тълпа; плеяда; войнство; домакин; нафора;
  * * *
  1. hosts of troubles куп неприятности 2. i. множество, тълпа 3. ii. домакин, стопанин 4. iii. n църк. хостия, нафора 5. the hosts of heaven небесните светила, звездите, ангелите 6. биол. гостоприемник 7. ост. воинство, войска 8. хотелиер, съдържател
  * * *
  host [houst] I. n 1. домакин, стопанин; to play \host to домакин съм на (състезание, конференция и пр., за страна); 2. хотелиер, съдържател; 3. презентатор (на радио, тв програма); 4. биол. гостоприемник - организъм, който храни паразити; \host ( computer) компютър, който управлява терминали; II. v домакинствам, играя ролята на домакин. III. n 1. множество; тълпа; маса; \hosts of troubles куп неприятности; 2. ост. войнство, войска; the \hosts of Heaven небесните светила, звездите; небесното войнство, ангелите; heavenly \host библ. ангел, архангел. IV. n рел. хостия, нафора.

  English-Bulgarian dictionary > host

 • 14 irregular

  {i'regiulə}
  I. 1. неправилен, нередовен, невалиден, незаконен
  2. ненормален, неестествен, нередовеи
  3. несиметричен, неправилен, несъразмерен
  4. неравен, грапав
  an IRREGULAR coastline насечена брегова линия
  5. разюздан, порочен, непорядъчен
  6. грам. неправилен
  7. нередовен, непостоянен (за работа)
  8. воен. нередовен
  9. дефектен, нестандартен (за стоки)
  II. 1. нередовен войник
  IRREGULARs нередовна войска/части
  2. нестандартна стока
  * * *
  {i'regiulъ} I. а 1. неправилен; нередовен; невалиден; незак
  * * *
  невалиден; неестествен; неправилен; неравен; нередовен; неравномерен; незаконен; ненормален; несиметричен;
  * * *
  1. an irregular coastline насечена брегова линия 2. i. неправилен, нередовен, невалиден, незаконен 3. ii. нередовен войник 4. irregulars нередовна войска/части 5. воен. нередовен 6. грам. неправилен 7. дефектен, нестандартен (за стоки) 8. ненормален, неестествен, нередовеи 9. неравен, грапав 10. нередовен, непостоянен (за работа) 11. несиметричен, неправилен, несъразмерен 12. нестандартна стока 13. разюздан, порочен, непорядъчен
  * * *
  irregular[i´regjulə] I. adj 1. неправилен, нередовен, невалиден, незаконен; 2. ненормален, неестествен, нередовен; \irregular breathing мед. неравномерно дишане; 3. несиметричен, неправилен, несъразмерен, нехармоничен; 4. неравен, грапав; 5. разюздан; порочен, безнравствен, непорядъчен; 6. ез. неправилен; 7. воен. нередовен; FONT face=Times_Deutsch◊ adv irregularly; II. n нередовен войник; \irregulars нередовна войска (части).

  English-Bulgarian dictionary > irregular

 • 15 military

  {'militəri}
  1. a военен, войнишки, войскови
  of MILITARY age на възраст да отбие военната си служба
  MILITARY man военен
  MILITARY preparedness бойна готовност
  2. n рl военни, войска
  * * *
  {'militъri} 1. а военен; войнишки; войскови; of military age на въз
  * * *
  войнишки; военен; войскови;
  * * *
  1. a военен, войнишки, войскови 2. military man военен 3. military preparedness бойна готовност 4. n рl военни, войска 5. of military age на възраст да отбие военната си служба
  * * *
  military[´militəri] I. adj военен; войнишки; войскови; of \military age на възраст да отбие военната си служба; \military police военна полиция; \military man военен; \military pit вълча яма; \military testament ( will) устно завещание на военнослужещ; II. n pl военни, войска.

  English-Bulgarian dictionary > military

 • 16 musketry

  {'mʌskitri}
  1. n воен. ист. мускетарска войска
  2. стрелба с мускети, пушечна стрелба, стрелковоизкуство
  * * *
  {'m^skitri} n воен. ист. 1. мускетарска войска; 2. стрелба с
  * * *
  1. n воен. ист. мускетарска войска 2. стрелба с мускети, пушечна стрелба, стрелковоизкуство
  * * *
  musketry[´mʌskitri] n воен. 1. мускетари; 2. стрелба с мускети; пушечна стрелба; стрелково изкуство.

  English-Bulgarian dictionary > musketry

 • 17 power

  {pauə}
  I. 1. способност, възможност, сила
  to do all in one's POWER правя всичко, което мога/което е по силите ми
  as far as it lies within my POWER доколкото е във възможностите/по силите ми
  beyond/out of one's POWER не по силите/възможностите ми
  to put it out of someone's POWER to правя невъзможно за някого да
  2. тех. сила (и на обектив), мощ, мощност, енергия, производителност (на машина и пр.)
  what POWER do you use? каква двигателна сила/какъв вид енергия използвате
  3. механизация, употреба на машини
  4. власт (и пол.), могъщество
  to have someone in one's POWER държа някого в ръцете си, имам власт над някого
  to be in someone's POWER във властта/ръцете съм на някого, подчинен съм на някого
  to be in POWER на власт съм (за партия)
  to come in/into POWER идвам на власт, спечелвам властта
  5. пол. сила, държава, властник
  the great POWERs вeликите сили
  the POWERs that be силните на деня, властниците
  6. юр. пълномощия, права
  7. мат. степен
  three to the fourth POWER три на чeтвърта степен
  8. разг. много, сума
  it has done me a POWER of good много ми помогна/ми беше полезно
  9. бог, божество
  10. рl рел. шеста степен в йeрархията на ангелите
  11. ocm. войска, воинство
  more POWER to your elbow! браво! желая ви успех!
  II. v снабдявам с двигател/енергия, привеждам в действие/движение
  * * *
  {pauъ} n 1. способност, възможност; сила; to do all in o.'s power п(2) {pauъ} v снабдявам с двигател/енергия; привеждам в действие
  * * *
  способност; степен; ток; власт; възможност; пълномощие; производителност; енергия;
  * * *
  1. 1 ocm. войска, воинство 2. as far as it lies within my power доколкото е във възможностите/по силите ми 3. beyond/out of one's power не по силите/възможностите ми 4. i. способност, възможност, сила 5. ii. v снабдявам с двигател/енергия, привеждам в действие/движение 6. it has done me a power of good много ми помогна/ми беше полезно 7. more power to your elbow! браво! желая ви успех! 8. the great powers вeликите сили 9. the powers that be силните на деня, властниците 10. three to the fourth power три на чeтвърта степен 11. to be in power на власт съм (за партия) 12. to be in someone's power във властта/ръцете съм на някого, подчинен съм на някого 13. to come in/into power идвам на власт, спечелвам властта 14. to do all in one's power правя всичко, което мога/което е по силите ми 15. to have someone in one's power държа някого в ръцете си, имам власт над някого 16. to put it out of someone's power to правя невъзможно за някого да 17. what power do you use? каква двигателна сила/какъв вид енергия използвате 18. бог, божество 19. власт (и пол.), могъщество 20. мат. степен 21. механизация, употреба на машини 22. пол. сила, държава, властник 23. рl рел. шеста степен в йeрархията на ангелите 24. разг. много, сума 25. тех. сила (и на обектив), мощ, мощност, енергия, производителност (на машина и пр.) 26. юр. пълномощия, права
  * * *
  power[´pauə] I. n 1. сила, мощ, мощност; енергия; производителност (на машина и пр.); \power of muscle физическа сила; attractive \power сила на притеглянето; horse \power конска сила; motive \power двигателна сила; \power consumption изразходване на енергия; what \powers do you use? тех. каква двигателна сила (какъв вид енергия) използвате? at full ( half) \power с пълна (половин) мощност; mechanical \power тех. прости машини; 2. власт, могъщество; to have \power over имам власт над; to be in \power на власт съм (за партия); to be in the \power of s.o. във властта (ръцете) съм на някого, подчинен съм на някого; to come into \power идвам на власт (за партия); the \power behind the throne човекът (зад кулисите), който дърпа конците; the \power of the keys властта на Християнската църква да дава опрощение на греховете; the \powers that be установената власт, управляващата администрация; 3. способност; възможност, сила; as far as it lies within my \power доколкото е във възможностите (по силите) ми, доколкото мога; \power of movement ( thought, resistance) способност да се движа (да мисля, да се съпротивлявам); to put it out of s.o.'s \power to do s.th. правя невъзможно за някого да направи нещо; more \power to his elbow! желая му късмет, дано му върви, стискам му палци; 4. механизация, употреба на машини; 5. полит. сила; държава; the Great World \powers Великите сили; the \powers that be властващите, силните на деня; 6. юрид. пълномощие; \power of attorney пълномощно; to exceed ( go beyond) o.'s \powers надхвърлям правата (пълномощията) си; 7. мат. степен; three to the fourth \power три на четвърта степен; 8. електрическо захранване; 9. много, сума, голям брой; a \power of people сума народ; a \power of help голяма помощ; 10. ост. армия, войска; 11. рел. степен в йерархията на ангелите; II. v снабдявам с двигател (енергия).

  English-Bulgarian dictionary > power

 • 18 raise

  {reiz}
  I. 1. вдигам, повдигам, издигам, изправям
  to RAISE one's hat свалям шапка, поздравявам (to someone някого)
  to RAISE game вдигам дивеч
  2. построявам, вдигам, издигам (паметник и пр.)
  3. възбуждам, будя (смях и пр.), пораждам, предизвиквам, създавам
  this shoe RAISEs blisters тази обувка прави пришки
  to RAISE hopes създавам/събуждам надежди
  to RAISE a tear карам (някого) да се просълзи
  4. произвеждам (пара и пр.)
  5. подбуждам (към действие), повдигам (дух и пр.)
  вдигам (against срещу)
  6. отглеждам, развъждам
  7. отглеждам, отхранвам
  to RAISE a family създавам семейство, отглеждам деца
  8. повдигам (въпрос и пр.)
  9. юр. възбуждам (дело, иск), предявявам (искане)
  10. съживявам, възкресявам
  to RAISE from the dead/to life възкресявам
  to RAISE a ghost извиквам дух
  11. повишавам (в чин), произвеждам
  to RAISE to the peerage давам благородническа титла (на)
  12. повишавам, вдигам (глас)
  13. покачвам, повишавам (цени и пр.)
  14. възвисявам, облагородявам, извисявам
  15. събирам, набирам (пари, данъци, войска)
  to RAISE a unit воен. сформирам войскова част
  to RAISE money/the wind събирам/намирам пари, намирам нужните средства
  16. sl. намирам, изнамирам
  17. правя да се вдигне, слагам мая и пр. (в тесто)
  18. отменям, премахвам (възбрана), вдигам (блокада, обсада)
  19. надавам (вик и пр.)
  to RAISE a song запявам
  20. текст. кардирам, разчесвам
  21. мор. съзирам (суша, фар)
  22. карти вдигам (партнъора си), наддавам
  23. мат. повдигам (на степен)
  24. установявам радиовръзка с
  25. подправям (чек)
  26. фон. произнасям (гласна) по-затворено
  27. to RAISE up създавам (си)
  pass явявам се
  to RAISE Cain/hell/the devil вдигам шум/врява, правя скандал, беснея, обръщам всичко с главата надолу
  to RAISE someone's back/bristles/dander ядосвам някого
  RAISEd pastry/pie пирог/пай с мая, пирог/пай с прави страни
  II. 1. повишение, увеличение (на цени, залог и пр.)
  2. нанагорнище
  * * *
  {reiz} v 1. вдигам, повдигам, издигам; изправям; to raise o.'s hat (2) {reiz} n 1. повишение, увеличение (на цени, залог и пр.); 2
  * * *
  създавам; снемам; увеличавам; построявам; пораждам; предизвиквам; причинявам; приповдигам; въдя; вдигам; произвеждам; развъждам;
  * * *
  1. 1 sl. намирам, изнамирам 2. 1 възвисявам, облагородявам, извисявам 3. 1 надавам (вик и пр.) 4. 1 отменям, премахвам (възбрана), вдигам (блокада, обсада) 5. 1 повишавам (в чин), произвеждам 6. 1 повишавам, вдигам (глас) 7. 1 покачвам, повишавам (цени и пр.) 8. 1 правя да се вдигне, слагам мая и пр. (в тесто) 9. 1 събирам, набирам (пари, данъци, войска) 10. 2 to raise up създавам (си) 11. 2 карти вдигам (партнъора си), наддавам 12. 2 мат. повдигам (на степен) 13. 2 мор. съзирам (суша, фар) 14. 2 подправям (чек) 15. 2 установявам радиовръзка с 16. 2 фон. произнасям (гласна) по-затворено 17. 20. текст. кардирам, разчесвам 18. i. вдигам, повдигам, издигам, изправям 19. ii. повишение, увеличение (на цени, залог и пр.) 20. pass явявам се 21. raised pastry/pie пирог/пай с мая, пирог/пай с прави страни 22. this shoe raises blisters тази обувка прави пришки 23. to raise a family създавам семейство, отглеждам деца 24. to raise a ghost извиквам дух 25. to raise a song запявам 26. to raise a tear карам (някого) да се просълзи 27. to raise a unit воен. сформирам войскова част 28. to raise cain/hell/the devil вдигам шум/врява, правя скандал, беснея, обръщам всичко с главата надолу 29. to raise from the dead/to life възкресявам 30. to raise game вдигам дивеч 31. to raise hopes създавам/събуждам надежди 32. to raise money/the wind събирам/намирам пари, намирам нужните средства 33. to raise one's hat свалям шапка, поздравявам (to someone някого) 34. to raise someone's back/bristles/dander ядосвам някого 35. to raise to the peerage давам благородническа титла (на) 36. вдигам (against срещу) 37. възбуждам, будя (смях и пр.), пораждам, предизвиквам, създавам 38. нанагорнище 39. отглеждам, отхранвам 40. отглеждам, развъждам 41. повдигам (въпрос и пр.) 42. подбуждам (към действие), повдигам (дух и пр.) 43. построявам, вдигам, издигам (паметник и пр.) 44. произвеждам (пара и пр.) 45. съживявам, възкресявам 46. юр. възбуждам (дело, иск), предявявам (искане)
  * * *
  raise [reiz] I. v 1. вдигам, надигам, повдигам, издигам; изправям; to \raise an eyebrow повдигам вежда въпросително; to \raise o.'s hat свалям шапка, поздравявам; to \raise o.'s glass to a person пия (вдигам наздравица) за здравето на някого; to \raise o.'s voice повишавам тона си, говоря по-високо; (по)вдигам глас; to \raise a shout надавам вик; 2. построявам, издигам, въздигам (паметник и пр.); 3. възбуждам, будя (смях и пр.); пораждам, предизвиквам, причинявам, създавам; произвеждам (напр. па́ра); 4. отглеждам, развъждам; 5. отглеждам, отхранвам; ам. възпитавам; to \raise a family създавам семейство; 6. съживявам, възкресявам; to \raise from the dead, to \raise to life възкресявам; to \raise a ghost викам дух; 7. повдигам ( въпрос); юрид. възбуждам (дело, иск); to \raise an issue ( question) повдигам въпрос, поставям въпрос на обсъждане; 8. повишавам (в чин), произвеждам; покачвам (цени и пр.); 9. събирам, набирам (данъци, войска); sl намирам, "измислям"; to \raise money събирам пари, набирам нужните средства; 10. карам да бухне, да втаса; слагам мая (бакпулвер) (за тесто); 11. отменям, премахвам ( забрана); вдигам (обсада, ембарго); 12. надавам (вик, крясък); to \raise a song запявам; 13. текст. кардирам, разчесвам; 14. рядко извличам, добивам; 15. мор. съзирам (суша, фар); 16. изсветлявам, правя цвят по-светъл; 17. фалшифицирам (чек, сметка, като подправям цифрите); 18. установявам радиовръзка; to \raise hell ( the devil), to \raise the roof вдигам шум (врява); беснея; обръщам всичко с главата надолу; to \raise Cain with s.o. sl наказвам, карам някого да си изпати; to \raise s.o.'s back ядосвам някого; to \raise o.'s elbow пия, пияч съм; \raise the wind sl събирам достатъчно пари (за някакво начинание); II. n 1. повишение, повишаване, увеличаване, увеличение; 2. повдигане, издигане; 3. мин. гезенк; to make a \raise разг. получавам пари (заем, ценна вещ).

  English-Bulgarian dictionary > raise

 • 19 tumultuary

  {tju'mʌltjuəri}
  1. шумен, безреден
  2. разбъркан, безразборен
  3. недисциплиниран, набързо сформиран (за войска)
  * * *
  {tju'm^ltjuъri} а 1. шумен; безреден; 2. разбъркан, безраз
  * * *
  безреден;
  * * *
  1. недисциплиниран, набързо сформиран (за войска) 2. разбъркан, безразборен 3. шумен, безреден
  * * *
  tumultuary[tju´mʌltjuəri] adj 1. безреден, безразборен, разбъркан; 2. шумен, буен; 3. недисциплиниран (за войска).

  English-Bulgarian dictionary > tumultuary

 • 20 re-inforce

  {,ri:in'fɔ:s}
  1. подсилвам (войска и пр.), пращам подкрепления на, получавам подкрепления
  2. засилвам, подсилвам (и прен.), заякчавам (материя), затвърдявам, армирам (бетон)
  RE-INFORCEd concrete железобетон
  * * *
  {,ri:in'fъ:s} v 1. подсилвам (войска и пр.); пращам подкре
  * * *
  1. re-inforced concrete железобетон 2. засилвам, подсилвам (и прен.), заякчавам (материя), затвърдявам, армирам (бетон) 3. подсилвам (войска и пр.), пращам подкрепления на, получавам подкрепления

  English-Bulgarian dictionary > re-inforce

См. также в других словарях:

 • Войска — ОКСВА на марше …   Википедия

 • Войска СС — Эмблема войск СС Годы существования 1939 1945 Страна …   Википедия

 • войска — сущ., мн., употр. часто Морфология: (нет) чего? войска, чему? войску, (вижу) что? войско, чем? войском, о чём? о войске; мн. что? войска, (нет) чего? войск, чему? войскам, (вижу) что? войска, чем? войсками, о чём? о войсках Войска это вооружённые …   Толковый словарь Дмитриева

 • войска — войска, войск, войскам, войска, войсками, войсках (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») …   Формы слов

 • Войска — Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования, органы и создаваемые на военное время специальные формирования, предусмотренные Федеральным законом Об обороне ;... Источник: Указ Президента РФ от 24.01.1998 N 61 О… …   Официальная терминология

 • Войска — мн. Совокупность воинских частей определённого назначения. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

 • войска сс — (Waffen SS), вооруженные формирования нацистской партии. История войск СС уходит корнями в 1933, когда Гитлер переименовал свою штабную охрану в Полк личной гвардии Адольф Гитлер (см. Лейбштандарт СС Адольф Гитлер), создав из нее вооруженное… …   Энциклопедия Третьего рейха

 • ВОЙСКА — (military) вооруженные силы государства; принадлежность к вооруженным силам или к войне. Австрийский социолог Людвиг Гумплович (1838 1909) доказывал, что военное завоевание было истоком как государства, так и социальной стратификации. Независимо… …   Большой толковый социологический словарь

 • Войска — (пишется с прописной буквы как первое слово офиц. наименования), напр.: Войска противовоздушной обороны РФ …   Орфографический словарь русского языка

 • Войска ПВО — Войска противовоздушной обороны ВС СССР Войска ПВО страны, ВПВО ВС СССР Годы существования реорганизован 1918 года реорганизован 14 февраля 1992 года Страна  Российская империя …   Википедия

 • Войска ПВО СССР — Войска противовоздушной обороны ВС СССР Войска ПВО страны, ВПВО ВС СССР Годы существования реорганизован 1918 года реорганизован 14 февраля 1992 года Страна …   Википедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»